5.tř – Český jazyk

Učivo 27. 11. – 1. 12.

Pravopis skupin mě/mně

Opakování – pravopis skupin bě/bje, pě, vě/vje

Slovní druhy

SL – pozvánka, plakát

ČT – nácvik divadla na vánoční jarmark

 

Učebnice str. 38 – 40; 51

Pracovní sešit str. 22 (vybraná cvičení), 28

 

Učivo 20. 11. – 24. 11.

Pravopis skupin bě/bje, pě, vě/vje

Pravopis skupin mě/mně

 • zápis do sešitu – učebnice str. 39 (žlutá tabulka a modrý rámeček)
 • tvoření příslovcí k přídavným jménům

Slovní druhy

ČT – lidové zvyky a tradice, nácvik divadla na vánoční jarmark

 

Učebnice str. 39 – 40 (vybraná cvičení do sešitu)

Pracovní sešit str. 21

Pracovní list – doplňování bě/bje, pě

 

Procvičování:

Psaní skupin mě/mně (skolakov.eu)

Psaní skupin mě/mně (skolakov.eu)

Skupiny mě/mně (skolakov.eu)

Skupiny bě/bje, vě/vje, pě (skolakov.eu)

Psaní skupin s bě/bje, pě, vě/vje (skolakov.eu)

Skupiny bě/bje, pě, vě/vje (skolakov.eu)

 

Učivo 13. 11. – 17. 11.

Předpony ob-, v-, o-

Pravopis skupin bě/bje, pě, vě/vje

Příprava rozhlasové relace – státní svátek 17. listopadu

SL – vlastní píseň, doplnění slov do písně Náměšť

 

Pracovní sešit str. 21 (vybraná cvičení)

Pracovní list – skupiny bě/bje, pě

 

Učivo 6. 11. – 10. 11.

Předpona X předložka

Předložky s, se, z, ze

Předpony ob-, v-, o-

Pravopis skupin bě/bje, pě, vě/vje

Slovní druhy

 

Pracovní sešit str. 20, 21 (vybraná cvičení)

Učebnice str. 38

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

Předpona X předložka

Předložky s, se, z, ze

Slovní druhy

Dopis z podzimních prázdnin

Pracovní sešit str. 20

Učebnice str. 36

 

Předložky (skolakov.eu)

Předpony (skolakov.eu)

Pravopisná cvičení (skolakov.eu)

 


Učivo 23. 10. – 27. 10.

Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-

Příprava rozhlasové relace

SL – dopis (učebnice strana 92)

Prezentace přečtených knih

Zápis do sešitu – tabulka ze strany 34

Pracovní sešit strana 19 (vybraná cvičení)

Domácí úkol do 3. 11. 2023

 • napsat dopis na jedno z témat
 • rozsah: minimálně 1 strana A5
 • napsat do sešitu Čtení, sloh
 • termín odevzdání: 3. 11.

Témata:

 • odpovědět na dopis T. G. Masarykovi
 • dopis současnému prezidentovi České republiky

Předpony (skolakov.eu)

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

 

Učivo 16. 10. – 20. 10.

Zdvojené souhlásky – n, nn, z, zz, d, dd

Předpony s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-

Dělení slov na konci řádku

Prezentace přečtených knih

Návštěva knihovny – Uličník Roald Dahl

Zápis do sešitu – tabulka ze strany 33

Pracovní sešit strany 16, 19 (vybraná cvičení)

Učebnice strany 32, 33


Učivo 9. 10. – 13 10.

Zdvojené souhlásky – zápis do sešitu

Vyjmenovaná slova – opakování

ČT – čtení s porozuměním, pětilístek, práce s textem, prezentace knihy

Domácí úkol: na 20. 10. si mají přinést knihu, kterou právě čtou

Pracovní sešit strany 14, 16 (vybraná cvičení)

Učebnice strana 27 a 28 (vybraná cvičení)

Pracovní list – zdvojené souhlásky J/JJ, N/NN

 

Učivo 2. 10. – 6. 10.

Vyjmenovaná slova

Podstatná jména – pád, číslo, rod, životnost, vzor

Slovesa – určování mluvnických kategorií (osoba, číslo, čas)

ČT – poezie, recitace básně, prezentace knihy

Pracovní sešit – strany 14, 15, 26 (vybraná cvičení)

Pracovní list – vyjmenovaná slova; podstatná jména a slovesa

 

PREZENTACE KNIHY

V rámci českého jazyka budou žáci prezentovat knihy, které přečetli. Každá prezentace bude mít následující strukturu:

 • název knihy
 • jméno autora, ilustrátora
 • hlavní postavy
 • stručný obsah
 • doporučení – jestli se kniha líbila/nelíbila, doporučil(a)/nedoporučil(a) bych ji ostatním

V den prezentace knihu nejlépe přinesou do školy, aby i pomocí obálky nalákali k četbě své spolužáky.

Cvičení k procvičování:

Vyjmenovaná slova: Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

Podstatná jména: Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

Slovesa: Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

 

Učivo 25. 9. – 29. 9.

Stavba slova – kořen, předpona, přípona

Slova příbuzná

Vyjmenovaná slova – opakování

Podstatná jména – určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod) + vzor

Příprava rozhlasové relace – svatý Václav

Pracovní sešit strana 9 (vybraná cvičení)

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

Stavba slova – kořen, předpona, přípona

Předpony od-, pod-, nad-, před-, roz-, bez-

Předpona X předložka

Vyjmenovaná slova – opakování

Vypravování vlastního zážitku

Příprava rozhlasové relace – Den české státnosti, svatý Václav

Strany v pracovním sešitě – 8, 9 (vybraná cvičení)

učebnice po stranu 15 (vybraná cvičení)

 

Učivo 11. 9. – 15. 9.

Vyjmenovaná slova – opakování

Významy slov – antonyma, synonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná, spisovná, nespisovná, s citovým zabavením

Stavba slova – kořen, předpona, přípona

Věta jednoduchá, souvětí

Vyprávění zážitku z prázdnin

Strany v pracovním sešitě: 3, 4, 5, 7, 25, 27

 

Procvičování:

VŠEVĚD – Zábavné opakování pro školáky (upol.cz)

Vyjmenovaná slova (skolakov.eu)

Vyjmenovaná slova – Výukové zdroje (wordwall.net)

 

 

Učivo 26. 6. – 30. 6.

Výuka v přírodě – Rožnov pod Radhoštěm

 

Učivo 19. 6. – 23. 6.

Zopakuj si učivo 5. třídy:
Český jazyk 5. třída (skolakov.eu)
5. třída (5. ročník) – Umíme česky – Online procvičování češtiny (umimecesky.cz)
www.brumlik.estranky.cz – Český jazyk – 5. ročník
Slovníček pojmů pro šikovné děti (estranky.cz)
Spisovatelé a jejich díla – 5. ročník (estranky.cz)

Co to je přímá řeč?
Přímá a nepřímá řeč – YouTube

 

Učivo 12. 6. – 16. 6.

Učebnice po stranu 144, PS po stranu 40 (individuální procvičování – problémové učivo), PL 37, 39

Rozbor písemné práce, práce s chybou

ZSD, podmět a přísudek
Věta jednoduchá a souvětí
Přídavná jména přivlastňovací
Jazykové rozbory
Souhrnné procvičování a opakování učiva

Referát o přečtené knize
Praktické čtení, práce s textem
Dílna psaní – Prázdninové dobrodružství
Poslední návštěva KKFB Zlín, výměna knih, četba na prázdniny

Den otců: I tátové mají svůj svátek
Den otců – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Procvičuj:
Fakta a názory (skolasnadhledem.cz)
Fakt, nebo názor? (skolasnadhledem.cz)
Orientační prvky (skolasnadhledem.cz)
Klíčová slova (skolasnadhledem.cz)
Téma textu (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 5. 6. – 9. 6.

Učebnice po stranu 129, PS po stranu 28

Závěrečná písemná práce
Základy skladby, větná stavba, výstavba věty a souvětí, ZSD
Druhy podmětu – holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený, všeobecný
Shoda přísudku s podmětem

Návštěva ZFF, filmové představení – Kde je lama, tam je drama
Recenze filmu, vyjádření pocitů a dojmů
Dílna čtení, příběhy s dětským hrdinou
Červnové pranostiky

Procvičuj:
Shoda podmětu s přísudkem (skolakov.eu)
Shoda přísudku s podmětem (skolasnadhledem.cz)

Video – opáčko shody přísudku s podmětem
Shoda přísudku s podmětem – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Okruhy učiva k procvičení před závěrečným testem, který si napíšeme v úterý 6. června:
Stavba slova – kořen slova, předpona, kořen, přípona, souhláskové skupiny, zdvojené souhlásky
Předpony S-, Z-, VZ-
Předložky S, SE/Z, ZE
BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, MĚ/MNĚ
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména – skloňování ve větách, pády
Přídavná jména – druhy, koncovky (mladý, jarní)
Zájmena – druhy, skloňování zájmena já, s sebou/sebou
Slovesa – osoba, číslo, čas, způsob
Věta jednoduchá/souvětí
Slovní druhy
Pravopis s odůvodňováním

 

Učivo 29. 5. – 2. 6.

Učebnice po stranu 126, strana 130 – 137, PS strana 26, 27, 34

Podmět a přísudek
Věta jednoduchá a souvětí, spojovací výrazy, vzorec souvětí
Přímá a nepřímá řeč
Psaní I, Í, Y, Ý

Chat, sociální sítě, sms zpráva, e-mail
Dobrodružná literatura

Letnice, svatodušní svátky
Průvody královniček – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Zopakuj si:
Shoda přísudku s podmětem – YouTube

Procvičuj:
Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)
Slovní druhy podrobněji 1 (skolasnadhledem.cz)
Slovní druhy podrobněji 2 (skolasnadhledem.cz)
Souhláskové skupiny (skolasnadhledem.cz)

Okruhy učiva k procvičení před závěrečným testem:
Stavba slova – kořen slova, předpona, kořen, přípona, souhláskové skupiny, zdvojené souhlásky
Předpony S-, Z-, VZ-
Předložky S, SE/Z, ZE
BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, MĚ/MNĚ
Vyjmenovaná slova
Podstatná jména – skloňování ve větách, pády
Přídavná jména – druhy, koncovky (mladý, jarní)
Zájmena – druhy, skloňování zájmena já, s sebou/sebou
Slovesa – osoba, číslo, čas, způsob
Věta jednoduchá/souvětí
Slovní druhy
Pravopis s odůvodňováním

 

Učivo 22. 5. – 26. 5.

Učebnice po stranu 125, PS po stranu 26

Slovní druhy – Předložky, spojky, částice, citoslovce
Věta a základní větné členy
Podmět vyjádřený a nevyjádřený
Podmět několikanásobný
Psaní I, Í, Y, Ý s odůvodňováním

Práce s odborným textem
Dílna čtení
Dílna psaní

Inzerát, omluva

Procvičuj – souhrnné opakování:
i, í / y, ý a velké, nebo malé písmeno (skolasnadhledem.cz)

Procvičuj:
Velká písmena 1 (skolasnadhledem.cz)
Velká písmena 2 (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 15. 5. – 19. 5.

Učebnice po stranu 122, PS po stranu 25

Slovní druhy – příslovce, druhy příslovcí (zápis v sešitě)
Psaní velkých písmen, souhrnná pravidla psaní velkých písmen
Zdvojené souhlásky, stavba slova
Psaní I, Í, Y, Ý  s odůvodňováním

Čtení s porozuměním (porozumění a orientace v textu, slovní zásoba, jazykový cit)
Dílna čtení

Inzerát
Dílna psaní

Která z informací byla pro tebe nejzajímavější?

Procvičuj mluvnické kategorie u sloves:
Mluvnické kategorie sloves (skolasnadhledem.cz)

Opakuj souhrnná cvičení:
Velké opakování 1 (skolasnadhledem.cz)

Nastuduj na čtvrtek Velká písmena – jak je psát správně:
Velká písmena – jak je psát správně – Pančelčino (pancelcino.cz)

 

Učivo 8. 5. – 12. 5.

Učebnice po stranu 121, PS po stranu 25/1, 2, 3

Číslovky – opakování
Slovní druh – příslovce
Psaní I, Í, Y, Ý s odůvodňováním

Práce s odborným textem
Návštěva Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2023(
Komiksový workshop Kláry Smolíkové

Slohový útvar – Zpráva

Procvičuj číslovky – Skloňování dva, dvě:
Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

Procvičuj – Podmět a přísudek
Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

Svět knihy 2023 – knižní veletrh a literární festival
Informace — Svět knihy (svetknihy.cz)

 

Učivo 1. 5. – 5. 5.

Učebnice po stranu 118, PS po stranu 23

Mluvnické kategorie přídavných jmen
Číslovky, skloňování základních číslovek
Ohebné slovní druhy – opakování
Pravopisná cvičení

Válečné drama: John Boyne – Chlapec v pruhovaném pyžamu
Prezentace myšlenkové mapy – Dorozumívání živočichů
Literární kvíz
Tvůrčí psaní

1. Máj – Svátek práce
Proč nemusíš do školy? Podívej se v krátkém videu:

Zopakuj si zájmena:
Zájmena – YouTube

Procvičuj:
Poznáváme přídavná jména, zájmena a číslovky (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 24. 4. – 28. 4.

Učebnice strana 112 – 113, PS po stranu 20

Přídavná jména, zájmena – opakování
Skloňování zájmen
Číslovky, druhy číslovek, skloňování číslovek dva, dvě, oba, obě
Pravopisná cvičení s odůvodňováním

Tradice: Slet čarodějnic
1. květen – Máj

Popis pracovního postupu, recept na zdravou večeři

Domácí úkol na úterý 25. 4.
Oprav chyby a cvičení přepiš do sešitu ČJ cvičný.

Korektura textu:
Posly přinesli krály dobrou zprávu. Vozy s pytly obilí vjely do mlýna. Orli mají hnízdo na vrcholu skály. Penězy se nedá všechno koupit. Viděli jste mamutí kli? Setkali jsme se s obyvately našeho města. Zítra půjdu k panu řediteli. Od nemluvi se nic nedozvíš. Psi nesmějí běhat volně po návsi. Ke správcy jsme šli pro klíče.

Nominace na Zlatou stuhu:
Zlatá stuha – O ceně (zlatastuha.cz)

Procvičuj:
Poznáváme přídavná jména, zájmena a číslovky (skolasnadhledem.cz)
Tvary zájmena SE (skolasnadhledem.cz

 

Učivo 17. 4. – 21. 4.

Učebnice strana 103 – 106, PS po stranu 18 (vybraná cvičení), PL 51, 52
Rozbor čtvrtletní písemné práce

Zájmena – opakování
Skloňování osobních zájmen
Pravopis přídavných jmen
Jednoduché tiskopisy, poštovní poukázka, podací lístek, objednávka, přihláška

Literární ocenění nominovaných knih Magnesia Litera
Magnesia Litera – Oceňujeme a propagujeme kvalitní literaturu (magnesia-litera.cz)
Výsledky ankety Kniha dětského srdce 2022, Cena učitelů
Kniha dětského srdce, cena V. F. Suka, anketa o nejoblíbenější dětskou knihu roku 2022 | NPMK
Propagace kvalitní literatury

Čtení příběhů z válečných let
Společná četba – Zdeňka Bezděková: Říkali mi Leni

Video – jednoduché a složené tvary (pro připomenutí)
Slovesa – jednoduchý a složený tvar, určitý a neurčitý tvar – YouTube

Cvičení (onlinecviceni.cz)

Čtvrtletní práce 18. 4. – Slovní druhy, podstatná a přídavná jména, slovesa

 

Učivo 10. 4. – 14. 4.

Učebnice strana 101 – 102, PS po stranu 16 (vybraná cvičení)

Slovesa, slovesné způsoby, mluvnické kategorie
Zájmena, druhy zájmen
Internetová jazyková příručka, práce se slovníkem

Můj oblíbený spisovatel/spisovatelka – zjišťování informací
Vedení sešitů, správný pravopis, čitelnost písma

Procvičuj mluvnické kategorie:
Mluvnické kategorie sloves (skolakov.eu)
Mluvnické kategorie sloves – Osoba – YouTube

Pusť si video a procvič slovesné způsoby:
Oznamovací způsob 5. ročník – YouTube
Způsob rozkazovací 5. ročník – YouTube
Podmiňovací způsob 5. ročník – YouTube

Přídavná jména stále procvičuj, nezapomeň zdůvodnit

 

Učivo 3. 4. – 7. 4. 

Učebnice po stranu 100, PS po stranu 15

Velikonoce jako svátky jara
Velikonoce jako svátek náboženský

Velikonoční zvyklosti a lidové tradice
Svatý týden – PAŠIJOVÝ, velikonoční slavnosti

Popis pracovního postupu
Velikonoční recepty: Piškotový beránek, Vaječná pomazánka

Jak voní Velikonoce? Velikonoční koledy, říkadla a básničky

Zhlédni video:
Květná neděle – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Pašijový týden a Škaredá středa – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Pašijový týden – Naše tradice | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Po Velikonocích nás čeká čtvrtletní práce, opakuj a procvičuj učivo – slovní druhy, podstatná a přídavná jména, slovesa
Druhy přídavných jmen 1 (skolasnadhledem.cz)
Druhy přídavných jmen 2 (skolasnadhledem.cz)
i, í / y, ý v přídavných jménech (skolasnadhledem.cz)
Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)
5. třída (5. ročník) – Umíme česky – Online procvičování češtiny (umimecesky.cz)

 

Učivo 27. 3. – 31. 3. 2023

Učebnice strana 97 – 100, PS po stranu 15

Podmiňovací způsob – čas přítomný a minulý
Slovesa, přídavná jména – opakování
Pravopisná cvičení – vyjmenovaná slova a k nim slova příbuzná, koncovky podstatných jmen, pravopis přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem

Lidové zvyky a tradice – postní období, postní neděle, nácvik jarního pásma na Velikonoční jarmark
Vyprávění podle dané osnovy/volba povolání
Dopis J. A. Komenskému, části dopisu

Dílna čtení, čtenářské otázky
Čtení s porozuměním – čtu, vím, kriticky myslím
Noc s Andersenem 2023

Procvič si:
Druhy přídavných jmen 1 (skolasnadhledem.cz)
Druhy přídavných jmen 2 (skolasnadhledem.cz)
i, í / y, ý v přídavných jménech (skolasnadhledem.cz)

Zhlédni video:
Smrtná neděle – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Velikonoce a Smrtná neděle – Naše tradice | Česká televize (ceskatelevize.cz)
Co Morana symbolizuje?

 

Učivo 20. 3. – 24. 3.

HURÁ DO KNIHOVNY!
Březen – měsíc čtenářů

Učebnice strana 97 – 99, PS po stranu 13

Podmiňovací způsob
Tvoření podmiňovacího způsobu
Podmiňovací způsob přítomný, podmiňovací způsob minulý
Procvičování pravopisu s odůvodňováním

Lidové zvyky a tradice – postní období, postní neděle
Velikonoční program zlínského muzea Nesem, nesem Mařenu s pásmem dětského folklórního souboru

Čtení nás baví – společné čtení s dětmi z mateřské školky ve školní knihovně

Zhlédni video:
Družebná neděle – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 13. 3. – 17. 3.

Učebnice strana 93 – 95, PS strana 11, 12, PL 35, 45

Slovesný způsob oznamovací – čas minulý
Slovesný způsob rozkazovací
Pravopis přídavných jmen

Humor v literatuře, referáty o knize, čtení vtipných úryvků
Psací výzva, tvůrčí psaní, prezentace

Lidové zvyky a tradice – postní období, postní neděle
Pranostiky, říkadla, moudrosti

HURÁ DO KNIHOVNY!
Březen – měsíc čtenářů

Zhlédni video:
Kýchavná neděle – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Vysvětli na podkladě informací z videa, proč se třetí postní neděli říká Kýchavná

Zopakuj přídavná jména, časování přídavných jmen + pravopis s odůvodňováním. Napíšeme si prověřovací test.
Druhy přídavných jmen – tvrdá, měkká, přivlastňovací. 5. ročník ZŠ – YouTube
Procvičování koncovek přídavných jmen – PRAVOKVÍZ (12) (pravopisne.cz)
Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

 

Učivo 6. 3. – 10. 3.

HURÁ DO KNIHOVNY!
Březen – měsíc čtenářů

Učebnice strana 85 – 92, PS strana 8, 9, 10, PL 44, 45

Jmenné tvary přídavných jmen tvrdých
Stupňování přídavných jmen
Slovesný způsob oznamovací – čas přítomný, budoucí, časování sloves

Dopis – osobní dopis, neosobní – úřední, adresa, zájmena Ty, Vy, Tvůj, Váš
Psací výzva, tvořivé psaní

Dětský časopis JUNIOR – rozvoj čtenářských dovedností, vyhledávání, třídění a zpracování informací
Čtení vlastní knihy
Jarní pranostiky

Zhlédni video:
Sazometná neděle – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
V
ysvětli na podkladě informací z videa, proč se druhé postní neděli říká Sazometná  nebo Černá či Pražná.

 

Učivo 27. 2. – 3. 3.

Učebnice strana 85 – 89, PS strana 6 celá, 7/4 – přepis, 8 celá, PL 56, 68

Přídavná jména – opakování, pravopis přídavných jmen s odůvodňováním
Slovesa, slovesný způsob (zápis v sešitě), slovesný způsob oznamovací
Karel Poláček: upravený příběh z knihy Bylo nás pět – osnova příběhu

Návštěva KKFB Zlín – výukový program MAKEJ, MAKAKU!
Daniela Krolupperová a její knihy pro děti, soutěžní kvíz
Čtení vlastní knihy každý den. Napadají tě otázky při čtení?

Dílna psaní – Napiš rozhovor mezi dvěma postavami příběhu (do sešitu ČJ cvičný)

Dílna čtení – PL Zvířata Afriky (tipuj odpovědi před čtením, po natipování odpovědí si přečti text a oprav, na pátek 10. března vymysli vlastní tabulku pro své spolužáky na zvířata z Asie, Austrálie, Severní Ameriky, Jižní Ameriky)


PL 56, 58 – domácí procvičování

Zhlédni video:
Černá neděle – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Kde se vzalo pojmenování  „liščí“ a „černé neděle“ a co znamená půst?

 

Učivo 20. 2. – 24. 2.

Učebnice strana 79, 80, PS po stranu 5, PL 38, 39

Přídavná jména přivlastňovací (zápis v sešitě)
Vzory otcův, matčin – skloňování
Opakování a procvičování přídavných jmen

Třídní kolo a školní kolo recitační soutěže
Dílna čtení, sdílení z četby, doporučování literatury

Procvičuj skloňování přídavných jmen.
Zdůvodňuj dosazením vzorů.

Procvičuj:
5. třída (5. ročník) – Přídavná jména – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)
Test: Koncovky přídavných jmen 1 – Moje čeština – Čeština na internetu zdarma (mojecestina.cz)
Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

 

Učivo 6. 2. – 10. 2.

Učebnice strana 69 – 78, PS 2. díl strana  2, 3/4, 4/1 – 4, 5/1

Domácí úkol na pondělí 20. 2. – učebnice strana 70/7 + 7a přepis z učebnice, oprava diktátu, doplňovacího cvičení, práce s chybou
Dobrovolný úkol přes jarní prázdniny – PL 18, 19 (čtení s porozuměním), 40, 41 (pravopis přídavných jmen) – možnost volby, procvičuj problémové učivo
Příprava na třídní kolo recitační soutěže – 21. 2., pracuj na přednesu

Přídavná jména, druhy přídavných jmen
Skloňování přídavných jmen tvrdých
Skloňování přídavných jmen měkkých
Psaní I, Í, Y, Ý v přídavných jménech
Shoda přísudku s podmětem (diktát, doplňovací cvičení)

Masopust – tradice, historie, lidové masopustní zvyky, masopustní masky, lidové pranostiky
Sloh – pozvánka, pracovní postup, recept na masopustní koblihy
Jak se slaví masopust v naší obci – končinový průvod s voděním medvěda
koncinovy pruvod tecovice 2023

Čtení s porozuměním s jazykovými úkoly, orientace v textu, rozvoj slovní zásoby

Masopust je tady! Zhlédni video:
Chaloupka na vršku – 02 Jak to bylo o Masopustu – YouTube
Masky z Národního muzea ožívají rok co rok v masopustním průvodu – YouTube

Znáš některou z masopustních pranostik?
Jak probíhají oslavy masopustu v naší obci?

 

Učivo 30. 1. – 3. 2.

Učebnice strana 77, PL 33/1

Přídavná jména měkká, skloňování přídavných jmen měkkých podle vzoru jarní
Shoda přísudku s podmětem

Čtení s porozuměním s jazykovými úkoly, orientace v textu, rozvoj slovní zásoby

Lidové zvyky a obyčeje – ÚNOR, pranostiky
2. únor – Hromnice

Příprava na třídní kolo recitační soutěže

Zopakuj přídavná jména a pročítej zápis v sešitě:
Přídavná jména (adjektiva) – Slovní druh(y) (slovnidruh.cz)
Přídavná jména – vzor (diktatorek.cz)

Hromnice:
Hromničky a výroba svíček – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 23. 1. – 27. 1.

Učebnice strana 69, 71, PL 49

Pololetní opakování, podstatná jména, vyjmenovaná slova
Přídavná jména tvrdá vzor MLADÝ, měkká vzor JARNÍ
Zhlédni video o přídavných jménech:
Druhy přídavných jmen – tvrdá, měkká, přivlastňovací. 5. ročník ZŠ – YouTube

Myšlenková mapa článku, tvorba poznámek, hlavní téma, klíčové obrázky, klíčová slova, použití barev (zapisování vlastních myšlenek)
Čtení s porozuměním (shrnutí odstavců vlastními slovy), rozvoj slovní zásoby

Rozhovor, pravidla rozhovoru
Hodnocení, sebehodnocení
Online zapojení do ankety Kniha dětského srdce

Připrav se na ústní zkoušení, zopakuj podstatná jména – video pro připomenutí:
Pančelky – Podstatná jména – YouTube

Ústní zkoušení z pravopisu vyjmenovaných slov a slov příbuzných, ze slovních druhů a mluvnických kategorií podstatných jmen

Zapiš si na úterý název a autora nejlepší knížky, kterou jsi četl/a v roce 2022 a odpověď na otázku – Proč rád/a čtu.
NPMK vyhlašuje 30. ročník Knihy dětského srdce! | NPMK

Kniha dětského srdce

Seznam se s dvaceti nejčtenějšími knihami roku 2021

Zhlédni na čtvrtek video o přídavných jménech:
Druhy přídavných jmen – tvrdá, měkká, přivlastňovací. 5. ročník ZŠ – YouTube

 

Učivo 16. 1. – 20. 1.

Učebnice strana 57 – 67, PS strana 36

Pololetní písemná práce (jazyková část, diktát, čtení s porozuměním)

Základní skladební dvojice
Shoda přísudku s podmětem
Práce se Slovníkem spisovné češtiny

Nácvik čteného přednesu – G. Rodari:  Semafor s modrým světlem. M. Černík: O smutné princezně, PL 37, 25

Čtení s porozuměním (porozumění a orientace v textu, slovní zásoba, jazykový cit), PL 2 – 5

Procvičuj češtinu online:
Umíme česky – Online procvičování češtiny (umimecesky.cz)
Slovní druhy – určování (superskolak.cz)

Co vše se může v písemné práci objevit – slovní druhy, předpony S/Z/VZ, stavba slova, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, zdvojené souhlásky n/nn, psaní skupin mě/mně, vje/vě, bě/bje, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, čtení s porozuměním

Za odměnu si poslechni čtení z knihy Pohádky po telefonu (Gianni Rodari)
Renata Munteanu čte dětem: Pohádky po telefonu /Gianni Rodari/ – YouTube

 

Učivo 9. 1. – 13. 1.

Učebnice strana 57 – 67, 123, 124, PS strana 37, 38 vybraná cvičení

Pravopis koncovek podstatných jmen, skloňování podstatných jmen
Životnost, neživotnost podstatných jmen
Základní větné členy, podmět a přísudek
Shoda přísudku s podmětem, pravidla pravopisu

Návštěva KKFB Zlín, výukový program: Záhady pro začínající detektivy, výměna knih, tiché čtení
Nabídka knih z KMČ Albatros

Mluvený projev, dialog

Procvič si číslo podstatných jmen:
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková (střední) – online Rozřazovačka (umimecesky.cz)
Podst. jména pomnožná, hromadná, látková – online Tetris (umimecesky.cz)

Procvičuj češtinu online:
Umíme česky – Online procvičování češtiny (umimecesky.cz)

Pondělí 16. 1. – pololetní diktát, čtení s porozuměním

Čtvrtek 19. 1. – pololetní písemná práce (opakuj slovní druhy, předpony S/Z, stavbu slova, vyjmenovaná slova a slova příbuzná, základní skladební dvojice, shodu přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, zdvojené souhlásky n/nn, psaní skupin mě/mně, vje/vě, bě/bje, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves)

 

Učivo 2. 1. – 6. 1. 2023

Učebnice strana 57 – 60, PS strana 33/2, 3, 4, 34/2, 3, 4

Podstatná jména konkrétní, abstraktní (viz. zápis v sešitě)
Podstatná jména – pád, číslo
Podstatná jména hromadná, látková, pomnožná (viz. zápis v sešitě)

My tři králové
O třech mudrcích (práce s texty, životabáseň, podvojný deník, porozumění, otázky)

Čtení z knih, které nám přinesl Ježíšek pod stromek

Novoročenky

Zhlédni naučné video:
Tři králové – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Podstatná jména (hromadná, látková, pomnožná) – pád, číslo
Pusť si video a prostuduj si, co znamenají hromadná, látková a pomnožná podstatná jména:
Podstatná jména hromadná, látková a pomnožná – YouTube

Dobrovolné procvičování učiva přes vánoční prázdniny:

 

Učivo 19. 12. – 23. 12.

Učebnice po stranu 52, PS po stranu 31 (individuální procvičování)

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vyhlašuje již 23. ročník literární soutěže pro děti zlínského regionu Hledání.
Datum odevzdání slohové práce je v pondělí 9. ledna 2023.

Datum odevzdání čtenářského deníku je ve čtvrtek 2. února 2023.

Středa 21. 12.
PL 14, 15 Miloš Kratochvíl – Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my, práce s textem a obrázky

Úterý 20. 12.
Pracovní sešit strana 31 (opakování slovních druhů, souhrnné opakování učiva – pracuj se Slovníkem spisovné češtiny, Pravidly českého pravopisu)
PL 82 Práce s textem Jak rozbalovat vánoční dárek, František Nepil – Dobré a ještě lepší jitro (hlasité výrazné čtení textu s intonací a melodií hlasu)

Pondělí 19. 12.
Sloh, čtení
Pracovní list 13

Udělej zápis do sešitu čtení:

Zhlédni video:
Štědrý den: Zvyky a tradice – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Adventní a vánoční zvyky na Valašsku – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Dobrovolně zhlédni Rybovu Českou mši vánoční a Ladův lidový betlém:

 

Učivo 12. 12. – 16. 12.

Pátek 16. 12.
Učebnice strana 53/4, 5, 6 – ústně si cvičení projdu
Pracovní sešit strana 31/8, 9

Četli jsme čtvrtou vánoční povídku: Ivona Březinová – Ježíšek je holka. Zalíbila se nám myšlenka nakreslení Ježíška. Zkusím doma ztvárnit milou vánoční postavičku. Po příchodu do školy přidám svůj obrázek do Galerie Ježíšků.

V pondělí 19. prosince odevzdám ke kontrole Čtenářský deník.

Čtvrtek 15. 12.
Slovní druhy
Učebnice strana  47/7, cvičení přepíšu do sešitu ČJ cvičný, určím slovní druhy číslicí nad dané slovo, ústně vyhledám ZSD v každé větě
Pracovní sešit strana 29, 30 – procvičuji slovní druhy, souvětí, vzorce souvětí

Procvičuji vyjmenovaná slova:
Vyjmenovaná slova: mix – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)

 

Učivo 5. 12. – 9. 12.

Učebnice strana 52, PS po stranu 27 (individuální procvičování)

Pravopis a význam slov cizího původu
Tvarosloví, opakujeme slovní druhy
Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná

Svatý Mikuláš
Třetí vánoční povídka Miloše Kratochvíla: Ježíšek není pošťák

Krátký psaný příběh podle obrázku Josefa Lady

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vyhlašuje již 23. ročník literární soutěže pro děti zlínského regionu Hledání.

Zhlédni video:
Mikulášská nadílka: Mikuláš je za dveřmi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Procvičuj pravopis (zaměř se na učivo, které Ti nejde):
Cvičení na psaní y i (pravopiscesky.cz)

Procvičuj na test. Test si napíšeme v pondělí 12. prosince.
Předpony -s, -z, -vz – Učební pomůcka (wordwall.net)
Zdvojené souhlásky – Učební pomůcka (wordwall.net)
předpony s, z, vz – Výukový materiál (wordwall.net)

PL 13, 14, 16, 17 – týdenní domácí úkol, procvičuj na test (12. 12.),  termín odevzdání je v pátek 9. 12. (pracuj s Pravidly českého pravopisu)

 

Učivo 28. 11. – 2. 12.

Učebnice strana 41, 43, 51, 45 – 50, PS po stranu 28

Dělení slov na konci řádku
Stavba slova, zdvojené souhlásky, předpony S, Z, VZ, OB, V, psaní skupin BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, MĚ/MNĚ – procvičování s odůvodňováním
Vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná – procvičování

Slohový útvar – Pozvánka, Zpráva (Pozvánka na vánoční jarmark, Zpráva o akci Krabice od bot)

Rozdělení pohádek – 1. klasické = lidové, 2. moderní, autorské (zápis v sešitě, naučit)

Advent (zápis v sešitě, pročítat)
Svatý Ondřej 30. 11. (legenda, zvyky, pověry a kouzla, pranostiky)
Svatá Barbora 4. 12., legenda, zvyky spojené s tímto dnem, doporučení k utrhnutí třešňové větvičky
Druhá vánoční povídka Daniley Krolupperové: Kdy Ježíšek nekouká?

Nácvik vánočního pásma veršů Chumelí se, chumelí

Dělení slov na konci řádku – web Pančelino ti mnohé napoví:
Dělení slov na konci řádku – Pančelčino (pancelcino.cz)
Pančelky – Dělení slov na konci řádku – YouTube

Podívej se na video:
Advent – Naše tradice | Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 21. 11. – 25. 11. 

Učebnice strana 39 – 42, PS strana 21, 23/1, 25

Opakování, procvičování a upevňování učiva – předpona S, Z, VZ, předpona OB, V, psaní skupin BĚ/BJE, VĚ/VJE, PĚ, MĚ/MNĚ

Vyjmenovaná slova a k nim slova příbuzná

Slohové cvičení – ZPRÁVA, VZKAZ, DOPIS

ADVENT – poezie, próza
Adventní pranostiky, svatá Kateřina
Typické věci pro dobu adventní, Jak voní advent?
První vánoční povídka:  Ježíškovo první adventní ráno

Dobrovolné procvičování – předpony S-, Z- VZ
Předpony s-, z-, vz- – Třídění skupin (wordwall.net)

 

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Učebnice strana 32 – 39, PS strana 19/1, 2

Rozbor písemné čtvrtletní práce, práce s chybou

Předpona S, Z, VZ
Předpona OB, V
Psaní BĚ, BJE, PĚ, VĚ, VJE (zápisy v sešitě – pročítám)

Prověřovací literární test – Lidová pohádka (práce s vybranou pohádkou)
Dílna čtení, sdílení ve skupině, doporučování četby
Zamyšlení nad dočtenou knihou M. Drijverové: TO KVŮLI MNĚ… (překvapení, smutek, radost?)

Sebehodnocení, osobní graf sebehodnocení za 1. čtvrtletí
Rozhlasová relace

Nastuduj:

Objednatel objemných návěsů obědval s oběma syny v restauraci „V Objeveném vjezdu“ vedle věže se sklepním vězením.
V hlavní roli –Ě– a –JE–.

Ve slovech, kde se předpony ob-  v-  potkávají se základovým slovem, začínajícím na je, píšeme pak hláskovou skupinu -bje- .
V ostatních případech píšeme vždy -bě- .

předpona                    základové slovo                 nové slovo
ob                                   jednat                                      objednat
v                                          jet                                              vjet

objet, vjezd, objevit, objem, objetí, …
X
obě, vězení, návěs, oběd, oběti, oběsit, věřit,…

PĚ a PJE
Po písmenu P v našich českých slovech -je- nikdy nepíšeme.
Vždy píšeme pouze PĚ.
př: pěstovat, pět, pětikoruna, opětovat, nápěvek, zpěvák, zpět, …

Procvič si a zopakuj: Předpona roz-, bez-, zdvojené souhlásky (skolakov.eu)

 

Učivo 7. 11. – 11. 11.

Učebnice strana 31 – 34, PS strana 18, 19

Čtvrtletní písemná práce

Předpony s-, z-, vz-, pravidla pro psaní předpon
Procvičuj: Předpony a předložky I. (skolakov.eu)
Slovotvorný rozbor, rozbor stavby slova

Reklama, grafické zpracování reklamy

Lidové zvyky a obyčeje v křesťanském roce
11. listopad – svatý Martin, SVATOMARTINSKÁ HUSA
Legenda o svatém Martinovi, dramatizace legendy, pranostiky, vysvětlení významu
Epický literární žánr legenda Legenda o sv. Martinovi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Individuální příprava na čtvrtletní práci:

Připomeň si:
Stavba slova ( se zaměřením na přípony a koncovky ) – YouTube

POZOR DALŠÍ OBTÍŽNÉ UČIVO
Podívej se na video:
UčíTelka (5. tř.): Rozlišujeme předpony s-, z-, vz- – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)
Procvičuj:
Předpony a předložky I. (skolakov.eu)

 

Učivo 31. 10. – 4. 11. 

Učebnice po stranu 30, 39-40, PS strana 15, 16, 21, 22 (vybraná cvičení)

Slovotvorný rozbor (slovo základové, předpona, přípona, slovo odvozené, slovotvorný základ), rozbor stavby slova (předpona, kořen slova, přípona, koncovka)
Skupiny mě/mně, psaní MĚ, MNĚ ve slovech (pročítej zápis v sešitě)
Zdvojené souhlásky (procvičování, upevňování učiva)

Dušičková výprava na hřbitov (čtení s porozuměním, pravdivá x nepravdivá tvrzení)
Dušičkové a listopadové pranostiky, dušičkové počasí

Pracovní postup vydlabání a vyřezání dýně

Dílna čtení, sdílení ve dvojicích, doporučování četby

Procvičuj:
Pranostiky (skolasnadhledem.cz)
Předložky s, z (skolasnadhledem.cz)
Označ základní skladební dvojice (skolasnadhledem.cz)
Znáš dobře slovesné tvary? 1 (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 24. 10. – 28. 10.

Učebnice strana 27-28, PS po stranu 15 vybraná cvičení, individuální procvičování)

Zdvojené souhlásky (zápis v sešitě)
Prověřovací test – Slovní druhy, pravopis VS

Pohádky (báchorky), rozdělení pohádek, klasické = lidové pohádky

Sloh – Která vlastnost mě vystihuje?

Dobrovolné procvičování – Předpona, kořen, přípona, koncovka (střední) – online Rozbory (umimecesky.cz)

 

Učivo 17. 10. – 21. 10. 

Učebnice po stranu 26 (vybraná cvičení), PS po stranu 15 vybraná cvičení, individuální procvičování

Souhláskové skupiny na rozhraní předpony a kořene
Souhláskové skupiny na rozhraní kořene a přípony
Předpony, předložky

Druhy popisu (zápis v sešitě)
Popis osoby, vlastnosti opravdové kamarádky, kamaráda

Martina Drijverová – Domov pro Marťany
Umělecký text Píseň lesa, zvláštní obraty a básnická slova

Návštěva KKFB Zlín, výukový program Dobrodružství Marka Twaina

Procvičuj:
Určování předpony slova (lehké) – online Rozhodovačka (umimecesky.cz)
Předložky od, nad, pod, před, předpony od-, nad-, pod-, před- (skolakov.eu)

Najdi slova příbuzná se změnou v kořenu (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Učebnice po stranu 21, PS strana 11/1

STAVBA SLOVA – souhláskové skupiny (zápis v sešitě)
Předložka S, Z
Vyjmenovaná slova, slova příbuzná (odůvodňování)
Slovní druhy

Slohový útvar POPIS, popis vybraného předmětu

Společná četba – Martina Drijverová: To kvůli mně!!!
Dílna čtení, popis hlavní postavy příběhu

Dobrovolně prostuduj:
Pravopis skupin souhlásek (diktatorek.cz)

Procvičuj dobrovolně aktuální učivo k lepšímu porozumění a pochopení:
Podstatná jména: pády – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)
Podstatná jména (skolakov.eu)
Podstatná jména (skolakov.eu)

Online řešení úloh: Kořen slova (gramar.in)

 

Učivo 3. 10. – 7. 10.

Učebnice po stranu 18, strana 58 – 61 (opakujeme), PS po stranu 10 (vybraná cvičení, individuální procvičování), PL 8, 27

Stavba slova (předpona, kořen, přípona, koncovka), slova příbuzná
Tvoření slov, základové slovo, slova odvozená, slovotvorný základ (zápis v sešitě) – procvičování
Vyjmenovaná slova, práce s chybou
Mluvnické kategorie podstatných jmen, pádové otázky – prosté a předložkové pády (zápis v sešitě), procvičování

Mluvený projev, rozhovory, spolupráce ve skupině

Práce s naučným textem Praha, myšlenková mapa podle dané osnovy, učíme se učit
Čtení vlastní knihy, sdílení o pocitech z četby
Přehled literárních žánrů

Procvičuj dobrovolně aktuální učivo k lepšímu porozumění a pochopení:
5. třída (5. ročník) – Stavba slov – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)
Zapiš si, co Ti nejde, na co se potřebuješ zaměřit.

Trénuj čtení s porozuměním:
Čtení s porozuměním – Umíme česky (umimecesky.cz)

 

Učivo 26. 9. – 30. 9.

Učebnice strana 17 – 20 (vybraná cvičení), PS strana 9, 10 (vybraná cvičení, individuální procvičování)

TVOŘENÍ SLOV – ODVOZOVÁNÍ, SKLÁDÁNÍ, ZKRACOVÁNÍ (zápis v sešitě)
Odvozování slov předponami a příponami, změny při odvozování slov
Pravopis předložek a předpon, dělení slov na konci řádku

Prohlubování komunikačních dovedností, rozvoj slovní zásoby
Čtení s porozuměním, zaznamenávání podstatných informací, orientace v textu
Podzimní pranostiky

Zpráva – slohový útvar (informační, popisný postup, spisovný jazyk), učebnice strana 51 – žlutý rámeček dole

Hodnocení a sebehodnocení měsíční školní práce

Odkaz z páteční besedy v knihovně:
Karel a Josef Čapkovi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Podívej se na přehledné video, jak se tvoří slova:
Přijímací zkoušky na SŠ z ČJ – Tvoření slov – YouTube

Pusť si mluvený diktát Agent Bob – online Mluvené diktáty (umimecesky.cz)
Věty zapiš do cvičného sešitu. Kontrola ve čtvrtek 29. 9.

 

Učivo 19. 9. – 23. 9.

Učebnice strana 13 – 16,  PS strana 7 (vybraná cvičení, individuální procvičování), PL 20, 21

Tvoření slov a jejich stavba (zápis v sešitě)
Kořen, předponová část (předpona), příponová část (přípona, koncovka)
Slova příbuzná
Předpona, předložky

Pravopis – koncovky podstatných jmen rodu ženského a rodu mužského (procvičuj s odůvodňováním)

Literární útvar – legenda, pověst, Pověst o Blaníku
Návštěva KKFB Zlín, výukový program: Seznámení s Karlem Čapkem

Dílna psaní – zamyšlení: Trápilo Boleslava svědomí, jakou měl povahu?

Příprava rozhlasové relace, 28. 9. – Den české státnosti

 

Učivo 12. 9. – 16. 9. 

Učebnice po stranu 11 (opakujeme, individuální ústní procvičování), PS strana 3, PL 1, 10

Tvarosloví, slovní druhy
Podstatná jména, mluvnické kategorie podstatných jmen
Vyjmenovaná slova B, používáme pro rozlišení tvar slovesa být (dobude), bít (dobije), zápis v sešitě, psaní krátkých vět
Pravopis u/ú/ů, nové učivo pravopis ú (zápis v sešitě)

Vypravování, užití přímé řeči ve vypravování
Krátký psaný projev s dodržením časové posloupnosti (vyprávění)

Výrazné čtení prózy i poezie, vyjádření pocitů z četby
Pavel Šrut, Galina Miklínová: Veliký tůdle
Ivana Peroutková – série knížek o Aničce, Valentýnce, doporučená četba Kristián a kocour Teo
Vyhledávání informací na internetu, elektronická pošta, e-mail (soutěž DKK Grada)

Procvič si pádové otázky: Určování pádů ve větách (lehké) – online Rozbory (umimecesky.cz)

Připomeň si psaní u/ú/ů:
Video zde: Český jazyk – Pravopis u/ú/ů – YouTube

Samostatná práce na středu 14. 9.
Nastuduj: Pravopis ú (diktatorek.cz)

 

Učivo 5. 9. – 9. 9.

Učebnice strana 4 – 5, PL 1

Organizace předmětu, seznámení s učivem, zavedení sešitů, pomůcky

Vzpomínky na prázdniny, zážitky z prázdnin
Řeč, jazyk, mateřský jazyk, nářečí, práce se slovníkem
Opakujeme učivo 4. ročníku – Slovo a význam
Slova nadřazená, podřazená a slova souřadná, synonyma a antonyma, slova mnohoznačná, slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená
Vyjmenovaná slova po B, procvičuj zde:  Vyjmenovaná slova po b (skolasnadhledem.cz)
Psaní velkých písmen na začátku slov
Víš, kdy napíšeš na začátku slova velké písmeno? Podívej se zde: Psaní velkých písmen | skolaposkole.cz

Prázdninové čtení, myšlenková mapa – Kniha, kterou právě čtu
Literární druhy, lidová slovesnost
Dětská literatura – knižní katalogy Albatros, Fragment, Grada

Slohový útvar VYPRÁVĚNÍ (časová posloupnost, odstavce, úvod, stať, závěr), učebnice strana 12
Dílna psaní – příběh z prázdnin