Povinně zveřejňované informace

1. Název Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Organizace byla zřízena za účelem výchovy a vzdělávání ve školách zařazených do školského rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a prováděcími předpisy k tomuto zákonu v platném znění.
Zřizovatel školy: Obec Tečovice
Předmět činnosti: Poskytování předškolního a základního vzdělávání a výchovy, zájmového vzdělávání ve školní družině, zabezpečování školního a závodního stravování. Škola byla zapsána do rejstříku škol dne 1. 1. 2005.
3. Organizační struktura
  1. V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce školy – ředitelka školy, která odpovídá za plnění úkolů organizace. Ředitelka školy jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých může škola vstupovat a to zejména ve věcech výchovně vzdělávacích, obchodních a v oblasti pracovně právních vztahů příspěvkové organizace.
  2. Škola se člení na základní školu, mateřskou školu a školní jídelnu.
  3. Vedoucí učitelka mateřské školy je oprávněna jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelem v náplni práce.
  4. Vedoucí školní jídelny je oprávněna jednat jménem školy v rozsahu stanoveném ředitelem v náplni práce.
  5. Na škole není zřízena funkce statutárního zástupce ředitele školy, pro vyřizování nezbytných řídících a správních úkonů v době nepřítomnosti ředitelky školy je stanovena zastupující učitelka.
4. Kontaktní spojení tel.: 577 103 784
mobil: 777 106 119
4.1 Kontaktní poštovní adresa Základní škola a Mateřská škola Tečovice, p.o.
Tečovice 112
763 02 Zlín 4
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Základní škola a Mateřská škola Tečovice, p.o.
Tečovice 112
763 02 Zlín 4
4.3 Úřední hodiny V provozní době – dle domluvy
U každé elektronické adresy se uvádí upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta).
5. Bankovní spojení 27-961180227/0100
6. IČ 75023679
7. DIČ Mateřská škola není plátcem daně z přidané hodnoty.
8. Dokumenty Školní řády
Organizační řády
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání
Stanovení úplaty
Provozní řády
8.2 Rozpočet https://zstecovice.cz/o-nasi-skole/dokumenty/
9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání Osobně v kanceláři školy
11. Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí:

  • Osobně v kanceláři, poštou na adresu školy
  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat
12. Formuláře
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací
14. Předpisy Dokumenty školy
Dokumenty školky
Školský zákon č. 561/2004 Sb.
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
Zákon o pedagogických pracovnících č. 564/200 Sb.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
15. Úhrady za poskytování informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy ke stažení v dokumentech školy.