Zápis do ZŠ 2021/22

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo „Metodický materiál ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2021/2022“. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale stejně jako loni s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021 – 2022 proběhne v době od 5. 4. do 23. 4. 2021.

Proběhne pouze formální část zápisu, tedy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Kritéria přijetí:

Ve školním roce 2021-2022 bude otevřena jedna třída 1. ročníku dle následujících kritérií:

  1. Přednostní přijetí mají ze zákona děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti
  2. Z nespádové oblasti mají přednost děti, které budou mít ve školním roce 2020-2021 v základní škole v Tečovicích sourozence.
  3. Při větším počtu nespádových dětí rozhodne o jejich přijetí do 1. ročníku los.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (pxcmice),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním: po telefonické domluvě na telefon školy 777 106 119.

K žádosti prosím doložte rodný list dítěte (prostou kopii) a zápisní list.

Podání žádosti o odklad:
Budete-li žádat odklad povinné školní docházky (tj. Žádost o odklad povinné školní docházky-viz níže), je nutné osobní podání v době zápisu, tj. od 1. 4. do 22. 4. 2021 po telefonické domluvě na telefon 777 106 119. Je třeba doložit potřebné dokumenty dle § 37 školského zákona (doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). Upozorňujeme na tuto podmínku s časovým předstihem, abyste si do doby zápisu stačili obě doporučení obstarat (lhůty poradenských zařízení jsou až tříměsíční).
Ředitelka školy vystaví v zákonem dané lhůtě Rozhodnutí o odkladu. Tyto děti přijdou k zápisu příští rok.

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete k zápisu dostavit, oznamte tuto skutečnost na telefonním čísle 777 106 119 nebo na email skola@zstecovice.cz.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání rodičů přijatých dětí. O termínu budete informováni prostřednictvím webových stránek školy.

Na své budoucí žáky se těší učitelé ZŠ Tečovice.

>ZÁPISNÍ LIST<

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

  • Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
  • Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy.
  • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Rodiče dětí, které navštěvují naši mateřskou školu, potřebné formuláře obdrží. Do 23. 4. je vhodí do schránky u hlavního vchodu do budovy ZŠ. Po zveřejnění rozhodnutí pošleme rodičů přijatých dětí pozvánku na první seznamovací schůzku.