Kroužky MŠ

Angličtina pro nejmenší

Kroužek Angličtina pro nejmenší je určen převážně pro předškolní děti (Berušky, Srdíčka). Angličtina je dětem předávaná hravou formou prostřednictvím básniček, písniček, obrázků, pohybových her, které se děti učí říkat anglicky. Slovní zásoba je základní a srozumitelná, jak pro děti, tak i pro rodiče. Lekce se koná každou středu v čase od 14:45 do 15:30 hodin v prostorách ZŠ.

Lektor: Bc. Barbora Janoštíková (učitelka MŠ – 1. třída)

Logopedický kroužek

Logopedický kroužek je určen pro děti ze třídy Berušek a Srdíček. V rámci kroužku se s dětmi zaměříme na sluchové hry, dechová cvičení (nádech, výdech, usměrňování výdechového proudu), artikulační cvičení (procvičování hybnosti jazyka a jeho posilování, horní i dolní čelisti, rtů), průpravná cvičení ke správné artikulaci, napodobování pohybů mluvidel a samotné vyvozování hlásek, rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel (dělení slov na slabiky). Terapie probíhá každou středu v ranních a odpoledních hodinách v provozní době MŠ a v prostorách MŠ.

Lektor: Mgr. Klára Družbíková (speciální pedagog – logoped, vedoucí učitelka MŠ)

Pohádkové cvičení

Cvičení zavede děti do světa známých pohádek, kde budou ochutnávat perníčky baby Jagy, zatancují si s čertem a Káčou, pokusí se létat jako slepička a kohoutek, i zobat zrní jako jejich kuřátka. Do děje proniknou základními pohybovými dovednostmi jako je chůze, běh, lezení, plazení, skákání. Pomocí rozcviček se protáhnou, zpevní celé tělo a budou rozvíjet své pohybové vlastnosti jako je např. rychlost, obratnost a vytrvalost. Ponoří se do tajů dětské jógy, která podporuje u dětí jejich kreativitu, představivost a spontánnost. Celé Pohádkové cvičení bude především o hře, zábavě a společné radosti. Lekce probíhá každé úterý v čase od 14:45 do 15:30 hodin v tělocvičně ZŠ.

Lektor: Marcela Zapletalíková (chůva MŠ – 1. třída)

Výtvarný kroužek

Práce dle předlohy i vlastní fantazie, kreativity, procvičování jemné motoriky, seznámení se s různými formami umění, rozvíjení estetického citu u dětí. Podporování rozvoje schopnosti vnímat krásu přírody i předmětů a jevů kolem sebe. Podporování rozvoje všech smyslů – především zraku a hmatu. Tvoření jednotlivě, ve dvojici i ve skupině.

  • Práce s barvami, míchání barev (temperové, akrylové)
  • Práce s atypickými materiály
  • Modelování, muchláž, malba, koláž, kresba, kresba tuší
  • Techniky práce se štětcem a ostatními výtvarnými potřebami
  • Práce s různými výtvarnými materiály (např. samo tvrdnoucí hmota aj.)
  • Práce s přírodninami (využití přírodního materiálu – šišky, jehličí, seno, apod.

Lekce se koná každé pondělí v čase od 14:30 do 15:30 hodin v prostorách ZŠ.

Lektor: Jitka Stoklásková (učitelka MŠ – 1. třída)

Novinky z kroužků

Každý kroužek má svou rubriku s novinkami:

Angličtina pro nejmenší MŠ

Logopedický kroužek MŠ

Pohádkové cvičení MŠ

Výtvarný kroužek MŠ