4. třída – Český jazyk

 • 46.týden– opakování vyjmenovaných slov po B,L a M
 • tvoření vět o třech vyjmenovaných slovech
 • určování pádů pomocí vyskloňování slov ve všech pádech
 • čtení s porozuměním – práce s PL ke dni 17.11. = sametová revoluce

PS – do str.32

 • 45.týden – Vyjmenovaná slova po M – vyvození  pomocí písničky a obrázků, pro lepší představu
 • Význam a procvičování dvojic slov jako  my – mi apod.
 • Procvičování vyjmenovanách slov po M, opakování po B a L
 • Tvoření vět na vyjmenovaná slova
 • Doplňování y/i na známky
 • Čtení s porozuměním Svatý Martin

PS – do str.27

 

 • Procvičování vyjmenovaných slov po L (ve čtvrtek psaní diktátu)
 • Určování pádů ( dobré procvičovat i doma)
 • Určování slovních druhů (dobré procvičovat i doma)
 • Opakování abecedy, řazení slov podle abecedy
 • Ústné hodnocení práce spolužáků

PS do str. 25 viz pracovní sešit

Sloh – Dopis – části dopisu, vypsaní obálky a psaní dopisu zvolené osobě

 

 • Procvičování vyjmenovaných slov  po B ( pětiminutovka – slovní spojení)
 • Význam slov jako babyka, babylon a labyrint
 • Vyjmenovaná slova po L -vyvození
 •                                                   – písnička na vyjmenovaná slo
 • Význam a procvičování dvojicjako mlýn – mlít a pod.
 • Procvičování vyjmenovaných slov po L

PS do str. 25 viz pracovní sešit

 • Opakováni Stavba slova – kontrolná práce
 • Obojetné souhlásky
 • Vyjmenovaná slova po B – vyvození
 • Význam a procvičování dvojic jako být – bít, nabýt – nabít atd.
 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Určování slovních druhů

PS do str. 23 viz pracovní sešit

SLOH – psaní pohádky o Kouzelném stromě vrámci Dne stromů

 

 

 • Předložka bez, v, ve,
 • Předpony bez-,roz-,vz-, ob-, v-
 • Skupiny bě/bje, vě/vje, pě
 • Zdvojené hlásky zz
 • opakování určování pádů podstatných měn – prosím procvičovat i doma, moc nám to zatím nejde

PS do str.18

– hodnocení  pacovního postupu – zatím veliká spokojenost

 • Stavba slova – kořen, předpona, přípona
 • Předložky a předpony – rozlišování
 • Předložky od, nad, pod, před
 • Předpony od-, nad-,pod-, před-

PS : do str. 15, ze strany 15 cvičení 1. za domácí úkolu

Slohová výchova – Pracovní postup – žáci si zkoušeli napsat svůj vlastní pracovní postup dle vlastního výběru, ve středu jej budeme společně číst a hodnotit. Prosím, ať se na to ještě podívají, dopíší, případně vylepší.

Tento týden, budeme psát diktát po přípravě a pravopisná cvičení typu, co mají za domácí úlohu.

 

 • Čtení s porozuměním – text o sv.Václavovi
 • slova citově zabarvená
 • návštěva knihovny – práce s knihou a tvoření čtenářských listů
 • písemná práce – opakování probraného učiva

PS: str. 11 cv.3. a 11.

 • Význam slova a jeho hlásková podoba – hlásková stavba
 • Slova jednoznačná a mnohoznačná
 • Slova protikladná a souznačná
 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • Slova spisovná a nespisovná

PS do strany 10 – viď sešit žáků

Slohová výchova – Jak vzniká příběh – osnova

Opakování učiva 3.ročníku:

 • hláska, písmeno, dělení hlásek, určování hlásek ve slově, grafická stavba slova
 • věta, souvětí
 • slova protikladná, podřazená, souřadná, nadřazená
 • abeceda, řazení slov dle abecedy
 • psaní u,ú a ů

PS – vypracován do str. 5 (ne všechna cvičení)

Prosím procvičovat psaní i/í a y/ý po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách