Zápis do ZŠ 2022/2023

Vážení rodiče,

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 proběhne dne 7. dubna 2022 od 13:00 – 16:00 hodin. Pro časovou rezervaci volejte 777 106 139 paní Jelínkovou.

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.

Kritéria přijetí:
Ve školním roce 2022-2023 bude otevřena jedna třída 1. ročníku dle následujících kritérií:

 1. Přednostní přijetí mají ze zákona děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti
 2. Z nespádové oblasti mají přednost děti, které budou mít ve školním roce 2022-2023 v Základní škole v Tečovicích sourozence
 3. V případě volných míst budou přijímány děti nespádové takto:
 4. Rozhodne los dětí se sourozenci
 5. V případě dalších volných míst budou přijímány děti nespádové
 6. Při větším počtu nespádových dětí rozhodne o jejich přijetí do 1. ročníku los.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (pxcmice),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním – po telefonické domluvě na telefon školy 777 106 119.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • přihláška k zápisu k povinné školní docházce
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný listu dítěte
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Průběh zápisu do 1 . třídy:

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete k zápisu dostavit, oznamte tuto skutečnost na telefonním čísle 777 106 119 nebo na email skola@zstecovice.cz.

Na své budoucí žáky se těší učitelé ZŠ Tečovice.

>ZÁPISNÍ LIST<

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

 • Po ukončení zápisu budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
 • Každá ZŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v ZŠ a na webových stránkách školy.
 • Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou ZŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této ZŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Po zveřejnění rozhodnutí pošleme rodičů přijatých dětí pozvánku na první seznamovací schůzku. Třída se naplní do počtu 17 dětí.

 

ZÁPIS CIZINCŮ

Na děti/žáky cizince se obecně vztahuje povinné předškolní vzdělávání a povinná školní docházka (§ 34a a § 36 školského zákona).

Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:

 • • povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
 • • povinná školní docházka na děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016

Děti cizinci nejsou povinny se k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo k povinné školní docházce hlásit bezprostředně po příjezdu. Vycházíme z toho, že nástup do školy je vhodný až ve chvíli, kdy je dítě na něj připraveno a nevnímá jej jako stresující událost. Není nutné na přijetí do školy spěchat, nejdříve je potřeba vyřešit trvalejší místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení, začít pracovat na odstranění jazykové bariéry. Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR není potřeba nástup do školy zajistit. Využít je možné např. pobytu v adaptačních skupinách. Informace o adaptačních skupinách jsou zveřejněny na edu.cz/ukrajina. Pokud ale zákonný zástupce vyhodnotí, že je pro dítě nástup do školy vhodný, má na to samozřejmě právo.

PŘIJÍMÁNÍ CIZINCŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTÍ PODANÝCH V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU MIMO ZÁPIS NEBO PO TERMÍNU ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU PRO CIZINCE

Všechna níže uvedená pravidla se týkají přijímání ke vzdělávání do mateřských škol a základních škol, které mají stanoven spádový obvod, v období mimo zvláštní zápis dětí/žáků cizinců, tedy v době mimo 1. 6. – 15. 7. 2022 podle §2 odstavce (5) tohoto zákona

 • k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
 • k základnímu vzdělávání ve všech ročnících v průběhu tohoto školního roku
 • k základnímu vzdělávání ve 2. a vyšším ročníku od 1. 9. 2022, a to i pokud jsou žádosti podány v termínu zápisu cizinců podle tohoto zákona, tj. i v období 1. 6. – 15. 7. 2022
 • žádostí o přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2022 podaných po termínu zápisu cizinců podle tohoto zákon

Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2022 před termínem zvláštního zápisu, jedná se o předčasné podání a ředitel školy ji zahrne až do zápisu konaného v době od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022. Pokud zákonný zástupce podá žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ od 1. 9. 2022 po termínu zvláštního zápisu, ředitel školy o žádosti rozhodne se zohledněním výsledků zápisu a volných kapacit. Při přijímání cizinců do vyšších ročníků ZŠ se nejedná o přestup dle § 49 školského zákona, ale o přijetí ke vzdělávání analogicky s § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona.