Výchovné poradenství

 

Informace pro zákonné zástupce žáků 

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb prováděných samotnou školou. Tyto poradenské služby jsou zajišťovány výchovným poradcem – Mgr. Monikou Novosádovou, školním metodikem prevence – PaedDr. Hanou Královou. Zástupcem mateřské školy je Alexandra Jelínková.

Novela školského zákona č.82/2015 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláška č.27/2016 Sb., upravují systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a těmto žákům náleží vzdělávání s využitím podpůrných opatření, která mají kompenzovat jejich speciální vzdělávací potřeby a vyrovnat jejich obtíže ve vzdělávání. Těmito opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školních (samotná škola) i školských poradenských službách (Pedagogické poradny, Speciálně pedagogická centra aj..), které odpovídají zdravotnímu stavu, prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Poskytování podpůrných opatření školou nebo školským poradenským zařízením je bezplatné a zahrnuje v případě vzniklé potřeby úpravu organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, zabezpečení výuky předměty speciálně pedagogické péče, využívání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a pomůcek, Braillova písma a náhradních komunikačních systémů. Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů, podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Pokud to vyžadují obtíže žáka je možné je kombinovat.

Forma vzdělávání je volena na základě věku žáka a tomu odpovídajícího stupně vzdělávání a podle požadavků na organizaci jeho vzdělávání, které vždy respektují speciální vzdělávací potřeby žáka nebo jiné závažné důvody na straně žáka.

Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje škola sama, v součinnosti se školním poradenským pracovištěm. Slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší tempo práce, drobné obtíže ve čtení, psaní, počítání, drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení. Obtíže žáka mohou být vyvolané aktuálně nepříznivým zdravotním stavem, případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity. Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují sami pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují se školním speciálním pedagogem (jiným poradenským pracovníkem školy), žákem a jeho zákonným zástupcem. Při selhávání žáka přistoupí vyučující pedagog k posílení přímé podpory žáka ve výuce, a pokud se tato projeví jako málo dostačující, přistoupí škola k vypracování Plánu pedagogické podpory. Tento bude obsahovat možné intervence v oblasti forem a metod výuky, postupy v hodnocení žáka a využití pomůcek. Pokud podpůrná opatření poskytovaná školou nevedou k pozitivní změně (vyhodnocení po dobu 3 měsíců), doporučí škola zákonnému zástupci žáka návštěvu školského poradenského zařízení. Školské poradenské zařízení vyhodnotí všechny podklady, se kterými žák do tohoto zařízení přichází, včetně Plánu pedagogické podpory a posoudí jeho speciálně vzdělávací potřeby. Na základě vyhodnocení všech souvislostí vydá škole Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálně vzdělávacími potřebami, které obsahuje konkrétní podpůrná opatření.

Jedním z podpůrných opatření, kterého škola využívá je asistent pedagoga.

Důležité webové stránky:
www.ceskaskola.cz :
(web pro ZŠ a SŠ)

www.zkola.cz
Poradenská zařízení:

Pedagogicko-psychologická poradna – J. A. Bati 5522 (22. budova), www.poradnazl.cz –tel. 575 570 491

Středisko výchovné péče Domek, Česká 4789, Zlín – tel. 577 242 786

Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 4694 – tel. 577 241 256

Poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce Zlín, Čiperova 5182
Mgr. Ilona Šumíčková, tel. 577 577 503 (testy profesní orientace)

Poradenská místa Policie ČR Zlín

PIS OŘ P ČR, nám. T.G.M. 3218 Zlín
Tel. 974 666 207, por.Bc. Lucie Javoříková
Otevřeno od 07.00 do 15.30 hodin

Psychiatrické služby:

Březíková Alena, MUDr.,Poliklinika Otrokovice,tel. 577 922 056, ( pro děti)

Klinický psycholog:

Pechová Marie, Ph.Dr.,Divadelní 3242, Zlín,tel. 577 222 622,( poradna pro děti a rodiče)

Linky pomoci:

Linka SOS, tel. 577 431 333 (nonstop)
Linka DONA (pomoc obětem domácího násilí) tel. 251 511 313 (nonstop)
Linka bezpečí dětí a mládeže tel. 800 155 555 (nonstop)

Výchovný poradce: Mgr. Monika Novosádová
Individuální schůzku si rodiče mohou domluvit telefonicky – 577 103 784, žáci mají možnost konzultace kdykoli v průběhu přestávek či po vyučování.

INFORMACE

Přijímací zkoušky na střední školy

Podrobnější informace a přesné termíny naleznete na webových stránkách jednotlivých gymnázií.

 

Pro poruchy čtení, psaní, pravopisu a matematických schopností se užívá souhrnný název specifické vývojové poruchy učení.

Patří mezi ně:

Dyslexie – porucha čtení, kdy je úroveň čtení výrazně nižší než všeobecná inteligence.

Dysgrafie – porucha psaní postihuje písemný projev, který bývá nečitelný, dítě si obtížně pamatuje písmena, obtížně je napodobuje.

Dysortografie – porucha pravopisu, nepostihuje celou oblast gramatiky, týká se pouze tzv. specifických dysortografických jevů. Děti nejčastěji zaměňují krátké a dlouhé samohlásky, nerozlišují slabiky dy-di, ty-ti, ny-ni, vynechávají, přidávají, zaměňují písmena nebo celé slabiky.

Dyskalkulie – porucha matematických schopností se projevuje mimo jiné obtížemi v orientaci na číselné ose, záměnami číslic (např. 6-9), záměnami čísel (např. 2008-2800), neschopností provádět matematické operace, poruchami v prostorové a pravolevé orientaci.

Mezi dys-poruchy nepočítáme pomalé osvojování dovedností číst, psát a počítat u dětí vývojově nezralých, u dětí s inteligencí na hranici mentální retardace. Jako poruchu nelze označovat výskyt pouze jednoho z projevů poruch učení, např. záměny krátkých a dlouhých samohlásek.