4. třída – Matematika

Učivo 17. 1. – 21. 1. 2022

Učebnice strana 42 vybraná cvičení, PS strana 32/7, 8, 10, 33/11, 37/10, 11, 36/7, 38/3, 39/5

Pololetní písemná práce – aritmetika, geometrie
Souhrnné opakování – Matematická prostředí

Písemné dělení jednociferným dělitelem
Trojúhelníkový a čtyřúhelníkový šipkový graf

Rýsovací dovednosti – rýsování rovnoběžníků do mříže, úhlopříčky, rovnoběžnost – co máme kolem sebe rovnoběžné
Přímka, vzájemná poloha přímek, úsečka, měření úsečky, kružnice s daným poloměrem

 

Učivo 10. 1. – 14. 1. 2022

Učebnice strana 42, 43 vybraná cvičení, PS strana 35/5,  37/12, 12, 38/3

Opakování a procvičování úloh
Dělení jednomístným číslem, experimenty s dělením
Diskuse nad různými způsoby řešení úlohy, vyvození různých algoritmů písemného dělení
Obvod čtyřúhelníku, rovnoběžnost
Rýsování – mřížové útvary

Procvičuj násobilku a dělení se zbytkem:
Malá násobilka (lehké) – online Přesouvání (umimematiku.cz)
Tabulka malé násobilky (lehké) – online Rozhodovačka (umimematiku.cz)
Dělení se zbytkem (lehké) – online Pexeso (umimematiku.cz)

 

Učivo 3. 1. – 7. 1. 2022

Učebnice strana 40, 41 vybraná cvičení, PS strana 25, 36/9, Matematické minutovky – individuální procvičování

Zlomky – slovní úlohy, myslím si číslo…, zjištění poloviny a čtvrtiny z daného čísla, grafické znázornění
Písemné násobení, algoritmus písemného násobení
Dělení se zbytkem, orientace v tabulce N
Opakování matematických prostředí

Rýsování pomocí kolmic, čtverec, kosočtverec, úhlopříčky, rovnoramenný trojúhelník
Konstrukčně náročnější úlohy
Konstrukce s kružnicí, průsečík přímek, čtverec, obdélník

Procvičuj on-line:
Procvičování matematiky dle profesora Hejneho (skolasnadhledem.cz)
Dělení se zbytkem (skolasnadhledem.cz)
Doplním úlohy o myšleném čísle (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 13. 12. – 17. 12. 2021

Učebnice strana 37, 38/15, 16, 40/1, 2, 3, 4, PS strana 31, 32/7, 9, 33/13, Matematické minutovky strana 23, 24/47, 28

Zlomky, zápis zlomku, sčítání a odčítání kmenových zlomků, číselná rovnost, zlomkovnice
Hodiny, znázorňování na ciferníku
Přirozená čísla do milionu, rozklad čísel, číselné řády, řady čísel, sčítání a odčítání zpaměti do milionu
Trénování rýsování obdélníků a jejich úhlopříček na bílý papír, správné označení vrcholů a stran
Rovnoběžnost

Procvičuj on-line:
Porovnávám délky úseček (skolasnadhledem.cz)
Šipkové grafy IV. (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 6. 12. – 10. 12. 2021

Učebnice strana 36, 37/8, 9, 10, PS strana 30, 31/3, 6, Matematické minutovky po stranu 22

Zlomky, zápis zlomku – část celku, práce se zlomkovnicí
Dělení geometrického útvaru na polovinu, třetinu, čtvrtinu
Slovní úlohy
Násobení a dělení zpaměti, písemné sčítání a odčítání

Procvičuj on-line
Poznám zlomky v koláčích (skolasnadhledem.cz)
Poznávání zlomků – Určování zlomků – Umíme matiku (umimematiku.cz)

 

6. 12. Domácí úkol 
Projdi si ústně úkoly z prezentace, v případě nejasností si připrav dotazy. Zítra v hodině se budeme zlomkům věnovat.

Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

PS strana 27/3, 5, 28, 29/8, 9, 10, Matematické minutovky strana 15/29, 16/32, 17/33, 34 – individuální procvičování dle potřeby

Sestavujeme a řešíme rovnice v prostředí zvířátek dědy Lesoně, číselné rovnice
Úlohy o myšleném čísle, Experimentujeme s šipkovými grafy
Písemné sčítání do tisíce, kontrola, záměna sčítanců
Slovní úlohy, myšlenkové postupy, obhajoba, argumentace
Rýsování na bílém papíře

 

Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

Učivo strana 32, 33, PS strana 22, 23/2, 26, Matematické minutovky strana 11/21, 22

Rýsovací dovednosti (přímka, úsečka, měření úsečky, přenášení úsečky pomocí proužku papíru, měření stran trojúhelníku + obvod)  – prověřování učiva
Rýsování rovinných útvarů na bílý papír
Násobení a dělení do tisíce zpaměti, práce s daty a s tabulkou, dělení se zbytkem

Řešení rovnic v prostředí zvířátek dědy Lesoně a úloh o myšleném čísle, rozvíjíme matematické myšlení

 

Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

Učebnice strana 27/21 – 25, 30/ 12, 13, 14, PS po stranu 21

Kolmost, rýsování kolmic s pomocí trojúhelníku s ryskou na bílém papíře
Přímka, úsečka, rýsování úsečky, měření úsečky s přesností na milimetry, shodnost úseček
Tangram, útvary tangramu, práce s tangramem

Pamětné násobení a dělení
Dělení se zbytkem

 

Učivo 8. 11. – 12. 11. 2021

Učebnice strana 27/21-25, PS po stranu 21

Test – 1. čtvrtletí, rozbor písemné práce, opravy

Vlastnosti sudých a lichých čísel, pravdivá a nepravdivá tvrzení
Procvičování pamětného násobení a dělení
Tangram, útvary tangramu, práce s tangramem

Rýsovací dovednosti – rýsování do čtvercové mříže, nabývání zkušeností se zvětšováním
Rýsování přímky a úsečky

Poznám rovnoramenný trojúhelník (skolasnadhledem.cz)
Poznám útvary se stejným obsahem nebo obvodem (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 1. 11. – 5. 11. 2021

PS strana 17/4, 19/7, 20/10, 21/15, 16

Písemné sčítání, odčítání a násobení
Procvičování slovních úloh, Myslím si číslo…
Sudá a lichá čísla
Rýsování do čtvercové mříže, obsah a obvod trojúhelníku, zápis trojúhelníku pomocí šipek

Ve středu si napíšeme čtvrtletní test.
Učivo: pamětné a písemné sčítání, odčítání, dělení v číselném oboru do 1 000, násobilka, dohody, závorky, sčítací trojúhelník s podmínkou, pavučiny, slovní úlohy, zvířátka dědy Lesoně, přerýsování obrázku do čtvercové mříže, obsah, obvod

 

Učivo 25. 10. – 29. 10. 2021

PS strana 18/4-vyřeš a u každého čtverce zjisti součet jeho čtyř středových čísel, strana 19/5, 6, 20/9, nejprve si zopakuj algoritmus písemného násobení

Písemné násobení, násobilkové čtverce, procvičuj násobilku

Tangram

Pro zájemce:

 

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

PS strana 16/1, 3, 17/5, Matematické minutovky strana 9/17a, b, 18 první sloupec

Násobení a dělení, dělení se zbytkem, matematická terminologie
Indické násobení, výstaviště
Krychlové stavby, stavba a její plán, půdorys (obraz při pohledu shora), pohled

Práce se sítěmi krychle

Měřítko mapy, jednotky délky, převody jednotek

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

PS strana 14-15 vybraná cvičení, Matematické minutovky 8/16

Indické násobení, algoritmus indického násobení
Algebrogramy, Sousedé

Písemné sčítání a odčítání, matematická terminologie
Počítání se závorkami

Rýsovací dovednosti, rýsování kolmic, čtverce, manipulace s pravítkem s ryskou
Čtyřúhelník, čtverec a jeho vlastnosti

 

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

PS strana 13/3, 4, 5, PL strana 16/1, 2, 3, 17/4, 5, 7
Matematické minutovky strana 7, 8 – výběr cvičení dle volby

Geometrické pojmy čtverec a obdélník
Rozlišování mezi obvodem a obsahem rovinného útvaru

Rýsování do čtvercové mříže dle šipkového zápisu

Slovní úlohy, početní operace, dohody

Práce s měřidlem, měření, jednotky délky

 

Učivo 27. 9. – 1. 10. 2021

PS strana 10, 11/5, 8, 12/1,2

Písemné sčítání, odčítání
Pamětné násobení, dělení
Zvířátka dědy Lesoně
Poznám stejně silná družstva (skolasnadhledem.cz)
Slovní úlohy

Matika.in Úlohy z matematiky pro děti na základních školách

Rýsovací dovednosti ve čtvercové mříži, šipkový zápis
Čtyřúhelník, obsah, obvod
Cestuji po čtvercové síti (skolasnadhledem.cz)
Poznám útvary se stejným obsahem nebo obvodem (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

PS strana 8/1, 9/5, 6, 10/4
Matematické minutovky strana 4/7 a strana 5 (trénujte násobilku a aktivně procvičujte násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným)

Krokování, parketování
Krokuji podle zadání (skolasnadhledem.cz)

Dělení se zbytkem, neúplný podíl, zbytek
Dělení se zbytkem (skolasnadhledem.cz)

Rýsovací dovednosti – rovnoběžky, kolmice (překládej papír, pracuj se špejlemi, hledej rovnoběžky a kolmice kolem sebe…)
Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

PS strana 8/2, 3, 4

Opakování učiva, doplnění učiva, procvičování

Pořadí početních operací, počítání se závorkou – numerace do 100
Počítání se závorkami (skolasnadhledem.cz)
Kdy nejprve násobíme (skolasnadhledem.cz)

Malá násobilka, práce s tabulkou, násobilkový čtverec
Rozumím násobilkovým čtvercům (skolasnadhledem.cz)
Rozumím násobilkovým čtvercům 2 (skolasnadhledem.cz)
Rozumím násobilkovým čtvercům 3 (skolasnadhledem.cz)
Rozumím násobilkovým čtvercům 4 (skolasnadhledem.cz)

Řešení slovních úloh – obhajoba svých řešení

Čtyřúhelník , čtverec, obdélník
Obvod, obsah čtyřúhelníku ve čtvercové mříži

Orientace v rovině, orientace v prostoru

 

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

Opakování učiva z nižších ročníků
Malá násobilka, práce s tabulkou
Násobení dvojciferného čísla jednociferným procvičovat
Numerace do 100, Matematické minutovky strana 1/1, 2, 2/3a

Připomenutí prostředí – cyklotrasy, hadi, výstaviště, pavučiny, pyramidy
Slovní úlohy, dřívková geometrie (trojúhelník, čtyřúhelník)
PS strana 4/1, 2, 5/1, 2, 4, 6/6, 7, 8, strana 7 dle volby

Rýsovací dovednosti – přímka, polopřímka, úsečka, měření úsečky, jednotky délky (viz. papír)

 

Učivo 1. 9. – 3. 9. 2021

Organizace předmětu
Práce s tabulkou a s daty – plán akcí a aktivit na měsíc září
Matematická hádanka – Mysli si číslo…