4. třída – Matematika

Učivo 20. 6. – 30. 6. 2022

Kolmost, shodnost, rovnoběžnost
Rýsovací dovednosti

Dělíme a odčítáme
Didaktické hry a aktivity

Finanční rozpočet jednodenního výletu

Závěrečné ohlédnutí – co jsme ve 4. ročníku zvládli a co ještě chceme zvládnout

 

Učivo 13. 6. – 17. 6. 2022

Závěrečná písemná práce z geometrie

Slovní úlohy, pamětné a písemné počítání

Trojúhelníková nerovnost
Prostorová geometrie a logické úlohy
Rýsovací dovednosti, osová souměrnost, osa souměrnosti

Znám pojmy: bod, úsečka, přímka, kružnice, poloměr, kolmice, střed kružnice, rovnoběžky, různoběžky, čtverec, obdélník, trojúhelník
lichoběžník, pravoúhlý lichoběžník

Bobřík informatiky – vyzkoušení archivního testu Mini 2020

 

Učivo 6. 6. – 10. 6. 2022

Učebnice strana 92 – 94, vybraná cvičení, PS strana 35, 42/6, 7, 8

Závěrečná písemná práce
Cestování po čtvercové mříži
Násobení a dělení

Rýsovací dovednosti, konstrukce pravoúhlého trojúhelníku
Obvod trojúhelníku
Pravoúhlý lichoběžník

Geometrie (závěrečná písemná práce)
Rýsování základních rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice), obvod útvaru, sestrojení rovnoběžek a kolmic, obsah útvaru ve čtvercové mříži, osově souměrné útvary, základní tělesa

 

Učivo 30. 5. – 3. 6. 2022

Učebnice strana 80, 81, 92, 93 (vybraná cvičení), PS po stranu 32 (vybraná cvičení), strana 40, Minutovky (individuální procvičování)

Souhrnné opakování učiva
Písemné početní operace, počítání zpaměti
Obhajoba svých řešení
Rýsovací dovednosti

Rýsování pravoúhlého trojúhelníka
Pojmy: odvěsna, přepona, poloměr, pravý úhel, lichoběžník, rovnoběžník

Procvičuj:
Matematika 4. třída (skolakov.eu)
Matika.in Úlohy z matematiky pro děti na základních školách

 

Učivo 23. 5. – 27. 5. 2022

Učebnice po stranu 84 (vybraná cvičení), PS po stranu 32 (vybraná cvičení, individuální procvičování), Minutovky

Písemné početní operace
Rovnice se zvířátky
Cestování po čtvercové mříži, rýsovací dovednosti
Násobení a dělení 10, 100, 1 000, 10 000 a 100 000

Opakování na pololetní písemnou práci
Čas ve zlomcích I. (skolasnadhledem.cz)
Čas ve zlomcích II. (skolasnadhledem.cz)
Části kruhu (skolasnadhledem.cz)
Slovní úlohy (skolasnadhledem.cz)
Jednotky, délky, hmotnosti … (skolakov.eu)

Informatika:

 

Učivo 16. 5. – 20. 5. 2022

Učebnice strana 80, PS 28/1, Matematické minutovky (individuální procvičování)

Rovnice se zvířátky
Písemné početní operace
Slovní úlohy

Procvičuj:
Zvířátka 1 (skolasnadhledem.cz)
Řeším rovnice se zvířátky (skolasnadhledem.cz)

Geometrická tělesa, krychle a kvádr (vrcholy, strany, stěny, sousední stěny, protější stěny)
Sonobeho krychle (skládání krychle z papíru – origami)
Osová souměrnost, osově souměrné útvary
Geometrické vědomosti, rýsovací dovednosti, tangram

Informatika:

 

Učivo 9. 5. – 13. 5. 2022

Učebnice strana 96, PS po stranu 31 vybraná cvičení, Matematické minutovky
Zaokrouhlím výsledky příkladů (skolasnadhledem.cz)

Písemné násobení dvojciferným činitelem
Písemné násobení pod sebou (střední) – online Přesouvání (umimematiku.cz)
Písemné dělení jednociferným dělitelem
Dělitelnost, hledáme dělitele konkrétního čísla, zkoumáme různé vlastnosti dělení
Dělitelnost (skolasnadhledem.cz)

Geometrické útvary ve městě, tělesa, pojmenováváme a popisujeme základní tělesa

Procvičuj zlomky:
Sčítám zlomky na modelech (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 2. 5. – 6. 5. 2022

Učebnice strana 72 – 74 (vybraná cvičení), PS strana 24/3, 26 8-12, 27/13, 14, Matematické minutovky – Zlomky, písemné násobení (individuální procvičování)

Řešíme úlohy se zlomky – výpočet jedné části z celku, výpočet více částí z celku, myslím si číslo, krychlové stavby, slovní úlohy (graficky znázorňujeme, pracujeme se zlomkovnicemi)
Písemné násobení dvojciferným činitelem, porozumění algoritmu, procvičování na tabuli
Čtyřúhelníkový šipkový graf

Procvičuj písemné násobení:
Písemné násobení (skolakov.eu)

Rýsovací dovednosti, konstrukce trojúhelníku – trojúhelník pravoúhlý, rovnostranný a rovnoramenný, podle nákresu poznám, o jaký trojúhelník se jedná a narýsuji ho na bílý papír

 

Učivo 25. 4. – 29. 4. 2022

Učebnice strana 72 – 74 (vybraná cvičení), PS strana 24/1, 2, 27/13, Matematické minutovky – Zlomky

Procvičování zápisu zlomku, části zlomku
Řešení úloh se zlomky
Práce s modely zlomků

Rýsovací dovednosti – rýsování pravoúhlého trojúhelníku

Procvičuj:
Popíšu zlomky čísly (skolasnadhledem.cz)
Tyče I. (skolasnadhledem.cz)
Části kruhu (skolasnadhledem.cz)

Vytvořím rovnoramenný trojúhelník (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 18. 4. – 22. 4. 2022

Opakování učiva za 3. čtvrtletí, prověřovací test

Geometrické konstrukce – konstrukce trojúhelníku (rýsujeme podle náčrtku, zapisujeme postup)
Rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý trojúhelník

Písemné a pamětné počítání
Zaokrouhlování
Převody jednotek

 

Učivo 11. 4. – 15. 4. 2022

Rýsování čtyřúhelníků, kružnice
Převody jednotek
Opakování a procvičování učiva

Opakujte a procvičujte pamětné počítání (trénuj NÁSOBILKU), písemné početní operace – sčítání, odčítání, násobení, dělení i s provedením zkoušky (v Matematických minutovkách procvičuj cokoliv) jednoduché převody jednotek, zaokrouhlování velkých čísel, rýsování čtverce a obdélníka s náčrtem, obvod útvaru (postup rýsování, přesnost, kolmice, označení vrcholů), procvičuj i online

 

Učivo 4. 4. – 8. 4. 2022

Učebnice po stranu 66, PS po stranu 17 (vybraná cvičení)

Velká čísla
Práce s tabulkou pro zápis čísel – psaní a čtení čísel, procvičování řádů, přičítání a odčítání zpaměti
Rozvinutý zápis čísla
Zaokrouhlování na tisíce, desetitisíce a statisíce
Předpona deci-, centi-, převody jednotek

Rovnoběžnost, rovnoběžníky
Rýsování rovnoběžek, geometrické konstrukce – přesnost rýsování

Procvičuj:
Zaokrouhlím výsledky příkladů (skolasnadhledem.cz)
Čtverec, obdélník (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 28. 3. – 1. 4. 2022

Učebnice strana 60, PS po stranu 14, Matematické minutovky

Čtení a zápis velkých čísel
Diskuse o chybách v zápisu velkých čísel
Zaokrouhlování
Zlomky, zápis části celku zlomkem, zápis zlomku slovy

Písemné dělení jednociferným dělitelem
Písemné sčítání a odčítání

Procvičuj:
Písemné dělení (skolakov.eu)
Jednotky, délky, hmotnosti … (skolakov.eu)

Velká čísla (skolasnadhledem.cz)
Velká čísla III. (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 21. 3. – 25. 3. 2022

Učebnice po stranu 58, vybraná cvičení, PS strana 14 vybraná cvičení, Matematické minutovky

Práce s daty, převádíme data z harmonogramu a kruhového grafu do tabulky
Harmonogram jízdy, podle harmonogramu odpovídáme na otázky
Zorganizování vlastní ankety a zpracování výsledků tabulkou i kruhovým diagramem
Účet z nákupu, povídání o cenách, desetinná čísla, zaokrouhlování
Pamětné a písemné počítání

Trojúhelníky ve čtvercové mříži, obsah trojúhelníků, rýsování
Rovnoramenný a nerovnoramenný trojúhelník

Procvičuj:
Písemné násobení jednociferným činitelem (skolakov.eu)
Písemné dělení (skolakov.eu)

 

Učivo 14. 3. – 18. 3. 2022

Učebnice po stranu 58, vybraná cvičení, PS po stranu 13, vybraná cvičení, Matematické minutovky

Práce s daty
Vytváříme soubory dat, které evidujeme tabulkou nebo grafem
Čteme z tabulky, grafu, harmonogramu, kruhový graf
Čas, základní převody jednotek času
Písemné početní operace, procvičování

Matematický klokan 2022

 

Učivo 7. 3. – 11. 3. 2022

Učebnice po stranu 55, vybraná cvičení, PS po stranu 11, vybraná cvičení, PL 51, 53

Krokování s čelem vzad, krokujeme a zapisujeme
Písemné početní operace, procvičujeme
Slovní úlohy, řešení slovní úlohy si obhajujeme u tabule
Základní převody jednotek, předpony, jednotky délky, hmotnosti a objemu, procvičujeme

Připravujeme se na Matematického klokana (pátek 18. 3.)
Vyzkoušej si úlohy z dřívějších let:
Sborníky (matematickyklokan.net)

Procvičuj:
Písemné sčítání a odčítání nad 10 000 (skolakov.eu)
Písemné násobení (skolakov.eu)

 

Učivo 28. 2. – 4. 3. 2022

Učebnice strana 54, 55 vybraná cvičení, PS strana 5/6, 7, 7/16, 9, 10/10, 13

Krokování s čelem vzad, práce s krokovadlem, záporná čísla, krokujeme a zapisujeme krokování s čelem vzad, procvičujeme
Pamětné a písemné počítání
Gradované slovní úlohy, procvičujeme
Slovní úlohy (skolasnadhledem.cz)
Geometrie, konstrukce

Co už známe z geometrie
Co už známe z geometrie (skolasnadhledem.cz)
Geometrie v rovině (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 21. 2. – 25. 2. 2022

Učebnice strana 52, 53 vybraná cvičení, PS strana 4/4, 7/13, 14 a 8 celá

Římská čísla, sčítání a odčítání římských čísel, významné letopočty
Geometrie, rýsování kružnice
Obvod a průměr kruhových předmětů, měření a zápis do tabulky
Písemné dělení + zkouška, slovní úlohy

Dobrovolné procvičování:
Římské číslice (skolakov.eu)
Římské číslice (skolakov.eu)

Zde se můžeš se podívat na zadání z minulých ročníků matematické soutěže Pangea a dobrovolně si můžeš některé úlohy řešit.
Otázky | Pangea (pangeasoutez.cz)

 

Učivo 14. 2. – 18. 2. 2022

Učebnice strana 50 – 52, vybraná cvičení, PS strana 6/8, 12, 8/1, 2, 3

Souměrnost, osa souměrnosti, pojmenováváme znaky souměrnosti, hledáme a tvoříme souměrné útvary
Rýsování  do čtvercové mříže
Najdu zrcadlový obraz (skolasnadhledem.cz)

Římská čísla, seznamujeme se s římskými čísly, používáme je k zápisu čísla

Pamětné početní operace, zlomky

 

Učivo 31. 1. – 4. 2. 2022

Učebnice strana 48/1, 2, PS po stranu 40

Dřívka, obvody trojúhelníků
Nové termíny: základna a ramena
Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, vymodelování trojúhelníků
Konstrukce trojúhelníku
Rýsování kružnic různých velikostí

Online procvičování (skolasnadhledem.cz)
Vytvořím rovnoramenný trojúhelník (skolasnadhledem.cz)

Rovnice, přepis rovnic pomocí zvířátek, pomocí hada a  vyřešení rovnic

Procvičování algoritmu písemného dělení, ověření výpočtu na kalkulačce

 

Učivo 24. 1. – 28. 1. 2022

Učebnice strana 44 – 47 vybraná cvičení, PS po stranu 40/8, 9

Dělení jednomístným číslem, ověření výpočtu
Dělení jednomístným číslem (skolasnadhledem.cz)

Procvičování úloh v prostředí algebrogramů, zvířátek dědy Lesoně
Sestavování a řešení rovnic
Řeším rovnice se zvířátky (skolasnadhledem.cz)

Experimentování se šipkovými grafy
Aritmetický průměr

Kolmost, rovnoběžnost

 

Učivo 17. 1. – 21. 1. 2022

Učebnice strana 42 vybraná cvičení, PS strana 32/7, 8, 10, 33/11, 37/10, 11, 36/7, 38/3, 39/5

Pololetní písemná práce – aritmetika, geometrie
Souhrnné opakování – Matematická prostředí

Písemné dělení jednociferným dělitelem
Trojúhelníkový a čtyřúhelníkový šipkový graf

Rýsovací dovednosti – rýsování rovnoběžníků do mříže, úhlopříčky, rovnoběžnost – co máme kolem sebe rovnoběžné
Přímka, vzájemná poloha přímek, úsečka, měření úsečky, kružnice s daným poloměrem

 

Učivo 10. 1. – 14. 1. 2022

Učebnice strana 42, 43 vybraná cvičení, PS strana 35/5,  37/12, 12, 38/3

Opakování a procvičování úloh
Dělení jednomístným číslem, experimenty s dělením
Diskuse nad různými způsoby řešení úlohy, vyvození různých algoritmů písemného dělení
Obvod čtyřúhelníku, rovnoběžnost
Rýsování – mřížové útvary

Procvičuj násobilku a dělení se zbytkem:
Malá násobilka (lehké) – online Přesouvání (umimematiku.cz)
Tabulka malé násobilky (lehké) – online Rozhodovačka (umimematiku.cz)
Dělení se zbytkem (lehké) – online Pexeso (umimematiku.cz)

 

Učivo 3. 1. – 7. 1. 2022

Učebnice strana 40, 41 vybraná cvičení, PS strana 25, 36/9, Matematické minutovky – individuální procvičování

Zlomky – slovní úlohy, myslím si číslo…, zjištění poloviny a čtvrtiny z daného čísla, grafické znázornění
Písemné násobení, algoritmus písemného násobení
Dělení se zbytkem, orientace v tabulce N
Opakování matematických prostředí

Rýsování pomocí kolmic, čtverec, kosočtverec, úhlopříčky, rovnoramenný trojúhelník
Konstrukčně náročnější úlohy
Konstrukce s kružnicí, průsečík přímek, čtverec, obdélník

Procvičuj on-line:
Procvičování matematiky dle profesora Hejneho (skolasnadhledem.cz)
Dělení se zbytkem (skolasnadhledem.cz)
Doplním úlohy o myšleném čísle (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 13. 12. – 17. 12. 2021

Učebnice strana 37, 38/15, 16, 40/1, 2, 3, 4, PS strana 31, 32/7, 9, 33/13, Matematické minutovky strana 23, 24/47, 28

Zlomky, zápis zlomku, sčítání a odčítání kmenových zlomků, číselná rovnost, zlomkovnice
Hodiny, znázorňování na ciferníku
Přirozená čísla do milionu, rozklad čísel, číselné řády, řady čísel, sčítání a odčítání zpaměti do milionu
Trénování rýsování obdélníků a jejich úhlopříček na bílý papír, správné označení vrcholů a stran
Rovnoběžnost

Procvičuj on-line:
Porovnávám délky úseček (skolasnadhledem.cz)
Šipkové grafy IV. (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 6. 12. – 10. 12. 2021

Učebnice strana 36, 37/8, 9, 10, PS strana 30, 31/3, 6, Matematické minutovky po stranu 22

Zlomky, zápis zlomku – část celku, práce se zlomkovnicí
Dělení geometrického útvaru na polovinu, třetinu, čtvrtinu
Slovní úlohy
Násobení a dělení zpaměti, písemné sčítání a odčítání

Procvičuj on-line
Poznám zlomky v koláčích (skolasnadhledem.cz)
Poznávání zlomků – Určování zlomků – Umíme matiku (umimematiku.cz)

 

6. 12. Domácí úkol 
Projdi si ústně úkoly z prezentace, v případě nejasností si připrav dotazy. Zítra v hodině se budeme zlomkům věnovat.

Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

PS strana 27/3, 5, 28, 29/8, 9, 10, Matematické minutovky strana 15/29, 16/32, 17/33, 34 – individuální procvičování dle potřeby

Sestavujeme a řešíme rovnice v prostředí zvířátek dědy Lesoně, číselné rovnice
Úlohy o myšleném čísle, Experimentujeme s šipkovými grafy
Písemné sčítání do tisíce, kontrola, záměna sčítanců
Slovní úlohy, myšlenkové postupy, obhajoba, argumentace
Rýsování na bílém papíře

 

Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

Učivo strana 32, 33, PS strana 22, 23/2, 26, Matematické minutovky strana 11/21, 22

Rýsovací dovednosti (přímka, úsečka, měření úsečky, přenášení úsečky pomocí proužku papíru, měření stran trojúhelníku + obvod)  – prověřování učiva
Rýsování rovinných útvarů na bílý papír
Násobení a dělení do tisíce zpaměti, práce s daty a s tabulkou, dělení se zbytkem

Řešení rovnic v prostředí zvířátek dědy Lesoně a úloh o myšleném čísle, rozvíjíme matematické myšlení

 

Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

Učebnice strana 27/21 – 25, 30/ 12, 13, 14, PS po stranu 21

Kolmost, rýsování kolmic s pomocí trojúhelníku s ryskou na bílém papíře
Přímka, úsečka, rýsování úsečky, měření úsečky s přesností na milimetry, shodnost úseček
Tangram, útvary tangramu, práce s tangramem

Pamětné násobení a dělení
Dělení se zbytkem

 

Učivo 8. 11. – 12. 11. 2021

Učebnice strana 27/21-25, PS po stranu 21

Test – 1. čtvrtletí, rozbor písemné práce, opravy

Vlastnosti sudých a lichých čísel, pravdivá a nepravdivá tvrzení
Procvičování pamětného násobení a dělení
Tangram, útvary tangramu, práce s tangramem

Rýsovací dovednosti – rýsování do čtvercové mříže, nabývání zkušeností se zvětšováním
Rýsování přímky a úsečky

Poznám rovnoramenný trojúhelník (skolasnadhledem.cz)
Poznám útvary se stejným obsahem nebo obvodem (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 1. 11. – 5. 11. 2021

PS strana 17/4, 19/7, 20/10, 21/15, 16

Písemné sčítání, odčítání a násobení
Procvičování slovních úloh, Myslím si číslo…
Sudá a lichá čísla
Rýsování do čtvercové mříže, obsah a obvod trojúhelníku, zápis trojúhelníku pomocí šipek

Ve středu si napíšeme čtvrtletní test.
Učivo: pamětné a písemné sčítání, odčítání, dělení v číselném oboru do 1 000, násobilka, dohody, závorky, sčítací trojúhelník s podmínkou, pavučiny, slovní úlohy, zvířátka dědy Lesoně, přerýsování obrázku do čtvercové mříže, obsah, obvod

 

Učivo 25. 10. – 29. 10. 2021

PS strana 18/4-vyřeš a u každého čtverce zjisti součet jeho čtyř středových čísel, strana 19/5, 6, 20/9, nejprve si zopakuj algoritmus písemného násobení

Písemné násobení, násobilkové čtverce, procvičuj násobilku

Tangram

Pro zájemce:

 

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

PS strana 16/1, 3, 17/5, Matematické minutovky strana 9/17a, b, 18 první sloupec

Násobení a dělení, dělení se zbytkem, matematická terminologie
Indické násobení, výstaviště
Krychlové stavby, stavba a její plán, půdorys (obraz při pohledu shora), pohled

Práce se sítěmi krychle

Měřítko mapy, jednotky délky, převody jednotek

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

PS strana 14-15 vybraná cvičení, Matematické minutovky 8/16

Indické násobení, algoritmus indického násobení
Algebrogramy, Sousedé

Písemné sčítání a odčítání, matematická terminologie
Počítání se závorkami

Rýsovací dovednosti, rýsování kolmic, čtverce, manipulace s pravítkem s ryskou
Čtyřúhelník, čtverec a jeho vlastnosti

 

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

PS strana 13/3, 4, 5, PL strana 16/1, 2, 3, 17/4, 5, 7
Matematické minutovky strana 7, 8 – výběr cvičení dle volby

Geometrické pojmy čtverec a obdélník
Rozlišování mezi obvodem a obsahem rovinného útvaru

Rýsování do čtvercové mříže dle šipkového zápisu

Slovní úlohy, početní operace, dohody

Práce s měřidlem, měření, jednotky délky

 

Učivo 27. 9. – 1. 10. 2021

PS strana 10, 11/5, 8, 12/1,2

Písemné sčítání, odčítání
Pamětné násobení, dělení
Zvířátka dědy Lesoně
Poznám stejně silná družstva (skolasnadhledem.cz)
Slovní úlohy

Matika.in Úlohy z matematiky pro děti na základních školách

Rýsovací dovednosti ve čtvercové mříži, šipkový zápis
Čtyřúhelník, obsah, obvod
Cestuji po čtvercové síti (skolasnadhledem.cz)
Poznám útvary se stejným obsahem nebo obvodem (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

PS strana 8/1, 9/5, 6, 10/4
Matematické minutovky strana 4/7 a strana 5 (trénujte násobilku a aktivně procvičujte násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným)

Krokování, parketování
Krokuji podle zadání (skolasnadhledem.cz)

Dělení se zbytkem, neúplný podíl, zbytek
Dělení se zbytkem (skolasnadhledem.cz)

Rýsovací dovednosti – rovnoběžky, kolmice (překládej papír, pracuj se špejlemi, hledej rovnoběžky a kolmice kolem sebe…)
Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

PS strana 8/2, 3, 4

Opakování učiva, doplnění učiva, procvičování

Pořadí početních operací, počítání se závorkou – numerace do 100
Počítání se závorkami (skolasnadhledem.cz)
Kdy nejprve násobíme (skolasnadhledem.cz)

Malá násobilka, práce s tabulkou, násobilkový čtverec
Rozumím násobilkovým čtvercům (skolasnadhledem.cz)
Rozumím násobilkovým čtvercům 2 (skolasnadhledem.cz)
Rozumím násobilkovým čtvercům 3 (skolasnadhledem.cz)
Rozumím násobilkovým čtvercům 4 (skolasnadhledem.cz)

Řešení slovních úloh – obhajoba svých řešení

Čtyřúhelník , čtverec, obdélník
Obvod, obsah čtyřúhelníku ve čtvercové mříži

Orientace v rovině, orientace v prostoru

 

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

Opakování učiva z nižších ročníků
Malá násobilka, práce s tabulkou
Násobení dvojciferného čísla jednociferným procvičovat
Numerace do 100, Matematické minutovky strana 1/1, 2, 2/3a

Připomenutí prostředí – cyklotrasy, hadi, výstaviště, pavučiny, pyramidy
Slovní úlohy, dřívková geometrie (trojúhelník, čtyřúhelník)
PS strana 4/1, 2, 5/1, 2, 4, 6/6, 7, 8, strana 7 dle volby

Rýsovací dovednosti – přímka, polopřímka, úsečka, měření úsečky, jednotky délky (viz. papír)

 

Učivo 1. 9. – 3. 9. 2021

Organizace předmětu
Práce s tabulkou a s daty – plán akcí a aktivit na měsíc září
Matematická hádanka – Mysli si číslo…