4. třída – Matematika

MATEMATIKA

Učivo 28. 11. – 2. 12. 

Slovní úlohy s násobením dvojciferným činitelem – učebnice str. 35/1/5, 37/1-5, PS str. 24/1-4

Geometrie – vzájemná poloha kružnice a přímky, vzájemná poloha kružnic – učebnice str. 16/1. Procvičování kružnic do šs

Učivo 21. 11. – 25. 11. 

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Učebnice str. 36/1-4. PS str. 23/1-5, počítání v Testíku – pokračování

Geometrie – kruh a kružnice – učebnice str. 14/1-2. PS str. 9/1-5, 10/1-6

Učivo 14. 11. – 18. 11.

Písemné násobení jednociferným číslem , písemná práce – opakování učiva

Učebnice str. – 34/1-4. PS str. 22/1-6

Geometrie – konstrukce kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou – učebnice str. 12/1,2. PS str. 8/1-4

Učivo 31. 10. – 11. 11.

Písemné sčítání a odčítání v oboru do 10 000. Slovní úlohy, dělení se zbytkem.

Učebnice str.  28/ 1-3, 30/ 1-3, 32/ 1-3, 33/1-3, . PS str. 16/1-5, 17/ 1-5, 18/1-5, 19/1-5, 20/1-5.

Prosím příprava na čtvrtletní písemnou práci – PS str. 21/1-7

Učivo 17. 10. – 21. 10. 

Porovnávání čísel, zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, pamětné sčítání a odčítání

Učebnice str. 23/1-4, 24/1-6, 25/1-3. PS str. 15/1-6

Geometrie – úhly – vysvětlení pojmu, práce se špejlí. Učebnice str. 10/2. PS str. 6/1-5

Učivo 10. 10. – 14. 10.

Vyvození číselného oboru 0 – 10 000, porovnávání čísel, čísla 1- 5ciferná

Učebnice str.  18/1-3, 19/1-3, 20/1-3, 21/1-3. PS str. 11/1-5,12/1-3, 13/1-6, 14/1-6

Geometrie – polopřímky, které neleží na jedné přímce, společné body. Praktická cvičení. Učebnice str. 10/1

Učivo 3. 10. – 7.10. 

Jednotky objemu, hmotnosti, výpočet jednoho a více dílů.

Učebnice str. 15/3-4, 16/1/4,17/1-6. PS str. 9/3-7, 10/1-6

Geometrie – polopřímky, které leží na jedné přímce. Učebnice str. 9/1-3. PS str. 5/1-5

Učivo 26. 9. – 30. 9. 

Dělení se zbytkem, převody jednotek délky

Učebnice str. 14/1-5, 15/1-2. PS str. 8/1-7, 9/1-2

Geometrie – Délka úsečky, shodnost úseček

Učebnice str. 8/1-3. PS str. 4/1-2

Učivo 19. 9. – 23. 9. 

Početní operace se závorkami a bez závorek, násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky, písemné násobení

Učebnice – 11 – 13. PS str. 6/4-5, 7/1-6

Geometrie – délka úsečky , jejich měření 

Učebnice str. 6/1-3, 7/1-5. PS str. 3/1-5

Učivo 12. 9. – 16. 9.

Víceciferná čísla, zaokrouhlování na desítky, stovky, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení, násobení a dělení čísel zakončených nulami

Učebnice str. 6-10. PS 4/1-6, 5/1-6, 6/1-3

Geometrie – bod, vzájemná poloha bodu a přímky, polopřímky a úsečky

Učebnice str. 4, 5/1-4. PS str. 2/1-5

Učivo 5.9. – 9.9.

Opakování učiva z nižších ročníků
Malá násobilka, číselná osa, porovnávání čísel, pamětné sčítání a odčítání
Numerace do 1000

Učebnice str. 1-5, PS str. 1/1-5, 2/1-6, 3/1-7

Rýsovací dovednosti – přímka, polopřímka, úsečka, měření úsečky, jednotky délky

Učebnice – 2-3, PS 1/1-5