4. třída – Český jazyk

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Učebnice strana 21 (ústně), PS strana 17/3a, b, PL 30, PS VS pro pokročilé strana 8 celá

Předložky v, ve, Předpony ob-, o-, v-, Pravopis psaní předložek a předpon
Skupiny písmen bě/bje, vě/vje, pě

Pádové otázky, slovní druhy, ZSD – podmět a přísudek, slovesa – osoba, číslo, čas
Vyjmenovaná slova po L a k nim slova příbuzná

Rozbor diktátu (VS po B a k nim slova příbuzná), práce s chybou, odůvodňování pravopisných jevů

Procvičuj:
Stavba slova (skolakov.eu)
Vyjmenovaná slova (skolakov.eu)

Monolog, dialog
Prezentace dvojic – Přání stromům

Sebehodnocení – Klíčové kompetence

Dílna čtení – literární postava, vlastnosti postavy z knihy, sdílení ve dvojicích

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Učebnice strana 20 (ústně), PS strana 15-16, PS VS pro pokročilé strana 6-7

Předložka bez, Předpony bez-, roz-, vz, Pravopis psaní předložek a předpon

Pravopisná pravidla – opakování, odůvodňujeme pravopis a píšeme správně I/Y, ověřujeme správnost v Pravidlech pravopisu
Vyjmenovaná slova po L a k nim slova příbuzná
Pádové otázky, slovní druhy
Urči správně pád podstatných jmen (skolasnadhledem.cz)

Čtený přednes – Miroslav Kapek: Strašná nemoc, čtení s porozuměním, převyprávění přečteného textu svými vlastními slovy, popis postavy

Alan Alexander Milne: Medvídek Pú, nejznámější hrdina dětské literatury, knihy o slavném medvídkovi, filmové ztvárnění Waltem Disneyem
Personifikace

 

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Učebnice strana 19, PS strana 15, PL 28 Předpony, PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 5, 6/1

Předložky od, nad, pod, před
Předpony od-, nad-, pod-, před-
Pravopis psaní předložek a předpon

Pravopisná pravidla – opakování, odůvodňujeme pravopis a píšeme správně I/Y, ověřujeme správnost v Pravidlech pravopisu

Popis věci, evidenční karta předmětu z depozitáře v muzeu, čitelné psaní bez chyb
Postava a její příběh

Čtení dětem v mateřské škole z knihy Ivony Březinové Kočka Kačka

Návštěva knihovny, výukový program Knihy Davida Walliamse, přiřazování děje a postav k vybraným knihám
Čtení v knihovně, sdílení ve skupině

 

Učivo 27. 9. – 1. 10. 2021

Učebnice strana 18, PS strana 14, PL 28 Předpony

Předložky a předpony
Rozlišujeme předložky a předpony, zaměřujeme se na ty, které mají stejný tvar

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves – opakování
Znáš pádové otázky? (skolasnadhledem.cz)
Znáš dobře slovesné tvary? 1 (skolasnadhledem.cz)
Znáš dobře slovesné tvary? 2 (skolasnadhledem.cz)

Pravopisná pravidla – opakování, odůvodňujeme pravopis a píšeme správně I/Y, ověřujeme správnost v Pravidlech pravopisu

Osnova – vypravování podle osnovy Putování za přírodou
Čitelné psaní bez chyb

Dílna čtení – dojmy z četby, sdílení ve dvojicích

Pavel Čech – český malíř, autor komiksů, ilustrátor
Seznámení s knihami Pavla Čecha

 

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Učebnice strana 17, přečíst, ústně projít cvičení 2, 3, PS strana 12/1, 13,
PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 1, 2, 3, 4 – vyjmenovaná slova po B procvičovat s odůvodňováním + opravy v sešitě
PL 26

Slova příbuzná, tvary slov (zápis viz. sešit)
STAVBA SLOVA – předpona, kořen, přípona, koncovka
Roztřiď slova příbuzná (skolasnadhledem.cz)
Urči stavbu slov (skolasnadhledem.cz)

Popis obličeje a osoby se zaměřením na detaily – obíhající flipy

Čtení s porozuměním – Svatý Václav, orientace v textu, odpovědi na otázky
Práce s naučnou literaturou, vyhledávání informací, ilustrace
Pověst, legenda
Pověst O svatém Václavovi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Čtení, zápis a vedení čtenářského deníku/listu – kritéria pro hodnocení

 

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice strana 9 – 14, , PS strana 5/11, 12, 13, PS strana 6 – 11

Opakování Nauka o slově (průběžně zařazování učiva do vyučovacích hodin)
PS strana 6 – 11, individuální procvičování učiva, možnost volby výběru cvičení, připravit dotazy k učivu. K prostudování učebnice strana 9 – 14.
Ve škole se zaměřujeme na těžké a nepochopené učivo z distanční výuky 3. třídy.

Opakování učiva, doplnění učiva (zápisy viz. sešit), procvičování v PL

Vyjmenovaná slova po B, rozdíly ve významu a psaní slov, rozšiřování slovní zásoby
Rozdíly sloves být (existovat) – bít (tlouct), používáme pro rozlišení tvar slovesa být (dobude), bít (dobije)
Procvičování pravopisu s odůvodňováním
Tvary slovesa být (skolasnadhledem.cz)

Slovesa
Tvar určitý (můžeme vyjádřit osobu, číslo a čas)
Tvar neurčitý (nemůžeme vyjádřit osobu, číslo, čas) = infinitiv, neurčitek
Jednoduché, složené slovesné tvary
Zvratná slovesa (ke slovesům se pojí zvratné zájmeno si, se)
Pantomima
Roztřiď slovesné tvary složené a jednoduché (skolasnadhledem.cz)
Najdi ke slovesům infinitiv (skolasnadhledem.cz)

Souvětí, spojovací výrazy, vyhledávání slovesných tvarů
Roztřiď věty jednoduché a souvětí (skolasnadhledem.cz)

Slohová práce – vypravování: Návštěva ZLÍN FILM festivalu
Workshop filmového herectví, filmové žánry
Diskuse k filmu Odvážný výlet (děj, prostředí, postavy, vztahy…)

Dílna čtení, orientace v textu, vyprávění o přečteném

 

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

Opakování učiva z nižších ročníků
– hláska/písmeno, slabika, slovo, věta
– věta, rozlišení vět podle postoje mluvčího
– vlastní jména
– abecední řazení písmen
– párové souhlásky
– význam slova a jeho hlásková podoba, PS strana 4 celá
Pravopis
u, ú, ů
tvrdé, měkké souhlásky
vyjmenovaná slova po B, PL 1/1, 2, 3, 4 + ohebné slovní druhy

JACÍ JSME
Prohlubování komunikačních dovedností
Rozvoj slovní zásoby, správná výslovnost
Dotazník – Portrét čtenáře
Kdo jsem já – myšlenková mapa

Renata Dvořáková: Julie mezi slovy, čtení na pokračování
Dílna čtení, knižní domino

61. ZLÍNSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 9. 9. – 15. 9. 2021

 

Učivo 1. 9. – 3. 9. 2021

Organizace předmětu
Ústní a písemný projev – Kde jsme byli o prázdninách? Jaká zajímavá místa jsme navštívili? Kde se nám líbilo a proč? Po čem se nám stýskalo? Co jsme zažili?
Prázdninová četba

Klima, řád a pravidla třídy