4. třída – Český jazyk

Učivo 17. 1. – 21. 1. 2022

Učebnice strana 55, PS strana 37 – 39 vybraná cvičení, PL 37, 40, 41

Pololetní písemná práce, diktát, čtení s porozuměním, slohová práce

Souhrnné opakování – podstatná jména, vyjmenovaná slova B, L, M, P, S

Nové učivo – Skloňování podstatných jmen, skloňování podstatných jmen rodu středního
Podstatná jména rodu středního, vzory rodu středního, skloňování vzorů, pravopisná pravidla

Aktivní práce se Školními pravidly českého pravopisu, hledání podob daného slova, rychlá orientace, pravopisné zásady

Práce s odborným textem Praha, shrnutí textu vlastními slovy

Encyklopedie, příručky, vytváření dialogů, diskuse, formulování vět

 

Učivo 10. 1. – 14. 1. 2022

Učebnice strana 53, PS strana 36-37 vybraná cvičená, PS Vyjmenovaná slova hrou strana 21, 22/a, b, c, PL 36, 37

Opakování a procvičování probraného učiva
Podstatná jména konkrétní (obecná a vlastní) a abstraktní, rod neživotný a životný
Skloňování podstatných jmen, pád, rod a číslo podstatných jmen
Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, jiné tvary,  slova příbuzná
Opakování – vyjmenovaná slova (skolasnadhledem.cz)
Online řešení úloh: Vyjmenovaná slova (gramar.in)

Procvičování naslouchání – kdo si s kým povídal
Tvoření příběhu – Co zažila sněhová vločka?
Pozdrav z hor, úhledné psaní bez chyb

Poezie
Daniela Fischerová: Ochechule s ukulele, výrazný čtený přednes vybraných básní
Čtení vlastní knihy, pocity a dojmy z četby, sdílení ve skupině
Dětská anketa SUK – Čteme všichni

 

Učivo 3. 1. -7. 1. 2022

Učebnice strana 28, 44-47 vybraná cvičení, PS strana 28/1, 2, 3, PS Vyjmenovaná slova hrou strana 20, 22/2a, b

Opakování probraného učiva, využití Pravidel pravopisu
Vyjmenovaná slova po S, jiné tvary a slova příbuzná
Mluvnické kategorie podstatných jmen

Vypravování, rozhovory
Novoroční přání s textem, úplná adresa
Dílna psaní – tvořivé psaní, dokončení zimního příběhu, osnova příběhu, kontrola pravopisu

Tradice svátku Tří králů, CESTA TŘÍ KRÁLŮ (čtení s porozuměním, práce s textem), BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Zpívánky – My tři králové (Boni pueri) – YouTube

Návštěva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, výukový program NAUČNÁ LITEATURA

Procvičuj on-line:
Online řešení úloh: Najdi podstatná jména (gramar.in)
Online řešení úloh: Najdi slovesa (gramar.in)

 

 Učivo 20. 12. – 21. 12. 2021
Vyjmenovaná slova po B, L, M, P – opakování, procvičování a upevňování učiva, pravopisné jevy odůvodňujeme
Slovní druhy neohebné
Pádové otázky, určování pádu u podstatných jmen
Podmět a přísudek ve větě, podmět vyjádřený a nevyjádřený
Mluvnické kategorie u sloves, infinitiv

Lidové zvyky a tradice Vánoc, Lucie
Co bych si přál/a na Vánoce, krátké krasopisné psaní bez chyb
Vánoční přání

Vánoční básně a básničky, přednes zpaměti
Příprava programu na vánoční besídku

Adventní cesta za štěstím aneb kam nás domy zavedou – 24 adventních příběhů na každý prosincový den (pocity, dojmy z četby a poslechu audionahrávky, sdílení ve skupině)

Zaposlouchejte se do Rybovy České mše vánoční s postavami Josefa Lady
Česká mše vánoční – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 6. 12. – 10. 12. 2021

Učebnice strana 32/3, 4, 40/1,2, PS po stranu 27, PS  Vyjmenovaná slova hrou po stranu17, PL XVII.

Vyjmenovaná slova po P, tvary vyjmenovaných slov v textu, vyhledávání slov příbuzných, odůvodňování pravopisu
Stavba slova, předpona OB, pravopis: psaní -bje, -vje
Slovní druhy , slova ohebná a neohebná, proč jim tak říkáme
ZSD, podmět a přísudek ve větě, podmět nevyjádřený
Slovesa, mluvnické kategorie u sloves

Moje rodina, charakteristika osoby, krátký text o vybraném členu rodiny, krasopisné psaní bez chyb, pětilístek PL 10,11

Individuální čtení, odpovědi na otázky z četby

Adventní cesta za štěstím aneb kam nás domy zavedou – 24 adventních příběhů na každý prosincový den, co cítí postava příběhu (pocity, dojmy z četby a poslechu audionahrávky, sdílení ve skupině)

Procvičuj on-line
Znáš pádové otázky? (skolasnadhledem.cz)
Urči správně pád podstatných jmen (skolasnadhledem.cz)
Najdi slova příbuzná se změnou v kořenu (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

Učebnice strana 32, 42/10, 43 – ústně, 44/1, PS strana 27, PS Vyjmenovaná slova hrou pro pokročilé strana 16/1,2, 17/2 a, b, PL 8/5

Vyjmenovaná slova po P a k nim slova příbuzná, záludné dvojice
Podstatná jména s předložkou, pádové otázky
Slovesa, časování sloves v přítomném čase, sloveso být
Čertovská gramatika, o čertech v umění, lidová rčení a přirovnání

Skupinová dramatizace – výrazný přednes: Čertovské učení, Mikulášská

Lidové tradice Adventu, sv. Barbora, sv. Mikuláš
Charakteristika postavy – pohádkové bytosti, učebnice strana 44, charakteristika postavy podle osnovy

Adventní cesta za štěstím aneb kam nás domy zavedou – 24 adventních příběhů na každý prosincový den, co cítí postava příběhu (pocity, dojmy z četby a poslechu audioknihy, sdílení ve skupině)

 

Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

Učebnice strana 31 (ústně), PS strana 26, PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 14

Vyjmenovaná slova po B, L, M – opakování, pravopisné jevy ODŮVODŇUJEME
Základní skladební dvojice, podmět a přísudek, vyhledávání podmětu a přísudku ve větě
Slovní druhy

Základní literární útvary – Pranostika, Legenda
Pranostiky na svatou Kateřinu, Legenda o svaté Kateřině – křesťanská víra, život

Dopis – psaní dopisu postavě z knihy, osnova dopisu, obálka dopisu

Dílna čtení – čtení vlastní knihy, sdílení ve skupině – dojmy a pocity z četby, doporučování četby

Advent, adventní svátky a tradice, architektonické okénko – románská rotunda

 

Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

Učebnice strana 30, PS strana 25, PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 12, 13

Vyjmenovaná slova po M a slova k nim příbuzná, rozšiřování slovní zásoby
Slovesa, zvratná slovesa, mluvnické kategorie u sloves
Zvratné zájmeno se, si
Předložka se

Vyplnění přihlášky do kroužku Leteckého modelářství pro začátečníky, kroužky DDM ASTRA Zlín
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace | Kroužky (ddmastra.cz)

Porozumění textu, práce s naučnou literaturou, encyklopedií, vyhledávání, třídění a zpracování informací

VE ŠKOLE – Modelové situace, role, sehrání scénky (učitel, kamarád, ředitel)

Dílna čtení – čtení vlastní knihy, sdílení ve skupině, doporučování četby

Co je BRAILLOVO PÍSMO?

 

Učivo 8. 11. – 12. 11. 2021

Učebnice po stranu 30 (ústní procvičování – neděláme všechna cvičení, doma můžete procvičovat cokoliv dle aktuální potřeby), PS strana 24 celá, PS VS pro pokročilé strana 10, 11

Test – čtvrtletní opakování, rozbor písemné práce, opravy

Mluvnické kategorie u sloves – osoba, číslo, čas
Vyjmenovaná slova po M a slova k nim příbuzná, rozšiřování slovní zásoby

Učíme se používat Pravidla pravopisu.

Literární útvar POVĚST, LEGENDA
Pověst O Pradědovi, ústní projev – shrnutí textu vlastními slovy
Svatomartinská tradice, pranostiky

Dílna čtení – zdokonalování se ve čtení, sdílení ve skupině dle myšlenkové mapy

Psaní jednoduchých zápisů z učebního textu, zamyšlení nad pověstmi

Najdi ke slovesům infinitiv (skolasnadhledem.cz)
Opakování – párové souhlásky (skolasnadhledem.cz)
Vyjmenovaná slova (skolakov.eu)

 

Učivo 1. 11. – 5. 11. 2021

Učebnice strana 23 – 24 (ústní procvičování), PS strana 20/4, 5, 23/8a přepis do sešitu, PS VS pro pokročilé strana 9 celá

Stavba slova – opakování
Vyjmenovaná slova po L a slova k nim příbuzná, rozšiřování slovní zásoby

Pravopisná cvičení na jeden pravopisný jev (tvrdé souhlásky, měkké souhlásky, obojetné souhlásky, vyjmenovaná slova)
Práce s chybou, odůvodňování pravopisných jevů

Telefonický rozhovor, učebnice strana 39/1, rozhovor dvojic

Dušičky, orientace v textu O dušičkách…, PRANOSTIKY, dušičkový věnec
Dílna čtení – postavy příběhu, Vennův diagram + srovnávací tabulka – JÁ a vybraná POSTAVA

V pondělí si napíšeme čtvrtletní test.
Učivo: základní skladební dvojice, souvětí a vzorec souvětí, slovní druhy, rod, číslo a pád podstatných jmen, osoba, číslo a čas u sloves, abeceda, psaní velkých písmen, slova souznačná a slova protikladná, pravopis

 

Učivo 25. 10. – 29. 10. 2021

Učebnice strana 22 (ústně), 3. cvičení přepis do sešitu, PS strana 18 celá, PS VS pro pokročilé po stranu 8

Zdvojené souhlásky, pravopis psaní předložek a předpon

Tvořivé psaní – Halloweenská dýně

HALLOWEEN flipbook – tvoření ve třídě, Čtení s porozuměním O Halloweenu…

Písemný úkol na pondělí 1. listopaduMůj největší zážitek z podzimních prázdnin, práci napiš do sešitu ČJ
Sebehodnocení + hodnocení v Týdenním plánu
Čtení vlastní knihy

 

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Učebnice strana 21 (ústně), PS strana 17/3a-přepis do sešitu, b, PL 30, PS VS pro pokročilé strana 8 celá

Předložky v, ve, Předpony ob-, o-, v-, Pravopis psaní předložek a předpon
Skupiny písmen bě/bje, vě/vje, pě

Pádové otázky, slovní druhy, ZSD – podmět a přísudek, slovesa – osoba, číslo, čas (procvičování ve škole)
Vyjmenovaná slova po L a k nim slova příbuzná

Rozbor diktátu (VS po B a k nim slova příbuzná), práce s chybou, odůvodňování pravopisných jevů

Procvičuj:
Stavba slova (skolakov.eu)
Vyjmenovaná slova (skolakov.eu)

Monolog, dialog
Prezentace dvojic – Přání stromům

Sebehodnocení – Klíčové kompetence

Dílna čtení – literární postava, vlastnosti postavy z knihy, sdílení ve dvojicích

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Učebnice strana 20 (ústně), PS strana 15-16, PS VS pro pokročilé strana 6-7

Předložka bez, Předpony bez-, roz-, vz, Pravopis psaní předložek a předpon

Pravopisná pravidla – opakování, odůvodňujeme pravopis a píšeme správně I/Y, ověřujeme správnost v Pravidlech pravopisu
Vyjmenovaná slova po L a k nim slova příbuzná
Pádové otázky, slovní druhy
Urči správně pád podstatných jmen (skolasnadhledem.cz)

Čtený přednes – Miroslav Kapek: Strašná nemoc, čtení s porozuměním, převyprávění přečteného textu svými vlastními slovy, popis postavy

Alan Alexander Milne: Medvídek Pú, nejznámější hrdina dětské literatury, knihy o slavném medvídkovi, filmové ztvárnění Waltem Disneyem
Personifikace

 

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Učebnice strana 19, PS strana 15, PL 28 Předpony, PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 5, 6/1

Předložky od, nad, pod, před
Předpony od-, nad-, pod-, před-
Pravopis psaní předložek a předpon

Pravopisná pravidla – opakování, odůvodňujeme pravopis a píšeme správně I/Y, ověřujeme správnost v Pravidlech pravopisu

Popis věci, evidenční karta předmětu z depozitáře v muzeu, čitelné psaní bez chyb
Postava a její příběh

Čtení dětem v mateřské škole z knihy Ivony Březinové Kočka Kačka

Návštěva knihovny, výukový program Knihy Davida Walliamse, přiřazování děje a postav k vybraným knihám
Čtení v knihovně, sdílení ve skupině

 

Učivo 27. 9. – 1. 10. 2021

Učebnice strana 18, PS strana 14, PL 28 Předpony

Předložky a předpony
Rozlišujeme předložky a předpony, zaměřujeme se na ty, které mají stejný tvar

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves – opakování
Znáš pádové otázky? (skolasnadhledem.cz)
Znáš dobře slovesné tvary? 1 (skolasnadhledem.cz)
Znáš dobře slovesné tvary? 2 (skolasnadhledem.cz)

Pravopisná pravidla – opakování, odůvodňujeme pravopis a píšeme správně I/Y, ověřujeme správnost v Pravidlech pravopisu

Osnova – vypravování podle osnovy Putování za přírodou
Čitelné psaní bez chyb

Dílna čtení – dojmy z četby, sdílení ve dvojicích

Pavel Čech – český malíř, autor komiksů, ilustrátor
Seznámení s knihami Pavla Čecha

 

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Učebnice strana 17, přečíst, ústně projít cvičení 2, 3, PS strana 12/1, 13,
PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 1, 2, 3, 4 – vyjmenovaná slova po B procvičovat s odůvodňováním + opravy v sešitě
PL 26

Slova příbuzná, tvary slov (zápis viz. sešit)
STAVBA SLOVA – předpona, kořen, přípona, koncovka
Roztřiď slova příbuzná (skolasnadhledem.cz)
Urči stavbu slov (skolasnadhledem.cz)

Popis obličeje a osoby se zaměřením na detaily – obíhající flipy

Čtení s porozuměním – Svatý Václav, orientace v textu, odpovědi na otázky
Práce s naučnou literaturou, vyhledávání informací, ilustrace
Pověst, legenda
Pověst O svatém Václavovi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Čtení, zápis a vedení čtenářského deníku/listu – kritéria pro hodnocení

 

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice strana 9 – 14, , PS strana 5/11, 12, 13, PS strana 6 – 11

Opakování Nauka o slově (průběžně zařazování učiva do vyučovacích hodin)
PS strana 6 – 11, individuální procvičování učiva, možnost volby výběru cvičení, připravit dotazy k učivu. K prostudování učebnice strana 9 – 14.
Ve škole se zaměřujeme na těžké a nepochopené učivo z distanční výuky 3. třídy.

Opakování učiva, doplnění učiva (zápisy viz. sešit), procvičování v PL

Vyjmenovaná slova po B, rozdíly ve významu a psaní slov, rozšiřování slovní zásoby
Rozdíly sloves být (existovat) – bít (tlouct), používáme pro rozlišení tvar slovesa být (dobude), bít (dobije)
Procvičování pravopisu s odůvodňováním
Tvary slovesa být (skolasnadhledem.cz)

Slovesa
Tvar určitý (můžeme vyjádřit osobu, číslo a čas)
Tvar neurčitý (nemůžeme vyjádřit osobu, číslo, čas) = infinitiv, neurčitek
Jednoduché, složené slovesné tvary
Zvratná slovesa (ke slovesům se pojí zvratné zájmeno si, se)
Pantomima
Roztřiď slovesné tvary složené a jednoduché (skolasnadhledem.cz)
Najdi ke slovesům infinitiv (skolasnadhledem.cz)

Souvětí, spojovací výrazy, vyhledávání slovesných tvarů
Roztřiď věty jednoduché a souvětí (skolasnadhledem.cz)

Slohová práce – vypravování: Návštěva ZLÍN FILM festivalu
Workshop filmového herectví, filmové žánry
Diskuse k filmu Odvážný výlet (děj, prostředí, postavy, vztahy…)

Dílna čtení, orientace v textu, vyprávění o přečteném

 

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

Opakování učiva z nižších ročníků
– hláska/písmeno, slabika, slovo, věta
– věta, rozlišení vět podle postoje mluvčího
– vlastní jména
– abecední řazení písmen
– párové souhlásky
– význam slova a jeho hlásková podoba, PS strana 4 celá
Pravopis
u, ú, ů
tvrdé, měkké souhlásky
vyjmenovaná slova po B, PL 1/1, 2, 3, 4 + ohebné slovní druhy

JACÍ JSME
Prohlubování komunikačních dovedností
Rozvoj slovní zásoby, správná výslovnost
Dotazník – Portrét čtenáře
Kdo jsem já – myšlenková mapa

Renata Dvořáková: Julie mezi slovy, čtení na pokračování
Dílna čtení, knižní domino

61. ZLÍNSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 9. 9. – 15. 9. 2021

 

Učivo 1. 9. – 3. 9. 2021

Organizace předmětu
Ústní a písemný projev – Kde jsme byli o prázdninách? Jaká zajímavá místa jsme navštívili? Kde se nám líbilo a proč? Po čem se nám stýskalo? Co jsme zažili?
Prázdninová četba

Klima, řád a pravidla třídy