4. třída – Český jazyk

Učivo 20. 6. – 30. 6. 2022

Slovesné tvary, časování sloves v čase budoucím a minulém
Opakování podstatných jmen
Věta jednoduchá a souvětí, větné vzorce

Cestování nás baví, plánování zajímavého jednodenního výletu

Popis krajiny, společné aktivity

Individuální čtení
Společné čtení – Daniela Krolupperová: Tygří trápení

Doporučení a tipy na prázdninovou četbu

Závěrečné ohlédnutí – co jsme ve 4. ročníku zvládli a co ještě chceme zvládnout

 

Učivo 13. 6. – 17. 6. 2022

Opakování učiva z celého školního roku

Diktáty a doplňovačky
Stavba věty, všestranný jazykový rozbor

19. 6. Den otců, Můj tatínek (nepřímá charakteristika)
Dílna psaní
Sebehodnocení

Kontrola hlasitého čtení, prezentace čtenářských listů

Návštěva KKFB Zlín – výukový program: Příběhy ze severu

 

Učivo 6. 6. – 10. 6. 2022

Učebnice 111, 112, PS po stranu 38 (individuální procvičování)

Závěrečná písemná práce

Souhrnné opakování učiva
Všestranné jazykové rozbory
Procvičování pravopisu s odůvodňováním

Společné čtení ze Sborníku vítězných prací literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje 2021/2022
Rozbory literárních textů
Základní literární pojmy

Individuální čtení, čtení s porozuměním – prověřování dovedností

 

Učivo 30. 5. – 3. 6. 2022

Učebnice po stranu 109, PS po stranu 38 (individuální procvičování dle potřeby)

Souhrnné opakování učiva
Všestranné jazykové rozbory
Procvičování pravopisu s odůvodňováním

Procvičuj na pololetní práci:
Český jazyk 4. třída (skolakov.eu)
Zdůvodni pravopis (opakování 4. roč.) (skolasnadhledem.cz)
Najdi chyby (opakování 4. roč.) (skolasnadhledem.cz)
Test I (konec 4. roč.) (skolasnadhledem.cz)
Test II (konec 4. roč.) (skolasnadhledem.cz)
Test III (konec 4. roč.) (skolasnadhledem.cz)
P
rojdi si zápiskový a pracovní sešit, procvičuj a zaměř se na učivo, které ti nejde

Psaní adresy, pozdravu z výletu
Adresát, odesílatel
Diskuse k filmu (téma, děj, postavy, hlavní myšlenka)

Pověst O golemovi, objasnění některých židovských slov
Individuální čtení vlastní knihy
Slovní zásoba
Literatura: Obrázky z českých dějin a pověstí, 77 pražských legend (Alena Ježková), Staré pověsti české (Jan Eislerová)

 

Učivo 23. 5. – 27. 5. 2022

Učebnice strana 99, 107, PS po stranu 38 (individuální procvičování)

Shoda přísudku s několikanásobným podmětem (zápis viz. sešit)
Přímá a nepřímá řeč
Řeč přímá a nepřímá (skolasnadhledem.cz)
Řeč přímá, věta uvozovací, řeč nepřímá (skolasnadhledem.cz)
Věta jednoduchá a souvětí, vzorce souvětí
Přiřaď vzorce souvětí (skolasnadhledem.cz)

Pravopis psaní velkých písmen

Opakování na pololetní písemnou práci
Doplň i, í, y, ý do přísudků i podmětů (skolasnadhledem.cz)
Najdi chyby (opakování 4. roč.) (skolasnadhledem.cz)
Opakování – vyjmenovaná slova (skolasnadhledem.cz)

Vyplnění formuláře na získání cestovního pasu

Práce s textem – Česká republika, sestavení osnovy, převyprávění textu

62. ZLÍN FILM FESTIVAL, tipy na filmový a doprovodný program
Návštěva festivalu, film Stezka odvahy, interaktivní filmový workshop Zoetropia

 

Učivo 16. 5. – 20. 5. 2022

Učebnice strana 101 – 106 (ústně cokoliv), PS po stranu 36 (individuální procvičování)

Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu mužského
Slovesa, mluvnické kategorie u sloves, časování
Základní skladební dvojice – podmět a přísudek
Procvičování probraného pravopisu s odůvodňováním, práce s Pravidly pravopisu

Procvičuj:
Slovní druhy – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)

Slovní zásoba, vyjádření pocitu

Doplnění komiksového příběhu, bublin, citoslovcí

Vlastivědné čtení – Klára Smolíková: Husité, přírodovědné čtení – Včela medonosná

 

Učivo 9. 5. – 13. 5. 2022

Učebnice strana 101 – 106, PS strana 32/2, PL 74, 75, 77

Stavba věty, skladební dvojice, větné členy, základní skladební dvojice – podmět a přísudek, doplňování podmětu, přísudku
Označ základní skladební dvojice (skolasnadhledem.cz)
Najdi základy vět (skolasnadhledem.cz)
Nevyjádřený podmět, několikanásobný podmět
Shoda přísudku s podmětem, podmět rodu středního, podmět rodu ženského
Přímá řeč v textu
Procvičování probraného pravopisu s odůvodňováním
Najdi chyby (opakování 4. roč.) (skolasnadhledem.cz)
Rozliš slovesný způsob (skolasnadhledem.cz)

Slohová práce: Moje maminka

Michal Wievegh: Krátké pohádky pro unavené rodiče – Jak se vítá maminka
Besídka pro maminky – přednes veršů a básní

Dílna čtení, odpovídáme na vybrané otázky, pocity, zážitky a dojmy z četby, sdílení ve dvojici, ve skupině

Návštěva KKFB Zlín, výukový program Jak malovat komiks
Návštěva MJVM Zlín, návštěva výstavy Marie Fischerové – Kvěchové, která je věnovaná jejímu životu a dílu, krásná literatura, lidové písně a říkadla, formování estetického cítění

 

Učivo 2. 5. – 6. 5. 2022

Učebnice po stranu 98 (ústně cokoliv), PS po stranu 30 (individuální procvičování), procvičování v PL, na tabuli
PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 35 – pravopis podobných slov, připravím se na diktát

Slovesa, časování sloves, mluvnické kategorie sloves, přidali jsme i způsob, čas určujeme jen u způsobu oznamovacího (zápis viz. sešit – pročítám si),
v textu vyhledám sloveso v jednoduchém i složeném tvaru, poznám a utvořím infinitiv, určím osobu, číslo, čas slovesných tvarů, užívám slovesa ve správných tvarech
Mluvnické kategorie u podstatných jmen, nezapomínám u rodu mužského na životnost
Stavba věty – podmět a přísudek (ptám se otázkami), základní skladební dvojice (učebnice strana 101)
Procvičování probraného pravopisu s odůvodňováním

Procvič si časování:
Slovesný čas (střední) – online Otázky (umimecesky.cz)

Blahopřání, pozvánka – Besídka pro maminky (8.5. – Den matek)

Nabídka dětských knih z knižních katalogů Albatros, Fragment, Grada , Knížata, doporučování vhodné kvalitní četby, dětské vtipy-porozumění vtipům
Stromová knihovna, čtení se stromem (čteme v okolí stromů a keřů knihy o přírodě, stromech, lesu, keřích)
Daniela Krolupperová: Labutí dům (práce s textem), pocity, zážitky, dojmy z četby

 

Učivo 25. 4. – 29. 4. 2022

Učebnice strana 86 – 94 (ústně cokoliv), PS po stranu 28 (individuální procvičování)

Slovesa, tvar určitý a neurčitý, jednoduché a složené tvary, zvratná slovesa (zápis viz. sešit – pročítám si)
Časování sloves – čas přítomný, čas budoucí, čas minulý
Procvičování koncovek podstatných jmen všech rodů, vždy musím vědět, proč (zdůvodňuji si)
KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN – 1.cvičení (websnadno.cz)
Stavba věty – podmět a přísudek

Procvičuj:
Doplň koncovku u sloves v přítomném čase (skolasnadhledem.cz)
Najdi vhodné sloveso v přítomném čase (skolasnadhledem.cz)
Roztřiď slovesa podle času (skolasnadhledem.cz)
Roztřiď slovesa podle osoby a čísla (skolasnadhledem.cz)

Návštěva KKFB Zlín – výukový program Co se týká jazyka (přirovnání, přísloví, cizí slova, homonyma, synonyma, intonace, interpunkce, jazykové hádanky a zajímavosti)

Dílna psaní, zpráva do novin – třídní akce Den země
Dílna čtení, odpovídáme na vybrané otázky, pocity, zážitky a dojmy z četby, sdílení ve dvojici, ve skupině

Nejoblíbenější kniha dětí roku 2021, anketa „SUK – Čteme všichni“
Nejoblíbenější kniha dětí roku 2021 | NPMK

Lidové tradice a zvyky – Čarodějnice a stavění májí (pálení čarodějnic – 30. dubna)
1. máj – lásky čas

 

Učivo 18. 4. – 22. 4. 2022

Učebnice strana 85, PS po stranu 22 (individuální procvičování)

Opakování učiva za 3. čtvrtletí, prověřovací test + čtení s porozuměním

Skloňování podstatných jmen rodu mužského
Procvičování koncovek podstatných jmen všech rodů
Procvičování pravopisu, uplatnění pravopisných pravidel, správnost ověřujeme v Pravidlech

Vyprávění (vyprávíme poutavě, dostatečně nahlas)

Dílna psaní – Vzkaz pro Zemi
Třídění odpadu do kontejnerů

Čtenářská dílna, postava z příběhu (kladná, záporná, popis vlastností)

Nezapomeň číst každý den ze své knihy.

 

Učivo 11. 4. – 15. 4. 2022

VELIKONOČNÍ TRADICE
Lidové zvyky pašijového týdne
Velikonoce v jiných zemích
VELIKONOČNÍ KOLEDA

Návštěva KKFB Zlín, naučná literatura, knihy o Karlu IV., práce s informacemi

Návštěva MJVM Zlín – edukační velikonoční program „Tetičko, dajte mně vajíčko“

Opakujte a procvičujte pravopis vyjmenovaných slov, koncovek podstatných jmen, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, podmět a přísudek ve větě jednoduché – učebnice po stranu 84, PS po stranu 22 (vybrat k procvičování si můžete cokoliv), vyberte i některá online procvičování

Nezapomeň číst každý den ze své knihy.

 

Učivo 4. 4. – 8. 4. 2022

Učebnice strana 83 – 84 (ústně cokoliv), PS po stranu 22 (individuální procvičování)

Skloňování podstatných jmen rodu mužského
Procvičování koncovek podstatných jmen všech rodů (pracujeme s tabulkou skloňování vzorů – je to naše nápověda a „tahák“):
– ukážeme si na podstatné jméno TEN, TA, TO
– u podstatných jmen rodu mužského určíme životnost (1. a 4. pád čísla jednotného)
– umíme vzory všech rodů
– říkáme podstatné jméno v 1. a ve 2. pádě čísla jednotného a určíme vzor
– spojíme podstatné jméno se vzorem a doplníme koncovku (íčko x ypsilon)
Základní skladební dvojice – podmět a přísudek ve větě jednoduché. Na podmět se ptáme otázkami Kdo? Co? a přísudkem. Na přísudek se ptáme otázkou Co dělá podmět? (Co se říká o podmětu?)

Rozvoj slovní zásoby, práce s odborným textem podle informačního letáku, porozumění obsahu, vyhledávání a vysvětlení neznámých slov, zpracování nejdůležitějších faktů do tabulky

Čtenářská dílna, odpovídáme na vybrané otázky, pocity, zážitky a dojmy z četby, sdílení ve dvojici, ve skupině
Povídání o přečtených a zapsaných knihách do čtenářských listů

Vyjmenovaná slova stále existují. Procvič si je:
Vyjmenovaná slova: mix (střední) – online Rozhodovačka (umimecesky.cz)
VYJMENOVANÁ SLOVA – MIX – Kvíz (wordwall.net)

 

Učivo 28. 3. – 1. 4. 2022

Učebnice strana 71 – 82 (ústně cokoliv), PS po stranu 21 + pracovní listy, skloňování (individuální procvičování)

Pravopis podstatných jmen rodu mužského (každý pravopisný jev odůvodňujeme)
Mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves
Přísudek ve větě a v souvětí

Procvičuj:
Koncovky podstatných jmen (skolasnadhledem.cz)
Psaní I / Y v koncovkách podstatných jmen | Učivo | Čeština doma (cestinadoma.cz)

Myšlenková mapa JARO

František Kožík: Bolestný a hrdinský život Jana Amose Komenského
Čtenářská dílna, odpovídáme na vybrané otázky, pocity, zážitky a dojmy z četby, sdílení ve dvojici, ve skupině
Hans Christian Andersen, životopis, dílo

NOC S ANDERSENEM

Nezapomeň číst každý den ze své knihy.

 

Učivo 21. 3. – 25. 3. 2022

Učebnice strana 71 – 79, PL 50

Skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzory PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ, PŘEDSEDA, SOUDCE
Podstatná jména životná a neživotná, procvičování
Rozdíl v životnosti a neživotnosti rodu mužského – názorné video:
ŽIVOTNOST podst. jmen rodu mužského – YouTube

Rod mužský životný – vzor pán, muž, předseda, soudce
Rod mužský neživotný – vzor hrad, stroj
Podstatná jména: vzory mužského rodu (lehké) – online Otázky (umimecesky.cz)
Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

Příponová část, přípona, koncovka podstatných jmen ve 2. pádu čísla jednotného, procvičování

Procvičuj doma rychlejší a úhlednější psaní
– kdo píše rychle, tak cvičí úhlednost a čitelnost
– kdo píše čitelně, tak cvičí rychlost

Máme rádi zvířata, domácí mazlíček, rozhovory s prodavačkou (prodavačem) Zverimexu
Inzerát, popis psa, anketa

Eric Knight: Lassie se vrací, čtení s porozuměním, odpovědi na otázky
Přísloví, vysvětlení významu

Návštěva KKFB Zlín, výukový program KNIHA A JÁ

Spisovatelka Eva Papoušková, ilustrátorka Galina Miklínová: Sára Kalamita (třídní putovní knížka)

Nezapomeň číst každý den ze své knihy.

 

Učivo 14. 3. – 18. 3. 2022

Učebnice strana 62 – 70, vybraná cvičení, PS po stranu 12, vybraná cvičení, PS VS po stranu 28

Opakování a procvičování probraného učiva, slovesa, slovní druhy, psaní i/y po obojetných souhláskách, mluvnické kategorie, vzory rodu středního a ženského, jazykové rozbory

Pozvánka – Vítání jara (CO? KDY? KDE? KDO?)
Jarní říkadla

Rozhovor, pravidla rozhovoru

Čtenářská dílna, odpovídáme na vybrané otázky, pocity, zážitky a dojmy z četby, sdílení ve dvojici, ve skupině
Březnové pranostiky

Spisovatelka Eva Papoušková, ilustrátorka Galina Miklínová: Sára Kalamita (třídní putovní knížka)

 

Učivo 7. 3. – 11. 3. 2022

Učebnice strana 62 – 70, vybraná cvičení, PS  strana 9/1a,b,c, PS VS strana 27/1, 2

Pravopis podstatných jmen rodu středního a ženského (znám 4 kroky k určení vzoru podstatného jména)
Mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád, vzor)
Vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V, Z, procvičování psaní slov se dvěma předponami
Podmět a přísudek ve větě, pomocí otázek určujeme základní skladební dvojice, procvičujeme

Dílna psaní: Zamyšlení nad tématem DOMOV
Mezinárodní den žen – přání

Četba – Staré české pověsti (čtení s úkoly na porozumění)

Čtenářská dílna, odpovídáme na vybrané otázky, pocity, zážitky a dojmy z četby, sdílení ve dvojici, ve skupině
Nezapomeň číst každý den ze své knihy.

Procvičuj pravopis:
Pravopisná cvičení (skolakov.eu)

 

Učivo 28. 2. – 4. 3. 2022

Učebnice strana 62 – 68, PL 48 – 51, PS 2. díl po stranu 8 individuální procvičování

Skloňování podstatných jmen rodu ženského podle vzorů
Vzory ženského rodu (skolakov.eu)
Pravopis podstatných jmen rodu ženského
Koncovky množného čísla pod. jm. rodu ženského (skolasnadhledem.cz)
Vyjmenovaná slova po Z
Opakování – vyjmenovaná slova (skolasnadhledem.cz)
Doplň vy-, vý- / vi-, ví- (skolasnadhledem.cz)
Slovesa, slovní druhy

V divadle, myšlenková mapa, pravidla chování v divadle, důstojné chování názorně, osoby v divadle
Návštěva divadelního představení ve Zlíně Čtyřlístek a talisman moci (D5 Praha)
CTYRLISTEK | divadlod5

Březen – měsíc knihy a čtenářství
Jaroslav Němeček jako autor Čtyřlístku

Literární pojem komiks, pověst

Práce s knihou: Obrázky z českých dějin a pověstí (Jiří Černý), poznáváme základní dějiny pomocí výstižných ilustrací, pověsti
České pověsti – online Čtení s porozuměním (umimecesky.cz)

 

Učivo 21. 2. – 25. 2022

Učebnice strana 62 – 68, PL 43, PS Vyjmenovaná slova hrou strana 26/3, 4

Vzory rodu ženského – ŽENA – RŮŽE – PÍSEŇ – KOST (zápis viz. sešit)

Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského, skloňování podstatných jmen rodu ženského ve všech pádech v čísle jednotném i množném
Přiřazování podstatného jména rodu ženského ke správnému vzoru, převedení vzoru do potřebného tvaru
Vzory ženského rodu (skolakov.eu)

Procvičování vyjmenovaných slov po V a k nim slov příbuzných, dvojice slov s různými významy (stále odůvodňujeme)

Lidové tradice a zvyky: Masopust (fašank), pohřbívání basy
Významná kulturní událost v obci – končinový průvod v sobotu 26. 2. 2022 – sraz v 9:30 hodin před hasičskou zbrojnicí v maskách

Kaligrafie – umění pravopisu, trénování techniky podle návodu v písance, moderní kaligrafie, návrh vlastní iniciály

Poezie, třídní a školní kolo recitační soutěže
Čtenářská dílna – pocity, dojmy a zážitky z četby, sdílení ve skupině

Dobrovolné procvičování:
Podstatná jména: vzory středního rodu – online Tetris (umimecesky.cz)
Vzory podstatných jmen rodu středního (skolakov.eu)

 

Učivo 14. 2. – 18. 2. 2022

Učebnice strana 34, PS Vyjmenovaná slova hrou strana 25, 26/1, 2, PL 44,45

Pravopis koncovky podstatných jmen rodu středního (říkáme vzor ve stejném tvaru)
Vyjmenovaná slova po V, tvary slov a slova příbuzná (stále odůvodňujeme)

Olympijský kvíz, práce na PC (vyhledávání, zpracování a třídění informací)

Slohový útvar – Popis
Popis mamuta podle obrázku dle dané osnovy a klíčových slov, členění na odstavce
Popis zvířete (skolasnadhledem.cz)

Eduard Štorch: Lovci mamutů – četba kapitoly: Vynález ohně, převyprávění ukázky vlastními slovy

Příprava na recitační soutěž, nácvik hlasitého a výrazného přednesu

Návštěva netradiční výstavy o učiteli národů Komenský v komiksu v KKFB Zlín, autoři: Klára Smolíková a Lukáš Fribrich

 

Učivo 31. 1. – 4. 2. 2022

Učebnice strana 55 – 60, PS Vyjmenovaná slova hrou po stranu 23, PL 38 – 43

Podstatná jména rodu středního
Pravopis koncovky podstatných jmen rodu středního
Píšeme k podstatným jménům vzory ve stejném tvaru – trénuj, pracuj s tabulkou

Urči vzory podstatných jmen rodu středního (skolasnadhledem.cz)

Procvičování vyjmenovaných slov a k nim slov příbuzných (stále odůvodňujeme)

Společenská etiketa, pravidla slušného chování ve společnosti
Ladislav Špaček: Slon v porcelánu: aneb Jak se neztratit v labyrintu etikety

Poezie, básničky – připravujeme se na třídní kolo recitační soutěže
Čtenářská dílna – pocity, dojmy a zážitky z četby, sdílení ve skupině

 

Učivo 24. 1. – 28. 1. 2022

Učebnice strana 55 – 60, PS strana 39, PL 41

Vzory rodu středního -MĚSTO-MOŘE-KUŘE-STAVENÍ (zápis viz. sešit)

Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního, skloňování podstatných jmen rodu středního ve všech pádech v čísle jednotném i množném
Určování vzoru, vysvětlení algoritmu určování vzoru MOŘE KUŘE – převedení slova do 2. p. č. j.
Pravopis koncovky podstatných jmen rodu středního, zařazování ke vzorům, příponová část, koncovka, procvičování

Vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, procvičování učiva, záludné dvojice

Práce s odborným textem Praha – učíme se pracovat s textem, učíme se učit, vyhledávat, zpracovávat a předávat informace

Pověsti, Eduard Petiška: Založení Prahy
Pravopisné pojmy související s Prahou, diktát

Poezie pro děti – výběr básní na recitační soutěž|
Na pražské ulici: Jan Hostáň

Čtení vlastní knihy, pocity a dojmy z četby, sdílení ve dvojici, skupině

 

Učivo 17. 1. – 21. 1. 2022

Učebnice strana 55, PS strana 37 – 39 vybraná cvičení, PL 37, 40, 41

Pololetní písemná práce, diktát, čtení s porozuměním, slohová práce

Souhrnné opakování – podstatná jména, vyjmenovaná slova B, L, M, P, S

Nové učivo – Skloňování podstatných jmen, skloňování podstatných jmen rodu středního
Podstatná jména rodu středního, vzory rodu středního, skloňování vzorů, pravopisná pravidla

Aktivní práce se Školními pravidly českého pravopisu, hledání podob daného slova, rychlá orientace, pravopisné zásady

Práce s odborným textem Praha, shrnutí textu vlastními slovy

Encyklopedie, příručky, vytváření dialogů, diskuse, formulování vět

 

Učivo 10. 1. – 14. 1. 2022

Učebnice strana 53, PS strana 36-37 vybraná cvičená, PS Vyjmenovaná slova hrou strana 21, 22/a, b, c, PL 36, 37

Opakování a procvičování probraného učiva
Podstatná jména konkrétní (obecná a vlastní) a abstraktní, rod neživotný a životný
Skloňování podstatných jmen, pád, rod a číslo podstatných jmen
Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, jiné tvary,  slova příbuzná
Opakování – vyjmenovaná slova (skolasnadhledem.cz)
Online řešení úloh: Vyjmenovaná slova (gramar.in)

Procvičování naslouchání – kdo si s kým povídal
Tvoření příběhu – Co zažila sněhová vločka?
Pozdrav z hor, úhledné psaní bez chyb

Poezie
Daniela Fischerová: Ochechule s ukulele, výrazný čtený přednes vybraných básní
Čtení vlastní knihy, pocity a dojmy z četby, sdílení ve skupině
Dětská anketa SUK – Čteme všichni

 

Učivo 3. 1. -7. 1. 2022

Učebnice strana 28, 44-47 vybraná cvičení, PS strana 28/1, 2, 3, PS Vyjmenovaná slova hrou strana 20, 22/2a, b

Opakování probraného učiva, využití Pravidel pravopisu
Vyjmenovaná slova po S, jiné tvary a slova příbuzná
Mluvnické kategorie podstatných jmen

Vypravování, rozhovory
Novoroční přání s textem, úplná adresa
Dílna psaní – tvořivé psaní, dokončení zimního příběhu, osnova příběhu, kontrola pravopisu

Tradice svátku Tří králů, CESTA TŘÍ KRÁLŮ (čtení s porozuměním, práce s textem), BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Zpívánky – My tři králové (Boni pueri) – YouTube

Návštěva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, výukový program NAUČNÁ LITEATURA

Procvičuj on-line:
Online řešení úloh: Najdi podstatná jména (gramar.in)
Online řešení úloh: Najdi slovesa (gramar.in)

 

 Učivo 20. 12. – 21. 12. 2021
Vyjmenovaná slova po B, L, M, P – opakování, procvičování a upevňování učiva, pravopisné jevy odůvodňujeme
Slovní druhy neohebné
Pádové otázky, určování pádu u podstatných jmen
Podmět a přísudek ve větě, podmět vyjádřený a nevyjádřený
Mluvnické kategorie u sloves, infinitiv

Lidové zvyky a tradice Vánoc, Lucie
Co bych si přál/a na Vánoce, krátké krasopisné psaní bez chyb
Vánoční přání

Vánoční básně a básničky, přednes zpaměti
Příprava programu na vánoční besídku

Adventní cesta za štěstím aneb kam nás domy zavedou – 24 adventních příběhů na každý prosincový den (pocity, dojmy z četby a poslechu audionahrávky, sdílení ve skupině)

Zaposlouchejte se do Rybovy České mše vánoční s postavami Josefa Lady
Česká mše vánoční – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Učivo 6. 12. – 10. 12. 2021

Učebnice strana 32/3, 4, 40/1,2, PS po stranu 27, PS  Vyjmenovaná slova hrou po stranu17, PL XVII.

Vyjmenovaná slova po P, tvary vyjmenovaných slov v textu, vyhledávání slov příbuzných, odůvodňování pravopisu
Stavba slova, předpona OB, pravopis: psaní -bje, -vje
Slovní druhy , slova ohebná a neohebná, proč jim tak říkáme
ZSD, podmět a přísudek ve větě, podmět nevyjádřený
Slovesa, mluvnické kategorie u sloves

Moje rodina, charakteristika osoby, krátký text o vybraném členu rodiny, krasopisné psaní bez chyb, pětilístek PL 10,11

Individuální čtení, odpovědi na otázky z četby

Adventní cesta za štěstím aneb kam nás domy zavedou – 24 adventních příběhů na každý prosincový den, co cítí postava příběhu (pocity, dojmy z četby a poslechu audionahrávky, sdílení ve skupině)

Procvičuj on-line
Znáš pádové otázky? (skolasnadhledem.cz)
Urči správně pád podstatných jmen (skolasnadhledem.cz)
Najdi slova příbuzná se změnou v kořenu (skolasnadhledem.cz)

 

Učivo 29. 11. – 3. 12. 2021

Učebnice strana 32, 42/10, 43 – ústně, 44/1, PS strana 27, PS Vyjmenovaná slova hrou pro pokročilé strana 16/1,2, 17/2 a, b, PL 8/5

Vyjmenovaná slova po P a k nim slova příbuzná, záludné dvojice
Podstatná jména s předložkou, pádové otázky
Slovesa, časování sloves v přítomném čase, sloveso být
Čertovská gramatika, o čertech v umění, lidová rčení a přirovnání

Skupinová dramatizace – výrazný přednes: Čertovské učení, Mikulášská

Lidové tradice Adventu, sv. Barbora, sv. Mikuláš
Charakteristika postavy – pohádkové bytosti, učebnice strana 44, charakteristika postavy podle osnovy

Adventní cesta za štěstím aneb kam nás domy zavedou – 24 adventních příběhů na každý prosincový den, co cítí postava příběhu (pocity, dojmy z četby a poslechu audioknihy, sdílení ve skupině)

 

Učivo 22. 11. – 26. 11. 2021

Učebnice strana 31 (ústně), PS strana 26, PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 14

Vyjmenovaná slova po B, L, M – opakování, pravopisné jevy ODŮVODŇUJEME
Základní skladební dvojice, podmět a přísudek, vyhledávání podmětu a přísudku ve větě
Slovní druhy

Základní literární útvary – Pranostika, Legenda
Pranostiky na svatou Kateřinu, Legenda o svaté Kateřině – křesťanská víra, život

Dopis – psaní dopisu postavě z knihy, osnova dopisu, obálka dopisu

Dílna čtení – čtení vlastní knihy, sdílení ve skupině – dojmy a pocity z četby, doporučování četby

Advent, adventní svátky a tradice, architektonické okénko – románská rotunda

 

Učivo 15. 11. – 19. 11. 2021

Učebnice strana 30, PS strana 25, PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 12, 13

Vyjmenovaná slova po M a slova k nim příbuzná, rozšiřování slovní zásoby
Slovesa, zvratná slovesa, mluvnické kategorie u sloves
Zvratné zájmeno se, si
Předložka se

Vyplnění přihlášky do kroužku Leteckého modelářství pro začátečníky, kroužky DDM ASTRA Zlín
Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace | Kroužky (ddmastra.cz)

Porozumění textu, práce s naučnou literaturou, encyklopedií, vyhledávání, třídění a zpracování informací

VE ŠKOLE – Modelové situace, role, sehrání scénky (učitel, kamarád, ředitel)

Dílna čtení – čtení vlastní knihy, sdílení ve skupině, doporučování četby

Co je BRAILLOVO PÍSMO?

 

Učivo 8. 11. – 12. 11. 2021

Učebnice po stranu 30 (ústní procvičování – neděláme všechna cvičení, doma můžete procvičovat cokoliv dle aktuální potřeby), PS strana 24 celá, PS VS pro pokročilé strana 10, 11

Test – čtvrtletní opakování, rozbor písemné práce, opravy

Mluvnické kategorie u sloves – osoba, číslo, čas
Vyjmenovaná slova po M a slova k nim příbuzná, rozšiřování slovní zásoby

Učíme se používat Pravidla pravopisu.

Literární útvar POVĚST, LEGENDA
Pověst O Pradědovi, ústní projev – shrnutí textu vlastními slovy
Svatomartinská tradice, pranostiky

Dílna čtení – zdokonalování se ve čtení, sdílení ve skupině dle myšlenkové mapy

Psaní jednoduchých zápisů z učebního textu, zamyšlení nad pověstmi

Najdi ke slovesům infinitiv (skolasnadhledem.cz)
Opakování – párové souhlásky (skolasnadhledem.cz)
Vyjmenovaná slova (skolakov.eu)

 

Učivo 1. 11. – 5. 11. 2021

Učebnice strana 23 – 24 (ústní procvičování), PS strana 20/4, 5, 23/8a přepis do sešitu, PS VS pro pokročilé strana 9 celá

Stavba slova – opakování
Vyjmenovaná slova po L a slova k nim příbuzná, rozšiřování slovní zásoby

Pravopisná cvičení na jeden pravopisný jev (tvrdé souhlásky, měkké souhlásky, obojetné souhlásky, vyjmenovaná slova)
Práce s chybou, odůvodňování pravopisných jevů

Telefonický rozhovor, učebnice strana 39/1, rozhovor dvojic

Dušičky, orientace v textu O dušičkách…, PRANOSTIKY, dušičkový věnec
Dílna čtení – postavy příběhu, Vennův diagram + srovnávací tabulka – JÁ a vybraná POSTAVA

V pondělí si napíšeme čtvrtletní test.
Učivo: základní skladební dvojice, souvětí a vzorec souvětí, slovní druhy, rod, číslo a pád podstatných jmen, osoba, číslo a čas u sloves, abeceda, psaní velkých písmen, slova souznačná a slova protikladná, pravopis

 

Učivo 25. 10. – 29. 10. 2021

Učebnice strana 22 (ústně), 3. cvičení přepis do sešitu, PS strana 18 celá, PS VS pro pokročilé po stranu 8

Zdvojené souhlásky, pravopis psaní předložek a předpon

Tvořivé psaní – Halloweenská dýně

HALLOWEEN flipbook – tvoření ve třídě, Čtení s porozuměním O Halloweenu…

Písemný úkol na pondělí 1. listopaduMůj největší zážitek z podzimních prázdnin, práci napiš do sešitu ČJ
Sebehodnocení + hodnocení v Týdenním plánu
Čtení vlastní knihy

 

Učivo 18. 10. – 22. 10. 2021

Učebnice strana 21 (ústně), PS strana 17/3a-přepis do sešitu, b, PL 30, PS VS pro pokročilé strana 8 celá

Předložky v, ve, Předpony ob-, o-, v-, Pravopis psaní předložek a předpon
Skupiny písmen bě/bje, vě/vje, pě

Pádové otázky, slovní druhy, ZSD – podmět a přísudek, slovesa – osoba, číslo, čas (procvičování ve škole)
Vyjmenovaná slova po L a k nim slova příbuzná

Rozbor diktátu (VS po B a k nim slova příbuzná), práce s chybou, odůvodňování pravopisných jevů

Procvičuj:
Stavba slova (skolakov.eu)
Vyjmenovaná slova (skolakov.eu)

Monolog, dialog
Prezentace dvojic – Přání stromům

Sebehodnocení – Klíčové kompetence

Dílna čtení – literární postava, vlastnosti postavy z knihy, sdílení ve dvojicích

 

Učivo 11. 10. – 15. 10. 2021

Učebnice strana 20 (ústně), PS strana 15-16, PS VS pro pokročilé strana 6-7

Předložka bez, Předpony bez-, roz-, vz, Pravopis psaní předložek a předpon

Pravopisná pravidla – opakování, odůvodňujeme pravopis a píšeme správně I/Y, ověřujeme správnost v Pravidlech pravopisu
Vyjmenovaná slova po L a k nim slova příbuzná
Pádové otázky, slovní druhy
Urči správně pád podstatných jmen (skolasnadhledem.cz)

Čtený přednes – Miroslav Kapek: Strašná nemoc, čtení s porozuměním, převyprávění přečteného textu svými vlastními slovy, popis postavy

Alan Alexander Milne: Medvídek Pú, nejznámější hrdina dětské literatury, knihy o slavném medvídkovi, filmové ztvárnění Waltem Disneyem
Personifikace

 

Učivo 4. 10. – 8. 10. 2021

Učebnice strana 19, PS strana 15, PL 28 Předpony, PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 5, 6/1

Předložky od, nad, pod, před
Předpony od-, nad-, pod-, před-
Pravopis psaní předložek a předpon

Pravopisná pravidla – opakování, odůvodňujeme pravopis a píšeme správně I/Y, ověřujeme správnost v Pravidlech pravopisu

Popis věci, evidenční karta předmětu z depozitáře v muzeu, čitelné psaní bez chyb
Postava a její příběh

Čtení dětem v mateřské škole z knihy Ivony Březinové Kočka Kačka

Návštěva knihovny, výukový program Knihy Davida Walliamse, přiřazování děje a postav k vybraným knihám
Čtení v knihovně, sdílení ve skupině

 

Učivo 27. 9. – 1. 10. 2021

Učebnice strana 18, PS strana 14, PL 28 Předpony

Předložky a předpony
Rozlišujeme předložky a předpony, zaměřujeme se na ty, které mají stejný tvar

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves – opakování
Znáš pádové otázky? (skolasnadhledem.cz)
Znáš dobře slovesné tvary? 1 (skolasnadhledem.cz)
Znáš dobře slovesné tvary? 2 (skolasnadhledem.cz)

Pravopisná pravidla – opakování, odůvodňujeme pravopis a píšeme správně I/Y, ověřujeme správnost v Pravidlech pravopisu

Osnova – vypravování podle osnovy Putování za přírodou
Čitelné psaní bez chyb

Dílna čtení – dojmy z četby, sdílení ve dvojicích

Pavel Čech – český malíř, autor komiksů, ilustrátor
Seznámení s knihami Pavla Čecha

 

Učivo 20. 9. – 24. 9. 2021

Učebnice strana 17, přečíst, ústně projít cvičení 2, 3, PS strana 12/1, 13,
PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 1, 2, 3, 4 – vyjmenovaná slova po B procvičovat s odůvodňováním + opravy v sešitě
PL 26

Slova příbuzná, tvary slov (zápis viz. sešit)
STAVBA SLOVA – předpona, kořen, přípona, koncovka
Roztřiď slova příbuzná (skolasnadhledem.cz)
Urči stavbu slov (skolasnadhledem.cz)

Popis obličeje a osoby se zaměřením na detaily – obíhající flipy

Čtení s porozuměním – Svatý Václav, orientace v textu, odpovědi na otázky
Práce s naučnou literaturou, vyhledávání informací, ilustrace
Pověst, legenda
Pověst O svatém Václavovi – ČT edu – Česká televize (ceskatelevize.cz)

Čtení, zápis a vedení čtenářského deníku/listu – kritéria pro hodnocení

 

Učivo 13. 9. – 17. 9. 2021

Učebnice strana 9 – 14, , PS strana 5/11, 12, 13, PS strana 6 – 11

Opakování Nauka o slově (průběžně zařazování učiva do vyučovacích hodin)
PS strana 6 – 11, individuální procvičování učiva, možnost volby výběru cvičení, připravit dotazy k učivu. K prostudování učebnice strana 9 – 14.
Ve škole se zaměřujeme na těžké a nepochopené učivo z distanční výuky 3. třídy.

Opakování učiva, doplnění učiva (zápisy viz. sešit), procvičování v PL

Vyjmenovaná slova po B, rozdíly ve významu a psaní slov, rozšiřování slovní zásoby
Rozdíly sloves být (existovat) – bít (tlouct), používáme pro rozlišení tvar slovesa být (dobude), bít (dobije)
Procvičování pravopisu s odůvodňováním
Tvary slovesa být (skolasnadhledem.cz)

Slovesa
Tvar určitý (můžeme vyjádřit osobu, číslo a čas)
Tvar neurčitý (nemůžeme vyjádřit osobu, číslo, čas) = infinitiv, neurčitek
Jednoduché, složené slovesné tvary
Zvratná slovesa (ke slovesům se pojí zvratné zájmeno si, se)
Pantomima
Roztřiď slovesné tvary složené a jednoduché (skolasnadhledem.cz)
Najdi ke slovesům infinitiv (skolasnadhledem.cz)

Souvětí, spojovací výrazy, vyhledávání slovesných tvarů
Roztřiď věty jednoduché a souvětí (skolasnadhledem.cz)

Slohová práce – vypravování: Návštěva ZLÍN FILM festivalu
Workshop filmového herectví, filmové žánry
Diskuse k filmu Odvážný výlet (děj, prostředí, postavy, vztahy…)

Dílna čtení, orientace v textu, vyprávění o přečteném

 

Učivo 6. 9. – 10. 9. 2021

Opakování učiva z nižších ročníků
– hláska/písmeno, slabika, slovo, věta
– věta, rozlišení vět podle postoje mluvčího
– vlastní jména
– abecední řazení písmen
– párové souhlásky
– význam slova a jeho hlásková podoba, PS strana 4 celá
Pravopis
u, ú, ů
tvrdé, měkké souhlásky
vyjmenovaná slova po B, PL 1/1, 2, 3, 4 + ohebné slovní druhy

JACÍ JSME
Prohlubování komunikačních dovedností
Rozvoj slovní zásoby, správná výslovnost
Dotazník – Portrét čtenáře
Kdo jsem já – myšlenková mapa

Renata Dvořáková: Julie mezi slovy, čtení na pokračování
Dílna čtení, knižní domino

61. ZLÍNSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 9. 9. – 15. 9. 2021

 

Učivo 1. 9. – 3. 9. 2021

Organizace předmětu
Ústní a písemný projev – Kde jsme byli o prázdninách? Jaká zajímavá místa jsme navštívili? Kde se nám líbilo a proč? Po čem se nám stýskalo? Co jsme zažili?
Prázdninová četba

Klima, řád a pravidla třídy