3. třída – Matematika

Učivo 21. 9. – 25. 9.

Orientace v tabulce N, násobilkové čtverce, sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky

Obvody, obsahy, části (porovnávání obsahů čtyřúhelníků – metaforické pomůcka: obdélník je oplocená zahrada, délka plotu je obvod, rozloha zahrady je obsah obdélníku)

Trénujeme rýsování (prosím doplnit tužku č. 3 a trojúhelník s ryskou), měření – cm, mm.

Zakreslení obdélníků daných rozměrů do čtvercové mříže dle diktátu (viz. sešit), rozdělení na části

Učebnice strana 10/1, 2, 3, 5, PS strana 9/5, Matematické minutovky strana 2/4a, d, strana 3 a 5 celá

Začali jsme trénovat logické slovní úlohy (nejprve přečteme celou úlohu nahlas, abychom získali přehled o celém zadání, pak čteme podruhé nahlas a podtrháváme důležitá slova, která mají vliv na řešení úlohy, vytváříme si znázornění úlohy, abychom měli při řešení vizuální podporu), někteří žáci si slovní úlohy vzali domů, dobrovolně mohou řešit i doma, do školy přinesou ke kontrole.

 

Učivo 14. 9. – 18. 9. 

Orientace v tabulce N (tabulce násobení), násobilkový čtverec, základní vztahy mezi čísly v násobilkovém  čtverci (rohová, středová čísla), práce s násobilkovými čtverci

Slovní úlohy, řešení a tvoření slovních úloh, modelování a grafické znázornění slovně popsaných situací

Autobus, průběh jízdy autobusem, práce s daty v tabulce

Práce s papírem, polovina, čtvrtina, osa souměrnosti, osově souměrné útvary

Numerace do 100, posloupnost číselné řady, řazení čísel vzestupně, sestupně, číselné řády, rozklad čísel na desítky a jednotky, porovnávání čísel, sudá a lichá čísla

Učebnice strana 6, 7, strana 8/1, 2, 4, PS strana 5, 6, 7 celá, strana 8/1, 2, 4 , Matematické minutovky strana 1/1, 2/3a,b,c,d

Příští týden si napíšeme test na sčítání a odčítání v oboru do 100, trénujte doma!  

Děti mohou počítat o samotě, ve Vaší přítomnosti, na čas, na přesnost, na čas i přesnost. Přeji dětem hodně úspěchů při počítání!

 

Učivo 7. 9. – 11. 9.

Postupné zopakování  a upevnění znalostí ze 2. třídy, procvičujeme  všechno, co už dobře známe. Zvolili jsme zatím pomalý rozjezd, s přibývajícími zkušenostmi děti samy zrychlí tempo.

Numerace do 20, numerace do 100, prohlubování vhledu do číselných vztahů (trénujeme rychlé počítání na čas a sledujeme pokroky). Trénujeme na mazací tabulky, pracovní listy, papíry.

NÁSOBILKA, PRÁCE S NÁSOBILKOVOU TABULKOU
Násobilka patří k základnímu učivu matematiky, děti ji budou potřebovat v matematice, v mnoha dalších školních předmětech a v životě. Její nedostatečná znalost působí opakované a stálé potíže. Umět násobilku děti prostě potřebují, její dokonalé zvládnutí je nezbytné pro budoucí úspěšnost. Prosím o každodenní a důsledné trénování s N tabulkou, trénujeme i ve škole.

Úlohy o myšleném čísle, řešení slovních úloh, učebnice strana 5, PS strana 4 celá, strana 5 cvičení 6

Rozvíjení představivosti v prostoru a v rovině, v okolí školy jsme si ověřovali geometrické útvary v praxi a tím zlepšovali nejen svou pozornost, ale i představivost

 

Učivo 1. 9. – 4. 9.

Celý školní rok budeme objevovat matematiku dle prof. Hejného, láká nás učení venku (venku děti rozvíjí víc své tělo i smysly a baví je to), vyzkoušíme…

Organizace předmětu, učebnice, pracovní sešit, zápiskový sešit, sešit na písemné testy, mazací tabulka, didaktické pomůcky

Matematická prostředí, vzpomínky na prázdniny, posloupnost číselné řady, sudá a lichá čísla, spravedlivé dělení, sčítací a násobilková tabulka