3.tř – Český jazyk

Učivo 21. 6. – 25. 6. 2021

Opakování a procvičování učiva 3. ročníku, gramatika, pravopis
Jazyková hra Ypsilonie – cesta do vyjmenované země
Adresa, pozdrav z výletu
Dílna čtení, doporučování četby na prázdniny 

 

Učivo 14. 6. – 18. 6. 2021

Závěrečné shrnutí učiva, opakování, procvičování a upevňování učiva, gramatika
Písemné prověřování učiva, diktát, čtení s porozuměním

Věta jednoduchá a souvětí, spojování do souvětí, spojovací výrazy, ZSD, PS strana 39, 40

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, procvičování v PL

Sloh
Dějová posloupnost, převyprávění pohádky Boženy Němcové O dvanácti měsíčkách
Chování v dopravních prostředcích

Čtení
Návštěva KKFB Zlín, orientace v knihovně, čtení na prázdniny
Dílna čtení (učíme se rozlišovat fakta a názory)

JÁ A ČESKÝ JAZYKzávěrečné hodnocení a sebehodnocení, návrh mince s hodnotou, kterou bych si udělil/a za práci v hodinách ČJ

 

Učivo 7. 6. – 11. 6. 2021

Opakování, procvičování a upevňování učiva, pravopis s odůvodňováním
Slovní druhy, vyjmenovaná slova, podstatná jména, slovesa, PL 90, 91, učebnice strana 104
Časování sloves, mluvnické kategorie
Věta jednoduchá, souvětí, spojky a spojovací výrazy, učebnice strana 108, 109

Sloh
Adresa (oslovení, jméno a příjmení, ulice a číslo domu, město, obec, poštovní směrovací číslo)

Čtení
Tvořivá práce s populárně naučným textem  Antarktida, čtení s porozuměním, odpovědi na otázky

Sebehodnocení – písemné, mluvené, semafor

Témata k pololetnímu opakování: pravopis-vyjmenovaná slova, tvrdé a měkké slabiky, znělé a neznělé souhlásky, podstatná jména, slovesa, slovní druhy, souvětí, spojky a spojovací výrazy

 

Učivo 31. 5. – 4. 6. 2021

Pravopis s odůvodňováním, pracovní list 72/4
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov
Opakování slovních druhů (slova ohebná a neohebná)

Věta jednoduchá a souvětí, stavba věty jednoduché, základní skladebné dvojice, spojování vět do souvětí , učebnice strana 106 – 109

Základní skladební dvojici tvoří podmět a přísudek.
– na podmět se ptáme otázkou Kdo? Co? a přísudkem
– na přísudek se ptáme otázkou Co dělá podmět?

Časování sloves v čase přítomném, minulém a budoucím
Osoba, číslo a čas sloves 

Sloh
Telefonický rozhovor, důležitá telefonní čísla

Čtení
Dílna čtení – postavy, orientace v textu

Sebehodnocení – písemné, mluvené, semafor

 

Učivo 24. 5. – 28. 5. 2021

Pravopis s odůvodňováním, učebnice strana 112/6
Mluvnické kategorie podstatných jmen (opakování, procvičování a upevňování učiva, PL 45)
Mluvnické kategorie sloves  (opakování, procvičování a upevňování učiva, PL 46)
Slovesa – Infinitiv (neurčitek), zápis viz. sešit
Zvratná slovesa, učebnice strana 101

Skladební dvojice, základní skladební dvojice – podmět a přísudek (základ věty), lineární značení, zápis viz. sešit

Sloh
Dopis pozemšťanovi
Mluvený projev, komunikační pravidla, správná výslovnost

Čtení
Dílna čtení – záměr autora (sdílení ve skupině)

Sebehodnocení – písemné, mluvené, semafor

 

Učivo 17. 5. – 21. 5. 2021

Pravopis s odůvodňováním – souhlásky znělé a neznělé na konci i uprostřed slov, vyjmenovaná slova a jejich tvary, PS VS od Z strana 48/22, strana 50
Slovní zásoba, tvoření slov
Tvary slov
(slova ohebná a neohebná), přehled slovních druhů, PS strana 10
Rod, číslo a pád podstatných jmen, osoba, číslo a čas sloves, PS strana 34, pracovní listy

Sloh
Pořadí vět v příběhu, časová posloupnost děje, dovyprávění
příběhu, PS strana 31
Vykání, tykání
, rozhovor
Mluvený projev, vyjadřovací schopnosti
Vzkaz

Čtení
Čtení a psaní naučného textu Naše sovy (skupinová práce), orientace v textu podle orientačních prvků, klíčová slova, význam slov, grafický organizér, kontrola napsaného textu, oprava chyb
Dílna čtení (sdílení ve dvojicích)

Prověřování učiva – oprava textu, přepis, doplňovací cvičení, rod a číslo podstatných jmen, pádové otázky, čtení s porozuměním

Sebehodnocení – písemné, mluvené, semafor

 

Online hodina 14. 5.

Čteme, abychom rozuměli 

Beletrie (literatura) je označení pro uměleckou prózu (pohádka, báje, příběh s dětským hrdinou, pověst, bajka, fantasy, sci-fi, dívčí literatura, dobrodružná literatura, cestopis, detektivka).
Knihy jsou většinou spojeny s nějakými představami a jsou vytvořeny hlavně podle představivosti. Beletrie má většinou hlavní myšlenku, větší část je pravdivá. Beletrie je velmi vnímána jako forma umění nebo zábava.

Pracovní list – Krysáci 
Zkrácený text podle Jiřího Žáčka, úkol 1. a 2., další úkoly dokončíme ve škole

Znáš knihu?
Daleko na Moravě, uprostřed Valašského království, na malém smetišti nedaleko Vizovic žili dva krysáci – Hubert a Hodan – a sádrový trpaslík Ludvík. Bydleli v útulných zásuvkách starého šicího stroje s výhledem na vysavač. Žili klidně a spokojeně až do chvíle, kdy se na smetišti objevil potkan Eda – dobrodruh z Prahy, který všude byl, všechno viděl a všemu rozumí a hlavně nesnáší klid a nudu.
Jste zvědaví, jaká dobrodružství zažila čtveřice sympatických kamarádů? Otevřete knížku a čtěte! 

krysaci_zacek

 

 

Online hodina 13. 5.

Zhodnotím svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Za co se pochválím? Co udělám příště jinak?

Domácí úkol na 17. 5.

Učebnice strana 99/3, 3a doplním do sloves i, í/y, ý, zdůvodním pravopis a celé cvičení přepíši do sešitu ČJ distanční výuka. Opíši slovesa z prvního řádku v učebnici a napíši k nim osobu, číslo a čas.

Pracovní sešit ČJ strana 33/2, 3

Čtu svoji vlastní knihu

 

Online hodina 12. 5.

Zhodnotím svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Co se mi  dnes podařilo? Za co se pochválím?

Domácí úkol na 13. 5.
Pracovní list 82, druhý sloupec, doplním i, í/y, ý s odůvodňováním
Pracovní sešit VS od Z strana 48/22, druhé cvičení přepíši do sešitu ČJ distanční výuka, zaměřím se na úhledný a čitelný písemný projev

Čtu svoji vlastní knihu

Zkontroluji si zápis z dnešní hodiny, opravím chyby.
klopýtá – 3. os. č. j. (on)
pobíháme – 1. os. č. mn. (my)
získáš – 2. os. č. j. (ty)
vysypete – 2. os. č. mn. (vy)
vybije Zbyňka – 3. os. č. j. (on)
posiluju – 1. os. č. j. (já)

 

Online hodina 11. 5.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Za co se pochválíš? Co uděláš příště jinak?

Domácí úkol na 12. 5.

Pracovní sešit VS od Z strana 48/22, mám možnost volby, vyberu si jedno cvičení a cvičení přepíši do sešitu ČJ distanční výuka, zaměřím se na úhledný a čitelný písemný projev

Pracovní list 82, mám možnost volby, vyberu si jeden sloupec a doplním i, í/y, ý s odůvodňováním

Čtu svoji vlastní  knihu

Vrátím se k dnešnímu diktátu, opravím chyby.

 

Učivo 3. 5. – 7. 5.

Vyjmenovaná slova po V a  k nim slova příbuzná, záludné dvojice, učebnice strana 86/1, 89/4, 5, PS VS od Z strana 42/1, 2, 46/8, 9, 12
Stavba slova-kořen slova, předpona, přípona (procvičování předpon VY-, VÝ-)
Pravopis – I/Y ve vyjmenovaných slovech a jejich tvarech, opis, přepis, doplňovací cvičení s odůvodňováním, pravopis místních pojmenování
Podstatná jména-procvičování a upevnění probraného učiva se zaměřením na mluvnické kategorie – pád, číslo, rod
Slovesa, osoba a číslo u sloves, PL 62

Sloh
Moje maminka, krátký mluvený projev
Slovní zásoba
Úhledný a přehledný písemný projev

Čtení
Dílna čtení, čtenářské strategie – prostředí, sdílení ve skupině
Čtení s porozuměním, Mach a Šebestová (samostatná práce s vlastním tempem)

Sebehodnocení (jak zvládám učivo) – mluvené, semafor

 

Online hodina 30. 4.

Chválím všechny za dnešní aktivní a tvořivou spolupráci, Adama za čarování se zmizením!

Čarodějnice a stavění májí

Dříve se věřilo, že v noci z 30. dubna na 1. května létají povětřím čarodějnice na svých pometlech a škodí lidem a zvířatům. Proti zlé moci čarodějnic se také v předvečer svátku svatého Filipa a Jakuba zapalovaly ohně. Velké hranice se stavěly hlavně na kopcích, aby byly plameny šlehající vysoko k nebi vidět za tmy do širokého okolí.

A jak to bylo s máji? Chlapci z vesnice vybrali už několik dní předem vysoký, zdravý strom, který pokáceli. Pak ho odvezli do vesnice, kde mu osekali spodní větve a kůru tak, že zůstal jen jeho zelený vršek. Ten děvčata ozdobila barevnými fábory a pentlemi. Dospodu se pověsil velký, zelený, podobně vyzdobený věnec. Nakonec se strom, jemuž se říkalo májka, musel vztyčit a zasadit do předem připravené jámy. Mezitím se rozhodlo, kteří z mládenců budou strom o filipojakubské noci hlídat. Mohlo se totiž stát, že by chasníci ze sousední vesnice májku pod rouškou tmy pokáceli. To by potom byla ostuda! Májový strom stával ve vesnici až do letnic.

Novým zvykem je políbit dívku či ženu na prvního máje pod rozkvetlým stromem. Pokud by se tak nestalo, mohly by do roka uschnout. A to by byla škoda!

Přeji všem krásný 1. máj!

Tělocvik online Challenge – 15. úkol: TLESKANÁ
Ahoj sporťáci,
poslední úkol před Vámi. Jedním slovem, jste kabrňáci!!!
TLESKANÁ je závěrečné rytmické cvičení, kterým jsme se s Vámi chtěli rozloučit. Její rytmus u Vás snadno může ještě dlouho doznívat a třeba si ho konečně v příštím týdnu budete moci vyzkoušet živě společně ve své školní třídě.
Poslední odevzdávací 

 je Vám k dispozici. Ale pozor, odevzdávat úkoly (i zpětně) můžete pouze do páteční půlnoci (30.4.2021 do 23:59 hodin). Poté se brány formulářů uzavřou a nastane velké sčítání soutěže o sportovní sady a další ceny.

Obrovské díky za Váš zájem a nadšení, hnalo nás to v nápadech a provedení pořád dál. Jsme toho plní, spoustu inspirací už teď chystáme pro novou – podzimní výzvu. Ta bude určena všem uživatelům naší webové aplikace Tělocvik online. Děkujeme, že jste sportovali s námi!!!

Zůstaňte zdraví a v pohybu! Těšíme se třeba u dalších výzev!

Za celý tým Tělocvik online se loučí
Blanka Jeřábková

 

Online hodina 29. 4.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Za co se pochválíš? Co uděláš příště jinak?

Napiš si do sešitu ČJ školní dnešní datum, nadpis Časování sloves a přepiš zápis.
Slovesa se časují, to znamená, že mění své tvary. Tvary mají různá zakončení.
Sloveso různými tvary vyjadřuje osobu (1., 2. a 3.), číslo (jednotné a množné) a čas (přítomný, minulý, budoucí).

Číslo jednotné
1. já plavu
2. ty plav
3. on (ona, ono) plave

Číslo množné
1. my plaveme
2. vy plavete
3. oni (ony, ona) plavou

V koncovkách přítomných časů u sloves píšeme vždycky I/Í (kreslí, bydlím).

Nové učivo si vysvětlíme příští týden ve škole, společně budeme časování sloves procvičovat.

Domácí úkol na pondělí 3. 5.
Dokončím čtení s porozuměním (všech šest textů na pracovních listech), písemně odpovím na otázky k textu. Budu trénovat hlasité čtení.
Budu trénovat pravopis v pracovním sešitě Vyjmenovaná slova od Z, strany 40-41 vypracuju celé, prolistuju pracovní sešit po stranu 41 a procvičím, co potřebuju.

Tělocvik online Challenge – 14. úkol: PŘENÁŠEČ S BONUSEM
Ahoj sporťáci,
dneska Vás čeká opravdu vtipná hra, která se jmenuje PŘENAŠEČ. Potřebujete na ni lahev, malinké předměty (lego kostičky, malinké hračky, mince) a pak spoustu objemných předmětů (plyšáky, polštáře, peřiny). Příprava je sice trochu delší, ale určitě se vyplatí! Obzvlášť, když si zahrajete s kamarády nebo doma zapojíte rodinu. Jedná se totiž o poslední (třetí) bonusový úkol. Za každého člena rodiny, který si zahraje s Vámi a alespoň částečně se objeví na fotce, obdržíte do celkového součtu bonusový bod.

Úkol odevzdávejte opět ve 

.

Těšíme se na Vaše reakce, co všechno jste k přenášení využili.
Zdraví Blanka Jeřábková z týmu
Tělocvik online

 

Online hodina 28. 4.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Za co se pochválíš? Co uděláš příště jinak?

Domácí úkol na 29. 4. 
Pracovní list 52/3, doplním i, í, y, ý. Pokud doplním y, ý, napíši do závorky slovo vyjmenované. Budu pracovat se Školními pravidly českého pravopisu.

Vyberu si ze složky ČJ pracovní list Čtení s porozuměním, vyberu si jeden text a písemně odpovím na otázky k textu. Budu trénovat hlasité čtení.

Tělocvik online Challenge – 13. úkol: HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE
Ahoj sporťáci,
vy jste zkrátka neuvěřitelní! Kondici zvládáte levou zadní, koordinaci a rytmiku zrovna tak. Vaše fotky z domovů, hřišť a škol plní naši schránku a Vaše fantazie nejen s pomůckami je nádherně pestrobarevná. Moc Vám za došlou dokumentaci děkujeme!

Blížíme se do finále a čeká nás známá hra v novém pojetí: HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE. Nepůjde o zpívání, ale o zpevňování celého těla a koordinaci v podporu na rukou. Nespěchejte, dělejte úkol precizně a pokuste sebou neházet ze strany na stranu.

Úkoly odevzdávejte opět ve 

.

Jsme na Vás zvědaví!

Blanka z týmu

 

Online hodina 27. 4.

Zhodnotím svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Co se mi  dnes podařilo v diktátu? Za co se pochválím?

Domácí úkol na 28. 4.
Pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z strana 41/22, mám možnost volby, vyberu si jeden diktát a přepíšu ho do sešitu ČJ distanční výuka. Z diktátu si vyberu pět podstatných jmen a určím u nich rod, číslo a pád. Pádové otázky najdu v učebnici na straně 70.

Vyberu si ze složky ČJ pracovní list Čtení s porozuměním, vyberu si jeden text a písemně odpovím na otázky k textu. Budu trénovat hlasité čtení.

Tělocvik online Challenge – 12. úkol: FLAŠKA
Ahoj sporťáci,
další kondiční úkol je tady – FLAŠKA. Připravte si prázdnou lahev, pár papírků a kdo se nechce zpotit, tak i velkou dávku štěstí. Vaším úkolem je alespoň jednou absolvovat každé cvičení. Kolik „zatočení“ budete potřebovat?
Odevzdávací 

 je Vám k dispozici.

Konec sezení, jde se točit!

 

Učivo 19. 4. – 23. 4.

Skupinové opakování a procvičování učiva
Vyjmenovaná slova po S a jejich tvary, záludné dvojice, procvičování pravopisu s odůvodňováním, běhací diktát
Slovní druhy v základním tvaru
Rod a číslo podstatných podstatných jmen, pádové otázky
Věta jednoduchá, souvětí, spojky, spojovací výrazy

Sloh
Dopis
vybrané postavě z příběhu (úhledný písemný projev, kontrola, oprava chyb)
Naslouchání, mluvený projev – komunikační pravidla, komunikační aktivity

Čtení
Dílna čtení, čtenářské strategie – postavy, sdílení ve dvojici
Práce s odborným textem, vyhledávací čtení (vyhledávání informací, klíčová slova)

Sebehodnocení – mluvené, semafor

 

Online hodina 16. 4.

Co Ti dnes při výuce udělalo největší radost? Překvapil Tě někdo?

Úkol na pátek 23. 4. 

Do velkého oranžového sešitu Píšeme o čtení si udělej zápis. Komu zápis nevyhovuje, může si na dané téma vypracovat myšlenkovou mapu. 

BAJKA
vymyšlený literární útvar
krátké veršované nebo prozaické vyprávění
hlavní postavy = zvířata
mluví jako lidé
najdeme ponaučení
autoři: Ezop, Bidpaj, La Fontaine, Krylov, Josef Lada, Jiří Žáček, Miloš Macourek

Do zápisu nebo myšlenkové mapy si připiš bajky, které znáš z vyprávění, své vlastní četby nebo televize. Proč je asi autoři píší?
K vybrané bajce můžeš vytvořit ilustraci.

Pro zájemce vkládám pracovní list . 

Tělocvik online Challenge – 5. úkol PONOŽKY
Na víkend je pro vás připravena opravdová lahůdka, a tou jsou PONOŽKY. Budete si je totiž sundávat, ale bez pomocí rukou a v různých polohách hlavou dolů. Doufám, že se hodně nasmějete.

BONUS!!! Do výzvy se přihlásily stovky tříd a vyrovnanost mezi třídami je nesmírně těsná. Jsou pro Vás připraveny 4 bonusové úkoly, které budou v závěrečném vyhodnocení oceněny body navíc.

Toto je 1. bonusový úkol: za každého člena domácnosti (zvířata ne), který si úkol zkusí s Vámi, zapíšete ho a opět se objeví alespoň částečně na fotografii (zezadu/pouze nohy), získáme body navíc do konečného sčítání.

Úkoly odevzdávejte zde ve 

. Vyfoťte se a napište, v jaké poloze jste zkoušeli a jestli se to povedlo. 

Tak vzhůru hlavou dolů!

 

Online hodina 15. 4.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Co se Ti dnes podařilo v diktátu? Za co se pochválíš?

Napiš si do sešitu ČJ školní dnešní datum, nadpis Slovesa a přepiš zápis.
Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. Jsou pátým slovním druhem, jsou to slova ohebná a časují se.

Domácí úkol na pondělí 19. 4. (přines do školy)
Pracovní sešit 2. díl strana 9/1, 2, 3

Projdi si pracovní list a ústně splň cvičení 12.

Procvičování online aktuálně (aktuálně)
Přiřaď vhodné zájmeno 1 (skolasnadhledem.cz)
Přiřaď vhodné zájmeno 2 (skolasnadhledem.cz)
Roztřiď věty jednoduché a souvětí (skolasnadhledem.cz)

Tělocvik online Challenge – 4. úkol PLAMEŇÁK
dnes je na řadě kondice a s ní hra PLAMEŇÁK. Pozor, budete cvičit zároveň s ukázkou. Ke hře si nachystejte na papírcích napsané čísla 1, 2, 3, 4. Cílem je vydržet v tempu a klidně opakovat vícekrát. ;-)

A kdybyste neměli dost, můžete vymyslet své vlastní cviky pro jednotlivá čísla. Určitě mě překvapíte svou kreativitou a nápady.

Úkoly odevzdávejte zde ve 

.

Tak vzhůru za lepší fyzičkou!

 

Online hodina 14. 4.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Za co se pochválíš? Co uděláš příště jinak?

Znovu si projdi vyjmenovaná slova po S, vypracuj si mapu vyjmenovaných po S, slova se nauč zpaměti. Ústně si můžeš projít cvičení na přiloženém pracovním listu. Mapu vyjmenovaných slov po S přines v pondělí do školy.

Domácí úkol na 15. 4.
Pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z, strana 35/1, 2
V učebnici si můžeš projít na straně 80/1.

Domácí procvičování online – aktuálně
Hledej vyjmenovaná slova po S (skolasnadhledem.cz)
Slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po S (skolasnadhledem.cz)

Tělocvik online Challenge – 3. úkol: MEDVĚD-RAK
Třetí úkol je zaměřený na koordinaci a posílení svalů středu těla (hrudník, břicho, záda). Jmenuje se MEDVĚD-RAK. Opět Vám ukážeme dva stupně obtížnosti a kdo nebude mít dost, pro toho máme na závěr výzvu pro šampiony. ;-) Hlídejte si nízké postavení kolen a vtažený pupík!
Úkoly odevzdávejte zde ve 

. Vyfoťte se a napište nám, co bylo nejtěžší a kolik otoček najednou jste zvládli. .

Ať se Vám hlava nezamotá! Držím palce.

 

Online hodina 13. 4. 

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Napiš si do sešitu ČJ školní dnešní datum, nadpis Číslovky a přepiš zápis.
Jsou slova, která vyjadřují čísla (1), počet (12 měsíců) nebo pořadí (1. – první).  Číslovky odpovídají na otázky Kolik? Kolikátý? Kolikrát? Jsou čtvrtým slovním druhem, jsou to slova ohebná a skloňují se.

Pod zápis přepiš věty z pracovního listu. V každé větě podtrhni číslovky zeleně.

Tabulka Číslovky (rozšiřující učivo)

Pracovní sešit 2. díl strana 8/1, 3 . V učebnici máš učivo na straně 60.

Dobrovolný úkol
Pracovní list Ptačí (čtení s porozuměním, opakuješ zájmena), ústně zodpověz otázky k textu.

Domácí procvičování online – aktuálně
Poznáš číslovky? (skolasnadhledem.cz)
Vyber správnou číslovku (skolasnadhledem.cz)
Určuj pád, číslo a rod podstatných jmen (skolasnadhledem.cz)

 

Tělocvik online Challenge – 2. úkol: ŽIDLE

Ahoj sporťáci,

naším druhým úkolem je ŽIDLE. Cvičení zaměřené na posílení stehenních a hýžďových svalů, okořeněné o zábavný úkol.

Žáci 1.stupně: Nebojte se malovat nebo napsat text Vaší oblíbené písničky, napsat vybraná vyjmenovaná slova, násobky čísel… Pokud by si někdo chtěl zamakat ještě víc, pusťte si Vaši oblíbenou písničku a vydržte v „židli“.

Úkoly odevzdávejte zde ve 

 Vyfoťte buď sebe nebo Váš papír, co jste zvládli namalovat/napsat. Ve formuláři přepněte nebo uveďte můj účet – miklova@zstecovice.cz.

I dnes se budeme bavit pohybem, jsem na Vás zvědavá, šampioni!

 

Online hodina 9. 4.

Jak se Ti dnes dařilo, za co se pochválíš?
Chválím všechny za sdílení zážitků z dnešní četby, byla radost vás ve skupinách poslouchat.

Domácí úkol na čtvrtek 15. 4.
V rámci tvořivého psaní si vyzkoušej napsat podrobný, přesný a jasný návod (postup) JAK SI ČISTIT ZUBY. Dávej si pozor, abys nějaký důležitý krok nevynechal (vzpomeň si na dnešní demonstraci každého kroku při čištění zubů).
Psaní bude mít čtyři odstavce.
Osnova:
Nejdřív…
Pak…
Potom…
Nakonec…

Pracovní list

AŽ SE SEJDEME VE ŠKOLE (a to bude ve čtvrtek 15. 4.) – nakresli, vytvoř, udělej koláž, jak jsme se měli na distanční výuce. Uděláme si nástěnku a zavzpomínáme… Neboj se být nápaditý/á a kreativní. Těším se!

 

Online hodina 8. 4.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Za co se dnes pochválíš?

Domácí úkol na 9. 4.
Pracovní sešit 2. díl strana 7/5, přepiš diktát do velkého žlutého sešitu Psaní, urči slovní druhy, u podstatných jmen kávu, Bydžově, ozdobička urči mluvnické kategorie (rod, číslo, pád)

Můžeš si ústně zopakovat vyjmenovaná slova a skloňování z dnešní hodiny. 

 

Online hodina 7. 4.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Jak se Ti dnes dařilo pracovat s textem?

Domácí úkol na 8. 4.

Pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z, strana 32/12, 33/17 a, b – zdůvodňuj a doplň, pracuj s PRAVOPISNÝM SLOVNÍČKEM, strana 56 – 59

Znovu si přečti text  ŽÍŽALA z knihy Jak to chodí na světě od Mileny Lukešové, přemýšlej o žížale a ústně odpověz na otázky.
Jak se také říká žížale?
Jak se pozná, že je žížala v zemi?
Čeho se žížala bojí?
Čím jsou žížaly užitečné?

Přečti si text v čítance, strana 143, na co by ses zeptal/a žížaly ty?

 

Online hodina 6. 4.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Domácí úkol na středu 7. 4.

Napiš si do sešitu ČJ školní dnešní datum, nadpis Zájmena a přepiš zápis.
Jsou slova, která zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují. Jsou třetím slovním druhem, jsou to slova ohebná a skloňují se.
Osobní zájmena jsou slova já, ty, on, ona, ono, my, vy oni, ony, ona.
Ukazovací zájmena jsou slova ten, ta, to, ti, ty, tento, tato, toto, takový.
Přivlastňovací zájmena jsou slova můj, tvůj, náš, váš, jeho, její, jejich.

Pod zápis přepiš věty z pracovního listu a podtržená podstatná jména nahraď zájmeny.

Tabulka Zájmena (rozšiřující učivo)

Pracovní sešit 2. díl strana 20/1, VS po P – Opakování, doplň a odůvodňuj pravopis (Rozčep__ření vrabci…)

 

Online hodina 30. 3. 

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Domácí úkol povinný pro všechny (kontrola proběhne po velikonočních prázdninách)

Přepiš věty do velkého žlutého sešitu Psaní.

K vyjmenovaným slovům po P si doplň záludné dvojice.

Ústně – znovu si přečti Velikonoční počteníčko a správně zařaď zvýrazněná slova ke slovním druhům, doplň vynechaná písmena.
(to, mi – zájmena)

Dobrovolný úkol:
Procvičuj a trénuj pravopis, pracovní list 70
Pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z, strana 31

Na Velikonoční pondělí se nauč básničku.

Chválím aktivní žáky se zapnutou kamerou.

 

Online hodina 26. 3.

Zapiš si do velkého oranžového sešitu Píšeme o čtení dnešní datum, nadpis Jan Amos Komenský a napiš zápis.

Narození: 28. března 1592, Nivnice u Uherského Brodu, Česko
Úmrtí: 15. listopadu 1670, pohřben v Naardenu, Holandsko

Byl významný český pedagog a spisovatel.
Působil jako učitel.
Proslavil se po celé Evropě knihami.
Přemýšlel, jak by měl učitel žáky co nejlépe vyučovat.
Podle jeho zásad se učí po celém světě – UČITEL NÁRODŮ
28. 3. – Den učitelů

Nakresli k zápisu portrét Jana Amose Komenského.

Komenský s rouškou patří k výstavě KOMenský v KOMiksu: Kreslený život „Učitele národů“, která je instalována v Národním pedagogickém muzeu v Praze. Komiksový příběh napsala Klára Smolíková, naše česká spisovatelka.

Vyzkoušej se, jak znáš svoji třídní učitelku?! Odpovědi si zapiš. V pondělí potvrdím.
Moje znamení zvěrokruhu:
Ranní ptáče (vstávám ráda brzy ráno):
Domácí zvíře:
Oblíbená činnost ve škole:
Oblíbená činnost ve volném čase:

Domácí úkol na úterý 30. 3.
Pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z, strana 28 – 30
Napiš do sešitu ČJ školní všechna vyjmenovaná slova po P.

 

 

Online hodina 25. 3.

Online beseda ve spolupráci s KKFB Zlín – vzdělávací akce ROALD DAHL

Domácí úkol na 26. 3.

Napiš paní knihovnici Štanclové krátký dopis s hodnocením dnešní besedy. Těším se.
Jak se vám líbil Roald Dahl? Která kniha tě zaujala a určitě si ji přečteš?

 

Online hodina 24. 3.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Domácí úkol na pátek 26. 3.

Pracovní list 42/6, cvičení o ptácích přepiš do velkého žlutého sešitu Psaní (pracuj s mapami vyjmenovaných slov ZBLMP)

PS Vyjmenovaná slova od Z, strana 27 (trénuj vyjmenovaná slova po P s oporou mapy VS)

Zopakuj si ústně cvičení z dnešní hodiny, PL 41/8 (do vět doplň všechna vyjmenovaná slova ve správném tvaru). Nápověda: Kovář okoval koni kopyto. Kůň si zranil pysk. Hanka se pýří (červená se). Krocan se čepýří (natřásá se, čechrá).

 

Online hodina 23. 3.

Domácí úkol na 24. 3.

Vypracuj mapu vyjmenovaných slov po P

Učebnice strana 73 žlutý rámeček – přečti si vyjmenovaná slova po P a věty

 

Online hodina 19. 3.

Velká pochvala všem recitátorům, mile jste mě překvapili. Pochvala patří i přátelskému online publiku a porotě. Na vyhodnocení recitační soutěže se můžete těšit v pondělí. Věnujte se recitaci i nadále, milí třeťáci a začněte číst také básničky.

Na čtvrteční besedu  si připrav dotazy, můžeš se ptát na cokoliv, co tě zajímá o Roaldu Dahlovi a jeho tvorbě. Připrav si Dahlovu knihu, pokud máš doma.

 

Online hodina 18. 3.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Napiš si do sešitu ČJ školní dnešní datum, nadpis Přídavná jména a přepiš zápis.
Jsou druhým slovním druhem. Vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí. Odpovídají na otázky Jaký/á/é? Malý/á/é. Který/á/é? Lepší. Čí? Sestřin/a/o.

Domácí úkol na 19. 3.

Vrať se k dnešnímu diktátu, udělej opravu (píšeš celé slovo).
Učebnice strana 58/3, tužkou doplň i, í/, y, ý a do sešitu ČJ školní napiš ze cvičení jen přídavná jména.
Pracovní sešit 2. díl strana 6/2, 5
Dokonči pracovní list 69 (pravopis – VS)

 

 

 

 

Online hodina 17. 3

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Domácí úkol na 18. 3.

Pracovní list 69/1,2vyjmenovaná slova ZBLM (trénuješ pravopis, doplňuješ i, í/y, ý). Pracuj s vytvořenými mapami vyjmenovaných slov.

Pracovní list 69/5 – celé cvičení přepiš cvičení do velkého žlutého sešitu Psaní (do věty vyber správnou grafickou podobu daného slova)

Znovu se vrať k dnešnímu cvičení v PS ČJ 2. díl strana 16/1 a projdi si určování pádů u tvarů slova fretka. Pracuj s kartičkami pádových otázek, ptej se na podstatné jméno celou pádovou otázkou.

Komu nejde určování rodu a čísla u podstatných jmen, procvičuje individuálně v pracovním sešitě na straně 14, 15.

 

 

Online hodina 16. 3.

Jméno František Bartoš, co Tě napadne jako první? Zapiš si.

Domácí úkol na 17. 3.

Opakuj rod, číslo a pád podstatných jmen.

Pracovní sešit ČJ 2. díl strana 14/3 (na podstatná jména si ukazuj zájmeny ten, ta, to),
strana 15/4, podstatná jména napiš v množném čísle, seřaď slova podle abecedy, k řadě souřadných slov najdi slovo nadřazené,
strana 16/1, podtrhni v textu všechny tvary slova fretka, 1a nedělej.

Odpoledne všichni ven, objevujte v přírodě a hledejte další důkazy jara. Přidejte si přeskoky přes švihadlo, trénujte na příští týden.

 

Online hodina 5. 3.

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky, aktivitu a spolupráci.

Doplň si dnešní pětilístek o knihovně a napiš tři informace, které jsou pro návštěvníky knihovny důležité.

Domácí úkol na pátek 19. 3.

Profil mého oblíbeného autora
Profil mého oblíbeného ilustrátora/ilustrátorky
Profil vypracuj do velkého oranžového sešitu Píšeme o čtení (stačí jeden).

Nauč se zpaměti recitovat jednu z připravených básniček.

 

Online hodina 2. 3. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Domácí úkol na pátek 5. 3.

Učebnice strana 70/4 
– tužkou doplň i, í/ y, ý do slov
– slova přepiš do sešitu ČJ školní (každé slovo na jeden řádek)
– u každého podstatného jména urči rod, číslo a pád podle příkladu a) – pracuj s kartičkami pádových otázek

Pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z, strana 22 – 26, opakuješ, procvičuješ, upevňuješ učivo (kontrola po jarních prázdninách)

Nastuduj v učebnici na straně 48/5 dvojice slov, ústně 18/6

Doplň si záludné dvojice – vyjmenovaná slova po M, přidávám slovník neobvyklých slov (kontrola po jarních prázdninách)

 

Online hodina 26. 2. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.\
Co Ty a básničky, máš je rád, kdy jsi je naposledy četl? Co to je báseň, co o ní víš? Přečti si nějakou…

Domácí úkol na pátek 5. 3.
Vyber si tři otázky k přečtené knize a odpovědi zapiš do velkého oranžového sešitu Píšeme o čtení. Odpovídej celou větou, můžeš se rozepsat, můžeš psát o svých pocitech z četby. Nadpisem záznamu bude název knihy, autor, ilustrátor. K prezentaci si připrav i přečtenou knihu.

V rámci tvořivého psaní si procvičíš popisování věcí. Vyber si jednu z šesti nakreslených věcí a tu popiš. Začít psát Ti pomohou návodné otázky. Piš do velkého oranžového sešitu Píšeme o čtení.
Popis věci
– Jak věc vypadá? (barva, velikost, tvar, materiál)
– Jaké další rysy má? (chuť, vůně, zvuk)
– Jak se používá?
– Kde ji můžeme najít?

Užij si psaní a rozvíjej své pisatelské dovednosti.

 

Online hodina 23. 2. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Napiš si do školního sešitu dnešní datum, nadpis Pádové otázkya opiš si práci z hodiny, kdy jsme se ptali pádovými otázkami na podstatná jména.
vaří kaši – vaří koho? co? 4. pád
krájí nožem – krájí kým? čím? 7. pád
Vilém pije – kdo? co? pije? 1. pád
seděla na židli – seděla na kom? čem? 6. pád
přišel z jídelny – přišel z koho? čeho? 2. pád
Nauč se zpaměti pádové otázky.

Domácí úkol na úterý 2. 3.
Pracovní list 33/7 – přepis cvičení do velkého žlutého sešitu Psaní, pracuj s mapou vyjmenovaných slov po M

Pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z strana 21/6 dobrovolně, cvičení 7 povinně všichni, správnost pravopisu zkontroluj ve čtyřsměrce

V učebnici strana 47/1, 49/1, 50/1, 51/1 si přečti vyjmenovaná slova a některá slova s nimi příbuzná
Online hodina 19. 2. 2021

Zhodnoť dnešní MAŠKARNÍ REJ ONLINE, naše chechtání a strašení.

Překvapili jste mě všichni připravenými maskami, kostýmy, smíchem, dobrou náladou a pěknou prací v hodině. Děkujeme Emči Konečné za hru na klávesy, skladba Beethovena byla krásná. Oceňuji nácvik a zpříjemnění hodiny ostatním spolužákům, prima.

Popis, charakteristika (shrnutí učiva)
Slohový útvar popis osoby se zaměřuje na zachycení a popsání vzhledu osoby. Cílem je udělat si o popisované osobě či pohádkové postavě představu. Popis musí být přesný, výstižný a logicky řazený. Nejprve se popisuje na osobě to nejvýraznější a postupuje se k podrobnostem. Popis se snaží být co nejvíce názorný.
Charakteristika osoby se zaměřuje na zachycení a popsání vlastností člověka, jaký je.

V ukázce Hejkal (Devatero pohádek), kterou jsem vám dnes četla, Karel Čapek hromadí slovesa, přídavná a podstatná jména. Čeho tím chtěl dosáhnout? Připrav si odpověď.

Každodenní čtení vlastní knihy nejméně 20 minut.

 

Online hodina 16. 2. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Domácí úkol na pátek 19. 2.
V pátek 19. 2. si uděláme MAŠKARNÍ REJ ONLINE
Vytvoř si masku/škrabošku na karneval.
Přijď v pátek ráno ve své vyrobené masce. Připrav si její představení – kdo jsi, jak se jmenuješ, co máš rád.

Domácí úkol na úterý 23. 2.
Vypracuj mapu vyjmenovaných slov po M s obrázky na papír

Pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z strana 20

Pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z, strana 19/22. Máš možnost volby, vyber si cvičení a nebo b, přepiš vybrané cvičení do velkého žlutého sešituPodtrhni tužkou podle pravítka podstatná jména. Ústně u nich urči rod a číslo.

Skládej si pádové otázky.

Nastuduj žlutý rámeček + věty v učebnici na straně 46

 

Online hodina 12. 2. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do pohádkové výuky a aktivitu.

Domácí úkol na pátek 19. 2.
Máš možnost volby, vyber si jeden pracovní list a zahraj si na autora komiksu.
Pracovní list U rybníka – čitelně napiš, co komiksové postavy říkají.
Pracovní list Běžec – čitelně napiš, co komiksové postavy říkají nebo si myslí.

U rybníka (zamysli se a doplň komiksové obrázky)
Co se může u rybníka dít?
Jak se zvířata tváří?
Co zvířata asi prožívají?
Co by mohli říkat?

Běžec (zamysli se a doplň komiksové obrázky)
Proč dítě utíká? (kam? odkud? před čím?)
Jak se běžec cítí?
Co by se mohlo při běhu stát?

Komiks (doplnění učiva):
Komiks vyjadřuje příběh nebo událost pomocí série, uspořádaných kreseb či jiných znázornění s možným doprovodným textem, který bývá zobrazován většinou v bublinách.
V Česku je historicky znám komiks Rychlé šípy, spjatý s dílem Jaroslava Foglara. Velmi populární je dětský komiksový seriál Čtyřlístek.
Čeští autoři komiksů – Ondřej Sekora, Jaroslav Němeček, Klára Smolíková

Zapoj se do DĚTSKÉ ANKETY SUK – ČTEME VŠICHNI a hlasuj o nejlepší knížku, která vyšla v roce 2020.
Rok, kdy byla kniha vydaná najdeš na poslední straně knihy. Soupis informací, které obsahuje technické a vydavatelské informace o knize, se nazývá TIRÁŽ.

Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“

 

Online hodina 9. 2. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.
Umím – umím částečně – umím s pomocí – ještě se učím

Napiš si do sešitu ČJ školní dnešní datum, nadpis Podstatná jména – pád a zapiš si učivo.
Tvary podstatných jmen se mění podle pádů = skloňují se. V češtině máme 7 pádů. Pád zjistíme pomocí pádové otázky. Skloňovat podstatná jména znamená měnit jejich tvary.
Pod zápis učiva si přepiš pády a pádové otázky z učebnice strana 70/2 jen žlutý rámeček.

Domácí úkol a procvičování učiva na úterý 16. 2.

Přepis z učebnice strana 56/6,  57/10 do velkého žlutého sešitu Psaní (procvičuješ pravopis vlastních jmen)

Pracovní list 67, 68 – Vyjmenovaná slova po Z, B, L, procvičuj pravopis, každý procvičuje to, v čem chybuje a co mu zrovna nejde

Přečti si pohádku O kozí princezně a vymysli další pohádku nebo příběh na téma, které Tě zajímá. Místo tučně zvýrazněných slov doplň svá vlastní (upevňuješ pořadí pádových otázek), psát můžeš do velkého žlutého sešitu Psaní (pohádku můžeš nafotit a poslat mi na email).

Pohádka O kozí princezně

Vyprávěla koza (1. pád)
u zahrádky (2. pád)
kůzlátkům (3. pád)
pohádky (4. pád).
Mámo, mámo (5. pád) ještě jednu krátkou –
o krásné princezně (6. pád)
rohy a bradkou (7. pád)“.

Nezapomínej na čtení vlastní knihy, každý den nejméně 20 minut.

 

Online hodina 5. 2. 2021

Zhodnoť svou dnešní práci, zapojení do výuky a aktivitu.

Domácí úkol na pátek 12. 2.

Pracovní list 29 Popletená pohádka, Jiří Žáček – znovu si přečti celý text a doplň si názvy tří známých pohádek. V textu se skrývá 16 úryvků (13 názvů máš zapsáno z výuky).
Vyber si některou z pohádek uvedených v ukázkách a vypravuj ji vlastními slovy. Pokud žádnou z uvedených pohádek neznáš, vyhledej ji v knize, přečti si ji a pokus se o vlastní reprodukci (převyprávění vlastními slovy). Vypiš si z určité části textu slovesa a podle nich můžeš vypravovat ústně.
K vybrané pohádce vytvoř ilustraci, která bude pohádku charakterizovat (ilustraci prosím nafotit a poslat na email).

Čtení vlastní knihy při domácí dílně čtení (každý den alespoň 20 minut). 

Pohádky (doplnění učiva):
Pohádky mohou být lidové nebo autorské.
Lidové se šířily ústně, jejich tvůrce není znám. K nejznámějším sběratelům lidových pohádek patří Božena Němcová.
Autorské pohádky mají svého autora. Řadíme k nim například Miloše Macourka, Karla Čapka, Josefa Ladu, H. CH. Andersena.
Pohádkové knihy doprovázejí ilustrace. Mezi ilustrátory pohádek patří Adolf Born, Zdeněk Smetana, Radek Pilař a další.

 

Online hodina 2. 2. 2021

Domácí úkol na pátek 5. 2.

Pracovní list 62 (najdeš ho v eurosložce) – vypracuj si písemnou práci, popros rodiče o nafocení a poslání na můj email. Děkuji.

Domácí úkol a domácí procvičování na úterý 9. 2.

Pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z strana 16/11, 17/12 (zdůvodňuj pravopis).

Připrav si kartičky s pádovými otázkami – 7 kartiček, 7 pádových otázek bez čísel pádů (kartičky si udělej větší, pádové otázky si napiš velkými tiskacími písmeny fixem i s pomocnými slovy), učebnice strana 70/2 žlutý rámeček. NEUČ SE NIC ZPAMĚTI! 

HROMNICE
Hromnice naši předkové slavili 2. února a byl to den, kdy končily oslavy vánočních svátků, uklízely se Betlémy a vánoční stromky. V domě muselo být zapáleno hodně svíček – hromniček.
Hromnička je svíčka, kterou si naši předkové nechávali 2. února posvětit v kostele, aby je po celý další rok ochraňovala před blesky a bouří.
Udělej si dnes večer černou hodinku s rodiči, zapalte si svíčku a povídejte si.
Nejznámější pranostika: NA HROMNICE O HODINU VÍCE

Podívej se na krásnou a naučnou pohádku:
chaloupka na vršku jak se narodila barborka

 

Online hodina 26. 1. 2021

Domácí úkol a procvičování na úterý 2. 2.

Učebnice strana 41 – 44, zopakovat vyjmenovaná slova po L + některá slova s nimi příbuzná, prostudovat  modré rámečky dvojice slov, ústně procvičovat cokoliv.

Doplnit mapy vyjmenovaných slov po L záludnými dvojicemi s nakreslenými obrázky (pracuj se Záludnými dvojicemi 1, 2, najdeš je ve fotogalerii nebo novinkách 3. třídy). Pokud se ti záludné dvojice slov do mapy již nevejdou, pracuj na nový list papíru, grafickou podobu s barevností nechávám na Tobě. Je důležité, aby se vypracování líbilo tobě a bylo pro tebe přínosné(budeme využívat i v dalších ročnících).

Do velkého žlutého sešitu Psaní přepsat bezchybně diktát z učebnice na straně 45/6, vyhledat a podle pravítka podtrhnout tužkou podstatná jména.

PS Vyjmenovaná slova od Z strana 18-19, procvičuj pravopis dle vlastního uvážení a potřeby.

Čtení vlastní knihy

Pohádky (doplnění učiva)
Jsou příběhy, které vznikly v dávných dobách, kdy si je lidé mezi sebou vyprávěli po večerech. Původně byly určeny dospělým, ale oblíbily si je i děti, protože v pohádkách dobro vždy vítězí nad zlem, vystupují v nich nadpřirozené bytosti, jako víly, vodníci, obři, skřítci, králové, princezny, trpaslíci, několikahlaví draci…, kouzla, kouzelné předměty. Většinou mají šťastný konec.

Byla při tvé dnešní prezentaci tebou vybraná kniha opravdu POHÁDKOVOU? Přemýšlej…
Další hodinu (5. 2.) budeš obhajovat, už se těším.

Žáci, kteří ještě nečetli ostatním své dokončené příběhy, se připraví na úterý 2. února. Děkuji.

 

Online hodina 22. 1. 2021

INSPIRACE NA TVŮRČÍ VÍKEND PRO MLADÉ LITERÁTY

V rámci výuky českého jazyka  se zapojíme se do 21. ročníku literární soutěže pro děti zlínského regionu Hledání.

Mottem tohoto ročníku se stal:
 

HRDINA V MÝCH OČÍCH

Psát a básnit můžete na tato témata:
Kdo a proč je pro tebe hrdinou?

Jak by podle tebe měl vypadat správný hrdina?
Musí to být někdo s nadpřirozenými schopnostmi nebo to může být obyčejný kluk nebo holka, kteří někomu pomohli?
Může to být sousedův pes, který zahnal zloděje?
Nebo někdo z vesmíru?
Můžeš to být ty?

Užijte si vlastní psaní a rozvíjejte své pisatelské dovednosti, jste šikovní! Kdo bude potřebovat pomoc, nebojte se mě oslovit, ráda vám pomůžu.

 
Literární práce prosím zaslat do pátku 29. ledna. Práce si přečtu, ohodnotím v rámci slohu a přepošlu pracovnicím dětského oddělení  KKFB Zlín. Kdo se nebude chtít soutěže zúčastnit, literární práci ponechám u sebe ve škole. Děkuji za spolupráci.
 

Online hodina 19. 1. 2021

Napiš si do sešitu ČJ školní dnešní datum, nadpis – Podstatná jména a zapiš učivo.

Podstatná jména jsou názvy osob (kluk), zvířat (kotě), věcí (pero), vlastností (píle) a dějů (psaní). U podstatných jmen určujeme rod a číslo.
Rod může být mužský (ten), ženský (ta)  nebo střední (to). Číslo jednotné nebo množné.

ČÍSLO JEDNOTNÉ
Ten: táta, děda, bratr      
Ta:  máma, sestra, babička
To:  miminko, štěně, kotě

ČÍSLO MNOŽNÉ
Ti: tatínci, bratři, dědečkové
Ty: mámy, sestry, babičky
Ta: miminka, štěňata, koťata

Učivo v sešitě si pročítej a nauč se ho.  Rozumíš všemu?

Domácí úkol na úterý 26. 1. – PS Vyjmenovaná slova od Z strana 16/8, 9, 10 (pracuj s pravopisným slovníčkem v PS od strany 56 a mapou vyjmenovaných slov po L)

Dokonči hru z hodiny – Podstatná jména, na písmena S, K, N, B (vyber si dvě) píšeš osobu, zvíře, věc, vlastnost a děj, pokračuj v tabulce
Nápověda s nabídkou vlastností: skromnost, spravedlivost, starostlivost, samostatnost, kreativnost, klidnost, komunikativnost, kouzelnost, nadanost, náladovost, nadšenost, bystrost, bojácnost
Nápověda s nabídkou dějů: srkání, koulování, kopání, nošení, běhání

Domácí procvičování českého jazyka online:

Význam slova mlýnice (mlýn, kde se mele mouka):
mlýnice je prostor v mlýně, ve kterém se mlelo.
V mlýnici byly mlýnské kameny, převody, násypka na zrno. V současné době se již pomocí mlýnských kamenů nemele (používá se ocel – strojní mlýny).
Hledala jsem ve Slovníku spisovné češtiny.

 

Online hodina 15. 1. 2021

Domácí procvičování – Čtení s porozuměním, pracovní list 11 Kočka domácí, pracovní list 13 Lego (všichni budou mít přečteno + splní úkoly k danému textu). Učíme se porozumět delšímu textu. Důležité informace v textu i v otázkách si podtrhávej nebo kroužkuj. Otázky čti pozorně. Můžeš rodičům povyprávět o přečteném tématu, sdělit nové informace a zapamatovat si je.   

Domácí úkol na pátek 22. 1.
Přečti si zajímavý začátek příběhu. Přemýšlej, co by se mohlo stát. Zapoj svou představivost a dokonči příběh (využij diskuse při dnešní online výuce – co by se mohlo stát, jak se zachová postava, co by se stalo dál, jak by mohl příběh skončit), nakresli obrázek. Píšeš a kreslíš do velkého oranžového sešitu Píšeme o čtení.  

Začátek příběhu
   Katka šla s tátou na ryby k jezeru.
Táta chytil několik ryb, ale Katka vytáhla z vody…

Kdo je bezradný, nabízím pomoc.

Katka mohla vytáhnout
hada,
starou truhlu,
mohla chytit mořskou pannu,
mohla chytit potápěče…

Jak se Katka zachová
Snaží se hada dostat zpět do vody.
Otevře truhlu a zavolá polici.
Mluví s mořskou pannou, nebo uteče.
Pomůže potápěči, nebo ne.

Co se stane, když Katka 
Zahodí prut, přijde o něj.
Když otevře truhlu, vyskočí z ní kouzelná rybka.
Když si promluví s pannou, dozví se, jak zachránit jezero.
Když pomůže potápěči, objeví potopený poklad.

Jak by mohl celý příběh skončit.
Had sklouzne z prutu.
Rybka není milá, proto ji Katka vrátí zpět do truhly.
Katka s tátou a mořskou pannou zachrání jezero před znečištěním.
Katka se stane profesionální hledačkou pokladů.

Slova a slovní spojení, která můžeš použít v daném příběhu…
– kluzký, šupinatý, zamotaný
– zářivý, přesvědčit, mazaný
– znečištěný, bláto, mazlavý
– mořský, kyslík, náklad

Teď už je to na tobě, máš příležitost začít psát a rozvíjet své pisatelské dovednosti. Zaměř pozornost na znaky dobrého psaní, včetně probraných pravopisných pravidel. Už teď se těším na vaše příběhy.

Čtení vlastní knihy, čti každý den alespoň 20 minut.

Velká pochvala všem za dnešní prezentaci úkolu POKRÝVKA HLAVY z jedné z postav příběhu. Mile jste mě překvapili, mnohé pokrývky hlavy byly velmi originální. Dostala jsem od vás hodně tipů k přečtení zajímavých dětských knížek. Děkuji.

 

Online hodina 12. 1. 2021

Do sešitu ČJ školní napiš dnešní datum, téma –  VS po B, přepiš následující text a zapamatuj si!

NABÝT x NABÍT

Nabýt – někdo něco získal, stal se majitelem nové věci, dojmu či zážitku.

Nabít – pokud někomu nabijeme, znamená to, že jsme ho ztloukli.
Něco někam napěchujeme, naplníme to (telefony, baterie, zbraně).
V dopravním prostředku bylo nabito (situace, kdy je něco naplněno až k prasknutí).

Vynechej řádek a pokračuj v zápise.

Vyjmenovaná slova po L
slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš

Domácí procvičování – učebnice strana 40/1 ústně, PS Vyjmenovaná slova od Z, strana 13/1, 2, cvičení 5 přepiš do velkého žlutého sešitu Psaní

Domácí úkol na pátek 15. 1.
Vypracuj mapu vyjmenovaných slov po L s obrázky na papír

Čtení vlastní knihy, čtěte každý den, mezi knihami se neztratíte!
Online hodina 8. 1. 2021

Do sešitu ČJ školní napiš dnešní datum, téma –  VS po B, přepiš následující text a zapamatuj si!

DOBÝT x DOBÍT

Dobýt – pokud něco získáme nebo vynakládáme určité úsilí, abychom to získali, použijeme slovo dobýt s tvrdým ý (dobýt hrad, dobývat pevnost, dobývat uhlí nebo dobytí severního pólu).

Dobít – slovo dobít s měkkým í použijeme, pokud doplňujeme do nějakého přístroje energii, aby nám vydržel dlouho v provozu. Dobíjíme také kredit nebo peníze. Pokud se cítíme unaveni, potřebujeme si dobít energii třeba kouskem čokolády.

Učebnice strana 30 – 38, pracovní sešit strana 5 – 12, ústně procvičuj cokoliv. Co ti není jasné, poznamenej si, vysvětlíme si při online výuce.

Čtení vlastní knihy, čtěte každý den, mezi knihami se neztratíte!

Domácí úkol na pátek 15. 1. (formát papíru A4)
Název knihy:
Autor:
Ilustrátor:
Počet stran:

POKRÝVKA HLAVY
Vytvoř návrh pokrývky hlavy jedné z postav příběhu. Z návrhu by mělo být patrné, co postava ráda dělá, co je pro ni důležité. V návrhu můžou být použity obrázky i slova.

Proč jsem si knihu vybral/a:
Komu a proč bych knihu doporučila:

Šťastný zbytek dne!

 

Online hodina 5. 1. 2021

Do sešitu ČJ školní napsat dnešní datum, téma – Procvičování učiva a bezchybně přepsat dnešní diktát.

blahobyt, bytost, nabýt majetek, pozbýt peníze, bystřina, plevel býlí, býložravec, dobré bydlo, bílit místnost, přibít hřebíkem 
Zdůvodňovat pravopis, vysvětlit význam slov, tvořit věty – ústně

Pracovní sešit Vyjmenovaná slova od Z strana 5 – 12, možnost volby, vyber si cvičení a trénuj pravopis

Domácí úkol na pátek 8. 1. – učebnice strana 38 cvičení 4, 5 přepsat do velkého žlutého sešitu Psaní

Trénuj online:

Části slova (předponová – kořen – příponová): https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/koren1.htm

Tvar slova a slova příbuzná: http://syrole1.sweb.cz/5/CJ/tvar_slova/cviceni_1.htm

Vyjmenovaná slova po Z (různá cvičení): https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-z

Rozšiřujeme slovní zásobu
Co znamená???
blahobyt – nadbytek věcí potřebných k životu, bohatství
bytost – člověk, tvor
nabýt – získat, zvětšit svůj objem
pozbýt – ztratit, přijít o něco
bydlo – živobytí, obydlí
bystřina – prudce tekoucí horský potok
býlí – plevel
bílí – sloveso – bílit místnost, malovat
býložravec – živočich živící se rostlinnou potravou
přibít – připevnit hřebíkem

Tvoření příbuzných slov pomocí předpony a přípon – kořen slova LED
ná-, -nový, -ový, -en, -nice, -ní, -ovec, -í

Vysvětlení pranostiky
Na Nový rok, o slepičí krok,
na Tři krále, o skok dále.

 

Učivo 14. 12. – 18. 12.

Procvičování pravopisu slov s I/Y po Z, B se zdůvodňováním, záludné dvojice, pantomima

Procvičování pravopisu, tvrdé a měkké souhlásky, znělé a neznělé souhlásky, souhrnná cvičení, rozšiřování slovní zásoby, PL 66

Poznáváme vyjmenovaná slova po B v různých tvarech a učíme se je psát, říkáme si a dopisujeme vyjmenovaná slova v základním tvaru, která vybíráme z řady vyjmenovaných slov , učebnice strana 31 – 38

Tvoření vět, doplňování sloves, PL 23/9, 10,  procvičování spojování jednoduchých vět do souvětí, doplňování spojek, souvětí obsahuje dvě a více sloves

Tvary slova, slova příbuzná (zápis viz sešit) – procvičování

Psaní – propojení s gramatickým učivem, brainstorming Vánoce, opis, přepis, vánoční přání

Sloh – rozhovory U zubaře, V cukrárně, Vůně Vánoc, pracovní postup při výrobě dortu, PL strana 24/15, čtení s porozuměním, kamarádství, jak se chovám ke kamarádům

Čtení a literární výchova – básně s vánoční tematikou, přednes, vánoční příběh, vánoční obyčeje a zvyky, Josef Lada – České Vánoce, Martina Drijverová – Domov pro Marťany, čtení kapitoly Tak nádherné Vánoce

30 denní ČTENÁRSKÁ VÝZVA výzva, zápis a značení do připravené tabulky 

Procvičování vyjmenovaných slov po B, PS  Vyjmenovaná slova od Z, strana 6 – 12

 

Učivo 7. 12. – 11. 12.

Vyjmenovaná slova po B, pamětné osvojení celé řady  vyjmenovaných slov, vyhledávání slov příbuzných v textu
Slovesa BÝT-BÍT (BYL – BIL), zápis v sešitě
Význam slov BÝT BÍT BYT BIT – přihlížíme k významu celé věty, učebnice strana 31 – 38 (ústně procvičovat cokoliv)

BÝT – SLOVA PŘÍBUZNÁ  (obtížné učivo – pravidelné dlouhodobé procvičování)
BÝT – JINÉ TVARY, rozdíly mezi dvojicemi slov

Upevňování pravopisných dovedností spojených s vyjmenovanými slovy po Z, B, správné psaní slov, PS NŠ strana 25/4, 27/2

Psaní – propojení s gramatickým učivem, psaní vzkazů, zápis o přečtené knize

Sloh – rozvoj mluveného projevu, práce s textem, reprodukce textu, Můj adventní zápisník

Čtení a literární výchova – dílna čtení se zaměřením na děj, sdílení o přečteném, Marioneta – závěsná loutka, loutkoherec, loutkové divadlo, kniha Broučci, film Broučci, Jiří Trnka, animovaný film

13. 12. LUCIE – spojitost tohoto jména se světlem potvrzuje české rčení „Lucie noci upije a dne nepřidá„. Právě v době okolo svátku Lucie začíná slunce zapadat každý den o něco později a noci se tak zkracují. Zároveň ale až do slunovratu nastává i východ slunce každý den o něco déle, takže dny se ve skutečnosti neprodlužují.

 

Učivo 30. 11. – 4. 12.

Vyjmenovaná slova po B, obrázkový slovník vyjmenovaných a příbuzných slov, vyjmenování  řady vyjmenovaných slov po B, jejich význam, využívání při psaní, vyhledávání slov příbuzných v textu, upevňování pravopisných dovedností spojených s vyjmenovanými slovy po Z, učebnice strana 31/1, PS strana 5 celá

Mapa vyjmenovaných slov po BZÁLUDNÉ DVOJICE být-bít, dobýt-dobít, nabýt-nabít, pobýt-pobít, přibýt-přibít, ubýt-ubít, byt-bit, bydlo-bidlo, býlí-bílý, bylina-Bílina (vysvětlovat si budeme příští týden), slovník neobvyklých slov babyka, černobýl, zlatobýl, býkovec, býlí, býložravec

Stavba slova, kořen, část předponová a příponová, tvary stejného slova, tvary slovesa bydlit a být, PL 62, 63

Psaní – propojení s gramatickým učivem, přepis krátkého textu, dopis Ježíškovi

Sloh – ZIMA, zimní slunovrat, ADVENT, prohlubování komunikačních dovedností, rozvíjení slovní zásoby a mluveného projevu, porozumění textu, popis osoby

Čtení a literární výchova – kniha: Josef Lada: Tradiční česká zima, zvyky, říkadla, koledy, svatá Barbora, „barborky“, svatý Mikuláš, štědrost a pomoc lidem v nouzi, ilustrace Josefa Lady, pamětné osvojení básně – přednes s dobrou výslovností

 

Online hodina 24. 11. 2020

Chválím Elen, Emmu a Karin za vzornou přípravu na dnešní výuku.

Všichni společně jsme si s děvčaty zopakovali: synonyma, pravopis vyjmenovaných slov po Z a k nim slov příbuzných, slova nadřazená a slova podřazená, diktát věty, určování slovních druhů, stavbu slova – předponová část, kořen, příponová část, rozvíjeli jsme slovní zásobu.

Věta: Příroda se pomalu chystá k zimnímu spánku.
Příroda – podstatné jméno (ta příroda, rod ženský), chystá  se – sloveso (co dělá příroda?), pomalu – příslovce (ptám se jak se chystá příroda?), k – předložka, zimnímu – přídavné jméno (ptám se k jakému spánku se chystá příroda?), spánku – podstatné jméno (ten spánek, rod mužský).

Jak se ti dnes dařilo? Zhodnoť svoji práci – co ti jde, nejde, co je potřeba trénovat, na co se zaměřit…..

Odpoledne pracuj na plnění úkolů (dle tvého plánu) se zápisem a s dokumentací, které jsou zadány v týdenním povinném domácím úkolu.

Neztrácej doma pohodu a udržuj si humor. 

Doplnění učiva:

PODSTATNÁ JMÉNA jsou názvy osob (dítě), zvířat (tygr), věcí (lampa), vlastností (krása) a dějů (čtení).
– na podstatná jména rodu mužského lze ukázat slovem ten (ten chlapec, ten stůl)
– na podstatná jména rodu ženského lze ukázat slovem ta (ta dívka)
– na podstatná jména rodu středního lze ukázat slovem to (to dítě)
Podstatná jména označujeme číslem 1. 
Rozlišujeme podstatná jména obecná a vlastní.


Podstatná jména obecná označují:
kteroukoli osobu (osoba, dítě, školák,
kterékoli zvíře (hříbě, kočka, medvěd),
kteroukoli věc (tabule, auto, počítač).
Píšeme je s malým počátečním písmenem.


Podstatná jména vlastní
označují:
– jednu určitou osobu (Němcová, Lada, )
– jedno určité zvíře (Asta, Mourek, Ferda)
– jednu určitou věc (Labe, Vltava, Praha, Krkonoše)
Píšeme je s velkým počátečním písmenem.
Vlastní jména jsou jména: 
– osob – jméno a příjmení (Marta Miklová),
– některých zvířat (Azor, Ben, Micka),
– měst a vesnic (Zlín, Tečovice),
– ulic a náměstí (Palackého, náměstí Hrdinů),
– hor a pohoří (Sněžka, Krkonoše),
– vodstev – moří, řek a jezer (Černé moře, Vltava),
– států (Česká republika, Rakousko),
– příslušníků národů (Čech, Ital, Polák).

PŘÍDAVNÁ JMÉNA vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí (milý, divoká, veselé, sladký, kulaté, hravý, bratrův, sousedův).
Ptáme se na ně otázkami Jaký? Jaká? Jaké? Který? Která? Které? Čí?
Přídavná jména se přidávají k podstatným jménům rodu mužského, ženského i středního. Jsou stejného rodu a čísla jako podstatné jméno, ke kterému náleží:
(ten)milý chlapec                   (ta) veselá dívka               (to) malé štěně
(ti)    milí chlapci                     (ty) veselé dívky                (ta) malá štěňata
Přídavná jména označujeme číslem 2.

SLOVESA jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje (maluje, píše, učí se, jede, padá, taje, čte, směje se, řeže, svítí, plave). Označujeme je číslem 5. 

PŘÍSLOVCE odpovídají na otázky kde – vyjadřují místo (tady, daleko, všude), kam (domů, zpátky) , kdy – vyjadřují čas (včera, loni), jak – vyjadřují způsob (vesele, pomalu). Označujeme je číslem 6.

PŘEDLOŽKY se spojují s podstatnými jmény (na, do, v, k, z, s, u, před, nad, od, kolem, přes, mezi). Označujeme je číslem 7.

Pamatuj! Předložky píšeme odděleně od slova, čteme dohromady se slovem. 

 

Online hodina 20. 11. 2020

Dokončit pracovní list 15 – Čtení s porozuměním Slon, znovu si přečti celý text tichým čtením a dokonči úkoly, písemně odpověz na otázky. V textu nebo v otázkách důležité informace podtrhávej, kroužkuj nebo jinak znač stejnou barvou pastelky. Ústně zopakuj popis slona a ukazuj si jeho jednotlivé části těla. Zjisti o slonovi další zajímavé informace.
Chválím  všechny za úsilí při splnění každého úkolu, na dálku posílám razítko a smajlíka.

Povinný pracovní úkol:
Pracovní list 12 Slon – Tvořivé psaní, psaní do obrázku se zásobou slov, můžeš vymýšlet další slova.
Přemýšlej o tomto:
1. Jak vypadám?
2. Kde žiji?
3. Čím se živím?
4. Co umím a dělám?

Dobrovolný domácí úkol:
 Vytvoř reklamní plakát, který naláká na přečtení nebo koupi knihy (informace na webových stránkách školy).

Jak se ti dnes dařilo?
Zhodnoť sám sebe za práci, aktivitu a tvořivou práci s textem. Jak rychle se v textu dokážeš orientovat a vyhledat požadované informace?

 

Online hodina 18. 11. 2020

Komu se nepodařil dnešní diktát, trénuje doma a odůvodňuje!
břeh, vážka, výlov, pstruh, vlhko, muška, plavba, hráz

Procvičování:
Pracovní list 26  Tvary slova, procvičuješ tvar slova – mění se koncovka, rozlišuj tvar slova a slovo příbuzné.

Povinný domácí úkol:
Vyjmenovaná slova po Z
Pracovní list 67/1 – doplňuješ do slov v zadaném cvičení i, í/y, ý
Pracovní list 67/2 – doplň a celé cvičení přepiš do velkého žlutého sešitu Psaní

Dobrovolný domácí úkol:
Vytvoř kvíz na vyjmenovaná slova po Z pro spolužáky ve třídě.

Velká pochvala všem dětem za vytvořenou mapu vyjmenovaných slov po Z, byla jsem mile překvapena. Děkuji za zodpovědný a aktivní přístup k distanční formě výuky, ŠIKULKY!

Přemýšlej nad tím, co ti jde, nejde, co potřebuješ doplnit, v čem se potřebuješ zlepšit.
1. Víš, že slovo příbuzné má společnou část a význam.
2. Poznáš tvar slova. Víš, že slovo se skloňuje (skloňují se podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky – mění se tvar slova) nebo časuje (časují se slovesa – mění se tvar slova).
3. Vyjmenuješ vyjmenovaná slova a znáš význam vyjmenovaných slov p Z.
4. Přiřadíš ke všem příbuzným slovům slovo vyjmenované.

Doplnění učiva

SLOVNÍK NEOBVYKLÝCH SLOV
jazylka – kost v krku mezi bradou a hrtanem
Jazylka je kost u kořene jazyka ve tvaru podkovy.

jazykověda – věda, která studuje, popisuje a zkoumá jazyky, vztahy mezi nimi, vysvětluje jejich pravopis
Moje sestra se na vysoké škole zabývá jazykovědou.

ZÁLUDNÉ DVOJICE
v krátkém čase      brzy  =   brzičko (přípona -ičko jako kratičko)      velmi brzo
Brzy se stanu kuchařem.        Brzičko na tebe dojde.

jmenovat se          nazývat se  =  nazívat se     hodně zívat
Bydlím ve městě, které se nazývá Zlín.      Byl jsem unavený a hodně jsem se nazíval.

vybízet někoho     vyzývat  =   vyzívat se      zívat dosyta
Princ vyzývá draka k souboji.           Vyzíval jsem se opravdu dosyta.

volat o pomoc, uctívat      vzývat   =   vzít       sebrat
Hrdina filmu vzýval starobylé bohy.        Nezapomněla si vzít deštník.

SLOVO PŘEJATÉ
AZYL (ochrana uprchlého cizince)

 

Online hodina 13. 11. 2020

Procvičování:
Dokončení pracovního listu 52 (procvičování vyjmenovaných slov po Z, rozlišuješ slovo příbuzné (P) k vyjmenovanému slovu, nebo vyjmenované (V), pořád se vracíš k obrázkům vyjmenovaných slov po Z, které máš na PL zmenšené vpravo.
PS Vyjmenovaná slova od Z strana 1, máš možnost volby, vyber si alespoň jedno cvičení a vypracuj, aktivní žáci mohou vypracovat celou stranu (trénuješ vyjmenovaná slova po Z a k nim slova příbuzná).
Učebnice strana 93 – 94.

Povinný domácí úkol na středu 18. 11.:
Na papír vytvoř mapu vyjmenovaných slov po Z dle poslaného vzoru (rodiče mají v mailu) + dokresli obrázky a vybarvi si je.
Vyjmenovaná slova po Z se nauč zpaměti.
Ke každému vyjmenovanému slovu ústně vytvoř větu.
Vlastními slovy rodičům doma vysvětli, co jsou vyjmenovaná slova, jaký je význam vyjmenovaných slov slov po Z, pracuj s mapou VS.

Složka pravopis-připrav si pracovní list 23, pracuješ jen s 1. cvičením (odstavcem).
Najdi 10 chyb, oprav je a cvičení přepiš do velkého žlutého sešitu Psaní.
Urči slovní druhy, kdo nezvládne, vyhledá a vlnovkou podtrhne slovesa.

Dobrovolný úkol:
Napiš hlavní postavě knížky dopis, pozvi ji k sobě domů, ale popiš jí, co všechno musí očekávat v současné situaci. Můžeš ji namalovat roušku a to nějakou, která se k ní bude hodit. Píšeš na papír s lenochem. Po návratu do školy přečteš do školního rozhlasu ostatním kamarádům ve škole a svoji práci vystavíš na velkou nástěnku v přízemí školy.

Čtenářská výzva – zaveď doma Dílnu čtení, kdy si budeš minimálně 20 minut číst, ale můžeš i mnohem déle než ve škole!
Udělej si pohodlí, uveleb se, kde je ti to jen příjemné a nenechej se nikým rušit, je to jen Tvůj čas! Můžeš si najít nějaké speciální místo pro čtení.
Můžeš si na dveře pokoje, ve kterém čteš, vyrobit a pověsit visačku na kliku s nápisem např. „nerušit, zde probíhá dílna čtení“ nebo jiný originální nápis.  Postřehy k dílnám čtení si můžeš zapisovat.

Dnešní úkol: Naplánuj si, že dnes vybereš kousek, kterým bys chtěl nalákat kamarády k přečtení knihy, vyznač si ho nebo zapiš a doplň komentářem, proč právě tento úryvek a koho by nalákal. Vyzvi na dnešní čtení mamku, taťku, sourozence nebo babičku. Ukázku jim přečti, zapiš si na papír, proč sis tento kousek textu zvolil/a a nech je hádat, proč sis to vybral/a. Dobře tě znají, určitě bude jejich hádání zajímavé!

Všem přeji pěkné chvilky s knihou!

 

Online hodina 11. 11. 2020

Procvičování:
Pracovní listy 1, 2 – Svatý Martin (zopakuj si téma dnešní online hodiny)

Povinný domácí úkol:
Přepiš báseň svatý Martin do malého sešitu 523 na distanční výuku ČJ, báseň se nauč zpaměti.

Svatý Martin
V ten stejný čas,
tak jako loni,
přijíždí Martin
na bílém koni.
Husa a rohlíčky,
venku mráz zebe,
slyšet je rolničky,
sníh padá z nebe.

Přepiš pranostiku a urči slovní druhy (pranostiku doma někomu přečti, vysvětli význam pranostiky a přidej průpovídku, jaká letos přijde zima). K dané pranostice můžeš nakreslit obrázek.
Při určování slovních druhů pracuj s přehledem slovních druhů na pracovním listě. Nad dané slovo napiš číslici bez tečky.

Pranostika
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá, přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.

Připojíme se k výzvě KRÁLOVSTVÍ SVĚTEL SVATÉHO MARTINA, vyzdobíme okna, dveře, dům a v 18:00 hodin rozsvítíme svíčku nebo lucerničku v oknech svých domovů. Rozsvítíme Tečovice!

Tip na dnešní večer – vyjdi si na večerní procházku a užij si martinská světýlka v naší obci, pozoruj rozsvícené domy. Zkus poprosit Martina, ať nám nasněží…

Česká televize – Naše tradice Svatý Martin, velmi pěkné pěkné video, doporučuji podívat se.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10519120758-nase-tradice/212562260400025-svaty-martin

 

11. 11. Přijíždí Martin na bílém koni (tematická online výuka)

Všichni jsme popřáli Martinovi  Z. k dnešnímu svátku.

Hádanka: Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to?

Brainstorming – dnešní  myšlenky dětí, které jsem zaznamenala: kůň, Martin, svatý, sníh, starý, listopad, blížící se Vánoce, bílá, plášť, brnění, oheň, čepice, Mikuláš, víno, koláč, tradice, pranostiky, mrholí, prší, spravedlivý, statečný, dobrý, koruna, voják, kostel, rohlíčky, kamarád, sport, hraní, zima, pečení, svátek, 11. 11. – společné sdílení, ŠIKULKY

Svátek svatého Martina býval jedním z nejoblíbenějších svátků roku, v domácnostech bylo veselo. Děti čekaly na první sníh, hospodyně pekly svatomartinskou husu, martinské rohlíky a koláče, zkrátka posvícení, jak se patří. V dnešní době se ve městech a vesnicích konají dětmi velmi oblíbené svatomartinské lampionové průvody, jejichž součástí může být i jízda svatého Martina na bílém koni.

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ se dosud v listopadu slavívá  – ilustrace Zdeňka Smetany Radost Martina je hus a džbán vína
Posvícení = hody, je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela, oslava hojnosti a kostela, svatého Martina můžeme vidět v kostelích, které jsou mu zasvěceny.

Ilustrace  Mikoláše Alše SNÍH Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Mikoláš Aleš  byl významný český ilustrátor a malíř, kreslil do dětských časopisů, tvořil ilustrace k pohádkám a pověstem, písním, zobrazoval český lid a českou přírodu.

Práce s textem (legenda)-  příběh svatého  Martina
TRADICE, SYMBOLY
Svatomartinská husa, svatomartinské víno, svatomartinské pečivo, Martínci, svatomartinské ohně 

LEGENDA – epický literární žánr pojednávající o životě, smrti, mučení a zázracích určitého světce či mučedníka. V legendách se vyskytují zázraky a postavy křesťanské historie.

PRANOSTIKY (krátké průpovídky, které často dáváme do souvislosti s dlouhodobou zkušeností ročního období)
Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.
Svatý Martin přijel na bílém koni.
Když na sv. Martina mráz uhodí, na rok dobré víno se urodí.
Na svatého Martina, bývá bílá peřina.
Na svatého Martina drž se, synku komína!
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Na svatého Martina kouřívá se z komína.

Recepty na MARTINSKÉ ROHLÍČKY, SVATOMARTINSKÉ OŘECHOVÉ ROHLÍČKY a SVATOMARTINSKOU HUSU.

Martinský test všichni úspěšně zvládli! 

Při sebereflexi online hodiny se každý dozvěděl nové informace, ví, na čem je třeba ještě pracovat, co by si měl doplnit.

Děkuji všem za dnešní prima svatomartinskou online hodinu a přeji radostné odpoledne třeba u pečené husy a martinských rohlíčků.

 

Učivo 19. 10. – 23. 10.

SLOVO A JEHO VÝZNAM, PRANOSTIKY, SPOJOVÁNÍ VĚT V SOUVĚTÍ

HRA – hledej písmena pomocí uvedených souřadnic podle KÓDU: 4b, 8f, 5d, 9i, 4j, 3g, 9c, 10g, 3f (DEN STROMŮ), zašifrovat můžeš celé věty, trénuješ soustavu souřadnic.

Učebnice strana 21/1 – práce s textem Přišel podzim, převyprávění vlastními slovy, odstavce, orientace v textu

Učebnice strana 21/2 – Pranostiky, správné skládání pranostik, objasnění pojmu, doporučená literatura s krásnými ilustracemi: PRANOSTIKY ROKEM KROK ZA KROKEM – Zuzana Kovaříková, Viola Lyčková, ilustroval Zdeněk Smetana (Albatros), TRNKŮV ŠPALÍČEK říkadel, písniček a pohádek – Klára Trnková, ilustroval Jiří Trnka (STUDIO Trnka)

Procvičení pravopisu s odůvodňováním – psaní slov na mazací tabulky rybka, zastávka, dřívko, batoh, zub, Radka, ploutvonožci (slova si můžeš vyhledat ve Školních pravidlech českého pravopisu)

Trénujte 4. diktát na měsíc říjen. 

Pracovní list strana 9/1, kontrola DÚ (práce se slovesy), 9/2 – spojování vět v souvětí pomocí vhodných spojek – přepis do velkého žlutého sešitu Psaní, Úsměv do schránky pro babičku, pro dědečka

Učebnice strana 21 – 24, práce v pracovním sešite 14 – 17 (procvičuj, zaměř se na učivo, které ti moc nejde)
Sleduj počasí, zaznamenej si, kdo má svátek, vytvoř krátký verš – vytváříš pranostiky (vyber si jeden týden v kalendáři), vytvoř ilustraci.

Sloh – Popis myši, Halloween, Dušičky (doporučená literatura: ČESKÝ ROK lidové tradice a zvyky, Pavlína Pitrová, ilustroval Václav Ráž (Fragment)

Literární výchova – poezie, lyrika, báseň, sloka, verš, rým

Čtení – tiché čtení s porozuměním (odborný text MYŠ), rychlá orientace v textu, tvořivá práce s textem a plnění úkolů, práce s básní Milion melounů od Daniely Fischerové – hravá básnička, ve které se dějí legrační a nesmyslné věci, hra s jazykem, málem se melouny ucpala řeka Ohře ve městě Louny, hledání rýmů, trénujeme výrazné čtení básně, vytvoř ilustraci k básni

 

Učivo 12. 10. – 16. 10.

VĚTA, SOUVĚTÍ, VĚTNÝ VZOREC SOUVĚTÍ

Ústní i písemný projev se skládá z větných celků – z vět jednoduchých a souvětí. 

VĚTA JEDNODUCHÁ
– větný celek vyjadřující jednu myšlenku
– obsahuje jedno sloveso, např. Pepa píše dopis.

 SOUVĚTÍ
– větný celek složený ze dvou nebo více vět jednoduchých
– vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek
– obsahuje proto dvě nebo více sloves, např. Maminka se zlobila, protože si Ivan neuklidil pokoj.
– obvykle platí, že kolik má souvětí sloves, z tolika vět se skládá 

Spojení vět
Mezi větami souvětí je spojovací výraz nebo čárka nebo čárka i spojovací výraz.

Spojovací výrazy = lepidlo (slepuje věty)
spojky (a, i, ani, nebo, aby, ale, že, když, protože) – aktuálně pro 3. ročník
zájmena (kdo, co, jaký, který, čí, jenž)
příslovce (kde, odkud, kdy, vždyť, totiž, tedy)

Před spojkami a, i, ani, nebo se čárka obvykle (ne vždy) nepíše (učivo vyšších ročníků).

VĚTNÝ VZOREC SOUVĚTÍ
– stavbu souvětí je možné naznačit pomocí větného vzorce
– do vzorce se píše značka V pro větu, číslice vyjadřující pořadí věty v souvětí a všechna znaménka v souvětí

Maminka pekla buchty a tatínek spravoval auto.
V1 a V2  

Aneta nepůjde plavat, protože má rýmu.
V1, protože V2

Když přecházím silnici, rozhlédnu se.
Když V1, V2

Učebnice po stranu 19, Pracovní sešit po stranu 13 (procvičovat můžete z pravopisu cokoliv – opakování učiva 2. ročníku, každý svým vlastním tempem, zaměřit se na problémové učivo, děti mají možnost volby – procvičovat mohou dle nálady).

Trénujte 3. diktát na měsíc říjen.

Sloh – krátký mluvený projev – Jakou postavou z příběhu bys chtěl být a proč?

Literární výchova – pojmy autor, ilustrátor, ilustrace, sloka, verš

Čtení – tiché čtení s porozuměním, čtení z knížky dětských básniček z živočišné říše Běhá zvíře po papíře od Daniela Bidermana

Doporučuji pravidelně každý den číst vlastní knihu nebo číst z čítanky, co děti zaujme. 

 

Učivo 5. 10. – 9. 10.

Diagnostický test

Podstatná jména obecná a vlastní, pravopis místních pojmenování, zápis viz. sešit (velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování), párové souhlásky, tvrdé a měkké slabiky, učebnice po stranu 19 (procvičovat můžete cokoli, zaměřte se na slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – doplňování slabik do slov dělalo většině dětem problémy), PS strana 9/5, 6

Podzimní text (reprodukce textu), učebnice strana 21

Trénujte 2. diktát na měsíc říjen.

Sloh – rozvoj slovní zásoby, zaměření na správnou výslovnost slov s obtížnějšími souhláskovými skupinami, krátký mluvený projev na základě získaných informací, pestrost jazykového projevu

Myšlenková mapa, tvořivé psaní – Gorila 

Dílna čtení – čtení vlastní knihy, Daniel Biderman: Běhá zvíře po papíře (čtení básní)

Pohádka (lidová, autorská)

Dnes jsme poznali Hanse Christiana Andersena jako dánského spisovatele a pohádkáře a seznámili se s jeho nejznámějšími pohádkami. Už víme, že jeho pohádky neměly vždy dobrý konec,  v pohádkách se objevovala touha po štěstí a smutek. Naladili jsme se na Noc s Andersenem.

 

 

Učivo 29. 9. – 2. 10.

Stále opakujeme, procvičujeme a upevňujeme znalosti z 2. ročníku.

Slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, párové souhlásky s odůvodňováním, zápis viz. sešit + PL, Učebnice po stranu 19, PS strana 8/2, 4

VLASTNÍ JMÉNA, Slovní druhy – Podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky

PODZIMNÍ KLAUN – práce s básní M. Lukešové: Zvonkohra, pantomima

Trénujte 1. diktát na měsíc říjen + testy k ověřování učiva, ve středu 7. 10. si napíšeme diagnostický test

Sloh – vyprávění, osnova vyprávění, správná výslovnost, hlasová modulace a intonace, psaní vět o podzimu, hodnocení a sebehodnocení školní práce za měsíc září

Dílna čtení se zaměřením na postavu, předčítání z knihy R. Dahla: Jakub a obří broskev

 

Učivo 21. 9. – 25. 9.

Stále opakujeme a upevňujeme znalosti z 2. ročníku.

 TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY, procvičujeme pravopis – hlasitě odůvodňujeme a doplňujeme správně y, ý/i, í ve slovech, samohlásky u, ú, ů, aktivně užíváme pravidla pro psaní ú/ů v běžných slovech, ne ve slovech s předponami (neúplný) nebo ve slovech složených (pravoúhlý), učebnice po stranu 11, PS strana 6/2 + přepis, 7/5, 6 (v učebnici ani v PS neděláme všechna cvičení)

SLOVNÍ DRUHY se zaměřením na podstatná jména (obecná, vlastní), přídavná jména, předložky a slovesa, umíme vyhledat podstatná jména (podtrháváme rovnou čarou) a slovesa (podtrháváme vlnovkou)

Trénujte 4. diktát na měsíc září + testy k ověření učiva.

Trénujeme správné tvary, velikost i sklon písma, správné spojování písmen i slabik, snažíme se o úhledný a přehledný písemný projev, kontrolujeme si, co jsme napsali.

Četli jsme si podzimní básně z básnické sbírky Radka Malého: Kam až smí smích, víme, že lyrika jsou básničky a vysvětlíme rozdíl mezi prózou a poezií.

Dílna čtení, orientace v textu, sdílení o přečteném. Pracujeme na technice čtení, při čtení s porozuměním jsme se zaměřili na vyhledávání  důležitých informací v textu, při komunikačních aktivitách rozvíjíme slovní zásobu a učíme se plánovat.

Poznali jsme a vyzkoušeli jsem si ve třídě, jak vznikaly pověsti. Četli jsme si pověst Blaničtí rytíři z knihy Staré pověsti české od Jany Eislerové. Víme, že pověst (báje, mýtus), je vyprávění podobné pohádce, ale vzniklo na pravdivém základě.

 

 

Učivo 14. 9. – 18. 9.

ABECEDA – abecední řazení písmen a jeho pamětné ovládání, řazení slov podle prvního písmene ve slově, složitější abecední řazení, pravidla pro psaní ú / ů v běžných slovech, odůvodňování a psaní souhlásek uvnitř i na konci slov 

Učebnice po stranu 9 (děti si nechaly ve škole), PS strana 2 celá, strana 5/1, 3, 4, 6

Příští týden budeme procvičovat slovní druhy se zaměřením na podstatná jména, slovesa, přídavná jména, předložky, větu a souvětí, zopakujeme vztahy mezi slovy, děti dostanou přehled učiva + testy k procvičování.

Trénujte 3. diktát na měsíc září + testy k ověření učiva.

Při hlasitém čtení jsme se zaměřili na vázané čtení, na čtení vět se správnou intonací na konci vět, na správné vyslovování slov. Trénujte hlasité čtení doma na pohádce Honza Rozcucha, ve škole ověřím, budu ho zkoušet. Navštívili jsme školní knihovnu a učili jsme se v ní orientovat, četli jsme si z knihy Martiny Drijverové: Příšerní nezbedníci, odpovídali na otázky k přečtenému příběhu

Trénujeme opis z tabule, píšeme vzkazy, zprávy do sdělníčku (některé jsou moc hezké a hřejivé), plán na měsíc září si děti vyplňovaly samostatně, učíme se v něm orientovat.

Pracujeme na krátkém mluveném projevu, prohlubujeme komunikační dovednosti, rozvíjíme slovní zásobu, víme, jak vhodně komunikovat v základních situacích běžného života.

 

Učivo 7. 9. – 11. 9.

Postupné zopakování a upevnění znalostí ze 2. ročníku – VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA/PÍSMENO, ROZDĚLENÍ HLÁSEK PODLE JEJICH DRUHU  (rozlišování slabik ve slovech, dělení slov na slabiky, určování druhů vět podle postoje mluvčího, pamětné ovládnutí měkkých souhlásek a psaní i/í po ž, š, č, ř, c, j ď, ť, ň a tvrdých souhlásek a psaní y/ý po h, ch, k, r, d, t, n, odůvodnění a psaní správné souhlásky uvnitř a na konci slov).né

Učebnice strana 4/1, 2, 3, PS strana 2, co kdo zvládl, PS doma nevyplňujte. Zatím trénujeme na mazací tabulky, na papíry a PL.

Děti dnes dostaly přehled učiva, budou využívat k učení i ke kontrole. V přehledu je vše, co mají děti znát a umět. Během příštího týdne budeme ve škole procvičovat samohlásky u, ú, ů a spodobu hlásek.

Trénujte 2. diktát na měsíc září, testy k ověření učiva budou mít děti v pondělí v aktovce, aby se mohly předem připravit, vše procvičit a aby byly seznámeny s tím, co mají umět. V závěru měsíce si napíšeme ověřovací test, diktát a čtenářskou gramotnost.

Začali jsme tvořivé psaní do obrázku se zásobou slov, četli jsme si z knihy Zuzany Kovaříkové za Zvířátky do hor, vydali se po stopách medvěda,  dozvěděli jsme se o něm mnoho zajímavého a několika větami jsme si medvěda zkusili popsat. Ve volných chvílích a o přestávkách si všichni čteme z knížek, které nás zaujaly.

 

 

Učivo 1. 9. – 4. 9.

Organizace předmětu, učebnice, pracovní sešit, zápiskové sešity, mazací tabulka, didaktické pomůcky

Opakování učiva 2. ročníku –  projev mluvený (komunikační pravidla v rozhovoru) a psaný (základní hygienické návyky spojené s psaním, snaha o úhlednost a přehlednost), věta, druhy vět, melodie věty, přestávka mezi větami, větný celek

Slovní zásoba, významy slov

Zážitky z prázdnin, prázdninové čtení, doporučení k četbě (sdílení ve dvojici, ve skupině), předčítání z knihy Roalda Dahla: Čarodějnice

Trénujte 1. diktát na měsíc září, jeden diktát je vždy na týden, budeme trénovat i ve škole, 1. diktát mají děti vyvěšen na tabuli. Diktát 10 vět. Psát větu na jeden řádek. Pokud žák udělá chybu, opravíme řádek tak, že kolik chyb je v řádku, tolik se na okraj udělá teček. Žák si sám chybu najde a opraví. Diktáty slouží jako metoda k zvládnutí pravopisných jevů.

Čtení s porozuměním – trénujeme čtenářské dovednosti, které napomáhají porozumění textu. Při domácí přípravě nechte děti pracovat samostatně, místo spolužákovi děti povídají vám, rodičům. Pokud děti téma zaujme a budou si chtít vyhledat další informace, podporujte je. Vždy ocením i ohodnotím aktivitu a touhu po dalším poznání. K textům se budu ve škole vždy vracet a prověřím nabyté znalosti.

Objednávejte knihy z knižních katalogů, nakladatelství doporučují kvalitní dětskou literaturu (budu ráda za jednu knihu).

Děti dostaly Čtenářův plánovač 2020, prosím neztratit, zůstane v pouzdře (učíme se v něm orientovat a plánovat).

Ve škole jsme se zaměřili na cvičení přepisu jedné věty, dětem jsem vysvětlila, jak správně přepisovat, aby nechybovaly. Byly šikovné, moc se snažily. Pokud žáci chybovali, nemají dostatečně nacvičenou zrakovou paměť, chybí kontrola napsaného s originálem. Budeme i nadále procvičovat. Žáci, kteří budou přepis vět zvládat, dostanou více vět, které budou náročnější.

Jak školák procvičuje přepis?

Při přepisu školák dodržuje 3 kroky:
1. přečte a zapamatuje si jedno slovo, včetně tečky nebo čárky za slovem,
2. napíše zpaměti dané slovo, včetně tečky nebo čárky za slovem,
3. zkontroluje napsané s originálem.
Dále pokračuje stejně…