3.tř – Český jazyk

Online hodina 24. 11. 2020

Chválím Elen, Emmu a Karin za vzornou přípravu na dnešní výuku.

Všichni společně jsme si s děvčaty zopakovali: synonyma, pravopis vyjmenovaných slov po Z a k nim slov příbuzných, slova nadřazená a slova podřazená, diktát věty, určování slovních druhů, stavbu slova – předponová část, kořen, příponová část, rozvíjeli jsme slovní zásobu.

Věta: Příroda se pomalu chystá k zimnímu spánku.
Příroda – podstatné jméno (ta příroda, rod ženský), chystá  se – sloveso (co dělá příroda?), pomalu – příslovce (ptám se jak se chystá příroda?), k – předložka, zimnímu – přídavné jméno (ptám se k jakému spánku se chystá příroda?), spánku – podstatné jméno (ten spánek, rod mužský).

Jak se ti dnes dařilo? Zhodnoť svoji práci – co ti jde, nejde, co je potřeba trénovat, na co se zaměřit…..

Odpoledne pracuj na plnění úkolů (dle tvého plánu) se zápisem a s dokumentací, které jsou zadány v týdenním povinném domácím úkolu.

Neztrácej doma pohodu a udržuj si humor. 

Doplnění učiva:

PODSTATNÁ JMÉNA jsou názvy osob (dítě), zvířat (tygr), věcí (lampa), vlastností (krása) a dějů (čtení).
– na podstatná jména rodu mužského lze ukázat slovem ten (ten chlapec, ten stůl)
– na podstatná jména rodu ženského lze ukázat slovem ta (ta dívka)
– na podstatná jména rodu středního lze ukázat slovem to (to dítě)
Podstatná jména označujeme číslem 1. 
Rozlišujeme podstatná jména obecná a vlastní.


Podstatná jména obecná označují:
kteroukoli osobu (osoba, dítě, školák,
kterékoli zvíře (hříbě, kočka, medvěd),
kteroukoli věc (tabule, auto, počítač).
Píšeme je s malým počátečním písmenem.


Podstatná jména vlastní
označují:
– jednu určitou osobu (Němcová, Lada, )
– jedno určité zvíře (Asta, Mourek, Ferda)
– jednu určitou věc (Labe, Vltava, Praha, Krkonoše)
Píšeme je s velkým počátečním písmenem.
Vlastní jména jsou jména: 
– osob – jméno a příjmení (Marta Miklová),
– některých zvířat (Azor, Ben, Micka),
– měst a vesnic (Zlín, Tečovice),
– ulic a náměstí (Palackého, náměstí Hrdinů),
– hor a pohoří (Sněžka, Krkonoše),
– vodstev – moří, řek a jezer (Černé moře, Vltava),
– států (Česká republika, Rakousko),
– příslušníků národů (Čech, Ital, Polák).

PŘÍDAVNÁ JMÉNA vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí (milý, divoká, veselé, sladký, kulaté, hravý, bratrův, sousedův).
Ptáme se na ně otázkami Jaký? Jaká? Jaké? Který? Která? Které? Čí?
Přídavná jména se přidávají k podstatným jménům rodu mužského, ženského i středního. Jsou stejného rodu a čísla jako podstatné jméno, ke kterému náleží:
(ten)milý chlapec                   (ta) veselá dívka               (to) malé štěně
(ti)    milí chlapci                     (ty) veselé dívky                (ta) malá štěňata
Přídavná jména označujeme číslem 2.

SLOVESA jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje (maluje, píše, učí se, jede, padá, taje, čte, směje se, řeže, svítí, plave). Označujeme je číslem 5. 

PŘÍSLOVCE odpovídají na otázky kde – vyjadřují místo (tady, daleko, všude), kam (domů, zpátky) , kdy – vyjadřují čas (včera, loni), jak – vyjadřují způsob (vesele, pomalu). Označujeme je číslem 6.

PŘEDLOŽKY se spojují s podstatnými jmény (na, do, v, k, z, s, u, před, nad, od, kolem, přes, mezi). Označujeme je číslem 7.

Pamatuj! Předložky píšeme odděleně od slova, čteme dohromady se slovem. 

 

Online hodina 20. 11. 2020

Dokončit pracovní list 15 – Čtení s porozuměním Slon, znovu si přečti celý text tichým čtením a dokonči úkoly, písemně odpověz na otázky. V textu nebo v otázkách důležité informace podtrhávej, kroužkuj nebo jinak znač stejnou barvou pastelky. Ústně zopakuj popis slona a ukazuj si jeho jednotlivé části těla. Zjisti o slonovi další zajímavé informace.
Chválím  všechny za úsilí při splnění každého úkolu, na dálku posílám razítko a smajlíka.

Povinný pracovní úkol:
Pracovní list 12 Slon – Tvořivé psaní, psaní do obrázku se zásobou slov, můžeš vymýšlet další slova.
Přemýšlej o tomto:
1. Jak vypadám?
2. Kde žiji?
3. Čím se živím?
4. Co umím a dělám?

Dobrovolný domácí úkol:
 Vytvoř reklamní plakát, který naláká na přečtení nebo koupi knihy (informace na webových stránkách školy).

Jak se ti dnes dařilo?
Zhodnoť sám sebe za práci, aktivitu a tvořivou práci s textem. Jak rychle se v textu dokážeš orientovat a vyhledat požadované informace?

 

Online hodina 18. 11. 2020

Komu se nepodařil dnešní diktát, trénuje doma a odůvodňuje!
břeh, vážka, výlov, pstruh, vlhko, muška, plavba, hráz

Procvičování:
Pracovní list 26  Tvary slova, procvičuješ tvar slova – mění se koncovka, rozlišuj tvar slova a slovo příbuzné.

Povinný domácí úkol:
Vyjmenovaná slova po Z
Pracovní list 67/1 – doplňuješ do slov v zadaném cvičení i, í/y, ý
Pracovní list 67/2 – doplň a celé cvičení přepiš do velkého žlutého sešitu Psaní

Dobrovolný domácí úkol:
Vytvoř kvíz na vyjmenovaná slova po Z pro spolužáky ve třídě.

Velká pochvala všem dětem za vytvořenou mapu vyjmenovaných slov po Z, byla jsem mile překvapena. Děkuji za zodpovědný a aktivní přístup k distanční formě výuky, ŠIKULKY!

Přemýšlej nad tím, co ti jde, nejde, co potřebuješ doplnit, v čem se potřebuješ zlepšit.
1. Víš, že slovo příbuzné má společnou část a význam.
2. Poznáš tvar slova. Víš, že slovo se skloňuje (skloňují se podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky – mění se tvar slova) nebo časuje (časují se slovesa – mění se tvar slova).
3. Vyjmenuješ vyjmenovaná slova a znáš význam vyjmenovaných slov p Z.
4. Přiřadíš ke všem příbuzným slovům slovo vyjmenované.

Doplnění učiva

SLOVNÍK NEOBVYKLÝCH SLOV
jazylka – kost v krku mezi bradou a hrtanem
Jazylka je kost u kořene jazyka ve tvaru podkovy.

jazykověda – věda, která studuje, popisuje a zkoumá jazyky, vztahy mezi nimi, vysvětluje jejich pravopis
Moje sestra se na vysoké škole zabývá jazykovědou.

ZÁLUDNÉ DVOJICE
v krátkém čase      brzy  =   brzičko (přípona -ičko jako kratičko)      velmi brzo
Brzy se stanu kuchařem.        Brzičko na tebe dojde.

jmenovat se          nazývat se  =  nazívat se     hodně zívat
Bydlím ve městě, které se nazývá Zlín.      Byl jsem unavený a hodně jsem se nazíval.

vybízet někoho     vyzývat  =   vyzívat se      zívat dosyta
Princ vyzývá draka k souboji.           Vyzíval jsem se opravdu dosyta.

volat o pomoc, uctívat      vzývat   =   vzít       sebrat
Hrdina filmu vzýval starobylé bohy.        Nezapomněla si vzít deštník.

SLOVO PŘEJATÉ
AZYL (ochrana uprchlého cizince)

 

Online hodina 13. 11. 2020

Procvičování:
Dokončení pracovního listu 52 (procvičování vyjmenovaných slov po Z, rozlišuješ slovo příbuzné (P) k vyjmenovanému slovu, nebo vyjmenované (V), pořád se vracíš k obrázkům vyjmenovaných slov po Z, které máš na PL zmenšené vpravo.
PS Vyjmenovaná slova od Z strana 1, máš možnost volby, vyber si alespoň jedno cvičení a vypracuj, aktivní žáci mohou vypracovat celou stranu (trénuješ vyjmenovaná slova po Z a k nim slova příbuzná).
Učebnice strana 93 – 94.

Povinný domácí úkol na středu 18. 11.:
Na papír vytvoř mapu vyjmenovaných slov po Z dle poslaného vzoru (rodiče mají v mailu) + dokresli obrázky a vybarvi si je.
Vyjmenovaná slova po Z se nauč zpaměti.
Ke každému vyjmenovanému slovu ústně vytvoř větu.
Vlastními slovy rodičům doma vysvětli, co jsou vyjmenovaná slova, jaký je význam vyjmenovaných slov slov po Z, pracuj s mapou VS.

Složka pravopis-připrav si pracovní list 23, pracuješ jen s 1. cvičením (odstavcem).
Najdi 10 chyb, oprav je a cvičení přepiš do velkého žlutého sešitu Psaní.
Urči slovní druhy, kdo nezvládne, vyhledá a vlnovkou podtrhne slovesa.

Dobrovolný úkol:
Napiš hlavní postavě knížky dopis, pozvi ji k sobě domů, ale popiš jí, co všechno musí očekávat v současné situaci. Můžeš ji namalovat roušku a to nějakou, která se k ní bude hodit. Píšeš na papír s lenochem. Po návratu do školy přečteš do školního rozhlasu ostatním kamarádům ve škole a svoji práci vystavíš na velkou nástěnku v přízemí školy.

Čtenářská výzva – zaveď doma Dílnu čtení, kdy si budeš minimálně 20 minut číst, ale můžeš i mnohem déle než ve škole!
Udělej si pohodlí, uveleb se, kde je ti to jen příjemné a nenechej se nikým rušit, je to jen Tvůj čas! Můžeš si najít nějaké speciální místo pro čtení.
Můžeš si na dveře pokoje, ve kterém čteš, vyrobit a pověsit visačku na kliku s nápisem např. „nerušit, zde probíhá dílna čtení“ nebo jiný originální nápis.  Postřehy k dílnám čtení si můžeš zapisovat.

Dnešní úkol: Naplánuj si, že dnes vybereš kousek, kterým bys chtěl nalákat kamarády k přečtení knihy, vyznač si ho nebo zapiš a doplň komentářem, proč právě tento úryvek a koho by nalákal. Vyzvi na dnešní čtení mamku, taťku, sourozence nebo babičku. Ukázku jim přečti, zapiš si na papír, proč sis tento kousek textu zvolil/a a nech je hádat, proč sis to vybral/a. Dobře tě znají, určitě bude jejich hádání zajímavé!

Všem přeji pěkné chvilky s knihou!

 

Online hodina 11. 11. 2020

Procvičování:
Pracovní listy 1, 2 – Svatý Martin (zopakuj si téma dnešní online hodiny)

Povinný domácí úkol:
Přepiš báseň svatý Martin do malého sešitu 523 na distanční výuku ČJ, báseň se nauč zpaměti.

Svatý Martin
V ten stejný čas,
tak jako loni,
přijíždí Martin
na bílém koni.
Husa a rohlíčky,
venku mráz zebe,
slyšet je rolničky,
sníh padá z nebe.

Přepiš pranostiku a urči slovní druhy (pranostiku doma někomu přečti, vysvětli význam pranostiky a přidej průpovídku, jaká letos přijde zima). K dané pranostice můžeš nakreslit obrázek.
Při určování slovních druhů pracuj s přehledem slovních druhů na pracovním listě. Nad dané slovo napiš číslici bez tečky.

Pranostika
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá, přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.

Připojíme se k výzvě KRÁLOVSTVÍ SVĚTEL SVATÉHO MARTINA, vyzdobíme okna, dveře, dům a v 18:00 hodin rozsvítíme svíčku nebo lucerničku v oknech svých domovů. Rozsvítíme Tečovice!

Tip na dnešní večer – vyjdi si na večerní procházku a užij si martinská světýlka v naší obci, pozoruj rozsvícené domy. Zkus poprosit Martina, ať nám nasněží…

Česká televize – Naše tradice Svatý Martin, velmi pěkné pěkné video, doporučuji podívat se.
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10519120758-nase-tradice/212562260400025-svaty-martin

 

11. 11. Přijíždí Martin na bílém koni (tematická online výuka)

Všichni jsme popřáli Martinovi  Z. k dnešnímu svátku.

Hádanka: Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to?

Brainstorming – dnešní  myšlenky dětí, které jsem zaznamenala: kůň, Martin, svatý, sníh, starý, listopad, blížící se Vánoce, bílá, plášť, brnění, oheň, čepice, Mikuláš, víno, koláč, tradice, pranostiky, mrholí, prší, spravedlivý, statečný, dobrý, koruna, voják, kostel, rohlíčky, kamarád, sport, hraní, zima, pečení, svátek, 11. 11. – společné sdílení, ŠIKULKY

Svátek svatého Martina býval jedním z nejoblíbenějších svátků roku, v domácnostech bylo veselo. Děti čekaly na první sníh, hospodyně pekly svatomartinskou husu, martinské rohlíky a koláče, zkrátka posvícení, jak se patří. V dnešní době se ve městech a vesnicích konají dětmi velmi oblíbené svatomartinské lampionové průvody, jejichž součástí může být i jízda svatého Martina na bílém koni.

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ se dosud v listopadu slavívá  – ilustrace Zdeňka Smetany Radost Martina je hus a džbán vína
Posvícení = hody, je vzpomínková slavnost na posvěcení kostela, oslava hojnosti a kostela, svatého Martina můžeme vidět v kostelích, které jsou mu zasvěceny.

Ilustrace  Mikoláše Alše SNÍH Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Mikoláš Aleš  byl významný český ilustrátor a malíř, kreslil do dětských časopisů, tvořil ilustrace k pohádkám a pověstem, písním, zobrazoval český lid a českou přírodu.

Práce s textem (legenda)-  příběh svatého  Martina
TRADICE, SYMBOLY
Svatomartinská husa, svatomartinské víno, svatomartinské pečivo, Martínci, svatomartinské ohně 

LEGENDA – epický literární žánr pojednávající o životě, smrti, mučení a zázracích určitého světce či mučedníka. V legendách se vyskytují zázraky a postavy křesťanské historie.

PRANOSTIKY (krátké průpovídky, které často dáváme do souvislosti s dlouhodobou zkušeností ročního období)
Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr.
Svatý Martin přijel na bílém koni.
Když na sv. Martina mráz uhodí, na rok dobré víno se urodí.
Na svatého Martina, bývá bílá peřina.
Na svatého Martina drž se, synku komína!
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Na svatého Martina kouřívá se z komína.

Recepty na MARTINSKÉ ROHLÍČKY, SVATOMARTINSKÉ OŘECHOVÉ ROHLÍČKY a SVATOMARTINSKOU HUSU.

Martinský test všichni úspěšně zvládli! 

Při sebereflexi online hodiny se každý dozvěděl nové informace, ví, na čem je třeba ještě pracovat, co by si měl doplnit.

Děkuji všem za dnešní prima svatomartinskou online hodinu a přeji radostné odpoledne třeba u pečené husy a martinských rohlíčků.

 

Učivo 19. 10. – 23. 10.

SLOVO A JEHO VÝZNAM, PRANOSTIKY, SPOJOVÁNÍ VĚT V SOUVĚTÍ

HRA – hledej písmena pomocí uvedených souřadnic podle KÓDU: 4b, 8f, 5d, 9i, 4j, 3g, 9c, 10g, 3f (DEN STROMŮ), zašifrovat můžeš celé věty, trénuješ soustavu souřadnic.

Učebnice strana 21/1 – práce s textem Přišel podzim, převyprávění vlastními slovy, odstavce, orientace v textu

Učebnice strana 21/2 – Pranostiky, správné skládání pranostik, objasnění pojmu, doporučená literatura s krásnými ilustracemi: PRANOSTIKY ROKEM KROK ZA KROKEM – Zuzana Kovaříková, Viola Lyčková, ilustroval Zdeněk Smetana (Albatros), TRNKŮV ŠPALÍČEK říkadel, písniček a pohádek – Klára Trnková, ilustroval Jiří Trnka (STUDIO Trnka)

Procvičení pravopisu s odůvodňováním – psaní slov na mazací tabulky rybka, zastávka, dřívko, batoh, zub, Radka, ploutvonožci (slova si můžeš vyhledat ve Školních pravidlech českého pravopisu)

Trénujte 4. diktát na měsíc říjen. 

Pracovní list strana 9/1, kontrola DÚ (práce se slovesy), 9/2 – spojování vět v souvětí pomocí vhodných spojek – přepis do velkého žlutého sešitu Psaní, Úsměv do schránky pro babičku, pro dědečka

Učebnice strana 21 – 24, práce v pracovním sešite 14 – 17 (procvičuj, zaměř se na učivo, které ti moc nejde)
Sleduj počasí, zaznamenej si, kdo má svátek, vytvoř krátký verš – vytváříš pranostiky (vyber si jeden týden v kalendáři), vytvoř ilustraci.

Sloh – Popis myši, Halloween, Dušičky (doporučená literatura: ČESKÝ ROK lidové tradice a zvyky, Pavlína Pitrová, ilustroval Václav Ráž (Fragment)

Literární výchova – poezie, lyrika, báseň, sloka, verš, rým

Čtení – tiché čtení s porozuměním (odborný text MYŠ), rychlá orientace v textu, tvořivá práce s textem a plnění úkolů, práce s básní Milion melounů od Daniely Fischerové – hravá básnička, ve které se dějí legrační a nesmyslné věci, hra s jazykem, málem se melouny ucpala řeka Ohře ve městě Louny, hledání rýmů, trénujeme výrazné čtení básně, vytvoř ilustraci k básni

 

Učivo 12. 10. – 16. 10.

VĚTA, SOUVĚTÍ, VĚTNÝ VZOREC SOUVĚTÍ

Ústní i písemný projev se skládá z větných celků – z vět jednoduchých a souvětí. 

VĚTA JEDNODUCHÁ
– větný celek vyjadřující jednu myšlenku
– obsahuje jedno sloveso, např. Pepa píše dopis.

 SOUVĚTÍ
– větný celek složený ze dvou nebo více vět jednoduchých
– vyjadřuje složitější myšlenku nebo více myšlenek
– obsahuje proto dvě nebo více sloves, např. Maminka se zlobila, protože si Ivan neuklidil pokoj.
– obvykle platí, že kolik má souvětí sloves, z tolika vět se skládá 

Spojení vět
Mezi větami souvětí je spojovací výraz nebo čárka nebo čárka i spojovací výraz.

Spojovací výrazy = lepidlo (slepuje věty)
spojky (a, i, ani, nebo, aby, ale, že, když, protože) – aktuálně pro 3. ročník
zájmena (kdo, co, jaký, který, čí, jenž)
příslovce (kde, odkud, kdy, vždyť, totiž, tedy)

Před spojkami a, i, ani, nebo se čárka obvykle (ne vždy) nepíše (učivo vyšších ročníků).

VĚTNÝ VZOREC SOUVĚTÍ
– stavbu souvětí je možné naznačit pomocí větného vzorce
– do vzorce se píše značka V pro větu, číslice vyjadřující pořadí věty v souvětí a všechna znaménka v souvětí

Maminka pekla buchty a tatínek spravoval auto.
V1 a V2  

Aneta nepůjde plavat, protože má rýmu.
V1, protože V2

Když přecházím silnici, rozhlédnu se.
Když V1, V2

Učebnice po stranu 19, Pracovní sešit po stranu 13 (procvičovat můžete z pravopisu cokoliv – opakování učiva 2. ročníku, každý svým vlastním tempem, zaměřit se na problémové učivo, děti mají možnost volby – procvičovat mohou dle nálady).

Trénujte 3. diktát na měsíc říjen.

Sloh – krátký mluvený projev – Jakou postavou z příběhu bys chtěl být a proč?

Literární výchova – pojmy autor, ilustrátor, ilustrace, sloka, verš

Čtení – tiché čtení s porozuměním, čtení z knížky dětských básniček z živočišné říše Běhá zvíře po papíře od Daniela Bidermana

Doporučuji pravidelně každý den číst vlastní knihu nebo číst z čítanky, co děti zaujme. 

 

Učivo 5. 10. – 9. 10.

Diagnostický test

Podstatná jména obecná a vlastní, pravopis místních pojmenování, zápis viz. sešit (velká písmena v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování), párové souhlásky, tvrdé a měkké slabiky, učebnice po stranu 19 (procvičovat můžete cokoli, zaměřte se na slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ – doplňování slabik do slov dělalo většině dětem problémy), PS strana 9/5, 6

Podzimní text (reprodukce textu), učebnice strana 21

Trénujte 2. diktát na měsíc říjen.

Sloh – rozvoj slovní zásoby, zaměření na správnou výslovnost slov s obtížnějšími souhláskovými skupinami, krátký mluvený projev na základě získaných informací, pestrost jazykového projevu

Myšlenková mapa, tvořivé psaní – Gorila 

Dílna čtení – čtení vlastní knihy, Daniel Biderman: Běhá zvíře po papíře (čtení básní)

Pohádka (lidová, autorská)

Dnes jsme poznali Hanse Christiana Andersena jako dánského spisovatele a pohádkáře a seznámili se s jeho nejznámějšími pohádkami. Už víme, že jeho pohádky neměly vždy dobrý konec,  v pohádkách se objevovala touha po štěstí a smutek. Naladili jsme se na Noc s Andersenem.

 

 

Učivo 29. 9. – 2. 10.

Stále opakujeme, procvičujeme a upevňujeme znalosti z 2. ročníku.

Slova se skupinami DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, párové souhlásky s odůvodňováním, zápis viz. sešit + PL, Učebnice po stranu 19, PS strana 8/2, 4

VLASTNÍ JMÉNA, Slovní druhy – Podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky

PODZIMNÍ KLAUN – práce s básní M. Lukešové: Zvonkohra, pantomima

Trénujte 1. diktát na měsíc říjen + testy k ověřování učiva, ve středu 7. 10. si napíšeme diagnostický test

Sloh – vyprávění, osnova vyprávění, správná výslovnost, hlasová modulace a intonace, psaní vět o podzimu, hodnocení a sebehodnocení školní práce za měsíc září

Dílna čtení se zaměřením na postavu, předčítání z knihy R. Dahla: Jakub a obří broskev

 

Učivo 21. 9. – 25. 9.

Stále opakujeme a upevňujeme znalosti z 2. ročníku.

 TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY, procvičujeme pravopis – hlasitě odůvodňujeme a doplňujeme správně y, ý/i, í ve slovech, samohlásky u, ú, ů, aktivně užíváme pravidla pro psaní ú/ů v běžných slovech, ne ve slovech s předponami (neúplný) nebo ve slovech složených (pravoúhlý), učebnice po stranu 11, PS strana 6/2 + přepis, 7/5, 6 (v učebnici ani v PS neděláme všechna cvičení)

SLOVNÍ DRUHY se zaměřením na podstatná jména (obecná, vlastní), přídavná jména, předložky a slovesa, umíme vyhledat podstatná jména (podtrháváme rovnou čarou) a slovesa (podtrháváme vlnovkou)

Trénujte 4. diktát na měsíc září + testy k ověření učiva.

Trénujeme správné tvary, velikost i sklon písma, správné spojování písmen i slabik, snažíme se o úhledný a přehledný písemný projev, kontrolujeme si, co jsme napsali.

Četli jsme si podzimní básně z básnické sbírky Radka Malého: Kam až smí smích, víme, že lyrika jsou básničky a vysvětlíme rozdíl mezi prózou a poezií.

Dílna čtení, orientace v textu, sdílení o přečteném. Pracujeme na technice čtení, při čtení s porozuměním jsme se zaměřili na vyhledávání  důležitých informací v textu, při komunikačních aktivitách rozvíjíme slovní zásobu a učíme se plánovat.

Poznali jsme a vyzkoušeli jsem si ve třídě, jak vznikaly pověsti. Četli jsme si pověst Blaničtí rytíři z knihy Staré pověsti české od Jany Eislerové. Víme, že pověst (báje, mýtus), je vyprávění podobné pohádce, ale vzniklo na pravdivém základě.

 

 

Učivo 14. 9. – 18. 9.

ABECEDA – abecední řazení písmen a jeho pamětné ovládání, řazení slov podle prvního písmene ve slově, složitější abecední řazení, pravidla pro psaní ú / ů v běžných slovech, odůvodňování a psaní souhlásek uvnitř i na konci slov 

Učebnice po stranu 9 (děti si nechaly ve škole), PS strana 2 celá, strana 5/1, 3, 4, 6

Příští týden budeme procvičovat slovní druhy se zaměřením na podstatná jména, slovesa, přídavná jména, předložky, větu a souvětí, zopakujeme vztahy mezi slovy, děti dostanou přehled učiva + testy k procvičování.

Trénujte 3. diktát na měsíc září + testy k ověření učiva.

Při hlasitém čtení jsme se zaměřili na vázané čtení, na čtení vět se správnou intonací na konci vět, na správné vyslovování slov. Trénujte hlasité čtení doma na pohádce Honza Rozcucha, ve škole ověřím, budu ho zkoušet. Navštívili jsme školní knihovnu a učili jsme se v ní orientovat, četli jsme si z knihy Martiny Drijverové: Příšerní nezbedníci, odpovídali na otázky k přečtenému příběhu

Trénujeme opis z tabule, píšeme vzkazy, zprávy do sdělníčku (některé jsou moc hezké a hřejivé), plán na měsíc září si děti vyplňovaly samostatně, učíme se v něm orientovat.

Pracujeme na krátkém mluveném projevu, prohlubujeme komunikační dovednosti, rozvíjíme slovní zásobu, víme, jak vhodně komunikovat v základních situacích běžného života.

 

Učivo 7. 9. – 11. 9.

Postupné zopakování a upevnění znalostí ze 2. ročníku – VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA/PÍSMENO, ROZDĚLENÍ HLÁSEK PODLE JEJICH DRUHU  (rozlišování slabik ve slovech, dělení slov na slabiky, určování druhů vět podle postoje mluvčího, pamětné ovládnutí měkkých souhlásek a psaní i/í po ž, š, č, ř, c, j ď, ť, ň a tvrdých souhlásek a psaní y/ý po h, ch, k, r, d, t, n, odůvodnění a psaní správné souhlásky uvnitř a na konci slov).

Učebnice strana 4/1, 2, 3, PS strana 2, co kdo zvládl, PS doma nevyplňujte. Zatím trénujeme na mazací tabulky, na papíry a PL.

Děti dnes dostaly přehled učiva, budou využívat k učení i ke kontrole. V přehledu je vše, co mají děti znát a umět. Během příštího týdne budeme ve škole procvičovat samohlásky u, ú, ů a spodobu hlásek.

Trénujte 2. diktát na měsíc září, testy k ověření učiva budou mít děti v pondělí v aktovce, aby se mohly předem připravit, vše procvičit a aby byly seznámeny s tím, co mají umět. V závěru měsíce si napíšeme ověřovací test, diktát a čtenářskou gramotnost.

Začali jsme tvořivé psaní do obrázku se zásobou slov, četli jsme si z knihy Zuzany Kovaříkové za Zvířátky do hor, vydali se po stopách medvěda,  dozvěděli jsme se o něm mnoho zajímavého a několika větami jsme si medvěda zkusili popsat. Ve volných chvílích a o přestávkách si všichni čteme z knížek, které nás zaujaly.

 

 

Učivo 1. 9. – 4. 9.

Organizace předmětu, učebnice, pracovní sešit, zápiskové sešity, mazací tabulka, didaktické pomůcky

Opakování učiva 2. ročníku –  projev mluvený (komunikační pravidla v rozhovoru) a psaný (základní hygienické návyky spojené s psaním, snaha o úhlednost a přehlednost), věta, druhy vět, melodie věty, přestávka mezi větami, větný celek

Slovní zásoba, významy slov

Zážitky z prázdnin, prázdninové čtení, doporučení k četbě (sdílení ve dvojici, ve skupině), předčítání z knihy Roalda Dahla: Čarodějnice

Trénujte 1. diktát na měsíc září, jeden diktát je vždy na týden, budeme trénovat i ve škole, 1. diktát mají děti vyvěšen na tabuli. Diktát 10 vět. Psát větu na jeden řádek. Pokud žák udělá chybu, opravíme řádek tak, že kolik chyb je v řádku, tolik se na okraj udělá teček. Žák si sám chybu najde a opraví. Diktáty slouží jako metoda k zvládnutí pravopisných jevů.

Čtení s porozuměním – trénujeme čtenářské dovednosti, které napomáhají porozumění textu. Při domácí přípravě nechte děti pracovat samostatně, místo spolužákovi děti povídají vám, rodičům. Pokud děti téma zaujme a budou si chtít vyhledat další informace, podporujte je. Vždy ocením i ohodnotím aktivitu a touhu po dalším poznání. K textům se budu ve škole vždy vracet a prověřím nabyté znalosti.

Objednávejte knihy z knižních katalogů, nakladatelství doporučují kvalitní dětskou literaturu (budu ráda za jednu knihu).

Děti dostaly Čtenářův plánovač 2020, prosím neztratit, zůstane v pouzdře (učíme se v něm orientovat a plánovat).

Ve škole jsme se zaměřili na cvičení přepisu jedné věty, dětem jsem vysvětlila, jak správně přepisovat, aby nechybovaly. Byly šikovné, moc se snažily. Pokud žáci chybovali, nemají dostatečně nacvičenou zrakovou paměť, chybí kontrola napsaného s originálem. Budeme i nadále procvičovat. Žáci, kteří budou přepis vět zvládat, dostanou více vět, které budou náročnější.

Jak školák procvičuje přepis?

Při přepisu školák dodržuje 3 kroky:
1. přečte a zapamatuje si jedno slovo, včetně tečky nebo čárky za slovem,
2. napíše zpaměti dané slovo, včetně tečky nebo čárky za slovem,
3. zkontroluje napsané s originálem.
Dále pokračuje stejně…