3.tř – Český jazyk

Učivo 14. 9. – 18. 9.

ABECEDA – abecední řazení písmen a jeho pamětné ovládání, řazení slov podle prvního písmene ve slově, složitější abecední řazení, pravidla pro psaní ú / ů v běžných slovech, odůvodňování a psaní souhlásek uvnitř i na konci slov 

Učebnice po stranu 9 (děti si nechaly ve škole), PS strana 2 celá, strana 5/1, 3, 4, 6

Příští týden budeme procvičovat slovní druhy se zaměřením na podstatná jména, slovesa, přídavná jména, předložky, větu a souvětí, zopakujeme vztahy mezi slovy, děti dostanou přehled učiva + testy k procvičování.

Trénujte 3. diktát na měsíc září + testy k ověření učiva.

Při hlasitém čtení jsme se zaměřili na vázané čtení, na čtení vět se správnou intonací na konci vět, na správné vyslovování slov. Trénujte hlasité čtení doma na pohádce Honza Rozcucha, ve škole ověřím, budu ho zkoušet. Navštívili jsme školní knihovnu a učili jsme se v ní orientovat, četli jsme si z knihy Martiny Drijverové: Příšerní nezbedníci, odpovídali na otázky k přečtenému příběhu

Trénujeme opis z tabule, píšeme vzkazy, zprávy do sdělníčku (některé jsou moc hezké a hřejivé), plán na měsíc září si děti vyplňovaly samostatně, učíme se v něm orientovat.

Pracujeme na krátkém mluveném projevu, prohlubujeme komunikační dovednosti, rozvíjíme slovní zásobu, víme, jak vhodně komunikovat v základních situacích běžného života.

 

Učivo 7. 9. – 11. 9.

Postupné zopakování a upevnění znalostí ze 2. ročníku – VĚTA, SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA/PÍSMENO, ROZDĚLENÍ HLÁSEK PODLE JEJICH DRUHU  (rozlišování slabik ve slovech, dělení slov na slabiky, určování druhů vět podle postoje mluvčího, pamětné ovládnutí měkkých souhlásek a psaní i/í po ž, š, č, ř, c, j ď, ť, ň a tvrdých souhlásek a psaní y/ý po h, ch, k, r, d, t, n, odůvodnění a psaní správné souhlásky uvnitř a na konci slov).

Učebnice strana 4/1, 2, 3, PS strana 2, co kdo zvládl, PS doma nevyplňujte. Zatím trénujeme na mazací tabulky, na papíry a PL.

Děti dnes dostaly přehled učiva, budou využívat k učení i ke kontrole. V přehledu je vše, co mají děti znát a umět. Během příštího týdne budeme ve škole procvičovat samohlásky u, ú, ů a spodobu hlásek.

Trénujte 2. diktát na měsíc září, testy k ověření učiva budou mít děti v pondělí v aktovce, aby se mohly předem připravit, vše procvičit a aby byly seznámeny s tím, co mají umět. V závěru měsíce si napíšeme ověřovací test, diktát a čtenářskou gramotnost.

Začali jsme tvořivé psaní do obrázku se zásobou slov, četli jsme si z knihy Zuzany Kovaříkové za Zvířátky do hor, vydali se po stopách medvěda,  dozvěděli jsme se o něm mnoho zajímavého a několika větami jsme si medvěda zkusili popsat. Ve volných chvílích a o přestávkách si všichni čteme z knížek, které nás zaujaly.

 

 

Učivo 1. 9. – 4. 9.

Organizace předmětu, učebnice, pracovní sešit, zápiskové sešity, mazací tabulka, didaktické pomůcky

Opakování učiva 2. ročníku –  projev mluvený (komunikační pravidla v rozhovoru) a psaný (základní hygienické návyky spojené s psaním, snaha o úhlednost a přehlednost), věta, druhy vět, melodie věty, přestávka mezi větami, větný celek

Slovní zásoba, významy slov

Zážitky z prázdnin, prázdninové čtení, doporučení k četbě (sdílení ve dvojici, ve skupině), předčítání z knihy Roalda Dahla: Čarodějnice

Trénujte 1. diktát na měsíc září, jeden diktát je vždy na týden, budeme trénovat i ve škole, 1. diktát mají děti vyvěšen na tabuli. Diktát 10 vět. Psát větu na jeden řádek. Pokud žák udělá chybu, opravíme řádek tak, že kolik chyb je v řádku, tolik se na okraj udělá teček. Žák si sám chybu najde a opraví. Diktáty slouží jako metoda k zvládnutí pravopisných jevů.

Čtení s porozuměním – trénujeme čtenářské dovednosti, které napomáhají porozumění textu. Při domácí přípravě nechte děti pracovat samostatně, místo spolužákovi děti povídají vám, rodičům. Pokud děti téma zaujme a budou si chtít vyhledat další informace, podporujte je. Vždy ocením i ohodnotím aktivitu a touhu po dalším poznání. K textům se budu ve škole vždy vracet a prověřím nabyté znalosti.

Objednávejte knihy z knižních katalogů, nakladatelství doporučují kvalitní dětskou literaturu (budu ráda za jednu knihu).

Děti dostaly Čtenářův plánovač 2020, prosím neztratit, zůstane v pouzdře (učíme se v něm orientovat a plánovat).

Ve škole jsme se zaměřili na cvičení přepisu jedné věty, dětem jsem vysvětlila, jak správně přepisovat, aby nechybovaly. Byly šikovné, moc se snažily. Pokud žáci chybovali, nemají dostatečně nacvičenou zrakovou paměť, chybí kontrola napsaného s originálem. Budeme i nadále procvičovat. Žáci, kteří budou přepis vět zvládat, dostanou více vět, které budou náročnější.

Jak školák procvičuje přepis?

Při přepisu školák dodržuje 3 kroky:
1. přečte a zapamatuje si jedno slovo, včetně tečky nebo čárky za slovem,
2. napíše zpaměti dané slovo, včetně tečky nebo čárky za slovem,
3. zkontroluje napsané s originálem.
Dále pokračuje stejně…