Volby do školské rady

Na základě Volebního řádu pro volby do školské rady Základní školy a mateřské školy Tečovice:

                                       vyhlašuji doplňkové volby do školské rady

                                            za zákonné zástupce nezletilých žáků.

Zákonní zástupci nezletilých žáků volí celkem jednoho zástupce ve školské radě.

Pro volbu do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků školy stanovuji termín:

  29. a 30. května 2023

Průběh voleb do školské rady:

  1. Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem. Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.
  2. Z navržených kandidátů sestavila volební komise volební listinu kandidátů pro volbu za zákonné zástupce nezletilých žáků školy:

Kandidát č. 1

Mgr. Eva Váňová

Kandidát č. 2

Tomáš Buňka

  1. Volba kandidátů probíhá tajnou volbou do zapečetěné volební schránky ve dnech 29.-30. května 2023 od 7:00 do 16:00 hodin ve vestibulu školy u šaten.
  2. Oprávněný volič volí v prvním kole vybrané kandidáty zakřížkováním před jménem kandidáta na volebním lístku. Platný hlas je ten, na němž volič označí křížkem maximálně jednoho kandidáta. Volební lístky obdrží žáci do ŽK a budou dostupné i v den voleb na místě.
  3. Volební komise zpracuje výsledky hlasování a určí pořadí jednotlivých kandidátů podle počtu získaných hlasů. Kandidát s největším počtem obdržených hlasů se stává členem školské rady. V případě rovnosti rozhoduje los.

 

V Tečovicích 15. května 2023

Mgr. Marie Zapletalová

v.r. ředitelka školy