SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

školáci

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

V souladu s paragrafem 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání je zveřejněn na vchodu do mateřské školy, na vchodu do školní družiny a na webových stránkách ZŠ a MŠ Tečovice od 28. 4. – 14. 5. 2021.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

PŘIJATÍ ŽÁCI:

Z01/2021
Z02/2021
Z03/2021
Z04/2021
Z05/2021
Z06/2021
Z07/2021
Z08/2021
Z09/2021
Z10/2021
Z11/2021
Z12//2021 

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykovává Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace, Tečovice 112, 763 02 Zlín 4, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. 

Zveřejněno
V Tečovicích, dne 28. 4. 2021