SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU 2022/23

vitani-prvnacku

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

V souladu s paragrafem 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání je zveřejněn na vchodu do mateřské školy, na vchodu do školní družiny a na webových stránkách ZŠ a MŠ Tečovice od 28. 4. – 14. 5. 2022.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

PŘIJATÍ ŽÁCI:
Z01/2022
Z02/2022
Z03/2022
Z04/2022
Z05/2022
Z06/2022
Z07/2022
Z08/2022
Z11/2022
Z12/2022
Z13/2022
Z14/2022
Z16/2022
Z17/2022
Z19/2022
Z20/2022

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykovává Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace, Tečovice 112, 763 02 Zlín 4, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

 Zveřejněno
V Tečovicích, dne 28. 4. 2022