Online hodina českého jazyka 3. 11. 2020

TVARY SLOV A SLOVA PŘÍBUZNÁ, PŘÍMÁ ŘEČ, OZNAČENÍ PŘÍMÉ ŘEČI (termín uvozovky)  

Rozcvička, nastartování na online výuku – přichystané čtyři věci: tabulku, učebnici, pastelku a tužku, seřaď podle abecedy zleva doprava, ukaž mi věc s největším počtem slabik.

Práce s mazací tabulkou – napiš větu.
Martina pouští draka a Petr jezdí na kole.
Urči, zdali se jedná o větu jednoduchou nebo souvětí, odůvodni proč.
Vlnovkou podtrhni slovesa.
Napiš větný vzorec.
Urči slovní druhy.

Slova příbuzná, jejich kořen, předponová a příponová část

Vyvození slov příbuzných
Práce s mazací tabulkou
Piš slova cukrář, cukrovat, cukrovinky, cukroví (co mají všechna slova společného?), nácvik označování kořenu slova – CUKR (slovo cukr  smaž, co ti zbude?), -ář, -ovat, -ovinky, -oví = příponová část. Přikládej si cukr před příponovou část a slova čti znovu. Doplňování předponové části po-cukr-ovat.

Skládání slov pomocí předpon a přípon (kořen slova LIST, LET) – zdůvodnění pravopisu písmene na konci slova let

SLOVA PŘÍBUZNÁ (musí splňovat dvě kritéria)
jsou slova, která mají společnou část – kořen. Významy příbuzných slov spolu musí souviset. ZAPAMATUJ SI!
(LES – lesní, lesíček, zalesnit, lesnatý, lesák, RYB – rybník, porybný, rybička, rybář, LET – letadlo, odlet, vzlétnout, přílet, letuška, VOD – vodovod, vodník, povodeň, odvodnit, JAZ – jazyk, jazýček, jazykář, cizojazyčný, dvojjazyčný).

Vyvození přímé řeči – díky papírové čepici, kterou jsme si poskládanou dali na hlavu (a moc nám to všem slušelo), jsme se proměnili v různé pohádkové postavičky či profese –  malíř, malířka, večerníček, pirát, spolupracovník piráta, letuška, listonoš… Vžili jsme se do role postavy a spolužákům jsme jejich ústy řekli větu (mluvený projev) – jednalo se o přesnou výpověď jednotlivých postav. Větu bychom zapsali jako tzv. přímou řeč pomocí uvozovek (nestihli jsme). Na začátku věty se píší uvozovky dole („), na konci nahoře („). Přímou řeč a uvozovky již známe z textů, které jsme četli ve škole.

Domácí práce – prostudovat v učebnici stranu 26, práce v PS strana 19/1, 2, 4 (kdo zvládne i cvičení 3, 5), opakujeme slova příbuzná, slovotvorné hnízdo slov = kořen, předponovou část slova, příponovou část slova

Povinný domácí úkol:
PS strana 13/18 a, b – přepis do velkého žlutého sešitu PSANÍ (trénujeme pravopis).

Dobrovolný domácí úkol:
Tvořivé psaní JABLKO NA PODZIM (co cítí jablko na podzim, které zůstalo poslední a osamocené na jabloni, nikdo ho neutrhl, ani nespadlo…) Píšeš na papír A4 s lenochem, psaní doplň ilustrací. Těším se na vaše práce, psaním rozvíjíme tvořivé a kritické myšlení. Neboj se nesmyslných nápadů. Zaměř se na znaky dobrého psaní, včetně probraných pravopisných pravidel. Po návratu do školy svá díla budete sdílet se spolužáky. Můžeš psát i do obrázku jablka, které si předem nakreslíš.
Přemýšlej o tomto: jak jablko vypadá, jak je velké, jaký má tvar a barvu, co dalšího je na něm pozoruhodného, proč zůstalo na stromě, co umí a co dělá, jestli má kamarády, co se může dít, co se stane  a jak to dopadne…..

Velká pochvala všem za dnešní hodinu, dařilo se nám výborně!

Příjemné odpoledne! M. Miklová