5.tř – Matematika

Učivo 17. 6. – 21. 6.

Rozbor písemné práce z aritmetiky i geometrie

Závěrečné shrnutí a procvičování učiva, připomenutí všech matematických prostředí, řešení slovních úloh

Odevzdávání učebnic

 

Učivo 10. 6. – 14. 6.

Závěrečný test (aritmetika i geometrie)

Desetinná čísla – desetinné číslo, zlomek, zápis, čtení, porovnávání, zaokrouhlování, násobení a dělení 10, 100, násobení a dělení číslem přirozeným, písemné sčítání a odčítání)

Převody jednotek

Úhel, označení úhlů, měření úhlů úhloměrem, vrchol úhlu, ramena úhlu, učebnice strana 72, PS strana 20/1

Konstrukční úlohy, rýsovací dovednosti, obvody, obsahy

 

Učivo 3. 6. – 7. 6.

Shrnutí a procvičování probraného učiva (zápis viz. sešit), PS – Pro počtářské chvilky strana 41, 42 (kdo co zvládl, zaměření na desetinná čísla a převody jednotek)

PS strana 27, 28 – počítání s desetinnými čísly, obvody, obsahy

Osová souměrnost, osově souměrné obrázky, osa souměrnosti, práce ve čtvercové síti, PS strana 30, 31, učebnice strana 84/4, 5, 6

Opakování těles – zaměření na krychli (stěna, hrana, vrchol, kostra krychle, síť krychle)

 

Učivo 27.5. – 31.5.

Opakování dělení dvoucifernými čísly. Násobení čísel do 100 000. Finanční gramotnost – výpočet nákupu.

Učivo 20.5. – 24.5.

V pondělí jsme si vytvořili pomůcku na převody jednotek, kterou jsme mohli využít u testu. Opakovali jsme rýsování, vlastnosti těles, zápis slovních úloh.

V pátek jsme se účastnili Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, kde jsme navštívili GAC ( Film: Jedničky a nuly viz. https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13361)

13.5. – 17.5.

Věnovali jsme se dělení se zbytkem, sčítání a odčítání pod sebou, psali jsme test na dělení (+ zkouška). Opakovali jsme zlomky, vlastnosti rovinných útvarů. Ve středu 22.5. píšeme test na převody jednotek: obsahu, objemu, času, hmotnosti, délky).

Učivo 6.5. – 10.5.

Tento týden jsme psali čtvrtletní písemnou práci. Opakovali jsme vlastnosti prostorových i rovinných útvarů, psali jsme krátký test na dělení dvoucifernými čísly (provedli jsme i zkoušku), počítali jsme s desetinnými čísly. Psali jsme čtvrtletní práci z matematiky.

DÚ: Minutovka str. 16 (na 13.5.), str. 9 (na 20.5.)

Žáci mají doma opakovat malou násobilku, násobení dvouciferným číslem, dělení dvouciferným číslem (se zbytkem i beze zbytku; vždy provádí zkoušku pro kontrolu), převody jednotek (obsahu, objemu, času, hmotnosti, délky), geometrie – rýsování, vlastnosti rovinných útvarů. Budeme psát krátké testy.

Učivo 29.4. – 3.5.

Opakování převodů jednotek, opakování sčítání, odčítání a násobení  pod sebou.

V úterý 7.5. píšeme čtvrtletní písemnou práci z matematiky (např. převody, geometrie, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy, porovnávání čísel)

Učivo 22.4. – 26.4.

Počítání se zlomky, s desetinnými čísly. Geometrie (vlastnosti kružnice, zápis), opakování vlastností rovinných útvarů (čtverce, obdélníku), vlastnosti prostorových těles.

Učivo 8.4. – 12.4.

V Matematice jsme se věnovali převodům jednotek obsahu, geometrii – opakovali jsme rovinné útvary i tělesa (jejich vlastnosti). Rýsovali jsme kružnice a učili jsme se postup zápisu rýsování. Na další týden nemají žáci žádný domací úkol, v dalším týdnu nebudeme psát ani pětiminutovky (žáci mají možnost si opravit známky z pětiminutovek).

Učivo 1.4. – 5.4.

Tento týden jsme se věnovali rýsování, převodům jednotek (času, hmotnosti, obsahu, délky), násobení a dělení trojcifernými čísly.

V pondělí píšeme pětiminutovku na převody jednotek obsahu.

Učivo 25.3. – 29.3.

Počítání se zlomky, porovnávání zlomků. Každou hodinu píšeme pětiminutovku na předem zadané téma. Žáci si tento týden opakovali převody jednotek délky, času, obsahu. Na další týden si mají zopakovat jednotky objemu a hmotnosti.

Další týden budeme probírat rýsování. Žáci si s sebou vezmou: trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko (nejlépe i s náhradní tuhou), tužku č. 3 – ostrouhanou.

 

Učivo 18. – 22. 3.

Děti pracují se dvěma novými pracovními sešity – Fraus a Prodos 3. díl.
Na pondělí si mají zopakovat sčítání a odčítání zlomků.

Každou středu bude krátký test na předem zadané téma. Tentokrát porovnávání zlomků a desetinných čísel viz Fraus str. 19/6.

Učivo 4. 3. – 8. 3.

Provičování pamětného i písemného počítání, řešení slovních úloh, viz. PL

Konstrukce, zápis konstrukce, učebnice strana 53/11, 53/12

Základní geometrické dovednosti, rýsování rovnoběžek a kolmic, matematické minutovky 2. díl – strana 7/12, 13, 8/14, 15, 15/25, 21/37,38,  učebnice strana 54/14

Matematický klokan 2019 – pátek 22. 3. 2019

 

Učivo 18. 2. – 22. 2.

Pamětné počítání, matematické minutovky 15/29

Řešení rovnic, obvody, obsahy, učebnice strana 46/15, 46/16, PS strana 34/4, 5

Konstrukce, matematické symboly, učebnice strana 52/1, 2, 3, 52/7 – tečna, PS strana 35/8, dokončení v PS 34 – 35

Přirozená čísla v číselném oboru přes milion, psaní a čtení velkých čísel, porovnávání, zaokrouhlování, práce s číselnou osou, matematické minutovky strana 7 – 10, učebnice strana 88/2

 

Učivo 11. 2. – 15. 2.

Procvičování učiva – písemné dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem, pamětné počítání – roznásobení sčítanců, závorky, matematické minutovky strana 26, 27, 28/55

Práce s daty, učebnice strana 48/1, 2, 49/11, 12

Rovnice – PS strana 33 celá, 47/22, řešení rovnicových situacích ve slovních úlohách

 

Učivo 4. 2. – 8. 2.

Rovnice, převádění úloh z prostředí hadů, zvířátek dědy Lesoně, grafů, vah a geometrických situací do matematického jazyka a obráceně, řešení rovnic

Rovnice řešíme úvahou, pomocí obrázku, tabulky nebo vhledem, dětem jsem vysvětlila, že podobné úlohy můžeme řešit i rovnicí – číselnou rovnicí, ze které neznámé číslo x vypočítáme, učebnice strana 44 celá

Modelování rovnic v různých prostředích, řešení rovnicových situací ve slovních úlohách

Tělesa, objem, povrch, převody jednotek

 

Učivo 28. 1. – 1. 2.

Objem, povrch, kostra, procvičování učiva, PS strana 31/4, 6

Tělesa (hranol, trojboký a čtyřboký jehlan), kreslení těles do čtvercové mříže viz. PL

Dělení dvojciferným dělitelem, písemné násobení, slovní úlohy na zlomky

 

Učivo 21. 1. – 25. 1.

Objem, povrch, rozlišení a zápis jednotek délky, obsahu a objemu, orientace v nákresu těles a jejich sítě

Manipulace ve 2D i 3D, modelování těles, měření délky, obsahu, objemu, používání jednotek

Práce s kvádrem a jeho rozměry – délka, hloubka, výška (skříň), učebnice strana 40/1, 2, 3, PS strana 30/1, 2, 3

 

Učivo 14. 1. – 18. 1.

Opakování a procvičování učiva na pololetní písemnou práci (aritmetika i geometrie), viz. sešit + PL

Písemné prověřování učiva, zkoušení

Pořadí početních operací, písemné násobení trojciferným činitelem

Rýsovací dovednosti, konstrukce, kružnice (průměr, poloměr), kolmice, rovnoběžky, osová souměrnost

 

Učivo 7. 1. – 11. 1. 2019

Opakování a procvičování učiva na pololetní písemnou práci (pamětné i písemné počítání, pořadí početních operací, zlomky, slovní úlohy), učebnice strana 60, PS strana 39-40, pracovní listy

Desetinný zlomek, desetinné číslo (viz. PL), práce na čtverečkovaném papíře

Rýsovací dovednosti, konstrukce, čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky, vlastnosti úhlopříček, kružnice, obvody obrazců, obsahy (viz. sešit)

 

Učivo 31. 12. – 4. 1. 2019

Procvičování učiva – pamětné násobení a dělení přirozených čísel (návod pro násobení a dělení čísel končících nulami – jak rychle násobit a dělit) , slovní úlohy (viz. sešit), PS strana 39/4

Písemné násobení víceciferným činitelem – při násobení nulou nevypisujeme celý řádek nul, zapíšeme jen jednu a hned pokračujeme ve psaní dalšího částečného součinu (příklady viz. sešit)

Trojúhelníky – vlastnosti a rýsování, trojúhelníková nerovnost, opakování  PL 38

 

Učivo 17. 12. – 21. 12.

Desetinná čísla, zápis a čtení desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel, PS strana 27 – 29,  39/1, 2, 3

Písemné sčítání a odčítání desetinných čísel

Řešení rovnic

 

Učivo 10. 12. – 14. 12.

Desetinné číslo, desetinný zlomek, práce s milimetrovým papírem, délkové jednotky, obsahy (viz. sešit)

Zápis a čtení desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel, učebnice strana 37/10, 11, 12 

Procvičování písemných početních operací (denně procvičujte násobilku!!!) 

Prostorová geometrie – krychlové stavby, plány staveb, pohledy, objem staveb (pracovní listy)

 

Učivo 3. 12. – 7. 12. 

Část, zlomek, desetinné číslo, zlomkovnice, čtvercová mříž, učebnice strana 37

Pravý zlomek, nepravý zlomek, smíšené číslo, procvičování u tabule, na PL, zlomkovnice

Písemné dělení, upevňování algoritmu, zkouška na kalkulačce

Obvody, obsahy

 

Učivo 26. 11. – 30. 11.

Část, zlomek, zlomkovnice, čtverečkovaný papír, hodiny – ciferník, zlomek, který je zapsán co nejmenšími čísly, učebnice strana 36 celá

Dělitelnost, parketování, PS strana 24/8, 25/11

Tvoření a řešení slovních úloh, rozbory na tabuli

 

Učivo 19. 11. – 23. 11.

Rozbor čtvrtletní práce, práce s chybou, opravy

Dělitelnost – procvičování učiva na tabuli, PS strana  24/5 (procvičovat násobilku)

Část, zlomek, modelování zlomků na ciferníku, zápis zlomku, učebnice strana 36/1, 3, 4

Řešení slovních úloh, rozbory na tabuli, učebnice strana 12/38, 40

 

Učivo 12. 11. – 16. 11.

Čtvrtletní písemné prověřování učiva

Dělitelnost přirozených čísel, pohyb a modelování aritmetických i geometrických situací

Hra Tleskni dupni, tvorba grafů dělitelnosti, učebnice strana 33/7, 8, 9, PS strana 23/1, 2, 3, 4

Doplnění úloh. Myslím si číslo…

 

Učivo 5. 11. – 9. 11.

Převody jednotek – jednotky délky, hmotnosti, objemu a času, minutovky strana 29 – 31

Procvičování písemného dělení dvouciferným dělitelem, zkouška na kalkulačce

Řešení slovních úloh, PS strana 19/5, 6, 7, 8

Ciferníky PS strana 21/4

Rýsování, konstrukce PS strana 22/6, 7

 

Učivo 31. 10. – 2. 11.

Halloween – tematicky zaměřená výuka, práce skupin na zadaném úkolu, řešení slovních úloh, tvoření slovních úloh na pracovních listech

Písemné dělení dvouciferným dělitelem – procvičování u tabule, školní i domácí procvičování, minutovky strana 18/36, 19/37 první řádek

Konvexní a nekonvexní útvary – procvičování, práce s geodeskou, rýsovací dovednosti, učebnice strana 30/24, 31/30

 

Učivo 22. 10. – 26. 10.

Písemné dělení dvouciferným číslem – procvičování, řešení úloh v různých prostředích, PS strana 18, minutovky strana 17/33

Modelování n-úhelníků, pravidelné n-úhelníky, obvod pravidelného n-úhelníku o straně a, čtverečkovaný papír, geodeska, rýsovací potřeby, minutovky strana 14/27, 28, učebnice strana 29/13

Konvexní a nekonvexní útvary, pojem úhlopříčka, počítání obsahu, učebnice strana 30/22, 23

 

Učivo 15. 10. – 19. 10.

Seznámení s algoritmem písemného dělení dvouciferným číslem se zbytkem, řešení úloh v různých prostředích

Sčítání a odčítání, násobení a dělení, násobilkové obdélníky, hadi, myslím si číslo…, učebnice strana 24/5, 8, 25/12, PS strana17/2, 3, 18/4 první tři řádky

Mnohoúhelník, modelování n-úhelníků, měření, vyhledávání, čtverečkovaný papír, učebnice strana 28/1

Děti si do výuky nosí kalkulačku, zjišťují na ní správnost úplného a neúplného podílu při dělení dvouciferným dělitelem

 

Učivo – 8. 10. – 12. 10.

Zákonitosti, vztahy a práce s daty – objevování vztahů mezi čísly, hledání a používání algoritmů, upevňování operace násobení a dělení v různých prostředích, učebnice strana 21/12, 22/18, 23/19, 20, 21

Násobení – násobilkové obdélníky, součty středových čísel, písemné násobení, indické násobení, řešení slovních úloh, hledání vztahů mezi čísly, učebnice strana 24/5, 8, procvičujte násobilku!

Ve škole pracujeme jen s učebnicí, pracovní sešity máme jen na docvičení nebo procvičování učiva, každý pracuje podle svých schopností. Pří vypracování domácího úkolu píšeme všechny postupy i cesty ke konečnému výsledku do sešitu, ne po papírech, které zůstávájí doma. Pokud nepovolím, žáci nepoužívají při výpočtech kalkulačku. Děkuji.

Chválím všechny žáky za přípravu na test – převody délkových jednotek, dopadl na výbornou!

 

Učivo 1. 10. – 5. 10.

Zákonitosti, vztahy a práce s daty – objevování vztahů mezi čísly, hledání a používání algoritmů, upevňování operace sčítání a odčítání v různých prostředích, algebrogramy,  práce se stovkovou tabulkou, kalkulačkou, učebnice strana 20/1, 2, 3, 4, 21/13, 23/19 a, b, PS strana 14, 15

Převody délkových jednotek, minutovky strana 29 celá

Tělesa, sítě těles – kvádr, práce ve čtvercové mříži -zakreslení sítě, barevnost protilehlých stran, PS strana 12/32

 

Učivo 24. 9. – 27. 9.

Opakování a procvičování učiva z předchozích let, jednotlivá prostředí, ve kterých jsme se pohybovali, římské číslice, učebnice strana 16/59 a, b, c, strana 17 celá, 19/75, 76, Minutovky strana 5/9 a, b, strana 6 celá (denně procvičovat násobilku!!!)

Rýsování jednoduchých geometrických konstrukcí  v centimetrové mříži, zápis pomocí šipek, obvod, obsah čtyřúhelníků (čtverec, kosodélník, lichoběžník), modelování geometrie v 3D-prostoru, stavby z krychlí, zápis plánu – hledání více řešení, kvádr, povrch kvádru

 

Učivo 17. 9. – 21. 9.

Číselný obor do do 1 000 000 (čtení a zápis čísel, porovnávání, posloupnost, zaokrouhlování, objevování vztahů mezi čísly, kombinatorické situace, nácvik početních operací) – sešit

Modelování a řešení úloh v různých prostředích, PS strana 5/1, 2, 3, strana 6/7, 9, 10, strana 7/14, strana 8 a 9 celá, strana 10/24, 25, 26,27 – každý pracuje podle svých schopností, to co zvládá, není smyslem mít v PS úhledně vyřešena a splněna všechna cvičení

Modelování geometrie v 3D-prostoru, stavby z krychlí, plán stavby, pohled shora, zepředu a zprava, zápis konstrukce, učebnice strana 17/64

 

Učivo 10. 9. – 14. 9.

Vstupní písemná práce, rozbor písemné práce

Základní početní výkony, početní zákony (zápis viz. sešit), Minutovky strana 1, 2/4, 11/22, PS strana 6/7, 9, 10

Opakování a procvičování učiva z předchozích let, připomenutí jednotlivých prostředí, modelování a řešení úloh

Písemné násobení víceciferným činitelem, písemné dělení jednociferným dělitelem (procvičujte násobilku)

 

Učivo 3. 9. – 7. 9.

Organizace předmětu, pomůcky, učivo

Opakování – základní vztahy, pavučiny, řešení slovních úloh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

 

 

.