5.tř – Matematika

Učivo 11. 2. – 15. 2.

Procvičování učiva – písemné dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem, pamětné počítání – roznásobení sčítanců, závorky, matematické minutovky strana 26, 27, 28/55

Práce s daty, učebnice strana 48/1, 2, 49/11, 12

Rovnice – PS strana 33 celá, 47/22, řešení rovnicových situacích ve slovních úlohách

 

Učivo 4. 2. – 8. 2.

Rovnice, převádění úloh z prostředí hadů, zvířátek dědy Lesoně, grafů, vah a geometrických situací do matematického jazyka a obráceně, řešení rovnic

Rovnice řešíme úvahou, pomocí obrázku, tabulky nebo vhledem, dětem jsem vysvětlila, že podobné úlohy můžeme řešit i rovnicí – číselnou rovnicí, ze které neznámé číslo x vypočítáme, učebnice strana 44 celá

Modelování rovnic v různých prostředích, řešení rovnicových situací ve slovních úlohách

Tělesa, objem, povrch, převody jednotek

 

Učivo 28. 1. – 1. 2.

Objem, povrch, kostra, procvičování učiva, PS strana 31/4, 6

Tělesa (hranol, trojboký a čtyřboký jehlan), kreslení těles do čtvercové mříže viz. PL

Dělení dvojciferným dělitelem, písemné násobení, slovní úlohy na zlomky

 

Učivo 21. 1. – 25. 1.

Objem, povrch, rozlišení a zápis jednotek délky, obsahu a objemu, orientace v nákresu těles a jejich sítě

Manipulace ve 2D i 3D, modelování těles, měření délky, obsahu, objemu, používání jednotek

Práce s kvádrem a jeho rozměry – délka, hloubka, výška (skříň), učebnice strana 40/1, 2, 3, PS strana 30/1, 2, 3

 

Učivo 14. 1. – 18. 1.

Opakování a procvičování učiva na pololetní písemnou práci (aritmetika i geometrie), viz. sešit + PL

Písemné prověřování učiva, zkoušení

Pořadí početních operací, písemné násobení trojciferným činitelem

Rýsovací dovednosti, konstrukce, kružnice (průměr, poloměr), kolmice, rovnoběžky, osová souměrnost

 

Učivo 7. 1. – 11. 1. 2019

Opakování a procvičování učiva na pololetní písemnou práci (pamětné i písemné počítání, pořadí početních operací, zlomky, slovní úlohy), učebnice strana 60, PS strana 39-40, pracovní listy

Desetinný zlomek, desetinné číslo (viz. PL), práce na čtverečkovaném papíře

Rýsovací dovednosti, konstrukce, čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky, vlastnosti úhlopříček, kružnice, obvody obrazců, obsahy (viz. sešit)

 

Učivo 31. 12. – 4. 1. 2019

Procvičování učiva – pamětné násobení a dělení přirozených čísel (návod pro násobení a dělení čísel končících nulami – jak rychle násobit a dělit) , slovní úlohy (viz. sešit), PS strana 39/4

Písemné násobení víceciferným činitelem – při násobení nulou nevypisujeme celý řádek nul, zapíšeme jen jednu a hned pokračujeme ve psaní dalšího částečného součinu (příklady viz. sešit)

Trojúhelníky – vlastnosti a rýsování, trojúhelníková nerovnost, opakování  PL 38

 

Učivo 17. 12. – 21. 12.

Desetinná čísla, zápis a čtení desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel, PS strana 27 – 29,  39/1, 2, 3

Písemné sčítání a odčítání desetinných čísel

Řešení rovnic

 

Učivo 10. 12. – 14. 12.

Desetinné číslo, desetinný zlomek, práce s milimetrovým papírem, délkové jednotky, obsahy (viz. sešit)

Zápis a čtení desetinných čísel, sčítání a odčítání desetinných čísel, učebnice strana 37/10, 11, 12 

Procvičování písemných početních operací (denně procvičujte násobilku!!!) 

Prostorová geometrie – krychlové stavby, plány staveb, pohledy, objem staveb (pracovní listy)

 

Učivo 3. 12. – 7. 12. 

Část, zlomek, desetinné číslo, zlomkovnice, čtvercová mříž, učebnice strana 37

Pravý zlomek, nepravý zlomek, smíšené číslo, procvičování u tabule, na PL, zlomkovnice

Písemné dělení, upevňování algoritmu, zkouška na kalkulačce

Obvody, obsahy

 

Učivo 26. 11. – 30. 11.

Část, zlomek, zlomkovnice, čtverečkovaný papír, hodiny – ciferník, zlomek, který je zapsán co nejmenšími čísly, učebnice strana 36 celá

Dělitelnost, parketování, PS strana 24/8, 25/11

Tvoření a řešení slovních úloh, rozbory na tabuli

 

Učivo 19. 11. – 23. 11.

Rozbor čtvrtletní práce, práce s chybou, opravy

Dělitelnost – procvičování učiva na tabuli, PS strana  24/5 (procvičovat násobilku)

Část, zlomek, modelování zlomků na ciferníku, zápis zlomku, učebnice strana 36/1, 3, 4

Řešení slovních úloh, rozbory na tabuli, učebnice strana 12/38, 40

 

Učivo 12. 11. – 16. 11.

Čtvrtletní písemné prověřování učiva

Dělitelnost přirozených čísel, pohyb a modelování aritmetických i geometrických situací

Hra Tleskni dupni, tvorba grafů dělitelnosti, učebnice strana 33/7, 8, 9, PS strana 23/1, 2, 3, 4

Doplnění úloh. Myslím si číslo…

 

Učivo 5. 11. – 9. 11.

Převody jednotek – jednotky délky, hmotnosti, objemu a času, minutovky strana 29 – 31

Procvičování písemného dělení dvouciferným dělitelem, zkouška na kalkulačce

Řešení slovních úloh, PS strana 19/5, 6, 7, 8

Ciferníky PS strana 21/4

Rýsování, konstrukce PS strana 22/6, 7

 

Učivo 31. 10. – 2. 11.

Halloween – tematicky zaměřená výuka, práce skupin na zadaném úkolu, řešení slovních úloh, tvoření slovních úloh na pracovních listech

Písemné dělení dvouciferným dělitelem – procvičování u tabule, školní i domácí procvičování, minutovky strana 18/36, 19/37 první řádek

Konvexní a nekonvexní útvary – procvičování, práce s geodeskou, rýsovací dovednosti, učebnice strana 30/24, 31/30

 

Učivo 22. 10. – 26. 10.

Písemné dělení dvouciferným číslem – procvičování, řešení úloh v různých prostředích, PS strana 18, minutovky strana 17/33

Modelování n-úhelníků, pravidelné n-úhelníky, obvod pravidelného n-úhelníku o straně a, čtverečkovaný papír, geodeska, rýsovací potřeby, minutovky strana 14/27, 28, učebnice strana 29/13

Konvexní a nekonvexní útvary, pojem úhlopříčka, počítání obsahu, učebnice strana 30/22, 23

 

Učivo 15. 10. – 19. 10.

Seznámení s algoritmem písemného dělení dvouciferným číslem se zbytkem, řešení úloh v různých prostředích

Sčítání a odčítání, násobení a dělení, násobilkové obdélníky, hadi, myslím si číslo…, učebnice strana 24/5, 8, 25/12, PS strana17/2, 3, 18/4 první tři řádky

Mnohoúhelník, modelování n-úhelníků, měření, vyhledávání, čtverečkovaný papír, učebnice strana 28/1

Děti si do výuky nosí kalkulačku, zjišťují na ní správnost úplného a neúplného podílu při dělení dvouciferným dělitelem

 

Učivo – 8. 10. – 12. 10.

Zákonitosti, vztahy a práce s daty – objevování vztahů mezi čísly, hledání a používání algoritmů, upevňování operace násobení a dělení v různých prostředích, učebnice strana 21/12, 22/18, 23/19, 20, 21

Násobení – násobilkové obdélníky, součty středových čísel, písemné násobení, indické násobení, řešení slovních úloh, hledání vztahů mezi čísly, učebnice strana 24/5, 8, procvičujte násobilku!

Ve škole pracujeme jen s učebnicí, pracovní sešity máme jen na docvičení nebo procvičování učiva, každý pracuje podle svých schopností. Pří vypracování domácího úkolu píšeme všechny postupy i cesty ke konečnému výsledku do sešitu, ne po papírech, které zůstávájí doma. Pokud nepovolím, žáci nepoužívají při výpočtech kalkulačku. Děkuji.

Chválím všechny žáky za přípravu na test – převody délkových jednotek, dopadl na výbornou!

 

Učivo 1. 10. – 5. 10.

Zákonitosti, vztahy a práce s daty – objevování vztahů mezi čísly, hledání a používání algoritmů, upevňování operace sčítání a odčítání v různých prostředích, algebrogramy,  práce se stovkovou tabulkou, kalkulačkou, učebnice strana 20/1, 2, 3, 4, 21/13, 23/19 a, b, PS strana 14, 15

Převody délkových jednotek, minutovky strana 29 celá

Tělesa, sítě těles – kvádr, práce ve čtvercové mříži -zakreslení sítě, barevnost protilehlých stran, PS strana 12/32

 

Učivo 24. 9. – 27. 9.

Opakování a procvičování učiva z předchozích let, jednotlivá prostředí, ve kterých jsme se pohybovali, římské číslice, učebnice strana 16/59 a, b, c, strana 17 celá, 19/75, 76, Minutovky strana 5/9 a, b, strana 6 celá (denně procvičovat násobilku!!!)

Rýsování jednoduchých geometrických konstrukcí  v centimetrové mříži, zápis pomocí šipek, obvod, obsah čtyřúhelníků (čtverec, kosodélník, lichoběžník), modelování geometrie v 3D-prostoru, stavby z krychlí, zápis plánu – hledání více řešení, kvádr, povrch kvádru

 

Učivo 17. 9. – 21. 9.

Číselný obor do do 1 000 000 (čtení a zápis čísel, porovnávání, posloupnost, zaokrouhlování, objevování vztahů mezi čísly, kombinatorické situace, nácvik početních operací) – sešit

Modelování a řešení úloh v různých prostředích, PS strana 5/1, 2, 3, strana 6/7, 9, 10, strana 7/14, strana 8 a 9 celá, strana 10/24, 25, 26,27 – každý pracuje podle svých schopností, to co zvládá, není smyslem mít v PS úhledně vyřešena a splněna všechna cvičení

Modelování geometrie v 3D-prostoru, stavby z krychlí, plán stavby, pohled shora, zepředu a zprava, zápis konstrukce, učebnice strana 17/64

 

Učivo 10. 9. – 14. 9.

Vstupní písemná práce, rozbor písemné práce

Základní početní výkony, početní zákony (zápis viz. sešit), Minutovky strana 1, 2/4, 11/22, PS strana 6/7, 9, 10

Opakování a procvičování učiva z předchozích let, připomenutí jednotlivých prostředí, modelování a řešení úloh

Písemné násobení víceciferným činitelem, písemné dělení jednociferným dělitelem (procvičujte násobilku)

 

Učivo 3. 9. – 7. 9.

Organizace předmětu, pomůcky, učivo

Opakování – základní vztahy, pavučiny, řešení slovních úloh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

 

 

 

 

 

 

.