5.tř – Český jazyk

Učivo 17. 6. – 21. 6.

Rozbor písemné práce, hodnocení, sebehodnocení

Skladba (větné členy, základní skladebná dvojice, podmět a přísudek, věta jednoduchá, souvětí, čárky v souvětí, spojovací výrazy, podmět všeobecný, několikanásobný a nevyjádřený, přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou – zápis viz. sešit)

Závěreční shrnutí a procvičování učiva, procvičování pravopisu, slohové útvary, slohové postupy, mluvený projev

Předčítání ze sborníku vítězných prací krajského kola literární soutěže Kde končí svět, čtení vybraných knih

Návštěva KKFB Zlín – beseda Záhady pro mladé detektivy, půjčování knih na prázdniny

Odevzdávání učebnic

 

Učivo 10. 6. – 14. 6.

Závěrečný test (diktát, čtení s porozuměním, písemné dokončení příběhu, písemná slohová práce)

Přídavná jména tvrdá a měkká,  určování rodu, čísla, pádu, druhu, vzoru, pravopis přídavných jmen přivlastňovacích s odůvodňováním, zájmena, tvary zájmena já, číslovky – tečky za řadovými číslovkami, věta jednoduchá, souvětí, slovesné tvarymluvnické kategorie, přímá a nepřímá řeč, základní skladebná dvojice, vzorce souvětí, spojovací výrazy

Procvičování pravopisu (všechny probrané jevy)

Sloh – mluvený projev

Čtení – prověřování čtenářských dovedností, opakování základních literárních pojmů

 

Učivo 3. 6. – 7. 6.

Přídavná jména (zápis viz. sešit – procvičovat se zdůvodňováním), druhy přídavných jmen, skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých, koncovky přídavných a měkkých, PS strana 57/14 f, g

Shrnutí a procvičování probraného učiva – PS strana 59 závěrečná písemná práce (čtení s porozuměním – klíčová slova, hlavní myšlenka, shrnutí obsahu textu, vyjádření vlastními slovy, souvětí, věta jednoduchá, podmět a přísudek, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, časování sloves, slovesné způsoby, složený slovesný tvar, stavba slova, předpona, kořen slova, časování sloves v podmiňovacím způsobu, rozkazovací způsob, synonyma, opozita, vyjmenovaná slova, slova příbuzná – zápis viz. sešit)

Sloh – mluvený projev, spisovná výslovnost, referát o přečtené knize 

Čtení – literární žánry, zápis do čtenářské karty, čtení vlastní knihy

 

Učivo 27.5. – 31.5.

Povídání o Praze – mluvený projev. Obhajoba a prezentace vlastní práce – můj seznam (nákup). Opakování pravopisných jevů.

Učivo 20. – 24.5.

Psali jsme souhrnný test na vyjmenovaná slova. Věnovali jsme se tématu: JÁ EVROPAN (H.M. Český jazyk a komunikace str. 52 – 57). Průběžně opakujeme vše, co bychom měli znát. V pátek jsme navštívili 59. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež.

13.5. – 17.5.

V tomto týdnu jsme se věnovali opakování: pádových otázek, určování slovních druhů, shodu přísudku s podmětem, všech vyjmenovaných slov (psali jsme celkem 3 testy, 21.5. píšeme souhrnný test na všechna vyjmenovaná slova). Věnovali jsme se tématu: JÁ EVROPAN, ve kterém budeme pokračovat i následující týden (H.M. Český jazyk a komunikace str. 52 – 57). Psali jsme přepis a diktát zaměřený na zájmeno já (mě/mně).

6. – 10.5.

V pondělí a úterý jsme opakovali na  čtvrtletní práci, kterou jsme psali ve čtvrtek. V tomto týdnu jsme opakovali vyjmenovaná slova (POZOR na slova, ve kterých při psaní nejčastěji chybujeme, např. nezbytný, hbitý, rozviřovat problémy, mýto apod.).

Dobrovolný DÚ – ČJ – uč. Hana Mühlhauserová: str. 45/ cv. 6 (a-f; každý si může vybrat)

DÚ – Sešit: Procvičujeme pravopis (str. 15)

V týdnu od 13.5. do 17.5. budeme psát testy na opakování vyjmenovaných slov. V úterý 21.5. píšeme souhrnné opakování na všechna vyjmenovaná slova.

Plán testů: 13.5. vyjmenovaná slova – B,F,L; 15.5. vyjmenovaná slova – M,P; 17.5. vyjmenovaná slova – S,V,Z

VYJMENOVANÁ SLOVA (POMŮCKA ke stažení)

Žáci mohou pravopis vyjm. slov trénovat i na internetu. Například na: https://www.mojecestina.cz/vyjmenovana-slova

Žáci čtou vlastní knihu, která odpovídá četbě žáka pátého ročníku ZŠ.  Knihu si přinesou do školy, každý týden (ve středu a pátek) přečte každý žák jednu stranu z knihy. V červnu si uděláme společný zápis knihy (ČK).

Učivo 29.4. – 3.5.

Psaní diktátu (žáci mají udělat opravu KAŽDÉHO diktátu), čtení s porozuměním, opakování pravopisu (shoda přísudku s podmětem), dokončení slovního druhu ČÍSLOVKY. Žáci si zopakují všechna vyjmenovaná slova.

Ve čtvrtek 9.5. píšeme čtvrtletní práci z českého jazyka (např. pravopis, určování mluvnických kategorií přídavných jmen, zájmena, číslovky, určování slovních druhů, určení podmětu a přísudku).

Učivo 22.4. – 26.4.

Tvorba a prezentace vlastního komiksu, pohádky. Opakování psaní i/y, s/z (předložky, předpony), m/mn, ě/je. Určování slovních druhů.

Učivo 15.4. – 19.4.

Probírání ČÍSLOVEK, práce s textem, tvorba komiksu. Opakování vyjmenovaných slov.

Učivo 8.4. – 12.4.

V českém jazyce jsme začali další slovní druh -ČÍSLOVKY. Psali jsme diktát – žáci si mají opravit chyby, které v diktátu udělali. Žáci začali pracovat na vlastní pohádce nebo komiksu. Na pondělí nemají zadaný žádný DÚ.

Učivo 1.4. – 5.4.

V českém jazyce jsme opakovali shodu přísudku s podmětem, slovní druhy, psaní ů/ú/u ve slově, skládání slov, porozumění textu. Naučili jsme se novou rýmovanou píseň „Bleší olympiáda“.

Učivo 25.3. – 29.3.

V tomto týdnu jsme se věnovali tématu ZÁJMENA (co jsou zájmena; druhy zájmen; skloňování zájmen; rozdíl mezi zájmeny mi x my). Psali jsme diktát. Opakovali jsme pravidla pro psaní koncovek y/i/a v přísudku (shoda přísudku s podmětem). Opakovali jsme pádové otázky, skloňování podstatných jmen a zájmen, určování vzorů podstatných jmen.

Učivo 18. – 22. 3.

Ukončili jsme téma přídavná jména. V příštích týdnech budeme psát diktáty. Začali jsme novou látku – zájmena. Děti mohou procvičovat i na webových odkazech. Učíme se určovat druhy zájmen, skloňování „já, ty, my, vy, se“; psát mě, mně.

Každé úterý píšeme cvičný diktát nebo test a ve čtvrtek obdobný na známky. Děti předem vědí témata, popřípadě cvičení a mohou se dobře připravit.

>PROCVIČUJ ZÁJMENA<

Učivo 4. 3. – 8. 3.

Přídavná jména tvrdá a měkká, procvičování a upevňování učiva, pravopis přídavných jmen – trénujte, prosím, doma, PS velký 37/1, 5, 38/6, 9,

Přídavná jména přivlastňovací, vzory + skloňování, učebnice strana 102 – 103

Sloh – Lidové tradice, Masopust, Recept (pracovní postup) na koblihy, písemná slohová práce: Moje jarní prázdniny

Čtení – Březen – měsíc knih a čtenářství, čtenářské aktivity, MOJE ZPRÁVA O KNIZE (záznam do čtenářské karty)

Pochvala Martinu Hanáčkovi za vzornou reprezentaci školy v Okrskovém kole recitační soutěže.

 

Učivo 18. 2. – 22. 2.

Skloňování vzorů přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích

Pravopis přídavných jmen tvrdých a měkkých, PS velký strana 33/11a, b, 33/13 přepis, 35/17, 35/18e, f, 39/14 a,b,  PL 96 – 99

Sloh – rozhovory, popis osoby, PS velký strana 33/11, 12

Čtení – třídní a školní kolo recitační soutěže, Jostein Gaarder: Dívka s pomeranči

 

Učivo 11. 2. – 15. 2.

Pravopisná cvičení na různé jevy, procvičování, odůvodňování, PS velký strana 35/18a, b, c, d, 31/5 – přepis

Mluvnické kategorie sloves, zopakování slovesného způsobu, PS velký strana 34/15, slovesné tvary v podmiňovacím způsobu

Přídavná jména tvrdá, skloňování vzoru mladý ve všech rodech, PS Procvičování pravopisu strana 31 první sloupec, strana 32, PS velký strana 31/2, 3

PL 20,21 – Opakování, vzory podstatných jmen

Sloh – Popis osoby a charakteristika, PS velký strana 33/9

Čtení – přednes básní, třídní kolo recitační soutěže bude v úterý 19. 2. ve 13.00 hodin, čtení vlastní knihy

 

Učivo 4. 2. – 8. 2.

Nové učivo přídavná jména – druhy a pravopis přídavných jmen tvrdých (zápis viz. sešit – pročítat)

Přídavná jména – opakování a procvičování, PL strana 92 – 95, rozlišení přídavných jmen tvrdých a měkkých

Procvičování pravopisu (všechny probrané gramatické jevy s odůvodňováním)

Sloh – Popis a charakteristika osoby (výstižná přídavná jména)

Čtení – lyrika a epika, čtený přednes, příprava na třídní kolo recitační soutěže

 

Učivo 28. 1. – 1. 2.

Procvičování rozkazovacího a podmiňovacího způsobu, časování sloves

Procvičování pravopisu, viz. PL

Sloh – Přihláška, zimní sporty, PS strana 27/8, 9, 10, 11

Čtení – J. R. Kipling: Kniha džunglí – Mauglího bratři, dobrodružná literatura

 

Učivo 21. 1. – 25. 1.

Nové jazykové učivo: Slovesné způsoby – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací (zaměříme se především na rozkazovací a podmiňovací způsob, což je nové učivo, budeme procvičovat hlavně v praktické mluvě – zápis. viz. sešit), PS velký strana 26/5, 6, 7, 28/13, 29/16

Procvičování pravopisu (všechny probrané gramatické jevy s odůvodňováním) – PS velký strana 28/12 + nácvik práce s odborným textem, 29/17 c, d, PS Procvičování pravopisu strana 40-41

Sloh – Inzerát (koho hledám, jaké mám požadavky, co nabízím), sebehodnocení školní práce

Čtení – A. A. Milne: Medvídek Pú, poezie – čtený přednes básní, literární pojmy (pověst, bajka, pohádka, přísloví, rčení, pranostika)

 

Učivo 14. 1. – 18. 1.

Opakování a procvičování na pololetní písemnou práci, doplňování i/y ve všech gramatických jevech, PS velký strana 25 celá + PL

Pololetní písemné prověřování učiva – diktát, jazyková část, čtení s porozuměním, zkoušení

Sloh – Povolání, příprava pracovního pohovoru uchazeče o práci, inzertní tiskoviny

Čtení – prověřování čtenářských dovedností, Markéta Pilátová: Velký úklid, Daniela Krolupperová – O´Bluda, literární test

 

Učivo 7. 1. – 11. 1. 2019

Opakování a procvičování učiva na pololetní písemnou práci (tvar slova, slovo příbuzné,stavba slova, slova s předponou s-, z-, vz-, slovní druhy, zdvojené souhlásky n/nn, slova s ě/ně, mě/mně, mluvnické kategorie podstatných jmen, sloves), PS Procvičování pravopisu strana 14, 17, 19, 45, PS velký strana 58

Doplňování i/y ve všech gramatických jevech (viz. PL), práce s textem, ustálená rčení, (kdo potřebuje, musí procvičovat i doma), PS velký strana 29/15

Sloh – Inzerát

Čtení – Vojtěch Steklač: Boříkovy lapálie, nabídka knih z DKK Albatros, MF – rozhovory o knihách, recitace

 

Učivo 31. 12. – 4. 1. 2019

Procvičování a upevňování probraného učiva, opakování pravopisu, odůvodňování a doplňování I/Y, PS velký strana 29/15 (přepis), 17/a, b, PS  Procvičování pravopisu strana 45 (slovní druhy)

Sloh – Co očekávám od nového roku (písemně),  mluvený projev – Moje Vánoce

Čtení – Tři králové, čtení vlastní knihy

 

Učivo 17. 12. – 21. 12.

Opakování pravopisu shody přísudku s podmětem, odůvodňování a doplňování I/Y, všeobecný podmět (lidé, někdo), podmět vyjádřen zájmenem my, vy, PS velký 20 – 23 (projít, doplnit cvičení)

Vánoční rébusy, jazykové úkoly

Sloh – Vánoční tematika, rodinné tradice, vánoční přání, co mi přinesl letošní rok, co očekávám od nového roku

Čtení – návštěva KKFB Zlín, beseda: Karel Čapek, půjčování knih na vánoční prázdniny, Josef Lada – Zima 

 

Učivo 10. 12. – 14. 12.

Shoda přísudku s podmětem ve všech rodech, užití pravidla pro správné psaní koncovky, podstatná jména – mluvnické kategorie podstatných jmen, PS velký strana 21/4, 6, 7

Procvičování pravopisných jevů, kontrola v Pravidlech pravopisu, PS velký strana 23/14, 15, 16

Sloh – Mezilidské vztahy (obdarovávání, pomoc), hodnoty, postoje, vánoční výrobek – přesný popis pracovního postupu

Čtení – René Goscinny: Mikulášovy Vánoce, tiché čtení s porozuměním, Advent – lidové zvyky, obyčeje a tradice 

 

Učivo 3. 12. – 7. 12.

Shoda přísudku s podmětem, věta holá, životnost podstatných jmen rodu mužského,užití pravidla pro správné psaní koncovky

Procvičování všech probraných pravopisných jevů se zdůvodňováním

Sloh – Advent, adventní věnec, prosinec – nejvýznamnější svátky, vyprávění s patřičnou výslovností a dostatečně nahlas

Čtení – Pranostiky, Trnkův špalíček, Božena Němcová – Čertův švagr, Jiří Žáček – veršovaná pohádka Čert a Káča, Čtení s porozuměním strana 61 – 63

 

Učivo 26. 11. – 30. 11.

Předpony s-, z-, vz-, pravidla psaní předpony, dvojice slov, procvičování (zápis viz. sešit – pročítat)

Pravopis vyjmenovaných slov a slov k nim příbuzných, koncovek podstatných jmen, PS velký po stranu 17

Sloh – Komunikační pravidla, pravidla rozhovoru, diskuse, obhajoba, vlastní názor, argumentace

Čtení – Pohádky, rozdělení pohádek, světové pohádky, Jan Werich: Fimfárum, tiché čtení s porozuměním

 

Učivo 19. 11. – 23. 11.

Rozbor čtvrtletní písemné práce, práce s chybou, opravy

Věta jednoduchá, souvětí, rozvíjení věty jednoduché v souvětí, větné vzorce, PS velký strana 16/6, 7

Podmět a přísudek, nevyjádřený podmět

Pravopis zdvojených souhlásek, procvičování, odůvodňování, PS Procvičování pravopisu strana 23, 24

Sloh – čtvrtletní sebehodnocení, mluvený projev, slohová práce – Výlet do Olomouce (vypravování – věcné formální psaní)

Čtení – Básnické sbírky Radka Malého – čtený přednes, slavnostní předávání Slabikáře žákům 1. třídy, práce s odborným textem – členění na odstavce, klíčová slova, myšlenky, výpisky, mentální mapy, pomocí psaní se učit, ps velký strana 17/10 – HOUBY

 

Učivo 12. 11. – 16. 11.

Čtvrtletní písemné prověřování učiva (diktát, jazyková část, čtení s porozuměním)

Procvičování a upevňování probraného učiva, PS strana 16,  17 celá

Pravopis – VS a slova příbuzná, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, zdvojených souhlásek,

Sloh – Dotazník (hodnocení, sebehodnocení), příprava na třídní schůzky, mluvený projev – pokračování příběhu, příprava rozhlasové relace

Čtení – Roald Dahl: Danny, mistr světa, dobrodružná literatura Daniel Defoe: Robinson Crusoe

 

Učivo 5. 11. – 9. 11.

Skupiny hlásek pě, vě – vje, bě – bje, skupiny hlásek mě – mně, zápis viz. sešit, pročítat, odůvodňovat pravopis

Předpony, předložky, PS procvičování pravopisu strana 11

Pravopis zdvojených souhlásek, PS Procvičování pravopisu, strana 10

Sloh – Oznámení, Zpráva. Písemná zpráva do novin – Vystoupení pro seniory, Pozvánka na třídní schůzky

Čtení – Návštěva KKFB Zlín, tiché čtení s porozuměním, otázky k přečtenému textu – písemné zpracování

 

Učivo 31. 10. – 2. 11.

Halloween – tematicky zaměřená výuka (popis kostýmu na halloweenskou párty, čtení s porozuměním Halloween – Památka zesnulých (Dušičky) – práce s odborným textem, skupinová práce – pokus o napsání básně s názvem Tlustá dýně, prezentace skupiny – mluvený projev

Zdvojené souhlásky (zápis viz. sešit – pročítat), pravopis souhlásek, PS Procvičování pravopisu strana 9, 10,  procvičování pravopisu s odůvodňováním, PS velký strana 13/17 e, 16/6

Nabídky knih z DKK, doporučení vhodné četby, prezentace přečtené knihy + zápis na čtenářské kartě, sdílení pocitů z četby

 

Učivo 22. 10. – 26. 10.

Procvičování a upevňování učiva – shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, PS velký strana 13/17d – přepis, čitelné psaní bez gramatických chyb, PS procvičování pravopisu strana 52/11

Sloh – ANKETA: Proč slavíme 28. říjen, vyhodnocení ankety, příprava rozhlasové relace

Čtení – Ladění básní, Milena Lukešová: Zvonkohra – U jako ucho, PS velký strana 15/2, přepis básně, zápis do čtenářské karty, literární žánry, porozumění odbornému textu, výpis důležitých informací (ptám se na údaje, kterým nerozumím)

 

Učivo 15. 10. – 19. 10.

Základní větné členy – podmět a přísudek, věta holá, věta rozvitá, základní skladebné dvojice, procvičování a upevňování učiva, jazykové úkoly s básní Učitelka od Aloise Mikulky, opakování slovních druhů , PS strana 12/15, strana 13/16, 17c, 15/2

Pravopis – shoda přísudku s podmětem, pochopení, procvičení, zautomatizování, diktát – VS a slova příbuzná

Sloh – Vypravování, dějová posloupnost při vypravování, osnova vypravování, jazykové prostředky vypravování, komunikační dovednosti, důležitost vzdělání, efektní strategie vlastního učení

Čtení – prověřování tichého čtení s porozuměním, Astrid Lindgrenová: Pipi Dlouhá punčocha, poezie, próza, dílna čtení – zápisy knih, předčítání nejzajímavějších úryvků

 

Učivo 8. 10. – 12. 10.

VĚTNÉ ČLENY – základní skladebné dvojice, základní větné členy – podmět a přísudek, věta holá, podmět vyjádřený, nevyjádřený, procvičování učiva(zápis viz. sešit) – naučit, PS velký strana 13/16, 17a, b

Pravopis – shoda přísudku s podmětem (zápis viz. sešit) – naučit, procvičování učiva

Sloh – DOPIS (vhodná forma, úprava, pěkný dopisní papír a úhledné písmo), psaní dopisu kamarádovi na Slovensko, chválím všechny žáky za domácí přípravu do slohu

Čtení – ČESKOSLOVENSKÝ TÝDEN v rámci projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, práce s texty z knihy Šibal krtko, čtení textu ve slovenštině, BAJKY   

 

Učivo 1. 10. – 5. 10.

Způsoby tvoření slov – odvozováním, skládáním, zkracováním (zápis viz. sešit), procvičování učiva, jazykové úkoly k danému textu,  PS strana 9/1, 2

Pravopis – předložky s/se, z/ze, vyjmenovaná slova, slova příbuzná, koncovky podstatných jmen, PS Pravopis strana 2 – 8, strana 21

Sloh – rozhovory s vybranou osobou (obsahová stránka projevu), slohová práce (psaní nanečisto – logická návaznost, stylistika, slovosled, vhodnost slov), nábor do SKAUTU (Anička P., Anička V., Adam)

Čtení – prezentace přečtených knih, čtení s porozuměním, Mark Twain: Dobrodružství Toma Sawyera – Huckleberry Finn, PS 10/5, 6

 

Učivo 24. 9. – 27. 9.

Slovní zásoba: přísloví, sousloví, rčení, významově neznámá slova, stavba slova – předpona, kořen, přípony, koncovky ( zápis viz sešit), obtížnější slova příbuzná

Slovní druhy, tvary podstatných jmen, mluvnické kategorie podstatných jmen, PS strana 6, 7 celá, 9/3 (přepis do sešitu), všichni procvičujte pádové otázky a určování pádů u podstatných jmen!!!

Pravopis – v písemném projevu odůvodňování a správné psaní pravopisných probraných jevů, práce s chybou, oprava chyby podle Pravidel pravopisu, PS  Procvičování pravopisu strana 5 -7

Sloh – popis obličeje (tvar, jednotlivé části), aktivní naslouchání, mluvený projev – srozumitelnost, výslovnost, příprava rozhlasová relace, prezentace práce skupiny

Čtení – práce s odborným textem (klíčová slova, myšlenky, výpisky), podstatné, okrajové informace, Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka, Velíšek, Starý: Můj stát – Putování za českými patrony

 

Učivo 17. 9. – 21. 9.

Opakování učiva z předchozích letSTAVBA SLOVA, slovní základ, kořen, předpona, přípona, slova příbuzná, obtížnější slova příbuzná, tvary podstatných jmen, mluvnické kategorie podstatných jmen, slovní zásoba, PS strana 5 celá, strana 7/15, 7/17, 18, 19 a

Pravopis u/ú/ů, vlastní jména, vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná, koncovky podstatných jmen, PS procvičování pravopisu strana 2, 3

Sloh – Ústní projev – monolog, dialog (rozhovor, interview), diskuse, písemný projev – článek do novin, Žebříček třídní popularity

Čtení – Práce s odborným textem (stručné shrnutí obsahu, klíčová slova), můj knižní hrdina (písemný záznam o knize), Zdeňka Bezděková: Říkali mi Leni

 

Učivo 10. 9. – 14. 9.

Vstupní písemná práce, rozbor písemné práce

Opakování a procvičování učiva z předchozích let – nauka o slově,  rozdělování textu na větné celky, slova spisovná a nespisovná (práce se Slovníkem spisovné češtiny), vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, koncovky podstatných jmen, slovesa, PS strana 4 celá, strana 5/9

Pravopis – odůvodňování a správné psaní pravopisných jevů, oprava chyb podle Pravidel pravopisu, diktát, přepis (procvičujte)

Sloh – reprodukce textu, slovní zásoba, komunikace v různých situacích

Čtení – zjišťování čtenářské úrovně po prázdninách (zaměření na výrazné čtení – hlasitost, výslovnost, intonace), Městské divadlo Zlín – zahájení 73. divadelní sezóny, Miloš Macourek: Mach a Šebestová na prázdninách, Zrození medvídka Pú

 

Učivo 3. 9. – 7. 9.

Organizace předmětu, pomůcky, učivo

Ohlédnutí za prázdninami, prázdninové deníky, vyprávění, mluvený projev

Opakování gramatických pravidel, písemný projev

Návštěva KKFB Zlín, prázdninová četba, co právě čteme – doporučujeme