5.tř – Český jazyk

Učivo 3. 12. – 7. 12.

Shoda přísudku s podmětem, věta holá, životnost podstatných jmen rodu mužského,užití pravidla pro správné psaní koncovky

Procvičování všech probraných pravopisných jevů se zdůvodňováním

Sloh – Advent, adventní věnec, prosinec – nejvýznamnější svátky, vyprávění s patřičnou výslovností a dostatečně nahlas

Čtení – Pranostiky, Trnkův špalíček, Božena Němcová – Čertův švagr, Jiří Žáček – veršovaná pohádka Čert a Káča, Čtení s porozuměním strana 61 – 63

 

Učivo 26. 11. – 30. 11.

Předpony s-, z-, vz-, pravidla psaní předpony, dvojice slov, procvičování (zápis viz. sešit – pročítat)

Pravopis vyjmenovaných slov a slov k nim příbuzných, koncovek podstatných jmen, PS velký po stranu 17

Sloh – Komunikační pravidla, pravidla rozhovoru, diskuse, obhajoba, vlastní názor, argumentace

Čtení – Pohádky, rozdělení pohádek, světové pohádky, Jan Werich: Fimfárum, tiché čtení s porozuměním

 

Učivo 19. 11. – 23. 11.

Rozbor čtvrtletní písemné práce, práce s chybou, opravy

Věta jednoduchá, souvětí, rozvíjení věty jednoduché v souvětí, větné vzorce, PS velký strana 16/6, 7

Podmět a přísudek, nevyjádřený podmět

Pravopis zdvojených souhlásek, procvičování, odůvodňování, PS Procvičování pravopisu strana 23, 24

Sloh – čtvrtletní sebehodnocení, mluvený projev, slohová práce – Výlet do Olomouce (vypravování – věcné formální psaní)

Čtení – Básnické sbírky Radka Malého – čtený přednes, slavnostní předávání Slabikáře žákům 1. třídy, práce s odborným textem – členění na odstavce, klíčová slova, myšlenky, výpisky, mentální mapy, pomocí psaní se učit, ps velký strana 17/10 – HOUBY

 

Učivo 12. 11. – 16. 11.

Čtvrtletní písemné prověřování učiva (diktát, jazyková část, čtení s porozuměním)

Procvičování a upevňování probraného učiva, PS strana 16,  17 celá

Pravopis – VS a slova příbuzná, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, zdvojených souhlásek,

Sloh – Dotazník (hodnocení, sebehodnocení), příprava na třídní schůzky, mluvený projev – pokračování příběhu, příprava rozhlasové relace

Čtení – Roald Dahl: Danny, mistr světa, dobrodružná literatura Daniel Defoe: Robinson Crusoe

 

Učivo 5. 11. – 9. 11.

Skupiny hlásek pě, vě – vje, bě – bje, skupiny hlásek mě – mně, zápis viz. sešit, pročítat, odůvodňovat pravopis

Předpony, předložky, PS procvičování pravopisu strana 11

Pravopis zdvojených souhlásek, PS Procvičování pravopisu, strana 10

Sloh – Oznámení, Zpráva. Písemná zpráva do novin – Vystoupení pro seniory, Pozvánka na třídní schůzky

Čtení – Návštěva KKFB Zlín, tiché čtení s porozuměním, otázky k přečtenému textu – písemné zpracování

 

Učivo 31. 10. – 2. 11.

Halloween – tematicky zaměřená výuka (popis kostýmu na halloweenskou párty, čtení s porozuměním Halloween – Památka zesnulých (Dušičky) – práce s odborným textem, skupinová práce – pokus o napsání básně s názvem Tlustá dýně, prezentace skupiny – mluvený projev

Zdvojené souhlásky (zápis viz. sešit – pročítat), pravopis souhlásek, PS Procvičování pravopisu strana 9, 10,  procvičování pravopisu s odůvodňováním, PS velký strana 13/17 e, 16/6

Nabídky knih z DKK, doporučení vhodné četby, prezentace přečtené knihy + zápis na čtenářské kartě, sdílení pocitů z četby

 

Učivo 22. 10. – 26. 10.

Procvičování a upevňování učiva – shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, PS velký strana 13/17d – přepis, čitelné psaní bez gramatických chyb, PS procvičování pravopisu strana 52/11

Sloh – ANKETA: Proč slavíme 28. říjen, vyhodnocení ankety, příprava rozhlasové relace

Čtení – Ladění básní, Milena Lukešová: Zvonkohra – U jako ucho, PS velký strana 15/2, přepis básně, zápis do čtenářské karty, literární žánry, porozumění odbornému textu, výpis důležitých informací (ptám se na údaje, kterým nerozumím)

 

Učivo 15. 10. – 19. 10.

Základní větné členy – podmět a přísudek, věta holá, věta rozvitá, základní skladebné dvojice, procvičování a upevňování učiva, jazykové úkoly s básní Učitelka od Aloise Mikulky, opakování slovních druhů , PS strana 12/15, strana 13/16, 17c, 15/2

Pravopis – shoda přísudku s podmětem, pochopení, procvičení, zautomatizování, diktát – VS a slova příbuzná

Sloh – Vypravování, dějová posloupnost při vypravování, osnova vypravování, jazykové prostředky vypravování, komunikační dovednosti, důležitost vzdělání, efektní strategie vlastního učení

Čtení – prověřování tichého čtení s porozuměním, Astrid Lindgrenová: Pipi Dlouhá punčocha, poezie, próza, dílna čtení – zápisy knih, předčítání nejzajímavějších úryvků

 

Učivo 8. 10. – 12. 10.

VĚTNÉ ČLENY – základní skladebné dvojice, základní větné členy – podmět a přísudek, věta holá, podmět vyjádřený, nevyjádřený, procvičování učiva(zápis viz. sešit) – naučit, PS velký strana 13/16, 17a, b

Pravopis – shoda přísudku s podmětem (zápis viz. sešit) – naučit, procvičování učiva

Sloh – DOPIS (vhodná forma, úprava, pěkný dopisní papír a úhledné písmo), psaní dopisu kamarádovi na Slovensko, chválím všechny žáky za domácí přípravu do slohu

Čtení – ČESKOSLOVENSKÝ TÝDEN v rámci projektu „Záložka do knihy spojuje školy“, práce s texty z knihy Šibal krtko, čtení textu ve slovenštině, BAJKY   

 

Učivo 1. 10. – 5. 10.

Způsoby tvoření slov – odvozováním, skládáním, zkracováním (zápis viz. sešit), procvičování učiva, jazykové úkoly k danému textu,  PS strana 9/1, 2

Pravopis – předložky s/se, z/ze, vyjmenovaná slova, slova příbuzná, koncovky podstatných jmen, PS Pravopis strana 2 – 8, strana 21

Sloh – rozhovory s vybranou osobou (obsahová stránka projevu), slohová práce (psaní nanečisto – logická návaznost, stylistika, slovosled, vhodnost slov), nábor do SKAUTU (Anička P., Anička V., Adam)

Čtení – prezentace přečtených knih, čtení s porozuměním, Mark Twain: Dobrodružství Toma Sawyera – Huckleberry Finn, PS 10/5, 6

 

Učivo 24. 9. – 27. 9.

Slovní zásoba: přísloví, sousloví, rčení, významově neznámá slova, stavba slova – předpona, kořen, přípony, koncovky ( zápis viz sešit), obtížnější slova příbuzná

Slovní druhy, tvary podstatných jmen, mluvnické kategorie podstatných jmen, PS strana 6, 7 celá, 9/3 (přepis do sešitu), všichni procvičujte pádové otázky a určování pádů u podstatných jmen!!!

Pravopis – v písemném projevu odůvodňování a správné psaní pravopisných probraných jevů, práce s chybou, oprava chyby podle Pravidel pravopisu, PS  Procvičování pravopisu strana 5 -7

Sloh – popis obličeje (tvar, jednotlivé části), aktivní naslouchání, mluvený projev – srozumitelnost, výslovnost, příprava rozhlasová relace, prezentace práce skupiny

Čtení – práce s odborným textem (klíčová slova, myšlenky, výpisky), podstatné, okrajové informace, Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka, Velíšek, Starý: Můj stát – Putování za českými patrony

 

Učivo 17. 9. – 21. 9.

Opakování učiva z předchozích letSTAVBA SLOVA, slovní základ, kořen, předpona, přípona, slova příbuzná, obtížnější slova příbuzná, tvary podstatných jmen, mluvnické kategorie podstatných jmen, slovní zásoba, PS strana 5 celá, strana 7/15, 7/17, 18, 19 a

Pravopis u/ú/ů, vlastní jména, vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná, koncovky podstatných jmen, PS procvičování pravopisu strana 2, 3

Sloh – Ústní projev – monolog, dialog (rozhovor, interview), diskuse, písemný projev – článek do novin, Žebříček třídní popularity

Čtení – Práce s odborným textem (stručné shrnutí obsahu, klíčová slova), můj knižní hrdina (písemný záznam o knize), Zdeňka Bezděková: Říkali mi Leni

 

Učivo 10. 9. – 14. 9.

Vstupní písemná práce, rozbor písemné práce

Opakování a procvičování učiva z předchozích let – nauka o slově,  rozdělování textu na větné celky, slova spisovná a nespisovná (práce se Slovníkem spisovné češtiny), vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, koncovky podstatných jmen, slovesa, PS strana 4 celá, strana 5/9

Pravopis – odůvodňování a správné psaní pravopisných jevů, oprava chyb podle Pravidel pravopisu, diktát, přepis (procvičujte)

Sloh – reprodukce textu, slovní zásoba, komunikace v různých situacích

Čtení – zjišťování čtenářské úrovně po prázdninách (zaměření na výrazné čtení – hlasitost, výslovnost, intonace), Městské divadlo Zlín – zahájení 73. divadelní sezóny, Miloš Macourek: Mach a Šebestová na prázdninách, Zrození medvídka Pú

 

Učivo 3. 9. – 7. 9.

Organizace předmětu, pomůcky, učivo

Ohlédnutí za prázdninami, prázdninové deníky, vyprávění, mluvený projev

Opakování gramatických pravidel, písemný projev

Návštěva KKFB Zlín, prázdninová četba, co právě čteme – doporučujeme