4. třída – Český jazyk

depositphotos_103209946-stock-photo-pointing-butterfly-cartoon-character

Učivo 17. 6. – 21. 6. 2019

Procvičování učiva.

Číslovky str. 135- z min. týdne, 137- předložky, 139/ 2,3.

 

Učivo 10. 6. – 14. 6. 2019

Učebnice str.133/ 4, 134/ 2

Číslovky a příslovce uč. str. 135/2, 136/podle času.

Hodnocení čtenářství. Přímá řeč v textu – práce s články v čítance.

Učivo 3. 6. – 7. 6. 2019

Závěrečná písemná práce.

Souvětí uč. str. 128, 129, 131/15.

Procvičování str. 51.

PS 15/6, 19/1.

Čtenářská gramotnost- čtení s porozumění- prověřování.

Učivo 27. 5. – 31. 5. 2019

Dokončení učiva z minulého týdne. Příprava na závěrečnou písemnou práci.

Učivo 20. 5. – 24. 5. 2019

Procvičování koncovek podst. jm., shody přísudku s podmětem, vyjmenovaných slov.

Učebnice str. 124/ 7, 8- z minulého týdne.

Procvičování str. 33, 36, 37, 43.

PS str. 58, 57/1.

Souvětí – uč. str. 127/1, 2.

Učivo 13. 5. – 17. 5. 2019

Shoda přísudku s podmětem.

Diktát- koncovky podstatných jmen , vyjmenovaná slova.

Uč. 123/ 5, 6

124/ 7, 8

Procvičování str. 35

Učivo 6. 5. – 10. 5. 2019

Shoda podmětu s přísudkem. Rod podmětu- i,y v příčestí minulém, pravidla pro všechny rody.

Uč. 118 – 122, 118/1- ústně, 2- písemně.

120/2, 121/4- ústně, 122/2.

Opakování učiva- uč. 144, 145.

Diktát- věty s podst. jm. a vyjmenovanými slovy( po přípravě).

Hodnocení hlasitého čtení s porozuměním.

 

Učivo 29. 4. – 3. 5. 2019

Procvičování koncovek podst. jm.- diktát.

Podmět a přísudek, stavba věty jednoduché -116/ 3,6, 117/8.

Procvičování pravopisu str. 41, 42.

Uč. str. 148- opakování.

Učivo 23. 4. – 26. 4. 2019

Procvičování vyjmenovaných slov, koncovek podstatných jmen- diktát.

Stavba věty jednoduché- podmět a přísudek.

Učebnice str. 115, 116/ 3-6, PS str. 37, 38.

 

 

Učivo 15. 4. – 17. 4. 2019

Procvičování koncovek podstatných jmen- učebnice str. 32, 32.

Čtení o Velikonocích, velikonoční zvyky.

 

Učivo 8. 4. – 12. 4. 2019

Procvičování a prověřování koncovek podstatných jmen. Diktát slovních spojení.

Uč. str.111, 112.

Práce na papír. PS str. 50, 51.

Čtení z historie- práce s textem.

 

Učivo 1. 4. – 5. 4. 2019

Diktát- předpony a vyjmenovaná slova, diktát po přípravě.

Koncovky podstatných jmen- procvičování. Nově vzor stroj.

Učebnice 106/8, 107/ 12, str. 108, 109/3,4, 110/6

PS 49/11,13- podle času

Učivo 25. 3. – 29. 3. 2019

Koncovky podstatných jmen rodu mužského- pán, hrad- opakování, nově muž.

Uč. str. 104, 105/6- jen něco.

106/ 4, 6, 7, 8

107/ 12

Čtení z historie.

Noc s Andersenem.

Učivo 18. 3. – 22. 3. 2019

Koncovky podstatných jmen rodu ženského a středního- procvičování.

Podstatná jména rodu mužského- vzor pán a nově vzor hrad. Uč. str. 100 – 102.

Uč. 99/ 10, 101/3,4, 102/ 4b, 5.

PS 48/7,9, 49.

 

Učivo 11. 3. – 15. 3. 2019

Vzory podstatných jmen rodu mužského. Životnost.

Vzor pán uč. str. 96, 97.

98/5,6,7,8, PS str. 46, 47.

Diktát vyjmenovaných slov ve větách.

 

Učivo 4. 3. – 8. 3. 2019

Procvičování koncovek podstatných jmen rodu ženského a středního.

Prověřování znalostí- vyjmenovaná slova.

Procvičování pravopisu str. 29, PS str. 45, učebnice str. 92 – 94.

 

Učivo 18. 2. – 22. 2. 2019

Koncovky podstatných jmen rodu ženského.

Práce na papíry, uč. 88/3, 92/3.

Recitační soutěž- 18. 2. – třídní kolo,

20. 2. – školní kolo.

Učivo 11. 2. – 15. 2. 2019

Skloňování podstatných jmen rodu ženského- vzory.

Uč. str. 79- ústně. Práce na papír.

Písemně uč. 82/5,6, 86/5, 88/3, 92/3.

PS str. 44

Příprava na recitaci- práce s básní.

 

Učivo 4. 2. – 8. 2. 2019

Koncovky podstatných jmen rodu středního.

Uč. 73/5, 74/8,77/4,78- celé

Co už umíme uč. str. 144 – 147- něco.

RECITACE

 

Učivo 28. 1. – 31. 1. 2019

Skloňování podstatných jmen rodu středního- vzory kuře a stavení.

Uč. str. 72 – 77. Písemně 73/5, 7, 77/3. PS str. 42

Učivo 21. 1. – 25. 1. 2019

Skloňování podstatných jmen rodu středního vzor město a moře, pravopis koncovek.

Uč. str. 68/4,5,6- ústně, 68/8- pís.

Uč. str. 70, 71- moře.

PS str. 41,42- ne celé. procvičování na PC.

Poezie- výběr básně na recitační soutěž.

 

Učivo 14. 1. – 18. 1. 2019

16. 1. – pololetní písemní práce, diktát a jazyková část.

Podstatná jména.

Uč. 64- ústně, 65- střední rod- vzory. Uč. 66, 67 – ústně.

68/ 5,8- písemně, PS str. 40.

Prověřování úrovně čtení.

Učivo 7. 1. – 11. 1. 2019

Časování sloves, uč. str. 55 -61.

55/2- ústně, 55/3- jen jedno sloveso, 56/4,5-pís., 57/10-pís.

62/2-pís., 59/2-ústně, 59/3-pís. jen jedno sloveso

61/4,5-ústně

PS str.56

Shrnutí a procvičování učiva za první pololetí.

Hodnocení úrovně čtení s porozuměním.

 

Učivo 17. 12. – 21. 12. 2018

Hry se slovy a větami.

Příprava slohové práce.

Čtení o Vánocích, zvyky a tradice.

Procvičování učiva.

 

Učivo 10. 12. – 14. 12. 2018

Vyjmenovaná slova- procvičování str. 26, 27.

Slovesa – tvary, mluvnické kategorie. Diktát po přípravě.

Učebnice 53/1, 2- pís., 54/ 1-4.

PS str. 25.

Advent, čtení o Vánocích.

Učivo 3. 12. – 7. 12. 2018

Slovesa- mluvnické kategorie- uč. str. 51.

Učebnice 50/ 1, 2, 3- něco jen ústně, 51/4- diktát po přípravě.

Procvičování- dokončování po str. 26.

PS str. 54.

Advent- povídání a čtení, zvyky a tradice.

 

Učivo 26. 11. – 30. 11. 2018

Vyjmenovaná slova po v, z- podrobně. Slovní druhy- mluvnické kategorie.

Souvětí a věta jednoduchá.

Učebnice 42/3, 43/7, 45/4.

Slovní druhy – uč. str. 47, slovesa – uč. str. 49

PS str. 53/1. procvičování str. 24,25.

Mluvený projev.

 

Učivo 19. 11. – 23. 11. 2018

Vyjmenovaná slova po p, s.

Věta jednoduchá a souvětí. Sloh- mluvený projev.

Učebnice 40/6, 37/4, 5-ústně.

PS 19/1, 20/5, 21/6, 57/1.

Diktát- vyjmenovaná slova, DÚ- v procvičování.

Kniha, kterou jsem přečetl za čtvrt roku.

 

Učivo 12. 11. – 16. 11. 2018

Čtvrtletní písemné práce 1. část- 13. 11. , 2. část 16. 11.

Opakování vyjmenovaných slov po M- prohlubování učiva.

Uč. 31/2, 35/6a

 

Učivo 5. 11. – 9. 11. 2018

Vyjmenovaná slova po b, l – podrobně.

Učebnice 25/2,3, 27/11, 28/2,29/7.

PS str. 16/1,2, 17/5, 18/10, 18/7- popis předmětu

Procvičování – str. 16- týdenní úkol.

Diktát- předpony a předložky.

 

Učivo 31. 10. – 2. 11. 2018

Vyjmenovaná slova po B- sloveso BÝT. učebnice str. 26, procvičování str. 15.

Halloweenské učení- práce s textem.

 

Učivo 22. 10. – 26. 10. 2018

Opakování a procvičování učiva o předponách a předložkách, ě, je, zdvojené souhlásky, vyjmenovaná slova.

Diktát vět s vyjm. slovy.

Pamětné osvojení básně do 9. 11., pozvánka , PS str. 14/3, 4,5.

Procvičování str. 10, 12, učebnice str. 34/ 2 -5.

 

Učivo 15. 10. – 19. 10. 2018

Procvičování předpon a předložek. předpony vy/vý, ob- pravopis ě, je.

Diktát vět s vyjmenovanými slovy.

Učebnice 23/5, 23/3, 26/6.

Procvičování str. 9 – zdvojené souhlásky, str. 11. ě, je.

PS str. 15/7,8.

Sloh str. 15/6. Procvičujeme popis.

Učivo 8. 10. – 12.10. 2018

Stavba slova, pravopis předpon a předložek.

Předpony- v, vy/vý, předpona ob a pravopis je, ě.

Učebnice str. 21 – 23, 21/3,5

22/7- diktát po přípravě, 23/5,

PS 12/11, popis osoby PS str. 9/9, 9/8,7- ústně.

Zavedení čtenářského deníku. 

 

Učivo 1. 10. – 5. 10. 2018

Stavba slova- kořen, předpony a příponové části, tvorba slov.

Opakování vyjmenovaných slov.

Učebnice str. 16 – 20. PS str. 12/ 8, 10

Procvičování str. 5 dva sloupečky. Sloh- PS str. 12/ 7, 9

Zavádíme čtenářský deník.

Učivo 24. 9. – 27. 9. 2018

Opakování – souvětí, věta jednoduchá, vyjmenovaná slova.

Učebnice str. 13/ 4, 12/ 3, 14/ 4.

PS str. 7/ 1, 8/ 4, 5.

Učivo 17. 9. – 21. 9. 2018

Vstupní písemná práce,

Slovní druhy- přehled, učebnice str. 9, 10.

Podstatná jména- mluvnické kategorie, učebnice str. 11/5.

PS str. 5/5, 6/11.

Učivo 10. 9. – 14. 9. 2018

Význam slov, tvorba vět.

Učebnice str. 4,5, 5/ 4,5 písemně, 6/ 9 písemně

PS str. 4/1, 5/2, str. 5 ostatní úkoly ústně

Týdenní úkol- procvičování str. 2

Přineseme si knihu na školní čtení.

Učivo 3. 9. – 7. 9. 2018

Moje prázdniny- tvorba vět a souvětí.

To jsem já- komunikační techniky.

Rozdání pomůcek, podepsání a obalení.

Učebnice str. 3/1, 4/1, 5/2,3,4.

Pracovní sešit4/1, 5/2,4,5