4.tř – Vlastivěda

4. 6. – 8. 6.

České země za vlády  Habsburků, důležitost vzdělanosti, knihtisk

Císař Rudolf II., umělecké a vědecké záliby, alchymie, pověst O Golemovi, renesance

Opakovací prověřovací písemný test

 

28. 6. – 1. 6.

Období po husitských válkách

Jagellonci na českém trůně, jagellonská gotika

Souhrnné opakování učiva

 

Učivo 21. 5. – 25. 5.

Husitství, Mistr Jan Hus, husité, pražská defenestrace

Kališníci, křižáci, Prokop Holý

Husitské války

 

Učivo 14. 5. – 18. 5.

Dějiny udatného českého lva – Přemyslovci, Lucemburkové, Karel IV.

Stavební sloh gotika, gotická móda

 

Učivo 7. 5. – 11. 5.

Lucemburkové v Čechách 

Václav IV., Zikmund – poslední Lucemburk (zápis viz sešit)

PS strana 40, 41 – procvičování učiva

 

Učivo 30. 4. –  4 . 5.

Doba rytířská, výchova a pasování na rytíře, rytířské turnaje

České království za vlády Lucemburků (Jan Lucemburský, Eliška Přemyslovna, Karel IV., korunovační klenoty, stavitelská činnost Karla IV.)

Kostel sv. Jakuba Většího v Tečovicích (původně pozdně románský, přestavěn v gotickém období)

Muzejní a galerijní noc ve Zlíně – pátek  18. 5.
Noc kostelů – pátek 25. 5.

Keltský svátek Beltain, pálení čarodějnic
1. květen – Svátek práce
8. květen – Den vítězství, vzpomínková akce na hřbitově – osvobození Tečovic 3. 5.

 

 

Učivo 23. 4. –  27. 4.

Hrady ve středověku, rozdělení společnosti v 11. století, středověký jídelníček, vzdělávání

České království za vlády Přemyslovců ve 13. století (Zlatá bula sicilská, dědičná královská koruna, korunovace králů, vymření Přemyslovců po meči)

 

Učivo 16. 4. – 20. 4.

Procvičování a upevňování učiva, Přemyslovci, PS strana 37, 38

Život v Čechách před tisíci lety, Románský stavební sloh – církevní stavby, rotundy, baziliky

 

Učivo 9. 4. – 13. 4.

Přemyslovská knížata

První Přemyslovci, utváření českého státu, kníže Bořivoj

Svatý Václav a jeho život, Boleslav I. Ukrutný

Slavníkovci

Pověst O knížeti Břetislavovi I. a Jitce

 

Učivo 3. 4. – 6. 4.

Velká Morava, velkomoravská knížata, Veligrad, archeoskanzen Modrá, Velehrad, zápis viz. sešit

Učenci Konstantin a Metoděj (zjišťování informací), myšlenková mapa, PL strana 9

 

Učivo 26. 3. – 28. 3.

Jan Amos Komenský – pedagog, spisovatel, učitel národů, Den učitelů

Velikonoce – nejvýznamnější křesťanský svátek, oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista, období lidových tradic spojených s vítáním jara, velikonoční tradice

 

Učivo 19. 3. – 23. 3.

Staré pověsti české – Praotec Čech, Krok a jeho dcery, Libuše,Přemysl Oráč, O Křesomyslu a Horymírovi, o Bivojovi

Velkomoravská říše, kníže Mojmír I., Rastislav, Svatopluk, Konstantin a Metoděj, hlaholice, rozvoj vzdělanosti

 

Učivo 12. 3. – 16. 3.

Sámova říše, francký kupec Sámo, Sámův kmenový svaz, Avaři (zápis viz sešit)

Staré pověsti české, Kosmova kronika psaná latinsky, Dalimilova kronika – první kronika psaná česky, PS strana 35 celá, 36/1, 4

Vladislav Vančura, Alois Jirásek 

 

5. 3. – 9. 3.

Slované, slovanské osídlení, středověk, život Slovanů, praslovanština, slovanské osídlení

Náboženství dávných Slovanů, víra v přírodní síly, pohanští bohové (zápis viz. sešit)

Práce s časovou přímkou, vyznačení důležitých letopočtů

 

Učivo 26. 2. – 2. 3.

PRAVĚK, LOVCI MAMUTŮ, ROD, ARCHEOLOGIE, ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVKY, PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM (zápis viz. sešit)

Doba kamenná – kámen, pěstní klín
Starší doba kamenná – lovci a sběrači, objev ohně, rozvoj řeči, pravěké umění, Věstonická venuše
Mladší doba kamenná – první zemědělci, hospodaření
Doba bronzová – rozvoj obchodu a řemesel, zpracování kovů
Doba železná – poslední období pravěku, zpracování kovů

Doporučená literatura k tématu, obrazy Zdeňka Buriana, PS strana 34 celá

PĚTILÍSTKY: Pračlověk (Lovec mamutů)

 

Učivo 12. 2. – 16. 2.

Měření dějinného času, letopočty před narozením Krista (před naším letopočtem) a po narození Krista (našeho letopočtu)

Rozdělení dějin na pravěk, starověk, středověk, novověk a dobu moderní

Miulost, století, tisíciletí, práce s číselnou osou (zápis viz. sešit), PS strana 32 celá, 33/6

 

Učivo 5. 2. – 9. 2.

Nejstarší české dějiny – úvod

Minulost a současnost, poznávání života našich předků, památky, časová přímka

Pověst O praotci Čechovi

 

Učivo 29. 1. – 1. 2.

Souhrnné opakování a procvičování učiva, aktivní práce s mapou ČR, orientace na mapě podle světových stran, přehled oblastí ČR, významná města, trénování dovednosti vyhledávat města na mapě – určovat směry, vzdálenosti, které řeky městy protékají, která pohoří se nacházejí poblíž

Nic se neučíme zpaměti, žáci by měli většinu informací vyhledat na mapě.

PS strana 30, 31 celá

 

Učivo 22. 1. – 26. 1.

Pololetní prověřovací test, aktivní práce s mapou ČR, rozbor testu, opravy chyb

Opakování a procvičování učiva – Česká republika, práce s mapou ČR

Prezidentské volby 2018, 2. kolo  26. – 27. ledna 2018

 

Učivo 15. 1. – 19. 1.

Korunovační klenoty, výstava Korunovačních klenotů ve Vladislavském sále na oslavu 100. výročí vzniku Československa a 25. založení České republiky

Jména sedmi držitelů klíčů od Korunovační komnaty ve svatovítské katedrále

 

Učivo 8. 1. – 12. 1.

Nerostné bohatství a průmysl České republiky, těžba nerostných surovin, jejich využití a zpracování, průmysl, průmyslové závody, průmyslová odvětví, tradiční české výrobky, aktivní práce s mapou ČR, PS strana 20

Ochrana přírody, chráněné krajinné oblasti, národní parky, aktivní práce s mapou ČR, PS strana 22-23

 

Učivo 18. 12. – 22. 12.

Aktivní práce s mapou ČR

Půda a zemědělství České republiky 

 

Učivo 11. 12. – 15. 12.

Aktivní práce s mapou ČR

Vodstvo ČR, stojatá voda – jezera, rybníky, vodní nádrže + názvy nejznámějších, zajímavosti, encyklopedie

Vodní zdroje v našem regionu

Prověřování vlastivědných znalostí

 

Učivo 4. 12. – 8. 12.

Vodstvo ČR, řeky ČR, naše největší řeky – Labe, Vltava, Morava, Ohře – všechny řeky ukazujeme od pramene, levé a pravé přítoky

Jezera, rybníky, přehrady

Aktivní práce s mapou ČR, nic se neučíme zpaměti, z mapy lze vše vyčíst – PS strana 14

PS strana 18, 19

 

Učivo 27. 11. – 1. 12.

Vodstvo České republiky, povrchová a podpovrchová voda, povrchová voda tekoucí, stojatá

Průběh vodního toku (pramen, potok, přítoky, řeka, soutok, ústí), horní, střední a dolní tok

Úmoří, povodí, rozvodí

Aktivní práce s mapou ČR, orientace na mapě (procvičujte a často trénujte na příruční mapě ČR – využijte pojmy k orientaci na mapě v PS na straně 14) 

 

Učivo 20. 11. – 24. 11.

Povrch České republiky, nadmořská výška, kóta, nížiny-roviny (zelená barva na mapě), vysočiny-pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny (různé odstíny žluté a hnědé)

Pohraniční pohoří + nejvyšší hory, vnitrozemská pohoří + nejvyšší hory, nížiny (teplejší podnebí, úrodná půda)

Aktivní práce s mapou ČR, orientace na mapě ČR   

 

Učivo 13. 11. – 16. 11.

Orientace v krajině, kompas, buzola, hlavní světové strany, vedlejší světové strany

Poledník, rovnoběžka, směrová růžice, střelka, družice (satelit)

Orientace v přírodě bez kompasu

17. 11. – Den boje za svobodu a nezávislost, Den studenstva, studentská hymna, sametová revoluce, Václav Havel

 

Učivo 6. 11. – 10. 11.

Měřítko mapy, definice, práce s příruční mapou, měřítko 1 : 1 000 000

Číselná měřítko, grafická měřítko, skutečná vzdálenost na mapě, PS strana 7

Čtení s porozuměním LOGICO PICCOLO Tabulky-mapy-zobrazení, PL 10

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

Mapa, zobrazení krajiny na mapě – mapa, různé druhy map, glóbus, atlas, autoatlas, vysvětlivky a značky, měřítko mapy, značky obcí na mapě, naše obec na mapě

Barvy na mapě, povrch a nadmořská výška, aktivní práce s mapou ČR – vysvětlování přímo na mapě, PS strana 10/2a,b, 3

Dušičky, Památka zesnulých, návštěva místního hřbitova

 

Učivo 23. 10. – 25. 10.

Charakteristika krajů v ČR, krajských měst – dokončení (viz. zápis v sešitě)

28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného Československa, Tomáš Garrigue Masaryk

Volby do Poslanecké sněmovny 2017, hlasovací lístky, volební místnost v Tečovicích, voliči

 

Učivo 16. 10. – 20. 10.

Charakteristika krajů v ČR, krajských měst

Pražské pověsti – Staroměstský orloj, Golem, Karlův most, Blaničtí rytíři

Nejstarší zlínské pověsti, Karel Pekárek: Starozlínské pověsti

Krajské město Zlín, mapy – mapa centra Zlína – 1910, orientace na mapě, mapa Zlína na Googlu

Pověst O Ječmínkovi

 

Učivo 9. 10. – 13. 10.

Obec a okolí, můj domov, sídlo, obec, krajina, znak obce, PS strana 3

Náš region, Zlínský kraj, historické události v našem kraji, tipy na výlety v našem regionu

Práce s mapou ČR, orientace na mapě

V úterý si napíšeme opakovací test – Česká republika, připravte se !

 

Učivo 2. 10. – 6. 10.

Práce s mapou ČR, orientace na mapě – Kraje a krajská města (viz. sešit)

Zlínský kraj, sousední kraje

Učíme se pracovat s mapou, nic se neučíme zpaměti, z mapy vše vyčteme

 

Učivo 25. 9. – 29. 9.

Den české státnosti – 28. září, zavraždění prvního Přemyslovce – knížete Václava, nejvýznamnější postava českých dějin, ochránce a patron naší země, Myslbekova socha sv. Václava v horní části Václavského náměstí (expertní skupiny – učíme se z textu, pamatujeme si hlavní myšlenky, řekneme je svými slovy)

Zápisy učiva do sešitu – Česká republika

Staré pověsti české – O praotci Čechovi, připravuje si Anička Pančochová a Robert Šlosárek

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

Česká republika – Naše vlast

Česká republika, historické země, vznik samostatné ČR, hlavní město Praha, nejdelší řeka Vltava, člen Evropské unie, současný prezident, úřední jazyk, nářečí, zvyky, tradice, národnostní menšina

Život v demokratickém státě, základní práva, volby, občan, republika, ústavní činitelé, Ústava ČR, trestný čin, soud

Státní symboly ČR, PS strana 11

Kraje a krajská města, PS 9/1, 2 – práce s mapou ČR

Učivo si zapíšeme do sešitu, dovysvětlíme a procvičíme, nosit mapy ČR

 

Učivo 11. 9. – 15. 9.

Prezentace dětí  „Moje prázdniny“ (vlastivědné pojmy, práce s mapou ČR)

Obec a okolí, Místo, kde žijeme, Můj domov

 

Učivo 4. 9. – 8. 9.

Organizace předmětu, zavedení sešitu, pomůcky, učivo

Státní svátky v ČR

Na úterý 12. 9. připravit krátkou prezentaci „Moje prázdniny“, možno i na PC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.