4.tř – Český jazyk

Učivo 9. 10. – 13. 10.

Stavba slova – předpony a předložky, skupiny BĚ/BJE (viz. zápis v sešitě), procvičování a upevňování učiva, jazykový rozbor

Mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád) a sloves (osoba, číslo, čas), slovní druhy, věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice (podmět, přísudek)

Procvičování pravopisu u-ú-ů, vyjmenovaných slova po B a slov příbuzných, dvojice slov, která se liší pravopisem i, í/ y, ý – odůvodňování

V úterý si napíšeme diktát na VS po B a slova příbuzná.

Sloh – Popis osoby a obličeje, PS strana 9/9, výslovnost cizích slov, práce se slovníkem, PS strana 8/3, Jací jsme my ve třídě, kladné lidské vlastnosti , přihláška, PS strana 8/2, 4, strana 9/6

Čtení – Portrét čtenáře, František Bartoš – Naše děti, Kytice, tiché čtení s porozuměním – Záhada sedmi klíčů (Hravá čítanka)

 

Učivo 2. 10. – 6. 10.

Stavba slova – předponová část, kořen, příponová část (procvičování), slova příbuzná, rozvoj slovní zásoby

Rozdíl mezi předponou a předložkou (zápis viz. sešit), správné psaní, procvičování, z daných slov a slovních spojení tvoření vět – odůvodňování správného psaní, zdvojené souhlásky (bezzubý, rozzlobený, rozzuřený…)

Procvičování pravopisu – vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná, PS velký strana 11/5, 12/10, 11, doplňovací cvičení – PS vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 4 celá, diktát – párové souhlásky

Sloh – Popis osoby, lidské vlastnosti – dobré a špatné, hádanky – popisy pohádkové postavy, význam slov

Čtení – návštěva KKFB Zlín u příležitosti Týdne knihoven, beseda „To bylo prima čtení“ – Čtenářský deník, opakovací test, práce na přednesu básně Pavla Šruta: Co dělali kluci v pravěku

 

Učivo 25. 9. – 29. 9.

Opakování – hlásky (samohlásky, souhlásky), slova cizího původu, slabikotvorné souhlásky r, l, m, n, (zápis viz. sešit), procvičování, PS strana 6/7, strana 8/5

Stavba slova –  předponová část, kořen, příponová část (zápis viz. sešit), procvičování

Procvičování pravopisu psaní ú/ů, psaní i/í, y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní y/ý ve vyjmenovaných slovech, jejich tvarech, párové souhlásky (v některých slovech píšeme jinou souhlásku než slyšíme) – správný pravopis odvodíme z jiného tvaru slova nebo od slova příbuzného, zub (zuby), sud (sudy), loď (lodě), knížka (knížek), sníh (sněhu), PL 2, 3 – procvičujte doma, děti hodně chybují !

Vyjmenovaná slova po B – slova BÝT – BÍT, POBÝT – POBÍT, NABÝT – NABÍT, NEBÝT – NEBÍT (společně – tabule)

Sloh – Mluvený projev (spisovná a srozumitelná výslovnost)

Čtení – věcné čtení (sdělení informací z textu vlastními slovy, využití k dalšímu učení), práce s básní Pavla Šruta: Co dělali kluci v pravěku (sloka, verš, obsah básně, význam slov) – naučit zpaměti do 5. 10. – přednes

Ve čtvrtek budeme psát diktát na tvrdé a párové souhlásky – trénujte!

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

Opakování – Nauka o slově (viz. zápis v sešitě – slova jednoznačná, slova mnohoznačná, slova souznačná, slova protikladná, citové zabarvení lichotivé nebo hanlivé, slova zdrobnělá, slova spisovná a nespisovná), procvičování

Opakování – ohebné a neohebné slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves, PS velký strana 6/8, 11

Vyjmenovaná slova po B, psaní vlastních jmen osobních a místních, PS velký strana 7/1

Procvičování pravopisu – tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky PL 1, doplňování i, í/y, ý , PL 2 (odůvodňujte)

Sloh – Rozvoj slovní zásoby, rozhovory (běžné komunikační situace), PS velký strana 5/2, 3, 4, strana 6/10

Čtení – Čtenářská dílna – Výběr knížek (práce s knihami, předvídání)

 

Učivo 11. 9. – 15. 9.

Vstupní písemná práce

Opakování – Význam slova (viz. zápis v sešitě – nadřazenost, podřazenost, souřadnost), procvičování

Prázdniny – vypravování, diskusní fórum – obhajoba prázdnin, obhajoba školy, argumenty členů skupiny
PS velký strana 4/1, 1a

Procvičování pravopisu – PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé, strana 2/3, 3/2a, b, c

Čtení – Jiří Kahoun: Školník Kulda je jednička, na pátek 22. září připravit hlasité čtení textu z čítanky  strana 12 – 14, čtení budu známkovat

 

Učivo 4. 9. – 8. 9.

Organizace předmětu, zavedení sešitů, pomůcky, učivo

Opakování – Věty a slova (viz. zápis v sešitě), volné psaní

Co právě čteme – doporučujeme, hlasité čtení

Mluvený projev – To jsem já

Prosím doma denně hlasitě číst.