4.tř – Český jazyk

Učivo 11. 12. – 15. 12.

Opakování řady vyjmenovaných slov po B, L, M, P, vyjmenovaná slova ve všech tvarech, slova příbuzná, odůvodňování pravopisu a správné psaní I/Y, ověřování v Pravidlech pravopisu, PS VS strana 16 – 18 ne cvičení d, e

Práce s Pravidly českého pravopisu, vyhledávání slov, opakování abecedy (trénujte i doma)

Práce s textem na téma pytláctví, slova podobného významu, PS strana 24/3

Sloh – Každý strůjcem svého štěstí, PS strana 23/1, 2, rozvoj slovní zásoby

Čtení – návštěva knihovny v Malenovicích, beseda Kouzlo Vánoc – zvyky a tradice, půjčování knih, vyhledávací čtení, otázky k textu

 

Učivo 4. 12. – 8. 12.

Opakování řady vyjmenovaných slov po P,  význam slov, slova k nim příbuzná, dvojice slov, která se liší pravopisem I, Í/Y, Ý, odůvodňování pravopisu, správné psaní, rozvoj slovní zásoby (zápis viz. sešit), PS VS po stranu 14, PS velký strana 25/10

Podstatná jména – životnost (zápis viz. sešit), procvičování a upevňování učiva

Prověřování mluvnických kategorií podstatných jmen

Sloh – přesný popis pachatele, výstižná přídavná jména, přirovnání, PS velký strana 24/5

Čtení – ADVENT, svatá Barbora, svatý Mikuláš, lidové tradice a zvyky, tiché čtení s porozuměním

 

Učivo 27. 11. – 1. 12.

Slovesa, slovesné tvary, časování sloves v přítomném čase, v budoucím čase, v minulém čase (zápis viz. sešit)

Procvičování pravopisu – vyjmenovaná slova po B, L, M, slova k nim příbuzná (odůvodňujte, procvičujte stavbu slova), PS strana 19/1, 21/6, 22/9

Mluvnické kategorie podstatných jmen (procvičujte určování pádů) 

Sloh – Vyprávění  podle obrázkové osnovy, nadpis, osnova vyprávění, řešení nepříjemných situací, vzkaz, PS strana 20/4, 21/7

Čtení – návštěva KKFB Zlín, POEZIE (báseň, básník, rým, sloka, refrén), prezentace přečtených básnických sbírek, (pochvala všem dětem ve třídě, sešla se nám kvalitní  literatura, oceňuji pomoc a přístup rodičů k zadanému úkolu, jste jedničky)

 

Učivo 20. 11. – 24. 11.

Opakování řady vyjmenovaných slov po B, L, M, slova k nim příbuzná, dvojice slov, která se liší pravopisem I, Í/Y, Ý, odůvodňování pravopisu, správné psaní, rozvoj slovní zásoby, jazykolamy (zápis viz. sešit), PS strana 18/10

Práce s textem – zaměření na spojení slov, spojení vět, spojovací výrazy, slovosled ve větě PS 18/8

Podstatná jména, mluvnické kategorie, pádové otázky – upevňování učiva (zápis viz sešit), PS strana 20/5, 3

Slovesný tvar určitý, slovesný tvar neurčitý (infinitiv), zvratná slovesa, časování sloves (zápis viz. sešit)

Sloh – Elektronická pošta –  e-mail, textové zprávy –  SMS, multimedální zprávy – MMS, procvičování komunikačních schopností, ústní prezentace a hodnocení výsledků vlastní práce i skupinové

Čtení – Literární pojmy: Pohádka – lidová, moderní-autorská (charakteristické znaky), sběratelé pohádek, čeští a světoví autoři, hlasité čtení s porozuměním

 

Učivo 13. 11. – 16. 11.

Opakování řady vyjmenovaných slov po M, význam slov, slova k nim příbuzná, kořen slova, odůvodňování a správné psaní (zápis viz. sešit)

Slovní zásoba, objasňování významu slov, synonyma, opozita, PS strana 17/4,5

Čtvrtletní prověřování učiva (diktát, čtení s porozuměním, jazyková práce)

Sloh – Popis zvoleného objektu podle daných pravidel, výcvik v plánování povinností, zábavy, učení, dlouhodobé plánování, PS strana 18/7, 9

Čtení – Dana Munsterová: Pohádky nejen mezi stromy, práce s odborným textem

 

Učivo 6. 11. – 10. 11.

Určování slovních druhů běžných slov, koncovka daného slova, užití v gramaticky správných tvarech

Osoba, číslo a čas sloves, časování sloves – čas minulý a budoucí, rod, číslo a pád podstatného jména (zápis viz sešit)

Opakování řady vyjmenovaných slov po B, L, slova k nim příbuzná, odůvodňování pravopisu, rozvoj slovní zásoby, PS VS strana 2/2, 6/2, 8, 9, PS velký strana 17/5, čitelné psaní bez chyb

Sloh –Telefonování, pravidla telefonování, telefonní rozhovory, důležitá telefonní čísla, linka bezpečí, moje ráno (časová posloupnost, dějová slovesa), Pětilístek – VSTÁVÁNÍ

Čtení – Literární pojmy: přísloví, pranostika, rčení (lidová slovesnost, autor neznámý, zápis viz. sešit), Jan Červenka: Jak se dívá, kdo nerad vstává, PS velký strana 16/1, tradice o svatém Martinovi

 

Učivo 30. 10. – 3. 11.

Opakování řady vyjmenovaných slov B, L, slova k nim příbuzná, odůvodňování pravopisu, správné psaní I/Y, rozvoj slovní zásoby

Slovní druhy, procvičování a upevňování učiva, slovní druhy ohebné (můžeme je skloňovat nebo časovat – mění se jejich koncovka), slovní druhy neohebné (nemůžeme je skloňovat ani časovat), určování slovních druhů, procvičování na konkrétních větách, PS VS strana 8/c, 2, strana 9/3

Stavba věty, podmět, přísudek, rozvíjející větné členy, tvoření vět s výstižnými slovesy , procvičování komunikačních schopností

Sloh – Dopis, osnova dopisu, psaní dopisu kamarádovi, adresa, dopis osobní, úřední, odesílatel, adresát (zápis viz. sešit)

Čtení – Co právě čteme, povídání o knihách – názory, postoje k přečtenému, záznamy o knize, doporučení vhodné četby, hlasité čtení – prověřování čtenářských dovedností

 

Učivo 23. 10. – 25. 10.

Procvičování a upevňování učiva, vyjmenovaná slova v různých tvarech, slova příbuzná, odůvodňování pravopisu, správné psaní I/Y, rozvoj slovní zásoby, stavba slova, podstatná jména vlastní, velká písmena u zeměpisných názvů České republiky (viz. zápis v sešitě), procvičování na PL

Procvičování slovních druhů, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves, pádové otázky, ZSD

Sloh – Pozvánka (CO? KDY? KDE? CO?), PS strana 14/5, mluvený projev

Čtení – Dětský klub KNÍŽATA, Jak vzniká kniha – výukové CD, věcné čtení

 

Učivo 16. 10. – 20. 10.

Stavba slova- skupiny VĚ/VJE, PĚ, MĚ/MNĚ (viz. zápis v sešitě), procvičování a upevňování učiva, PL 17

Procvičování vyjmenovaných slov po L, význam slov, slova příbuzná, dvojice slov, která se liší pravopisem I, Í/Y, Ý, ( viz. zápis v sešitě), PS strana 15/7, 15/8 b, c

Pravopis slov příbuzných – algoritmus zdůvodňování: Jde o slovo vyjmenované? Ano. (Píšeme y, ý). Ne. Je to slovo příbuzné? Ano. (y, ý). Ne. (i, í). 
Pozor při zdůvodňování: „Slovo lysý je vyjmenované slovo, proto po L napíšeme y. Slovo bič není slovo vyjmenované ani příbuzné, proto po B napíšeme i“.
Obtížné je pro některé žáky pochopit rozdíl v jiném tvaru slova a ve slově příbuzném. Neustále v hodinách opakujeme, že tvar slova ohebných měníme časováním nebo skloňováním. Př. u slova bylina měníme tvar – byliny, o bylině, s bylinami, ale slovo bylinkový, bylinkářka jsou slova příbuzná.
Nezbytnou součástí psaní musí být zdůvodňování.

Trénujte pravopis se zdůvodňováním, děti hodně chybují.

Sloh – Vyprávění podle obrázkové osnovy o dobrodružné výpravě na zříceninu hradu, hlavní rysy vypravování, rozhovory, rozšiřování slovní zásoby, PS strana 15/6

Čtení – návštěva KKFB Zlín, beseda: Staré zlínské pověsti, pověsti historické a místní, práce s pověstí Ve Zlíně bylo pjet čarodenic, nářečí, práce se slovníkem, tiché čtení s porozuměním Jurij Sotnik – Míša, mistr na průšvihy (Hravá čítanka)

 

Učivo 9. 10. – 13. 10.

Stavba slova – předpony a předložky, skupiny BĚ/BJE (viz. zápis v sešitě), procvičování a upevňování učiva, jazykový rozbor

Mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád) a sloves (osoba, číslo, čas), slovní druhy, věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice (podmět, přísudek)

Procvičování pravopisu u-ú-ů, vyjmenovaných slova po B a slov příbuzných, dvojice slov, která se liší pravopisem i, í/ y, ý – odůvodňování

V úterý si napíšeme diktát na VS po B a slova příbuzná.

Sloh – Popis osoby a obličeje, PS strana 9/9, výslovnost cizích slov, práce se slovníkem, PS strana 8/3, Jací jsme my ve třídě, kladné lidské vlastnosti , přihláška, PS strana 8/2, 4, strana 9/6

Čtení – Portrét čtenáře, František Bartoš – Naše děti, Kytice, tiché čtení s porozuměním – Záhada sedmi klíčů (Hravá čítanka)

 

Učivo 2. 10. – 6. 10.

Stavba slova – předponová část, kořen, příponová část (procvičování), slova příbuzná, rozvoj slovní zásoby

Rozdíl mezi předponou a předložkou (zápis viz. sešit), správné psaní, procvičování, z daných slov a slovních spojení tvoření vět – odůvodňování správného psaní, zdvojené souhlásky (bezzubý, rozzlobený, rozzuřený…)

Procvičování pravopisu – vyjmenovaná slova po B a slova příbuzná, PS velký strana 11/5, 12/10, 11, doplňovací cvičení – PS vyjmenovaná slova pro pokročilé strana 4 celá, diktát – párové souhlásky

Sloh – Popis osoby, lidské vlastnosti – dobré a špatné, hádanky – popisy pohádkové postavy, význam slov

Čtení – návštěva KKFB Zlín u příležitosti Týdne knihoven, beseda „To bylo prima čtení“ – Čtenářský deník, opakovací test, práce na přednesu básně Pavla Šruta: Co dělali kluci v pravěku

 

Učivo 25. 9. – 29. 9.

Opakování – hlásky (samohlásky, souhlásky), slova cizího původu, slabikotvorné souhlásky r, l, m, n, (zápis viz. sešit), procvičování, PS strana 6/7, strana 8/5

Stavba slova –  předponová část, kořen, příponová část (zápis viz. sešit), procvičování

Procvičování pravopisu psaní ú/ů, psaní i/í, y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách, psaní y/ý ve vyjmenovaných slovech, jejich tvarech, párové souhlásky (v některých slovech píšeme jinou souhlásku než slyšíme) – správný pravopis odvodíme z jiného tvaru slova nebo od slova příbuzného, zub (zuby), sud (sudy), loď (lodě), knížka (knížek), sníh (sněhu), PL 2, 3 – procvičujte doma, děti hodně chybují !

Vyjmenovaná slova po B – slova BÝT – BÍT, POBÝT – POBÍT, NABÝT – NABÍT, NEBÝT – NEBÍT (společně – tabule)

Sloh – Mluvený projev (spisovná a srozumitelná výslovnost)

Čtení – věcné čtení (sdělení informací z textu vlastními slovy, využití k dalšímu učení), práce s básní Pavla Šruta: Co dělali kluci v pravěku (sloka, verš, obsah básně, význam slov) – naučit zpaměti do 5. 10. – přednes

Ve čtvrtek budeme psát diktát na tvrdé a párové souhlásky – trénujte!

 

Učivo 18. 9. – 22. 9.

Opakování – Nauka o slově (viz. zápis v sešitě – slova jednoznačná, slova mnohoznačná, slova souznačná, slova protikladná, citové zabarvení lichotivé nebo hanlivé, slova zdrobnělá, slova spisovná a nespisovná), procvičování

Opakování – ohebné a neohebné slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves, PS velký strana 6/8, 11

Vyjmenovaná slova po B, psaní vlastních jmen osobních a místních, PS velký strana 7/1

Procvičování pravopisu – tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky PL 1, doplňování i, í/y, ý , PL 2 (odůvodňujte)

Sloh – Rozvoj slovní zásoby, rozhovory (běžné komunikační situace), PS velký strana 5/2, 3, 4, strana 6/10

Čtení – Čtenářská dílna – Výběr knížek (práce s knihami, předvídání)

 

Učivo 11. 9. – 15. 9.

Vstupní písemná práce

Opakování – Význam slova (viz. zápis v sešitě – nadřazenost, podřazenost, souřadnost), procvičování

Prázdniny – vypravování, diskusní fórum – obhajoba prázdnin, obhajoba školy, argumenty členů skupiny
PS velký strana 4/1, 1a

Procvičování pravopisu – PS Vyjmenovaná slova pro pokročilé, strana 2/3, 3/2a, b, c

Čtení – Jiří Kahoun: Školník Kulda je jednička, na pátek 22. září připravit hlasité čtení textu z čítanky  strana 12 – 14, čtení budu známkovat

 

Učivo 4. 9. – 8. 9.

Organizace předmětu, zavedení sešitů, pomůcky, učivo

Opakování – Věty a slova (viz. zápis v sešitě), volné psaní

Co právě čteme – doporučujeme, hlasité čtení

Mluvený projev – To jsem já

Prosím doma denně hlasitě číst.