Logopedický kroužek ve školním roce 2018/2019

Na začátku školního roku proběhla v naší mateřské škole logopedická depistáž, kterou prováděla Mgr. Lucie Hradilová – speciální pedagog – logoped.

Následně byl od začátku října v naší MŠ zahájen kroužek individuální i skupinové logopedie, který probíhá každé pondělí pro vybrané děti.

Obsahem kroužku logopedie jsou:

  1. sluchové hry
  2. dechová cvičení (nádech, výdech, usměrňování výdechového proudu)
  3. gymnastika mluvidel (procvičování hybnosti jazyka, horní i dolní čelisti a rtů)
  4. průpravná cvičení ke správné artikulaci
  • napodobování pohybů mluvidel
  • motivace zvuků při navozování hlásek
  1. rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel
  • dělení slov na slabiky

Hodinová dotace logopedie:

1x týdně 20 minut

Plánovaný čas a místo konání:

Pondělí 14:00 – 16:00 – MŠ

Lektor: Mgr. Lucie Hradilová – speciální pedagog – logoped