Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ 12. 4. 2018

ikonka_ms

Vážení rodiče, chystáte-li se přihlásit v roce 2018 své dítě k povinné školní docházce a budete-li žádat její odklad, je třeba doložit již v době zápisu (duben) potřebné dokumenty dle § 37 školského zákona. Upozorňujeme na tuto podmínku s časovým předstihem, abyste si do doby zápisu stačili obě doporučení obstarat (lhůty poradenských zařízení jsou až tříměsíční).

§ 37
Odklad povinné školní docházky
(1)  Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.